22. zasedání ZMOb

ze dne 20.12.2017

 

 

 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   O S T R A V A   M Ě S T S K Ý   O B V O D   P O R U B A  

 

 

USNESENÍ

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

22. zasedání

konané dne 20.12.2017

_______________________________________________________________________

 

číslo 372/ZMOb1418/22 - 391/ZMOb1418/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Mihálik

starosta Městského obvodu Poruba

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová

místostarostka Městského obvodu Poruba

 

 

 

 

 

 

 

Přehled usnesenízastupitelstva městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 20.12.2017

 

Číslo usnesení

Materiál

K jaké problematice

Zn.předkl.

___________________________________________________________________________________________

372/ZMOb1418/22

1

Zapojení do projektu “Podpora služeb sociální prevence 4”

03

373/ZMOb1418/22

2

Pravidla rozpočtového provizoria

07

374/ZMOb1418/22

3

Rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na rok 2018

07

375/ZMOb1418/22

4

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na léta 2019 - 2021

07

376/ZMOb1418/22

5

Nabytí pozemku p. č. 1770, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

07

377/ZMOb1418/22

6

Nabytí pozemku p. č. 1806, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

07

378/ZMOb1418/22

8

Nabídka předkupního práva k podílu na stavbě garáže na pozemku p. č. 2353/5, k. ú Poruba-sever, obec Ostrava

07

379/ZMOb1418/22

9

Nabytí stavby garáže na pozemku p. č. 1782 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ul. Slavíkova

07

380/ZMOb1418/22

10

Nabytí stavby garáže na pozemku p. č. 2315 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ul. Lvovská

07

381/ZMOb1418/22

11

Nabytí staveb garáží na pozemcích p. č. 1869 a 1956 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ul. Slavíkova

07

382/ZMOb1418/22

12

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku p. č. 1453, k. ú. Poruba, obec Ostrava

07

383/ZMOb1418/22

13

Prodej pozemků p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

05

384/ZMOb1418/22

14

Stanovisko k záměru města prodat pozemek p. č. 3509 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

05

385/ZMOb1418/22

15

Záměr prodeje pozemku p.č. 2760/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

05

386/ZMOb1418/22

16

Záměr prodeje pozemku p.č. 2801/171 a části pozemku p.č. 3008 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

05

387/ZMOb1418/22

17

Uzavření smluv o přistoupení k dluhu dle ust. § 1892 občanského zákoníku v souvislosti s uzavřením nájemních smluv

11

388/ZMOb1418/22

18

Uzavření smlouvy o svěřenecké úschově

11

389/ZMOb1418/22

19

Kontrola plnění usnesení

01

390/ZMOb1418/22

20

Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Poruba za výkon funkce od 01.01.2018

01

391/ZMOb1418/22

21

Určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce a stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva dle § 71 zákona o obcích

01

 

 

 

Materiály stažené z projednávání

 

 

Materiál

K jaké problematice

Zn.předkl.

___________________________________________________________________________________________

 

7

Nabídka předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku p. č. 2344, k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

07

 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

372/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

03

1)

rozhodlo

 

o poskytnutí dotace v maximální výši 4 506 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace

dle přílohy č. 3 materiálu

 

2)

zmocňuje

 

starostu Ing. Petra Mihálika k podpisu smlouvy o poskytnutí této dotace

 

 

3)

ukládá

 

zaslat podepsaný návrh smlouvy příjemci dotace

 

 

Zodpovídá: Ing. Simona Malinová, ředitel

 

Termín:      15.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

373/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 2590/RMOb1418/75

 

1)

schvaluje

 

pravidla rozpočtového provizoria statutárního města Ostrava-městského obvodu Poruba

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

374/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 2591/RMOb1418/75

 

1)

schvaluje

 

rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na rok 2018 v těchto závazných ukazatelích:

435 031 tis. Kč .................... rozpočet příjmů celkem po konsolidaci

  63 497 tis. Kč .................... financování

498 528 tis. Kč .................... celkové zdroje

395 961 tis. Kč .................... rozpočet běžných výdajů po konsolidaci

102 567 tis. Kč .................... rozpočet kapitálových výdajů

498 528 tis. Kč .................... celkové výdaje

z rozpočtu běžných výdajů po konsolidaci

a) příspěvky příspěvkovým organizacím v členění:

     500 tis. Kč ..... Technický dvůr Ostrava-Svinov, příspěvková organizace, Ostrava, Svinov, Nad Porubkou 838, IČ 71174231

20 028 tis. Kč ..... Centrum sociálních služeb Poruba celkem

v tom:

na poskytování sociálních služeb:

   7 881 tis. Kč ..... Pečovatelská služba

      635 tis. Kč ..... Centrum denních služeb

   1 971 tis. Kč ..... Domov pro matky s dětmi - návratná finanční výpomoc neinvestiční

   2 151 tis. Kč ..... Ubytovna - azylové zařízení - návratná finanční výpomoc neinvestiční

na předfinancování akce “Stavební úpravy azylového zařízení na ul. Vřesinská 2230”:

   7 390 tis. Kč ..... Ubytovna - azylové zařízení - návratná finanční výpomoc investiční

1 314 tis. Kč ..... Mateřská škola Čs. exilu 670

v tom účelově:

     70 tis. Kč na 3 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     14 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 741 tis. Kč ..... Mateřská škola Dvorní 763

v tom účelově:

     70 tis. Kč na 4 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     41 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 646 tis. Kč .....  Mateřská škola Dětská 920

v tom účelově:

     96 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 058 tis. Kč ..... Mateřská škola Nezvalovo náměstí 856

v tom účelově:

     58 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 413 tis. Kč ..... Mateřská škola Čtyřlístek, Skautská 1082

v tom účelově:

   113 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 871 tis. Kč ..... Mateřská škola Sokolovská 1168

v tom účelově:

     21 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 339 tis. Kč ..... Mateřská škola Ukrajinská 1530-1

v tom účelově:

     25 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     39 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

2 073 tis. Kč ..... Mateřská škola J. Šoupala 1611

v tom účelově:

     25 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     23 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 962 tis. Kč ..... Mateřská škola O. Synka 1834

v tom účelově:

    12 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 533 tis. Kč ..... Mateřská škola V. Makovského 4429

v tom účelově:

     33 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

 3 500 tis. Kč ..... Základní škola Komenského 668

v tom účelově:

     14 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

3 450 tis. Kč ..... Základní škola Porubská 832

v tom účelově:

      72 tis. Kč na 3 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

    200 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 300 tis. Kč ..... Základní škola gen. Zdeňka Škarvady

v tom účelově:

   188 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 200 tis. Kč ..... Základní škola Dětská 915

v tom účelově:

     20 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

   136 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

2 150 tis. Kč ..... Základní škola a waldorfská základní škola

v tom účelově:

     60 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 300 tis. Kč ..... Základní škola K. Pokorného 1382

2 900 tis. Kč ..... Základní škola Bulharská 1532

v tom účelově:

     53 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

2 700 tis. Kč ..... Základní škola Ukrajinská 1533

v tom účelově:

     60 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 150 tis. Kč ..... Základní škola J. Šoupala 1609

v tom účelově:

   140 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 300 tis. Kč ..... Základní škola I. Sekaniny 1804

v tom účelově:

     28 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     60 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 350 tis. Kč ..... Základní škola A. Hrdličky 1638

v tom účelově:

   176 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

2 950 tis. Kč ..... Základní škola J. Valčíka 4411

v tom účelově:

   108 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

b) dotační programy    

   900 tis. Kč ..... komise pro školství, kulturu, sport a volný čas

   400 tis. Kč ..... komise sociální a bytová

   300 tis. Kč ..... veřejná finanční podpora v kategorii “ostatní”

1 000 tis. Kč ..... komise pro životní prostředí

 

2)

stanoví

 

Radě městského obvodu Poruba v rozpočtovém roce 2018 oprávnění provádět rozpočtová opatření, a to do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

375/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 2594/RMOb1418/75

 

1)

schvaluje

 

střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na léta 2019 - 2021

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

376/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 2607/RMOb1418/75

 

1)

rozhodlo

 

úplatně nabýt pozemek p. č. 1770, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

prodávající: XXXXX XXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

kupní cena: 180.000 Kč

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

377/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 2608/RMOb1418/75

 

1)

rozhodlo

 

úplatně nabýt pozemek p. č. 1806, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

prodávající: XXXXX XXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX

kupní cena: 180.000 Kč

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

378/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 2611/RMOb1418/75

 

1)

rozhodlo

 

o využití předkupního práva k podílu ve výši 1/2 na stavbě bez č. p./č. ev. - garáže, ve společném jmění manželů XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, stojící na pozemku p. č. 2353/5, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba, dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

kupní cena 100.000 Kč

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

379/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 2609/RMOb1418/75

 

1)

rozhodlo

 

úplatně nabýt stavbu bez č. p./č. ev. - garáž, stojící na pozemku p. č. 1782, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba

prodávající: XXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX

kupní cena: 150.000 Kč

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

380/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 2610/RMOb1418/75

 

1)

rozhodlo

 

úplatně nabýt stavbu bez č. p./č. ev. - garáž, stojící na pozemku p. č. 2315, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba

prodávající: XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX

kupní cena: 130.000 Kč

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

381/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

07

1)

rozhodlo

 

úplatně nabýt stavbu bez č. p./č. ev. - garáž, stojící na pozemku p. č. 1869, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba

prodávající: XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX

kupní cena: 150.000 Kč

dle důvodové zprávy

 

2)

rozhodlo

 

úplatně nabýt stavbu bez č. p./č. ev. - garáž, stojící na pozemku p. č. 1956, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba

prodávající: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX

kupní cena: 140.000 Kč

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrhy kupních smluv dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

382/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

07

1)

rozhodlo

 

o nevyužití předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. ev. - garáže, ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX, stojící na pozemku p. č. 1453, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba, dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat je žadateli

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      30.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

383/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

05

1)

žádá

 

Zastupitelstvo města Ostravy, aby rozhodlo o změně podmínek záměru prodeje pozemků p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to:

- termín pro podání nabídek do 16.2.2018

- každý z uchazečů je oprávněn upravit předloženou nabídku výlučně ve vztahu k nabízené kupní ceně nejpozději do rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu Poruba o prodeji

při ponechání zbývajících podmínek v platnosti

nebo v případě nemožnosti shora uvedeného postupu žádá o zrušení záměru města prodat pozemky p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec Ostrava a vyhlášení nového záměru prodeje pozemků p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec Ostrava za týchž podmínek včetně navržených  změn, k čemuž vydává souhlas

 

2)

ukládá

 

požádat statutární město Ostrava o rozhodnutí dle bodu 1)  usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Termín:      31.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

384/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

05

ke svému usnesení č. 2541/RMOb1418/73

 

1)

vydává

 

nesouhlas k záměru města prodat pozemek p. č. 3509- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.210 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

postoupit žádost spolu s usnesením dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Termín:      12.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

385/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

05

ke svému usnesení č. 2603/RMOb1418/75

 

1)

vydává

 

nesouhlas k záměru města prodat pozemek p.č. 2760/1 - ostatní plocha o výměře 1328 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

postoupit žádost spolu s usnesením dle bodu 1) tohoto usnesení statutármímu městu Ostrava

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Termín:      05.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

386/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

05

ke svému usnesení č. 2604/RMOb1418/75

 

1)

vydává

 

nesouhlas k záměru města prodat část pozemku p.č. 3008, dle geometrického plánu čís. 3038-141b/2017 označené jako pozemek p.č. 3008/2 - ostatní plocha o výměře 29 m2 a pozemek p.č. 2801/171 - ostatní plocha o výměře 535 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

postoupit žádost spolu s usnesením dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Termín:      05.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

387/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

11

ke svému usnesení č. 2554/RMOb1418/73

ke svému usnesení č. 2617/RMOb1418/75

 

1)

projednalo

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodlo

 

o uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu s níže uvedenou fyzickou osobou, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba v nabízené výši:

- XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, nabízená částka 96.000 Kč

 

3)

rozhodlo

 

o uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu s níže uvedenou fyzickou osobou, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba v nabízené výši:

- XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, nabízená částka 90.000 Kč

 

4)

rozhodlo

 

o uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu s níže uvedenou fyzickou osobou, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba v nabízené výši:

- XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, nabízená částka 72.000 Kč

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrhy smluv o přistoupení k dluhu v nabízené výši dle bodů 2) - 4) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      29.12.2017

 

6)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu smluv o přistoupení k dluhu

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

388/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

11

ke svému usnesení č. 345/ZMOb1418/20

 

1)

rozhodlo

 

o uzavření smlouvy o svěřenecké úschově mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba a XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX, za účasti Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & Partneři v. o. s., IČ: 646 15 065, se sídlem Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, předmětem které je úschova peněžních prostředků ve výši 3.000.000 Kč, ve znění návrhu, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu,

 

2)

ukládá

 

zajistit uzavření smlouvy o svěřenecké úschově dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

389/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

01

1)

bere na vědomí

 

kontrolu svých usnesení a vyřazuje je ze sledování, dle důvodové zprávy

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

390/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

01

ke svému usnesení č. 2650/RMOb1418/75

 

1)

stanoví

 

s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva takto:

- člen zastupitelstva městského obvodu = 2.371,- Kč

- člen rady městského obvodu = 9.482,- Kč

- předseda výboru zastupitelstva městského obvodu a předseda komise rady městského obvodu = 4.741,- Kč

- člen výboru zastupitelstva městského obvodu a člen komise rady městského obvodu = 3.951,- Kč

V případě souběhu výkonu více výše uvedených funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva stanoví měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce následovně:

- do souhrnu odměn se započítává odměna za výkon člena Rady městského obvodu

 - do souhrnu odměn se započítává výkon dvou dalších nejvyšších funkcí z okruhu funkcí:  předseda výboru zastupitelstva městského obvodu, předseda komise rady městského obvodu, člen výboru zastupitelstva městského obvodu a člen komise rady městského obvodu

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

391/ZMOb1418/22

 

(zn.předkl.)

01

ke svému usnesení č. 2652/RMOb1418/75

 

1)

určuje

 

v souladu s § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2018 rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva v souvislosti s poskytnutím pracovního volna s náhradou mzdy zaměstnavatelem jako dobu účasti na:

 - zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba,

 - schůzi Rady městského obvodu Poruba,

 - jednání výborů Zastupitelstva městského obvodu Poruba a komisí Rady městského obvodu Poruba,

 - jednání politických klubů Zastupitelstva městského obvodu Poruba,

 - dalších akcích organizovaných Zastupitelstvem městského obvodu Poruba nebo Radou městského obvodu Poruba, na které bude těmito orgány pozván nebo delegován,

včetně doby strávené cestou z pracoviště k účasti na výše uvedených akcích, případně cestou zpět na pracoviště, a to pouze v rozsahu zameškané pracovní doby, přičemž při pružném rozvržení pracovní doby je považována za zameškanou pracovní dobu základní pracovní doba

 

2)

stanoví

 

v souladu s § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2018 náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, paušální částkou ve výši 200,- Kč za hodinu, a to za dobu účasti na:

- zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba,

- schůzi Rady městského obvodu Poruba,

- jednání výborů Zastupitelstva městského obvodu Poruba a komisí Rady městského obvodu Poruba,

- jednání politických klubů Zastupitelstva městského obvodu Poruba,

- dalších akcích organizovaných Zastupitelstvem městského obvodu Poruba nebo Radou městského obvodu Poruba, na které bude těmito orgány pozván nebo delegován,

včetně doby strávené cestou z pracoviště k účasti na výše uvedených akcích, případně cestou zpět na pracoviště, a to nejvýše v rozsahu 8 hodin v jednom kalendářním dni, přičemž v souhrnu lze za jeden kalendářní měsíc poskytnout nejvýše 3.000,- Kč

 

3)

ukládá

 

neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Poruba:

- kterým bude pro výkon funkce na akcích dle bodu 1) tohoto usnesení poskytnuto jejich zaměstnavatelem pracovní volno s náhradou mzdy a tento zaměstnavatel bude po statutárním městu Ostrava – městském obvodu Poruba požadovat její úhradu,

- kteří budou pro výkon funkce na akcích dle bodu 2) tohoto usnesení požadovat po statutárním městu Ostrava – městském obvodu Poruba poskytnutí náhrady ušlého výdělku,

povinnost prokázat účast na výše uvedených akcích prostřednictvím čestných prohlášení uvedených v příloze č. 1 a 2 tohoto materiálu

 

 

_______________________________________________________________________