Radnice

Žádost o výpůjčku části pozemku za účelem umístění a provozování reklamního zařízení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o výpůjčku části pozemku za účelem umístění a provozování reklamního zařízení

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o umístění reklamních zařízení, které podléhají evidenci místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žadatel, který reklamní zařízení provozuje.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je, aby umisťované reklamní zařízení bylo v souladu se Zásady č. 23/2016 pro umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení na veřejném prostranství městského obvodu Poruba.

  Dále podání žádosti, po které následuje:

  • projednání v komisi výstavby, architektury a ekonomického rozvoje,
  • předložení žádosti k projednání a vydání souhlasu se záměrem  výpůjčky požadované části pozemku Radě městského obvodu Poruba,
  • předložení k projednání a vydání předchozího souhlasu Radě města Ostravy,
  • zveřejnění na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba na dobu 15 dnů záměr městského obvodu Poruba,
  • projednání v Radě městského obvodu Poruba vypůjčit část pozemku,
  • uzavření nájemní smlouvy o výpůjčce části pozemku.
  • S účinností od 1.1.2013 došlo ke změně v kategorii „Reklamních a informačních zařízení“, a to v povolovacím režimu:
   1. V případě umístění reklamních zařízení jejichž plocha nepřesahuje 0,6 m2 a jsou umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací, nepodléhají vůbec stavebnímu zákonu (§ 79  zákona číslo 183/2006 Sb.).
   2.
   Pokud bude plocha zařízení maximálně 8 m2, vždy bez ohledu na další parametry, bude vyžadován jen územní souhlas, viz § 96  odst. 2  písm. a).
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  na základě podané žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Poruba
  odboru dopravy a údržby komunikací
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  pondělí - středa  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek       po domluvě

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Daniela Hauptová
  reklama
  599480328 430 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
  • situační mapka s okótovaným umístěním reklamního zařízení
  • fotografie umístění ze 3 stran (každá fotografie na A4)
  • zakreslení (zapracování) umístění reklamního zařízení do fotografie včetně kótování
  • technický popis reklamního zařízení
  • rozdělení reklamy do kategorií
  • souhlas Policie ČR - dopravního inspektorátu
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za umístění reklamního zařízení bude vybírán místní poplatek dle obecně závazné vyhlášky číslo 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a to 20 Kč/za každý i započatý m2/den nebo 500 Kč/za každý i započatý m2/měsíc.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  odbor finanční a ekonomický
  paní Petra Delongová
  tel. č.: 599 480 744
  e-mail: pdelongova@moporuba.cz

  Pokud bude plocha zařízení min. 0,6 m2 a maximálně 8 m2, vždy bez ohledu na další parametry, bude vyžadován jen územní souhlas, viz § 96  odst. 2  písm. a), tudíž je nutno podat žádost na odbor výstavby a životního prostředí.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Splnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o místním poplatku odboru finančnímu a  ekonomickému, paní P. Delongové.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), § 39 odst. 1, ve znění pozdějších předpisů,
  • obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava, kterou se vydává Statut města Ostravy číslo 14/2013, ve znění pozdějších změna a doplňků,
  • zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • obecně závazné vyhlášky číslo 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  06.01.2020

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno