Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Zvláštní užívání místních komunikací - silniční správní úřad

Poslední změna: Úterý 05.01.2016 11:18 by Hauptová Daniela

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zvláštní užívání místních komunikací - silniční správní úřad

 2. Základní informace k životní situaci

  Jde o správní řízení ve věci užívání vozovek a chodníků k jiným účelům, než ke kterým byly určeny, tj. k chůzi a jízdě.
  Zvláštním užíváním rozumíme např. umístění prodejního stánku, zahrádky před restauračním zařízením, reklamní zařízení, zařízení staveniště (lešení, kontejner, mobilní WC, boudy apod.) a prokopání těchto komunikací.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žádost podává ten, kdo bude práce provádět.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou je písemné podání zvláštního užívání na předepsaném tiskopise.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Osobním projednáním situace a následným podáním vyplněné žádosti s požadovanými přílohami.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  U odboru komunálních služeb Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Poruba
  odbor komunálních služeb
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  pondělí a středa  8:00–12:00 13:00–17:00
  úterý, čtvrtek, pátek       po domluvě

   

   

  Bc. Lenka Bojdová
  silniční správní úřad
  599480329 316 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • snímek mapy s vyznačením trasy (možná spolupráce s úřadem)
  • podnikající osoby – kopie živnostenského listu, výpis  z obchodního rejstříku  
  • souhlas Policie České republiky DI Ostrava, Výstavní 55, Ostrava-Vítkovice
  • kopie pokladního dokladu o zaplacení správního poplatku
  • v případě zástupu žadatele doložit plnou moc
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek je stanoven podle délky zvláštního užívání: 

  • do 10 kalendářních dnů........................100,- Kč
  • do ½ roku.............................................500,- Kč
  • déle jak ½ roku...................................1.000,- Kč

  Poplatek je splatný v den podání žádosti a platí se v hotovosti na pokladně ÚMOb Poruba, Klimkovická 28/55.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení je 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Vlastník místní komunikace a Policie České republiky.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V případě, že se bude jednat o zvláštní užívání vozovky, při kterém je nutná instalace dočasného dopravního značení, je nutné vyřídit příkaz o dočasném dopravním značení.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • § 25 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti vydanému rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnů ode dne jeho oznámení  k odboru dopravy  Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u odboru výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Poruba. Podané odvolání má odkladný účinek.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Zahájení správního řízení podle výše uvedeného zákona.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit


  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (VP)

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  30.10.2018

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »