Radnice

Připojení dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Připojení dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

 2. Základní informace k životní situaci

  Povolení připojení dle § 10 Zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, podléhá správnímu řízení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Fyzická nebo právnická osoba.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je podání žádostí s doložením požadovaných dokladů.

  Požadované doklady:

  • Dokumentace zpracovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby
  • Souhlas Policie ČR DI Ostrava, Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Den podání žádostí je současně dnem zahájení správního řízení

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  U odboru dopravy a údržby komunikací ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28,  708 56  Ostrava-Poruba 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřední hodiny: pondělí a středa      8:00–12:00       13:00–17:00

   

  Bc. Lenka Bojdová
  silniční správní úřad, dozor
  599480329 316 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Fyzické, fyzické podnikající a právnické osoby doloží:

  • doklad o úhradě správního poplatku, nebo uvedené číslo bankovního účtu (správní poplatek je vyměřen dle zákona č. 634/2004 o poplatcích, v platném znění 
  • žádost o připojení
  • občanský průkaz
  • právnická a fyzická podnikající osoba doloží k nahlédnutí ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list v platném znění
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích činí
  a) do 10 dnů …………............................................…………… 100,- Kč
  b) do 1/2 roku ……….........................................……………… 500,- Kč
  c) od 1/2 roku výše (max. na dobu 5 let) ……………….........1.000,- Kč

  Hotovostní platba, platba kartou: pondělí–středa od 8:00 do 17:00 hodin

  Úřad městského obvodu Poruba, pokladna, 1. patro, dv. č. 229

  Bezhotovostní platbu je možno provést až po přidělení čísla, které je adresně přidělováno.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán je povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Vlastník komunikace
  • Policie České republiky
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • Poskytnutí potřebné součinnosti (na výzvu příslušného úřadu) při odstraňování nedostatků žádosti
  • Neodkladné řešení změn rozhodných skutečnosti
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Je možno řešit zasláním žádostí se zaručeným elektronickým podpisem na podatelnu pro podání posta@moporuba.cz

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí mohou podat účastníci odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí  8, 729 30  Ostrava, podáním učiněným na podatelně Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Porušením, popřípadě nedodržení podmínek rozhodnutí se žadatel vystavuje postihu ve smyslu ustanovení § 42a, § 42b a § 43 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, popřípadě postihu podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ze zákonů - viz bod č. 18

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  06.01.2020

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno