Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Vyhrazená parkovací místa

Poslední změna: Středa 24.01.2018 08:15 by Kremerová Hana

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyhrazená parkovací místa

 2. Základní informace k životní situaci

  Ve věci vyhrazených parkovacích míst je postupováno podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
  Jedná se o povolení nebo zrušení zvláštního užívání místní komunikace a dále také změny registračních značek automobilů u vyhrazených parkovacích míst.


  Při vyřizování žádosti o zřízení vyhrazeného pakovacího místa bude postupováno v souladu s pravidly pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa, která jsou dostupná ZDE.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  • fyzická osoba
  • fyzická osoba podnikající
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa jsou uvedeny v Pravidlech udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa č. 1/2018, včetně ceníku příspěvku na zřízení vyhrazeného parkovacího místa, zde.

  Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zřízení vyhrazeného parkovacího místa za předpokladu souhlasného stanoviska vlastníka místní komunikace a Policie ČR, MŘ- Dopravního inspektorátu.

  Souhlas vlastníka místní komunikace nebude vydán, pokud nebudou uhrazeny náklady na zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Správní řízení o povolení zřízení vyhrazeného parkovacího místa je řízení návrhové, zahajuje se na základě podané žádosti silničnímu správnímu úřadu. Den podání žádosti je dnem zahájení řízení.
  Současně je potřeba požádat vlastníka místní komunikace o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba
  odbor komunálních služeb
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny: pondělí a středa     8:00–12:00     13:00–17:00

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  odbor komunálních služeb
  oddělení dopravy a veřejného prostranství (budova "A", 3. patro)
  vyhrazená parkovací místa
  Ing. Hana Bělunková
  Klimkovická 55/28
  708 56  Ostrava-Poruba

   

  Ing. Hana Květoňová Bělunková
  vyhrazená parkovací stání
  599480312 410 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Fyzické osoby k žádosti doloží:

  • občanský průkaz,
  • řidičský průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla.

  Fyzické osoby podnikající a právnické osoby k žádosti doloží: 

  • občanský průkaz,
  • řidičský průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla,
  • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.

  Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P k žádosti doloží:

  • občanský průkaz,
  • průkaz ZTP, ZTP/P,
  • řidičský průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla,
  • parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

   

  * U osob bez trvalého bydliště je nutno doložit nájemní smlouvu.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

   Zřízení vyhrazeného parkování podléhá dvěma poplatkům:

  • správnímu poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položka č. 36 ve výši 1000 Kč, splatný v den podání žádosti,
  • místnímu poplatku dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 4/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství:

  Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání parkovacího místa.

  Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou dle písm. a) položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, od správního i místního poplatku osvobozeni. Hradí náklady spojené s realizací zřízení vyhrazeného parkovacího místa.

   

  Pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa je nutno uhradit příspěvek ve výši dle aktuálního ceníku pro daný rok.

   

  Cena za kompletní dodávku 1 ks vyhrazeného místa

   

   

  Položka

  Cena v Kč bez DPH

  Cena v Kč vč. DPH 

  Montáž sloupku

   

                    90,00 Kč

   

  108,90 Kč

   

  Silniční sloupek ø 60

   

                  240,00 Kč

   

  290,40 Kč

   

  Víčko na sloupek

   

                      6,00 Kč

   

  7,26 Kč

   

  DZ IP 12 700x500

   

                  470,00 Kč

   

  568,70 Kč

   

  DT E 13: text: typ RZ 150 x 500

   

                  170,00 Kč

   

  205,70 Kč

   

  Montáž DZ na sloupek

   

                    45,00 Kč

   

  54,45 Kč

   

  Vodorovné dopravní značení - V 10e bílá

   

                    67,50 Kč

   

  81,68 Kč

   

  Patka Al pro 3 kotvy kompletní

   

                  400,00 Kč

   

  484,00 Kč

   

  Montáž patky Al pro 3 kotvy kompletní

   

                  680,00 Kč

   

  822,80 Kč

   

  Ostatní náklady (čištění, značení…)

   

               2 000,00 Kč

   

  2 420,00 Kč

   

  Celková cena v Kč

               4 168,50 Kč 

  5 043,89 Kč

   

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán je povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.
  Souhlas vlastníka místní komunikace bude vydán do 15 dnů po úhradě příspěvku na realizaci zřízení vyhrazeného parkovacího místa.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • vlastník komunikace 
  • příslušný orgán Policie České republiky - Dopravní inspektorát.
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Předložit situační mapku se zakreslením navrhovaného parkovacího místa.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Dle poučení uvedeného v rozhodnutí silničního správního úřadu se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Poruba.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Silniční správní úřad - Úřad městského obvodu Poruba, odbor komunálních služeb v souladu s ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, může při nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí nebo z důvodu obecného zájmu udělené povolení omezit nebo zrušit.

  V případě, že žadatel ve stanovené lhůtě, která je uvedena v podmínkách rozhodnutí, neoznámí údaje, jež mohou mít vliv na platnost vydaného rozhodnutí, dopouští se jako fyzická osoba přestupku dle ustanovení § 42a odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích. Za tento přestupek lze uložit dle ustanovení § 42a odst. 7 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pokutu do výše 500.000,- Kč.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  12.02.2018

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »