V lednu budeme volit prezidenta ČR

27/12 2017

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo volby se koná v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin.

V lednu budeme volit prezidenta ČR
  • Kdo může volit?

Prezidenta může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

  • Můžu volit jinde?

Zákon umožňuje voličům, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Ten opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR v zahraničí.

Podrobněji o voličských průkazech na www.poruba.ostrava.cz/cs/radnice/volba-prezidenta-republiky

Protože úřad nemá vždy možnost zajistit bezbariérový přístup do volebních místností, lze využít zákonnou možnost voliče a ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů požádat ve dnech voleb o vyslání přenosné volební schránky. Požadavky můžete hlásit na tel. č. 599 480 402.

  • Co potřebuji?

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

  • Jak na to?

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Lístek se vloží do úřední obálky, obálku před okrskovou volební komisí občan hodí do volební schránky.

  • Kdy dostanu hlasovací lístky?

Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou distribuovány nejpozději tři dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. Pokud dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady. Kdo hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti. Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby prezidenta České republiky voliči získají v den konání druhého kola volby ve volební místnosti.

  • Kdy se bude konat případné druhé kolo volby?

Pokud žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po prvním kole volby. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce platných hlasů.

  • Kde se dozvím více?

- na www.poruba.ostrava.cz/cs/radnice/volba-prezidenta-republiky

- na http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx