Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Právní předpisy

Poslední změna: Pondělí 24.09.2018 19:28
Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Poruba při výkonu samostatné a přenesené působnosti
 • Zákon č. 133/1985 Sb., s úč. 1. 7. 1986, částka 34
  Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., s úč. 1. 1. 1991, částka č. 92
  Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 172/1991 Sb., s úč. 24. 5. 1991, částka 36
  Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 246/1992 Sb., s úč. 29. 5. 1992, částka 50
  Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 586/1992 Sb., s úč. 1. 1. 1993, částka 117
  Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., s úč. 1. 8. 1994, částka 37
  Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 289/1995 Sb., s úč. 1. 1. 1996, částka 76
  Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., s úč. 1. 4. 1997, částka 3
  Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., s úč. 1. 1. 2000, částka 39   
  Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 166/1999 Sb., s úč. 28. 9. 1999, částka 57
  Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., s úč. 1. 6. 2000 částka 32
  Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 130/2000 Sb., s úč. 1. 6. 2000 částka 38
  Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., s úč. 1. 7. 2000 částka 39
  Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., s úč. 1. 1. 2001 částka 73
  Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., s úč. 1. 7. 2001, částka 85
  Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., s úč. 23. 10. 2000, částka 99
  Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 100/2001 Sb., s úč. 1. 1. 2002, částka 40
  Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., s úč. 1. 1. 2002, částka 71
  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., s úč. 1. 1. 2002, částka 98
  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., s úč. 1. 1. 2002, částka 98
  Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2001 Sb., s úč. 2. 8. 2001, částka 104
  Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 274/2001 Sb., s úč. 1. 1. 2002, částka 104
  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., s úč. 1. 1. 2002, částka 122
  Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 352/2001 Sb., s úč. 5. 10. 2001, částka 134
  Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., s úč. 1. 7. 2002, částka 168
  Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., s úč. 31. 12. 2001, částka 178
  Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb., s úč. 1. 1. 2003, částka 114
  Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 215/2004 Sb., s úč. 1. 5. 2004, částka 72
  Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/2004 Sb., s úč. 31. 5. 2004, částka 106
  Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., s úč. 1. 10. 2004, částka 143
  Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., s úč. 1. 1. 2005, částka 173
  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., s úč. 1. 1. 2006, částka 174
  Správní řád, ve znění zákona č. 413/2005
 • Zákon č. 561/2004 Sb., s úč. 1. 1. 2005, částka 190
  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., s úč. 16. 1. 2005, částka 215
  Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., s úč. 1. 1. 2007, částka 37
  Zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., s úč. 1. 1. 2007, částka 37
  Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/2006 Sb., s úč. 1. 1. 2007, částka 55
  Zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., s úč. 1. 7. 2006, částka 63
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., s úč. 1. 1. 2009, částka 64
  Zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., s úč. 1. 1. 2007, částka 84
  Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., s úč. 1. 7. 2009, částka 98
  Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., s úč. 1. 1. 2014, částka 33
  Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 201/2012 Sb., s úč. 1. 9. 2012, částka 69
  Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2013 Sb., s úč. 1. 1. 2014, částka 77
  Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • Zákon č. 256/2013 Sb., s úč. 1. 1. 2014, částka 99
  Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., s úč. 1. 10. 2016, částka 51
  Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., s úč. 1. 7. 2017, částka 98
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb.
 • Zákon č. 251/2016 Sb., s úč. 1. 7. 2017, částka 98
  Zákon o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
 • Zákon č. 297/2016 Sb., s úč. 19. 9. 2016, částka 115
  Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.   
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »