Smlouva o zvláštním užívání části komunikace a silničního pozemku (jednorázová náhrada)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Smlouva o zvláštním užívání části komunikace a silničního pozemku (jednorázová náhrada)

 2. Základní informace k životní situaci

  Ujednání o zvláštním užívání předmětné části komunikace a silničního pozemku uživatelem ve smyslu ustanovení  § 25  odst. 6  písm. d)  zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů pro umístění nových inženýrských sítí a jiných nadzemních a podzemních vedení všeho druhu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost podává ten, kdo bude práce provádět nebo investor.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podat žádost, ke které je nutno doložit:

  • výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list,
  • situaci se zakreslením míst prokopávek a protlaků v MK III. a IV. tříd, včetně uvedení bm u prokopávek.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  na základě podané žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  odbor dopravy 
  Úřadu městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny: pondělí a středa     8:00–12:00     13:00–17:00

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  odbor dopravy
  statutární město Ostrava
  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  budova A, 3. patro, kancelář č. 430

  e-mail: daniela.hauptova@moporuba.cz

  Daniela Hauptová
  reklama
  599480328 430 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Stanovení náhrady za omezení užívání nemovitosti při umístění inženýrské sítě do místní komunikace III. a IV. třídy

  (podle § 25  odst. 6  písm. d)  zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)

  Sazba v Kč za měrnou jednotku dle tabulky

  Způsob   užití

  silničního   pozemku

  Specifikace

  Měrná   jednotka

  Konečný   návrh výše jednorázové náhrady v Kč

   

  protlak do DN 300 mm

  bm

  200,-

   

  protlak do DN 500 mm

  bm

  300,-

  křížení

  protlak nad DN 500 mm

  bm

  400,-

   

  překop MK III. třídy (vozovka)

  případ (parcela)

  20.000,-

   

  překop MK IV. třídy (chodník)

  případ (parcela)

  10.000,-

  Podélné uložení do vozovky, zpevněné   krajnice, odstavného pruhu + příčné napojení na stávající inženýrskou síť

  MK III. třídy

  bm

  300,-

   

   

  MK IV. třídy

   

   

  bm

   

   

  100,-

  Položení v tělese propustku přes   vodní tok

  MK III. třídy

  MK IV. třídy

  jiný přechod bez zásahu do vozovky

  bm

  bm

  bm

  300,-

  100,-

  50,-

  Vše výše uvedené, pro fyzické osoby   nepodnikající

   

   

  20% výše jednorázové náhrady

   

  Zásady pro stanovení náhrady za omezení užívání nemovitosti při zřízení sjezdu z MK III. a IV. třídy na připojovanou sousední nemovitost

  (podle § 10  zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 104 a § 105  zákona číslo 183/2006 Sb., )

  Způsob   užití

  silničního   pozemku

  Specifikace

  Měrná   jednotka

  Výše   jednorázové náhrady v Kč

  zřízení

  šířka sjezdu v místě napojení na komunikaci   do 6 m

  ks

  500,-

  sjezdu z MK

  šířka sjezdu v místě napojení na komunikaci   do 10 m

  ks

  600,-

  III. a IV. tříd

  šířka sjezdu v místě napojení na komunikaci   přes 10 m

  ks

  700,-

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  odbor dopravy 
  paní  Ilona Konečná, tel. č.: 599 480 315, e-mail: ilona.konecna@moporuba.cz
  pan Josef Tesarčík, tel. č.: 599 480 316, e-mail: josef.tesarcik@moporuba.cz 
  Bc. Lenka Bojdová, tel. č.: 599 480 329, e-mail: lenka.bojdova@moporuba.cz
  Bc. Jiří Valeček, tel.: 599 480 332, e-mail: jiri.valecek@moporuba.cz

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  e-mail: daniela.hauptova@moporuba.cz
  e-mail: městského obvodu Poruba: posta@moporuba.cz
  datová schránka, ID: xpkbu55

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • § 1746  odst. 2  zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
  • § 25  odst. 6  písm. d)  zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  04.01.2023

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno