Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poslední změna: Středa 03.01.2018 16:10
rok 2017

 

DatumŽádostDotaz/odpověďÚplataEvidenční číslo

 28. 12. 2017

Žádost o informace týkající se bývalé zaměstnankyně ÚMOb Poruba

29/2017

ne

 29/2017

 20.11. 2017

Žádost o zaslání všech dokladů a rozhodnutí rady a zastupitelstva mo Poruba, které v minulosti odsouhlasilo úplatný převod komunikace vč. pozemku p.č.1778/56 k.ú.Poruba a následně odkoupení zamítlo 

27/2017

příloha 1

příloha 2

příloha 3

ano

27/2017 

 20. 12. 2017

Statistika stížností podaných ze strany občanů za dobu posledních 3 let

28/2017

ne

28/2017 

 25. 10. 2017

Poskytnutí dokumentace dopravních objektů připravovaného "Prologis 2", poskytnutí platného územního rozhodnutí na objekty "Prologis 2"

25/2017

ne

25/2017 

 1. 11. 2017

Žádost o zpřístupnění informací: jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v ZMOb Poruba 

26/2017

ne

26/2017 

 19. 9. 2017

Žádost o usnesení z 57. Rady městského obvodu Poruba

24/2017

ne

24/2017 

 16. 8. 2017

Žádost o poskytnutí informací týkající se problematiky holubů, špačků, kormoránů či jiných škodlivých ptáků

23/2017

ne

23/20107 

 2. 8. 2017

Žádost o poskytnutí informací týkající se zahraniční pracovní cesty zastupitelů MOb Poruba do Košic

22/2017

ne

22/2017 

 24. 7. 2017

Jaká výše základního nájemného byla a je uplatňována při pronájmu bytů za období 1. 1. 2015 - 24. 7. 2017 

21/2017

ne

21/2017 

 24. 7. 2017

Žádost o poskytnutí informací, a to formou úplných zápisů z komisí RMOb Poruba z období 1. 1. 2017 až 24. 7. 2017 

20/2017

ne

20/2017 

 24. 7. 2017

Žádost o poskytnutí informací kopiemi všech tiskových zpráv městského obvodu Poruba ze dne 28. srpna 2008

19/2017

ne

19/2017 

 17. 7. 2017

Jakým způsobem jsou vymáhány daňové nedoplatky 

18/2017

ne

18/2017 

 13. 7. 2017

Žádost o sdělení informací o platech poskytnutých z veřejných prostředků tajemníkům zařazených do ÚMOb Poruba 

17/2017

ne

17/2017 

 7. 7. 2017

Žádost o informace, který subjekt je objednatelem předmětné rekonstrukce hřiště na pozemku parc. č. 2063 v k.ú. Pustkovec

16/2017

ne

16/2017 

 3. 7. 2017

Žádost o informace, týkající se pozemku v k.ú. Poruba

15/2017

ne

15/2017 

 12. 6. 2017

Žádost o informaci, kde si jako občan Poruby může zažádat o přidělení místa na zřízení urnového hrobu

14/2017

ne

 14/2017

 6. 6. 2017

Žádost  o zaslání informací k plánované změně trasy "Silnice I/11 Ostrava Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava"

12/2017

ne

12/2017 

 6. 6. 2017

Žádost o informace týkající se smluv o dodávce tepelné energie

13/2017

přílohy

ne

 13/2017

 31. 5. 2017

Žádost o informace týkající se čištění komunikace na ulici Aleše Hrdličky, vyvěšena cedule zákaz stání - dotaz směřuje k množství a výši pokuty, které byly za nesplnění této zákonné povinnosti uloženy

11/2017

ne

11/2017 

 22. 5. 2017

Žádost o informaci, zda existují právnické osoby ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve kterých má SMO-MOb Poruba majetkovou účast

09/2017

ne

 09/2017

 12. 5. 2017

Žádost o poskytnutí informací týkajících se spisu sp. zn. S POR 3313/2017/0076

08/2017

přílohy

ne

08/2017 

 22. 5. 2017

Žádost o poskytnutí kopie Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č. 2010/06/19/0198 ze dne 20. 4. 2010 včetně všech příloh a případných dodatků 

10/2017

ne

 10/2017

 4. 5. 2017

Žádost o informaci, zda se nejmenovaná osoba kdykoliv v minulosti zajímala u ÚMOb Poruba o možnost nějakého neoprávněného užívání nějakého vyhrazeného parkovacího stání v ulici Podroužkova, Ostrava-Poruba, či v jiné lokalitě nebo o podmínky, za jakých se dá získat vyhrazené parkovací stání v této ulici či jiné lokalitě, zda někdy podávala jakýkoliv podnět k prošetření jakéhokoliv vyhrazeného parkovacího stání na této ulici nebo v jiné lokalitě

07/2017

ne

 07/2017

 10. 4. 2017

Žádost o poskytnutí informace, týkající se záměru pronajmout část pozemku parc.č.995/1 v k.ú.Poruba, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování jednostranného reklamního zařízení pro výlep plakátu

06/2017

ne

06/2017 

 5. 4. 2017

Žádost o zaslání dokumentů ze spisu -Žádost o prošetření možnosti neoprávněného získání a užívání vyhrazeného parkovacího místa

05/2017

ne

05/2017 

 6. 3. 2017

Žádost o poskytnutí informací o iniciativě k vyhrazenému parkovacímu stání

04/2017

ne

04/2017 

 2. 3. 2017 

Žádost o poskytnutí informací označená jako Dotaz na stav věci - zpráva o pověsti

03/2017

ne

03/2017 

 17. 2. 2017

Žádost o zaslání investičních plánů městského obvodu Poruba pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městským obvodem Poruba na rok 2017

02/2017

ne

02/2017 

 6. 2. 2017

Žádost o sdělení počtu zaměstnanců městského obvodu Poruba k lednu 2017 (bez osob zaměstnaných na veřejně prospěšné práce) a počet zaměstnanců za jednotlivé roky od roku 2010

 

01/2017

ne

01/2017

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »