Radnice

Zvláštní užívání veřejného prostranství v zeleni

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní užívání veřejného prostranství v zeleni

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o zábor veřejného prostranství  (na zeleni) na území MOb Poruba, kterým se rozumí mimo jiné, provádění výkopových prací, umístění, stavebního zařízení a skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní akce jako jsou lunaparky a cirkusy.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Přiznání k místnímu poplatku podává vždy investor.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je písemné přiznání k místnímu poplatku na předepsaném tiskopise.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobním projednáním situace a následným podáním vyplněného přiznání s požadovanými přílohami.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Odbor dopravy a údržby komunikací Úřadu městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  odbor dopravy a údržby komunikací
  Úřad městského obvodu Poruba (3. patro)
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa     8:00–12:00     13:00–17:00 
  úterý, čtvrtek, pátek       po domluvě

  Ilona Konečná
  prokopávky, čištění komunikací
  599480315 412 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Josef Tesarčík
  prokopávky, čištění komunikací
  599480316 412 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Výpis z obchodního rejstříku investora a v případě fyzické osoby živnostenský list. Dále situační plánek užívaného veřejného prostranství (na požádání vyhotoví úřad).

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Místní poplatek je stanoven podle druhu záboru dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Např.

  • Výkopové práce.............................................10,- Kč/m2/den
  • stavební zařízení do 30 dnů...............................1,- Kč/m2/den
  • stavební zařízení od 31. dne do 100. dne........5,- Kč/m2/den
  • stavební zařízení delší než 100 dnů..................10,- Kč/m2/den 
  • umístění skládek..............................................6,- Kč/m2/den
  • zařízení cirkusů................................................1,- Kč/m2/den
  • zařízení lunaparků...........................................3,- Kč/m2/den

  Poplatek je splatný bez výzvy nejpozději v den, kdy se se záborem začalo.

  Poplatky lze platit převodem i v hotovosti na pokladně ÚMOb Poruba. U částek do 50.000,- Kč nejpozději v den začínajícího záboru. U částek vyšších nejpozději 10. den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

  U havárií nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, tak nejblíže následující pracovní den.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Přiznání musí být podáno 5 pracovních dnů před zahájením záboru veřejného prostranství, což je rovněž i dnem vyřízení.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Dojde-li vlivem stavební činnosti k překopu, pojezdu místní komunikace (chodník, vozovka), nebo bude-li na ni cokoliv umístěno, jedná se o tzv. zvláštní užívání místní komunikace (zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) je nutné si vyzvednout souběžně s tímto ohlášením i žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace. Předmětnou žádost obdržíte v budově "A", 3. patro, dveře č. 412).

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Obecně závazná vyhláška č. 18/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Zahájení správního řízení podle výše uvedených zákonů.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  27.05.2020

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno