Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

2. schůze Rady městského obvodu Poruba,

Poslední změna: Čtvrtek 03.01.2019 16:15
která se konala 7. 12. 2018

 

 

 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   O S T R A V A   M Ě S T S K Ý   O B V O D   P O R U B A  

 

 

USNESENÍ

 

Rada městského obvodu Poruba

2. schůze

konaná dne 07.12.2018

_______________________________________________________________________

 

číslo 60/RMOb1822/2 - 96/RMOb1822/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

místostarostka

Jan Dekický

místostarosta

 

 

 

Přehled usnesení Rady městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 07.12.2018

 

Číslo usnesení

Materiál

K jaké problematice

Zn.předkl.

___________________________________________________________________________________________

60/RMOb1822/2

1

Dohoda o skončení nájmu bytu a záměr pronájmu bytu

12

61/RMOb1822/2

2

Hlasování na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Francouzská 1091, Ostrava-Poruba

12

62/RMOb1822/2

3

Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu, návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ustanovení § 2283 občanského zákoníku

12

63/RMOb1822/2

4

Seznamy žadatelů o byt k datu 1. 1. 2019 v domech s pečovatelskou službou v Ostravě-Porubě

12

64/RMOb1822/2

5

Smlouvy k zajištění dodávky zemního plynu a elektřiny v roce 2019

12

65/RMOb1822/2

6

Změna předmětu výpůjčky

12

66/RMOb1822/2

5

Záměr pronájmu NP Dělnická 385/28

12

67/RMOb1822/2

6

Žádost o přednostní pronájem bytu, záměr pronájmu bytu

12

68/RMOb1822/2

9

Vyslovení souhlasu s pokračováním ve vyjednávání

12

69/RMOb1822/2

7

Projektový tým - „Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě – Porubě“

04

70/RMOb1822/2

8

Projektový tým k projektu Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia

04

71/RMOb1822/2

9

Přijetí dotace na projekt “Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě”

04

72/RMOb1822/2

10

Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt “Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU”

04

73/RMOb1822/2

11

Schválení Změny č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na projekt “Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II.”

04

74/RMOb1822/2

12

Zpráva o aktivitách MA21 v roce 2017 a v roce 2018 a Plán zlepšování MA21 v roce 2019

04

75/RMOb1822/2

13

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu: “Revitalizace veřejného prostranství u “Koruny” v Ostravě - Porubě”

04

76/RMOb1822/2

14

Dohoda o narovnání č. 2018/11/25/1129 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/11/27/0930 ze dne 28.08.2018

08

77/RMOb1822/2

15

Návrh rozpočtových úprav

08

78/RMOb1822/2

16

Rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na rok 2019

08

79/RMOb1822/2

17

Rozpočty příspěvkových organizací zřízených SMO-městským obvodem Poruba pro rok 2019

08

80/RMOb1822/2

18

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na léta 2020 - 2022

08

81/RMOb1822/2

19

Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi městského obvodu Poruba

10

82/RMOb1822/2

20

Výroční zpráva o činnosti mateřských a základních škol zřizovaných městským obvodem Poruba

10

83/RMOb1822/2

22

Platy ředitelů a ředitelek mateřských a základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba

10

84/RMOb1822/2

24

Odúčtování dlouhodobého hmotného majetku - veřejného osvětlení

06

85/RMOb1822/2

25

Osazování a údržba dopravního značení na území SMO-Mob Poruba na roky 2019 a 2020

06

86/RMOb1822/2

7

Finanční příspěvek na provedení dopravního značení pro zřízení vyhrazených parkovacích míst

06

87/RMOb1822/2

26

Redakční rada zpravodaje PRIO

14

88/RMOb1822/2

27

Zásady pro vydávání zpravodaje PRIO - Porubská radnice informuje občany

14

89/RMOb1822/2

28

Odkup výpočetní techniky

13

90/RMOb1822/2

29

Dodávka stravovacích poukázek

13

91/RMOb1822/2

8

Veřejné služba – prodloužení smlouvy do 30. 4. 2019

13

92/RMOb1822/2

30

Určení rozsahu doby nezbytně nutné k výkonu funkce a stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva dle § 71 zákona o obcích

01

93/RMOb1822/2

1

Odpis pohledávek

19

94/RMOb1822/2

2

Předchozí souhlas s pronájmem místností č. 008 a 009 Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace v Domě s pečovatelskou službou na ulici Průběžná 6222/122, Ostrava - Poruba

19

95/RMOb1822/2

3

Informace k financování projektu “Stavební úpravy Azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5”

19

96/RMOb1822/2

4

Umístění tribuny pro hřiště “B” a osvětlení v areálu Arrows Park v Ostravě - Porubě

17

 

 

 

Materiály stažené z projednávání

 

 

Materiál

K jaké problematice

Zn.předkl.

___________________________________________________________________________________________

 

21

Žádost o poskytnutí účelové dotace

10

 

23

Žádost o udělení výjimky podle Pravidel udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa č. 1/2018 pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu zvlášť tělesně postiženou s průvodcem

06

 

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

60/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

žádost manželů XXX XXXXX X XXXX XXXX XXXXXX ze dne 1. 10. 2018 a důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 10 o velikosti 1+3 v bytovém domě č. 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě s manželiXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, a XXXX XXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, ke dni 31. 12. 2018 

 

3)

ukládá

 

odboru bytového hospodářství a údržby budov zajistit uzavření dohody dle bodu 2) tohoto usnesení ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 2 materiálu

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      19.12.2018

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu dohody dle bodu 2) tohoto usnesení

 

5)

rozhodla

 

o záměru pronájmu

bytu č. 10 o velikosti 1+3 v bytovém domě č. 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě

v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Poruba, kdy zájemce nabídne částku v minimální výši 80.000 Kč, kterou přistoupí k peněžitým dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba

 

6)

ukládá

 

zveřejnit záměr pronájmu bytu dle bodu 5) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      30.04.2019

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

61/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o způsobu hlasování pověřeného zástupce statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba, jako člena Společenství vlastníků jednotek Francouzská 1091, Ostrava-Poruba, se sídlem Francouzská 1091/46, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 018 41 572, a to tak, že pověřený zástupce bude jménem statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba hlasovat kladně pro:

- volbu předsedajícího shromáždění,

- schválení účetní závěrky za rok 2017,

- schválení realizace anténního rozvodu pro DVBT2 pro všechny byty v bytovém domě Francouzská 1091 dle cenové nabídky společnosti AC/DC Elektro s.r.o., se sídlem Koblovská 343/128, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČO 286 40 527 za nabídkovou cenu 122.814,25 Kč bez DPH

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

postupovat v souladu s bodem 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      28.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

62/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o uzavření dohody o skončení nájemního vztahu k bytu č. 920/5 o velikosti 1+2 v bytovém domě č. p. 920, č. or. 3 v ulici Dětská v Ostravě-Porubě s XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX ke dni 15. 12. 2018

 

3)

rozhodla

 

podat výpověď z nájmu bytu č. 920/5 v bytovém domě č. p. 920, č. or. 3 v ulici Dětská v Ostravě-Porubě XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, dle ustanovení § 2283 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v dvouměsíční výpovědní době, a to v případě že nedojde k uzavření dohody o skončení nájemního vztahu k bytu č. 920/5 o velikosti 1+2 v bytovém domě č. p. 920, č. or. 3 v ulici Dětská v Ostravě-Porubě dle bodu 2) tohoto usnesení

 

4)

ukládá

 

odboru bytového hospodářství a údržby budov zajistit uzavření dohody dle bodu 2) tohoto usnesení ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 2 materiálu

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      15.12.2018

 

5)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu dohody dle bodu 2) tohoto usnesení

 

6)

ukládá

 

v případě neuzavření dohody dle bodu 2) tohoto usnesení, zaslat výpověď z nájmu bytu dle bodu 3) usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      14.12.2018

 

7)

zmocňuje

 

k podpisu výpovědi z nájmu bytu Jana Dekického, místostarostu městského obvodu Poruba

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

63/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

schvaluje

 

k datu 1. 1. 2019 pořadí žadatelů o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě s pečovatelskou službou v ulici Ivana Sekaniny 1812/16 v Ostravě-Porubě v souladu se Zásadami Rady městského obvodu Poruba č. 7/2015 pro pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou pro následující kalendářní rok:

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX X XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1, případně 0+2)

XXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXX XXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

 

3)

schvaluje

 

k datu 1. 1. 2019 pořadí žadatelů o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě s pečovatelskou službou v ulici Průběžná v Ostravě-Porubě v souladu se Zásadami Rady městského obvodu Poruba č. 7/2015 pro pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou pro následující kalendářní rok:

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXX XXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXX XXXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)  

XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX (byt o velikosti 1+2) 

XXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXX XXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX X XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1, 0+2, 1+2)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1, 0+2, případně 1+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1, 0+2, případně 1+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1, případně 0+2)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1, 0+2, 1+2)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX X XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1, případně 0+2)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXX XXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX X XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1, případně 0+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXX (byt o velikosti (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1) 

 

4)

rozhodla

 

zajistit uzavření nájemních smluv k bytům v domech s pečovatelskou službou v Ostravě-Porubě se schválenými žadateli dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení, ve znění návrhů uvedených v příloze č. 1 a č. 2 materiálu

 

5)

ukládá

 

odboru bytového hospodářství a údržby budov připravit návrhy nájemních smluv dle bodu 4) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.12.2019

 

6)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu nájemních smluv

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

64/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

12

1)

rozhodla

 

uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu na rok 2019 se společností Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, pro objekty ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: Klimkovická 142/26 a Vřesinská 1/8, ve znění návrhu uvedeného v Příloze č. 1

 

2)

rozhodla

 

uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě vysokého napětí na rok 2019 se společností Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, pro objekty ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: Klimkovická 55/28 a Vřesinská 2230/5, ve znění návrhu uvedeného v Příloze č. 2

 

3)

rozhodla

 

uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí na rok 2019 se společností Český Energetický Dodavatel a.s., IČO: 22795090, se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, pro všechny objekty ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, ve znění návrhu uvedeného v Příloze č. 3

 

4)

ukládá

 

postupovat v souladu s bodem 1), 2) a 3) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

65/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí č. 2017/13/19/0398 ze dne 31. 5. 2017

 

3)

rozhodla

 

o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. 2009/03/23/0291 ze dne 15. 4. 2009

 

4)

ukládá

 

odboru bytového hospodářství a údržby budov zajistit uzavření dodatků dle bodu 2) a 3) usnesení, ve znění návrhů uvedených v příloze č. 1 a příloze č. 2 materiálu

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.12.2018

 

5)

zmocňuje

 

k podpisu dodatků dle bodu 4) tohoto usnesení místostarostu Jana Dekického

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

66/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

12

ke svému usnesení č. 22/RMOb1822/1

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

zrušit usnesení č. 22/RMOb1822/1 ze dne 30. 11. 2018

 

3)

rozhodla

 

o záměru pronájmu prostoru č. 7 (kancelář) o celkové výměře 63,57 m2, který se nachází ve 4. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 385, na adrese Dělnická 385/28 v Ostravě-Porubě, který je součástí pozemku p. č. 546 v k. ú. Poruba, obec Ostrava ústavu MENS SANA, z.ú., se sídlem Ukrajinská 1533/13, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 65469003:

- doba pronájmu: neurčitá s výpovědní dobou tři měsíce

- výše nájemného: 3.175 Kč/měsíc

 

4)

ukládá

 

zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 3) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.12.2018

 

5)

svěřuje

 

odboru bytového hospodářství a údržby budov Úřadu městského obvodu Poruba rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy v souladu se zveřejněným záměrem dle bodu 4) tohoto usnesení

 

6)

zmocňuje

 

k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 5) tohoto usnesení místostarostu Jana Dekického

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

67/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

žádost XXXX XXXXXXX XXXXXX ze dne 18. 6. 2018 včetně důvodové zprávy

 

2)

rozhodla

 

o uzavření dohody o skončení nájemního vztahu k bytu č. 1988/8 o velikosti 1+1 v bytovém domě č. p. 1988, č. or. 5, na adrese Otakara Jeremiáše v Ostravě-Porubě, s XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXX

 

3)

rozhodla

 

uzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1998/9 o velikosti 1+2 v bytovém domě č. p. 1998, č. or. 25, na adrese Otakara Jeremiáše v Ostravě-Porubě, s XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXX

za podmínky, že žadatel před uzavřením nájemní smlouvy k předmětnému bytu uzavře smlouvu zakládající povinnost složit peněžní prostředky ve výši 20.000 Kč k zajištění jeho povinnosti uzavřít následně smlouvu o přistoupení k dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba, v částce 20.000 Kč

 

4)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městskému obvodu Poruba rozhodnout o uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu s žadatelem, kterou tento žadatel na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Poruba, ve výši 20.000 Kč

 

5)

ukládá

 

odboru bytového hospodářství a údržby budov zajistit uzavření dohody dle bodu 2) tohoto usnesení ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 2 materiálu a nájemní smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 3 materiálu

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.12.2018

 

6)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Jana Dekického k podpisu dohody dle bodu 2) tohoto usnesení a nájemní smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení

 

7)

rozhodla

 

o záměru pronájmu

bytu č. 1988/8 o velikosti 1+1 umístěného v 3. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1988, č. or. 5, na adrese Otakara Jeremiáše v Ostravě-Porubě, a to v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Poruba č. 6/2017, kdy zájemce nabídne částku v minimální výši 30.000 Kč, kterou přistoupí k peněžitým dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba

 

8)

ukládá

 

zveřejnit záměr pronájmu bytu dle bodu 7) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.03.2019

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

68/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

12

ke svému usnesení č. 3277/RMOb1418/92

ke svému usnesení č.

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

zrušit usnesení č. 3277/RMOb1418/92 ze dne 29. 8. 2018

 

3)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba, aby vyslovilo souhlas s pokračováním ve vyjednávání, jehož cílem je nabytí:

- spoluvlastnického podílu o velikosti 2143/4168 na budově č. p. 501 - bytový dům, který stojí na pozemcích p. č. 348, p. č. 349, p. č. 352/2, p. č. 595 a p. č. 597, v k. ú. Poruba, obec Ostrava;

- pozemku p. č. 592, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 261 m2, jehož součástí je stavba č. p. 511 - bytový dům, v k. ú. Poruba, obec Ostrava;

- pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 725 m2, v k. ú. Poruba, obec Ostrava;

- pozemek p. č. 595, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 887 m2, v k. ú. Poruba, obec Ostrava

prodávající: RESIDOMO, s.r.o., IČO: 05253268, se sídlem: Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

dle důvodové zprávy

 

4)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta

 

Termín:      19.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

69/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

04

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

jmenuje

 

členy projektového týmu k projektu ”Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě, a to:

1. Ing. Milan Gregor - projektový manažer

2. Ing. Jana Neplechová - asistent manažera

3. Ing. Kristýna Špačková - dotační specialista

4. Jana Klečková - garant projektu - projekční část

5. Ing. Dalibor Holek - garant projektu - vlastní realizace projektu

6. Eva Válová - koordinátor projektu

7. Pavla Pipreková - specialista veřejných zakázek

8. Ing. Dagmar Krupčíková - finanční manažer

9. Petra Urbanová - ekonom projektu

 

3)

ukládá

 

informovat jednotlivé členy projektového týmu k projektu “Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě” o jejich jmenování

 

 

Zodpovídá: Jana Klečková, pověřená zastupováním vedoucího odboru rozvoje obvodu

 

Termín:      28.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

70/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

04

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

jmenuje

 

členy projektového týmu k projektu Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia ve složení:

1. Štěpánka Ostárková, DiS. - projektový manažer

2. Ing. Jana Neplechová - koordinátor projektu

3. Ing. Kristýna Špačková - asistent koordinátora

4. Jana Klečková - garant projektu

5. Mgr. Kateřina Šuláková - koordinátor kulturních aktivit

6. Bc. Pavlína Nováčková - koordinátor kulturních aktivit

7. Ing. Dagmar Krupčíková - finanční manažer

8. Petra Urbanová - ekonom projektu

9. Bc. Martin Otipka - koordinátor informačních kampaní

 

3)

ukládá

 

informovat jednotlivé členy projektového týmu k projektu Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia o jejich jmenování

 

 

Zodpovídá: Jana Klečková, pověřená zastupováním vedoucího odboru rozvoje obvodu

 

Termín:      28.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

71/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

04

1)

souhlasí

 

s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu dle podmínek poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj, IČO: 66002222, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, na projekt “Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě” uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu za podmínky souhlasu orgánů města s přijetím dotace

 

2)

souhlasí

 

se Změnou č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj, IČO: 66002222, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, na projekt “Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě” dle přílohy č. 2 tohoto materiálu za podmínky souhlasu orgánů města se Změnou č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

72/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 3049/RMOb1418/86

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba, IČO: 00845451 a poskytovatelem dotace Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na financování projektu “Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU” dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, za podmínky souhlasu orgánů města s prodloužením termínu realizace projektu a za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne o změně prodloužení termínu realizace a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

3)

ukládá

 

zajistit veškeré úkony spojené s podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Jana Klečková, pověřená zastupováním vedoucího odboru rozvoje obvodu

 

Termín:      31.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

73/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 2561/RMOb1418/73

ke svému usnesení č. 3358/MRMOb1418/93

 

1)

souhlasí

 

se Změnou č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 od poskytovatele Ministerstva životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 na projekt „Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II.“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu za podmínky souhlasu orgánů města s touto změnou

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

74/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

04

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

bere na vědomí

 

Zprávu o aktivitách místní Agendy 21 v roce 2017 dle přílohy č. 1

 

3)

bere na vědomí

 

Zprávu o aktivitách místní Agendy 21 v roce 2018 dle přílohy č. 2

 

4)

schvaluje

 

Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2019 dle přílohy č. 3

 

5)

ukládá

 

Janě Klečkové, pověřené zastupováním vedoucího odboru rozvoje obvodu, realizovat všechny potřebné kroky k naplnění Plánu zlepšování místní Agendy 21 na rok 2019

 

 

Zodpovídá: Jana Klečková, pověřená zastupováním odboru rozvoje obvodu

 

Termín:      31.12.2019

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

75/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

04

1)

projednala

 

návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby “Revitalizace veřejného prostranství u “Koruny” v Ostravě  - Porubě” společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443 

 

2)

rozhodla

 

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby “Revitalizace veřejného prostranství u “Koruny”  v Ostravě - Porubě” a uzavření smlouvy se společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443

- nabídková cena 1 690 000,- Kč bez DPH

dle důvodové zprávy a přílohy č.2

 

3)

ukládá

 

zajistit uzavření smlouvy se společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO:27787443 dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Jana Klečková, pověřená zastupováním vedoucího odboru rozvoje obvodu

 

Termín:      14.12.2018

 

4)

ukládá

 

informovat účastníky zadávacího řízení o jeho výsledku

 

 

Zodpovídá: Jana Klečková, pověřená zastupováním vedoucího odboru rozvoje obvodu

 

Termín:      11.12.2018

 

5)

zmocňuje

 

Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., místostarostku městského obvodu Poruba k podpisu smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

76/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

08

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o uzavření dohody o narovnání č. 2018/11/25/1129 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/11/27/0930 ze dne 28.08.2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 materiálu

 

3)

ukládá

 

zajistit podpis dohody o narovnání dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      14.12.2018

 

4)

zmocňuje

 

místostarostku Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D. k podpisu dohody o narovnání

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

77/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

08

1)

schvaluje

 

I. Rozpočtové úpravy od statutárního města Ostravy

* zvýšení závazného ukazatele - neinvestičního transferu zřízené příspěvkové organizaci

o    585 tis. Kč ..... MŠ Čs. exilu 670

o    767 tis. Kč ..... MŠ Nezvalovo náměstí 856

o    774 tis. Kč ..... MŠ Dětská 920

o    815 tis. Kč ..... MŠ Čtyřlístek, Skautská 1082

o    945 tis. Kč ..... MŠ J. Šoupala 1611

o 1 391 tis. Kč ..... ZŠ J. Valčíka 4411

* zvýšení rozpočtu příjmů

o 5 277 tis. Kč ..... POL 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

II. Rozpočtové úpravy v rámci vlastních zdrojů městského obvodu Poruba

* zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů

o 462 tis. Kč ..... 0502018-Úprava výdejního místa v jídelně ZŠ Bulharská

* zvýšení rozpočtu běžných výdajů

o 100 tis. Kč ..... ODPA 6171-Činnost místní správy

o   60 tis. Kč ..... ODPA 3632-Pohřebnictví

o 560 tis. Kč ..... ODPA 2212-Silnice

o   68 tis. Kč ..... ODPA 3319-Ostatní záležitosti kultury

* zvýšení závazného ukazatele - neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci

o 12 tis. Kč ..... ZŠ Dětská 915

o 12 tis. Kč ..... ZŠ J. Šoupala 1609

* zvýšení závazného ukazatele zřízené příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Poruba

o 300 tis. Kč ..... investiční půjčené prostředky

o 400 tis. Kč ..... neinvestiční půjčené prostředky

* snížení rozpočtu běžných výdajů

o 456 tis. Kč ..... ODPA 3113-Základní školy

o   30 tis. Kč ..... ODPA 3111-Mateřské školy

o 560 tis. Kč ..... ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací

o     6 tis. Kč ..... ODPA 3311-Divadelní činnost

o   32 tis. Kč ..... ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost

o   30 tis. Kč ..... ODPA 3900-Služby pro obyvatelstvo

* zvýšení financování

o 860 tis. Kč ..... POL 8115-Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech/prostředky základního běžného účtu

 

2)

ukládá

 

realizovat rozpočtové úpravy dle bodu 1) tohoto usnesení  

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      31.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

78/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

08

ke svému usnesení č.

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba schválit rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na rok 2019 v těchto závazných ukazatelích:

452 024 tis. Kč .................... rozpočet příjmů celkem po konsolidaci

  29 500 tis. Kč .................... financování

481 524 tis. Kč .................... celkové zdroje

408 175 tis. Kč .................... rozpočet běžných výdajů po konsolidaci

  73 349 tis. Kč .................... rozpočet kapitálových výdajů

481 524 tis. Kč .................... celkové výdaje

* z rozpočtu běžných výdajů po konsolidaci

a) příspěvky příspěvkovým organizacím v členění:

     500 tis. Kč ..... Technický dvůr Ostrava-Svinov, příspěvková organizace, Nad Porubkou 838/29, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO 71174231

 10 296 tis. Kč ..... Centrum sociálních služeb Poruba celkem

v tom:

na poskytování sociálních služeb:

    8 440 tis. Kč ..... Pečovatelská služba - neinvestiční příspěvek

       776 tis. Kč ..... Centrum denních služeb - neinvestiční příspěvek

       533 tis. Kč ..... Domov pro matky s dětmi - návratná finanční výpomoc neinvestiční

       547 tis. Kč ..... Ubytovna - azylové zařízení - návratná finanční výpomoc neinvestiční

1 360 tis. Kč ..... Mateřská škola Čs. exilu 670

v tom účelově:

     59 tis. Kč na 2 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     25 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 750 tis. Kč ..... Mateřská škola Dvorní 763

v tom účelově:

   109 tis. Kč na 5 projektů v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     27 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 650 tis. Kč .....  Mateřská škola Dětská 920

v tom účelově:

     81 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 050 tis. Kč ..... Mateřská škola Nezvalovo náměstí 856

v tom účelově:

     31 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 450 tis. Kč ..... Mateřská škola Čtyřlístek, Skautská 1082

v tom účelově:

   117 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 870 tis. Kč ..... Mateřská škola Sokolovská 1168

v tom účelově:

     25 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 300 tis. Kč ..... Mateřská škola Ukrajinská 1530-1

v tom účelově:

     25 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     12 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

2 100 tis. Kč ..... Mateřská škola J. Šoupala 1611

v tom účelově:

     25 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     32 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 990 tis. Kč ..... Mateřská škola O. Synka 1834

v tom účelově:

    38 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 560 tis. Kč ..... Mateřská škola V. Makovského 4429

v tom účelově:

     29 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

3 550 tis. Kč ..... Základní škola Komenského 668

v tom účelově:

     14 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

3 500 tis. Kč ..... Základní škola Porubská 832

v tom účelově:

      76 tis. Kč na 3 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

    200 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 350 tis. Kč ..... Základní škola gen. Zdeňka Škarvady

v tom účelově:

   188 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 300 tis. Kč ..... Základní škola Dětská 915

v tom účelově:

     20 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

   150 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

2 200 tis. Kč ..... Základní škola a waldorfská základní škola

v tom účelově:

     30 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 350 tis. Kč ..... Základní škola K. Pokorného 1382

2 950 tis. Kč ..... Základní škola Bulharská 1532

v tom účelově:

     40 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

2 750 tis. Kč ..... Základní škola Ukrajinská 1533

v tom účelově:

     60 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 250 tis. Kč ..... Základní škola J. Šoupala 1609

v tom účelově:

   240 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 350 tis. Kč ..... Základní škola I. Sekaniny 1804

v tom účelově:

     28 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     64 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 400 tis. Kč ..... Základní škola A. Hrdličky 1638

v tom účelově:

   170 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 050 tis. Kč ..... Základní škola J. Valčíka 4411

v tom účelově:

   108 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

b) dotační programy   

   900 tis. Kč ..... tělovýchova, sport, kultura, vzdělávání a volný čas

   400 tis. Kč ..... sociální a zdravotní péče

   300 tis. Kč ..... ostatní

1 000 tis. Kč ..... ochrana životního prostředí

* z rozpočtu kapitálových výdajů

   300 tis. Kč ..... Mateřská škola Ukrajinská 1530-1

                           na herní prvky veřejného dopravního hřiště

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba stanovit rozsah, ve kterém je Rada městského obvodu Poruba v rozpočtovém roce 2019 oprávněna provádět rozpočtová opatření, a to do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu

 

3)

ukládá

 

předložit materiál dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k projednání v Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, starosta

 

Termín:      19.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

79/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

08

1)

schvaluje

 

rozpočty příspěvkových organizací zřízených SMO-MOb Poruba na rok 2019

 

2)

ukládá

 

informovat ředitele příspěvkových organizací zřízených SMO-MOb Poruba o přijatém usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      21.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

80/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

08

ke svému usnesení č.

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba schválit střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na léta 2020 - 2022

 

2)

ukládá

 

předložit střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na léta 2020 - 2022 k projednání v Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, starosta

 

Termín:      19.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

81/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

10

1)

rozhodla

 

udělit Základní škole, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizaci, předchozí souhlas k přijetí daru ve výši 33.972 Kč, kterým jsou šatní skříně 3dílné vysoké – 1 ks žlutá, 2 ks zelená, 3 ks modrá, od Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny, se sídlem Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 26621037

 

2)

rozhodla

 

udělit Základní škole, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové organizaci, předchozí souhlas k přijetí peněžitého daru v maximální výši 3.016 Kč na úhradu stravného pro jednoho žáka základní školy v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“, na období od 3. 1. 2019 do 30. 6. 2019, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24231509

 

3)

rozhodla

 

udělit Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvkové organizaci, předchozí souhlas k přijetí daru ve výši 12.446,06 Kč, kterým je čistička vzduchu Philips AC5659/10, od společnosti Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 63985306,

vše dle důvodové zprávy

 

4)

ukládá

 

vyhotovit písemné souhlasy s přijetím darů dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení a zaslat je ředitelům příspěvkových organizací

 

 

Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti

 

Termín:      14.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

82/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

10

1)

bere na vědomí

 

souhrnnou výroční zprávu o činnosti mateřských a základních škol zřizovaných městským obvodem Poruba

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

83/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

10

1)

rozhodla

 

o platech ředitelů a ředitelek mateřských a základních škol, příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba, dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

vyhotovit platové výměry ředitelům příspěvkových organizací na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Poruba dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti

 

Termín:      20.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

84/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

odúčtování dlouhodobého hmotného majetku, a to :

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Bezbariérový přístup k bytovému domu č.p.1818 na ulici Karola Šmidkeho v Ostravě - Porubě - Veřejné osvětlení”  inventární číslo 050000021568 v účetní hodnotě 184 092,60 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných lokalitách v Ostravě - Porubě, vč. dostavby parkovišť, lokalita ul. Nálepkova - SO 02 - Veřejné osvětlení” inventární číslo 050000024356 v účetní hodnotě  210 278,94 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Parkoviště u ZŠ a MŠ J. Šoupala v Ostravě - Porubě - veřejné osvětlení” inventární číslo 050000022719 v účetní hodnotě 309 244,15 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Parkoviště na ulici Jasmínové v Ostravě - Porubě - SO 01 - Veřejné osvětlení” inventární číslo 050000023222 v účetní hodnotě 144 288,97 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Parkoviště na ul. Kosmická v Ostravě - Porubě, SO  01 Veřejné osvětlení” inventární číslo 050000023220 v účetní hodnotě 180 044,59 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Nasvětlení přechodů pro chodce Hlavní Třída v Ostravě - Porubě”  inventární číslo 050000024275 v účetní hodnotě  2 018 733,75 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Stavba stožáru č. 56/1 na ul. Průběžné v Ostravě - Porubě”  inventární číslo 050000028116 v účetní hodnotě 67 818,08 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Slavnostní osvětlení sousoší “Podvečer” na Hlavní Třídě v Ostravě - Porubě” inventární číslo 050000023228 v účetní hodnotě 65 481,00 Kč vč. DPH

-  veřejné osvětlení v rámci stavby “Rekonstrukce zpevněných ploch na ul. M. Kopeckého včetně zřízení komunikací pro IZS”  (úsek M. Kopeckého II)  inventární číslo 050000027304 v účetní hodnotě 932 441,28 Kč vč. DPH

veřejné osvětlení v rámci stavby “Rekonstrukce zpevněných ploch na ul. M. Kopeckého včetně zřízení komunikací pro IZS”  (úsek M. Kopeckého I) inventární číslo 050000027302 v účetní hodnotě 1 129 400,90 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Parkoviště na ul. Alžírské v Ostravě - Porubě” - veřejné osvětlení  inventární číslo 050000030597 v účetní hodnotě 666 538,39 Kč vč. DPH

 

2)

rozhodla

 

o odúčtování dlouhodobého hmotného majetku, a to :

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Bezbariérový přístup k bytovému domu č.p.1818 na ulici Karola Šmidkeho v Ostravě - Porubě - Veřejné osvětlení”  inventární číslo 050000021568 v účetní hodnotě 184 092,60 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných lokalitách v Ostravě - Porubě, vč. dostavby parkovišť, lokalita ul. Nálepkova - SO 02 - Veřejné osvětlení” inventární číslo 050000024356 v účetní hodnotě  210 278,94 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Parkoviště u ZŠ a MŠ J. Šoupala v Ostravě - Porubě - veřejné osvětlení” inventární číslo 050000022719 v účetní hodnotě 309 244,15 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Parkoviště na ulici Jasmínové v Ostravě - Porubě - SO 01 - Veřejné osvětlení” inventární číslo 050000023222 v účetní hodnotě 144 288,97 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Parkoviště na ul. Kosmická v Ostravě - Porubě, SO  01 Veřejné osvětlení” inventární číslo 050000023220 v účetní hodnotě 180 044,59 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Nasvětlení přechodů pro chodce Hlavní Třída v Ostravě - Porubě”  inventární číslo 050000024275 v účetní hodnotě  2 018 733,75 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Stavba stožáru č. 56/1 na ul. Průběžné v Ostravě - Porubě”  inventární číslo 050000028116 v účetní hodnotě 67 818,08 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Slavnostní osvětlení sousoší “Podvečer” na Hlavní Třídě v Ostravě - Porubě” inventární číslo 050000023228 v účetní hodnotě 65 481,00 Kč vč. DPH

-  veřejné osvětlení v rámci stavby “Rekonstrukce zpevněných ploch na ul. M. Kopeckého včetně zřízení komunikací pro IZS”  (úsek M. Kopeckého II)  inventární číslo 050000027304 v účetní hodnotě 932 441,28 Kč vč. DPH

veřejné osvětlení v rámci stavby “Rekonstrukce zpevněných ploch na ul. M. Kopeckého včetně zřízení komunikací pro IZS”  (úsek M. Kopeckého I) inventární číslo 050000027302 v účetní hodnotě 1 129 400,90 Kč vč. DPH

- veřejné osvětlení v rámci stavby “Parkoviště na ul. Alžírské v Ostravě - Porubě” - veřejné osvětlení  inventární číslo 050000030597 v účetní hodnotě 666 538,39 Kč vč. DPH

 

3)

ukládá

 

odboru finančnímu a ekonomickému odúčtovat dlouhodobý hmotný majetek dle bodu 2) tohoto usnesení z evidence majetku městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      31.01.2019

 

4)

ukládá

 

odboru komunálních služeb informovat statutární město Ostrava o přijatém usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb

 

Termín:      31.12.2018

 

5)

pověřuje

 

k podpisu protokolu o předání a převzetí majetku a základních dokumentů zařízení veřejného osvětlení Mgr. Aleše Novotného, tajemníka Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

85/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

06

1)

rozhodla

 

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby do 2 mil. Kč bez DPH na realizaci “Osazování a údržba dopravního značení na území SMO-MOb Poruba na roky 2019 a 2020” společnosti MS dopravní značení s.r.o., se sídlem tř. Práce 1710/15, 792 01 Bruntál, IČO: 051 89 977, za jednotkové ceny uvedené v  příloze číslo 1 návrhu smlouvy, a to do vyčerpání částky 2 mil. Kč bez DPH

 

2)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy na realizaci služby “Osazování a údržba dopravního značení na území SMO-MOb Poruba na roky 2019 a 2020” ve znění návrhu smlouvy uvedeného v příloze č. 4 materiálu

 

3)

ukládá

 

zajistit veškeré potřebné úkony k uzavření smlouvy

 

 

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb

 

Termín:      17.12.2018

 

4)

ukládá

 

informovat účastníky o výsledku veřejné zakázky

 

 

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb

 

Termín:      17.12.2018

 

5)

zmocňuje

 

místostarostu Bc. Miroslava Otiska, MSc., MBA k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

86/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

06

1)

rozhodla

 

neuzavřít smlouvy o příspěvku na provedení dopravního značení s žadateli a neudělit souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro žadatele uvedené v důvodové zprávě

 

2)

ukládá

 

informovat žadatele o přijatém usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb

 

Termín:      08.01.2019

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

87/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

14

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

odvolává

 

z funkce členů redakční rady zpravodaje PRIO

Ing. Petra Mihálika, šéfredaktora

Mgr. Aleše Novotného

Mgr. Zuzanu Bajgarovou

Václava Havla

Ing. Tomáše Holáně

Ing. Petru Gembalovou

Mgr. Marka Kudelu

Ing. Petra Stachuru

Bc. Martina Otipku,

a to ke dni 7. 12. 2018

 

3)

jmenuje

 

redakční radu zpravodaje PRIO ve složení

Mgr. Jana Janošcová, šéfredaktorka

Mgr. Aleš Novotný

Bc. Martin Otipka

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.

Václav Havel

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Jan Dekický

Ing. Petra Gembalová

Ing. Petr Stachura

Mgr. Václav Kubín

Mgr. Marie Pauková

s účinností ode dne 8. 12. 2018

 

4)

ukládá

 

zaslat výpis z usnesení odvolaným i nově jmenovaným členům redakční rady zpravodaje PRIO

 

 

Zodpovídá: Martin Otipka, vedoucí útvaru prezentace a vztahů k veřejnosti

 

Termín:      14.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

88/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

14

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

projednala

 

návrh Zásad pro vydávání zpravodaje PRIO - Porubská radnice informuje občany

 

3)

rozhodla

 

schválit Zásady pro vydávání zpravodaje PRIO - Porubská radnice informuje občany dle návrhu uvedeného v příloze 1 materiálu

 

4)

ukládá

 

zajistit vydání Zásad pro vydávání zpravodaje PRIO - Porubská radnice informuje občany

 

 

Zodpovídá: Martin Otipka, vedoucí útvaru prezentace a vztahů k veřejnosti

 

Termín:      08.12.2018

 

5)

zmocňuje

 

starostu městského obvodu Poruba Ing. Libora Folwarczneho, Ph.D., MBA a místostarostku Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D. k podpisu Zásad pro vydávání zpravodaje PRIO - Porubská radnice informuje občany

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

89/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

13

1)

projednala

 

žádosti o odkoupení výpočetní techniky

 

2)

rozhodla

 

o výjimce ze Směrnice č. 17/2015 o nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem, a to tak, že ve vztahu k nakládání s movitým majetkem, uvedeným v bodu 3) tohoto usnesení, nebudou příslušná ustanovení směrnice aplikována

 

3)

rozhodla

 

o prodeji výpočetní techniky (notebook včetně brašny) členům Rady městského obvodu Poruba ve volebním období 2014 až 2018 uvedeným v příloze č. 3, za cenu 1.210,- Kč včetně DPH za jeden kus, dle důvodové zprávy

 

4)

ukládá

 

vyhotovit návrhy kupních smluv dle bodu 3) tohoto usnesení ve znění návrhu uvedeného v příloze č. 4 tohoto materiálu

 

 

Zodpovídá: Mgr. Aleš Novotný, tajemník

 

Termín:      20.12.2018

 

5)

pověřuje

 

Mgr. Aleše Novotného, tajemníka, k podpisu smluv dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

90/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

13

1)

projednala

 

důvodovou zprávu  

 

2)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o dodávce stravovacích poukázek na období od 2. 1. 2019 do 31. 12. 2022 se společností Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 15000, IČ: 618 60 476, dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 materiálu

 

3)

ukládá

 

zajistit uzavření smlouvy o dodávce stravovacích poukázek v souladu s bodem 2) tohoto usnesení a zaslat všem zájemcům, kteří doručili předběžnou nabídku, informaci o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Mgr. Aleš Novotný, tajemník

 

Termín:      18.12.2018

 

4)

pověřuje

 

k podpisu smlouvy o dodávce stravovacích poukázek tajemníka Úřadu městského obvodu Poruba Mgr. Aleše Novotného 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

91/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

13

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o podání Žádosti o organizování veřejné služby dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

 

3)

rozhodla

 

o uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o organizování veřejné služby č. TOT-VS-7/2017 (naše ev.č. 2017/15/23/0397) s Českou republikou - Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO 72496991, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

4)

ukládá

 

zajistit podání žádosti dle bodu 2)

 

 

Zodpovídá: Mgr. Aleš Novotný, tajemník

 

Termín:      10.12.2018

 

5)

ukládá

 

zajistit uzavření dodatku dle bodu 3)

 

 

Zodpovídá: Mgr. Aleš Novotný, tajemník

 

Termín:      31.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

92/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

01

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba v souladu s § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, určit s účinností od 1. 1. 2019 rozsah doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva v souvislosti s poskytnutím pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu zaměstnavatelem jako dobu účasti na:

- zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba,

- schůzi Rady městského obvodu Poruba,

- jednání výborů Zastupitelstva městského obvodu Poruba a komisí Rady městského obvodu Poruba,

- jednání politických klubů Zastupitelstva městského obvodu Poruba,

- dalších akcích organizovaných Zastupitelstvem městského obvodu Poruba nebo Radou městského obvodu Poruba, na které bude těmito orgány pozván nebo delegován,

včetně doby strávené cestou z pracoviště k účasti na výše uvedených akcích, případně cestou zpět na pracoviště, a to pouze v rozsahu zameškané pracovní doby, přičemž při pružném rozvržení pracovní doby je považována za zameškanou pracovní dobu základní pracovní doba

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba v souladu s § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovit s účinností od 1. 1. 2019 náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, paušální částkou ve výši 200,- Kč za hodinu, a to za dobu účasti na:

- zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba,

- schůzi Rady městského obvodu Poruba,

- jednání výborů Zastupitelstva městského obvodu Poruba a komisí Rady městského obvodu Poruba,

- jednání politických klubů Zastupitelstva městského obvodu Poruba,

- dalších akcích organizovaných Zastupitelstvem městského obvodu Poruba nebo Radou městského obvodu Poruba, na které bude těmito orgány pozván nebo delegován,

včetně doby strávené cestou z pracoviště k účasti na výše uvedených akcích, případně cestou zpět na pracoviště, a to nejvýše v rozsahu 8 hodin v jednom kalendářním dni, přičemž v souhrnu lze za jeden kalendářní měsíc poskytnout nejvýše 3.000,- Kč

 

3)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba uložit neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Poruba:

- kterým bude pro výkon funkce na akcích dle bodu 1) tohoto usnesení poskytnuto jejich zaměstnavatelem pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu a tento zaměstnavatel bude po statutárním městu Ostrava - městském obvodu Poruba požadovat její úhradu,

- kteří budou pro výkon funkce na akcích dle bodu 2) tohoto usnesení požadovat po statutárním městu Ostrava - městském obvodu Poruba poskytnutí náhrady ušlého výdělku,

povinnost prokázat účast na výše uvedených akcích prostřednictvím čestných prohlášení uvedených v příloze č. 1 a 2 tohoto materiálu

 

4)

ukládá

 

předložit k projednání materiál dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, starosta

 

Termín:      19.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

93/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

19

1)

schvaluje

 

odpis pohledávek ve výši 540 Kč za paní XXXXX XXXXXXX, ve výši 4050 Kč za paní XXXX XXXXXXXXXXX, ve výši 410 Kč za paní XXXXXXXX XXXXXXXXX a ve výši 2030 Kč za paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX bývalými uživatelkami Domova pro matky s dětmi příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Poruba

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

provést odpis pohledávek

 

 

Zodpovídá: Ing. Simona Malinová, ředitel

 

Termín:      31.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

94/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

19

1)

vydává

 

předchozí souhlas s pronájmem místností č. 008 a 009 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Průběžná 6222/122, Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace, pro žadatelku Libuši Pálkovou, IČO 88893405, sídlo Lumírova 514/10, 700 30 Ostrava - Výškovice

dle důvodové zprávy

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

95/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

19

1)

bere na vědomí

 

informace k financování projektu č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002303 “Stavební úpravy Azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5”

dle důvodové zprávy

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

96/RMOb1822/2

 

(zn.předkl.)

17

1)

rozhodla

 

souhlasit s umístěním stavby tribuny a vedení osvětlení včetně stožárů pro hřiště “B” v areálu Arrows Park na ul. Průběžná v Ostravě - Porubě  realizovaných v souvislosti s projektem “Mistrovství Evropy v softballu žen 2019” na pozemcích p.č. 3655/35, 3655/3, 3655/44 a 3656/1 - vše ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba

 

2)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba, IČO 00845451, se sídlem Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56, jako budoucím povinným a SKSB Ostrava z.s., IČO 26525143, se sídlem Průběžná 6178/2, Poruba, 708 00 Ostrava, jako budoucím oprávněným, k částem pozemků p.č. 3655/35, 3655/3, 3655/44 a 3656/1 - vše ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, zakládající budoucímu oprávněnému právo na své náklady zřídit a provozovat na částech uvedených pozemků stavbu vedení osvětlení včetně stožárů pro hřiště “B” v areálu Arrows Park v Ostravě - Porubě, realizovaných v souvislosti s projektem “Mistrovství Evropy v softballu žen 2019” v rozsahu, jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, služebnost zahrnuje také právo v nezbytně nutném rozsahu vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním nebo odstraněním tohoto zařízení, a to bezúplatně,  dle přílohy č. 9  předloženého materiálu

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba, IČO 00845451, se sídlem Ostrava - Poruba, Klimkovická 55/28, PSČ 708 56, jako budoucím povinným a SKSB Ostrava z.s., IČO 26525143, se sídlem Průběžná 6178/2, Poruba, 708 00 Ostrava, jako budoucím oprávněným, k části pozemku p.č. 3655/44 - ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, zakládající budoucímu oprávněnému právo na své náklady zřídit a provozovat na části uvedeného pozemku stavbu tribuny pro hřiště “B” v areálu Arrows Park v Ostravě - Porubě realizované v souvislosti s projektem “Mistrovství Evropy v softballu žen 2019” v rozsahu, jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, služebnost zahrnuje také právo v nezbytně nutném rozsahu vstupovat a vjíždět na uvedený pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním nebo odstraněním této stavby, na dobu určitou do 1.8.2027, a to bezúplatně, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

 

4)

ukládá

 

zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti dle příloh č. 9 a 11 předloženého materiálu

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Termín:      31.12.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »