Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Stavba

Poslední změna: Středa 28.11.2012 10:27 by Janík Zdeněk

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměru na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Upravuje  ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

Dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.

Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

Použití "pojmu stavba" ve stavebním zákoně se rozumí podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby.

Změna dokončené stavby je

- nástavba, kterou se stavba zvyšuje,

- přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně propojena s dosavadní stavbou,

- stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, za stavební   úpravu  se považuje též zateplení pláště  stavby.

Změnou stavby před jejím dokončením se rozumí změna v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem.

Terénní úpravou  se pro účely  stavebního zákona rozumí zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou honickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.

Zařízením se pro účely stavebního zákona  rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle §2 odst. 3 stavebního zákona. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu.

Další základní pojmy, týkající se stavby jsou uvedeny v ustanovení § 2  a § 3 stavebního zákona.

 

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Stavba

 2. Základní informace k životní situaci

  1. Umísťování staveb -umísťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chráni důležité zájmy v území lze jen na základě

  • územního rozhodnutí nebo
  • územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak

  Každý kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v ust. § 90 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy, 

   

  Druhy územního rozhodnutí, spojené územní a stavební řízení, uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, nahrazující územní rozhodnutí ,  průběh územního řízení, vydání územního  rozhodnutí, platnost územního rozhodnutí ,zjednodušené územní řízení stanoví § 76-95 stavebního zákona a vydání územního souhlasu stanoví §  96 stavebního zákona v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.).

  Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby se podává na povinném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., včetně příloh uvedených v části B formuláře a dokumentace podle přílohy č.4 k této vyhlášce,  zpracovanou v rozsahu a podrobnostech s ohledem na podmínky v území a charakter stavby, v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a dále v souladu s obecnými požadavky na využívání území stanovenými vyhláškou č. 501 /2006 Sb., v platném znění.

  Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejich příloh jsou obsaženy v ustanovení § 86 ve spojení s § 79 a 81 stavebního zákona a § 3 a 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti  žadatel připojí přílohy uvedené v části B.

  Druhy územního rozhodnutí

  - územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

  - územní rozhodnutí o změně využití území

  - územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby  na využití  území

  - územní rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy do výměry 1 ha celkové plochy

  - územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků do výměry 1 ha celkové plochy pozemků   

    určených k dělení nebo scelení

  - územní rozhodnutí o ochranném pásmu

  Se souhlasem dotčeného orgánu může stavební úřad uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu

  • o umístění stavby,
  • o změně využití území a
  • o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí, a to za podmínek podle § 161 až 168 zákona č. 500/2004 Sb.,správního řádu (dále jen "správní řád").

  (územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků a územní rozhodnutí o ochranném pásmu nelze nahradit veřejnoprávní smlouvou)

  Stavební úřad může podle  správního řádu, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán územní a stavební řízení spojit.

  Podle ust. § 79 odst.3 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavby ani zařízení uvedené pod písmeny a)-o), (jedná se o taxativní výčet).

  Podle ust. §81 odst. 3 stavebního zákona rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas nevyžadují

     a) stavební úpravy

     b) udržovací práce

  Stavební úřad místo územního rozhodnutí může vydat územní souhlas podle ust. § 96 stavebního zákona a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr

  • v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
  • poměry v území se podstatně nemění,
  • záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

  Územní souhlas nelze vydat

  • obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo
  • je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud
  • záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu(Zákon č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.)

  Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu  se podává na povinném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.9 k vyhlášce č.503/2006 Sb., včetně příloh uvedených v části B. Obsahové nležitosti oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu jsou obsaženy v ust. § 96 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

   

  2. Povolení a ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovací práce - podle ust. § 103-108 stavebního zákona

  Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ale vyžadují většinou územní souhlas (doporučená konzultace na stavebním úřadě).

  Rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy  a udržovací práce, rovněž nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení za předpokladu splnění podmínek citovaných v §103 odst. 1 písm.e) a h)

      Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

  K provedení jednoduchých staveb uvedených v odst. 2 písm. a) až d) § 104 stavebního zákona , jejichž návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací(§ 21 stavebního zákona), které jsou umísťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se jimi podstatně nemění postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

   

  Žádost "Ohlášení stavby" u staveb uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona se podává na povínném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v § 105 stavebního zákona a v příloze č.1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve věcech stavebního řádu v souladu s § 3 této vyhlášky včetně připojení  příloh uvedených v části B ohlášení stavby. Dále se připojí projektová dokumentace jejíž rozsah a obsah stanoví vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

  Spolu s ohlášením stavebník doloží stavebnímu úřadu, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb.

  Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  Projektová dokumentace musí obsahovat tyo povinné části A až F členěné na jednotlivé položky s tím, že  rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

  A. Průvodní zpráva

  B. Souhrnná technická zpráva

  C. Situace stavby

  D. Dokladová část

  E. Zásady organizace výstavby

  F. Dokumentace stavby

  Ohlášení nevyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a zařízení, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst.2 stavebního zákona stanovil.

  Stavební řízení

  Průběh stavebního řízení, vydání stavebního povolení, uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo terénních úprav, zkrácené stavební řízení (v případě, že stavebník uzavře s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést ), povolení změny stavby před jejím dokončením se stanoví v § 109-118 stavebního zákona v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále "vyhláška č. 526/2006 Sb.). 

  Žádost o vydání stavebního povolení stavebník  podává  na předepsaném formuláři , jehož obsahové  náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb., a současně se připojí přílohy  uvedené v části B přílohy č.2 k této vyhlášce. Dále k žádosti o vydání stavebního povolení se přípojí  projektová dokumentace zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb pro stavby povolené speciálním stavebním úřadem (pozemní komunikace)) v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

  3. Užívání staveb

  Postup a podmínky pro užívání dokončené stavby, oznámení o záměru a užívání dokončené stavby, předložení dokumentace skutečného provedení stavby, kolaudační souhlas s užíváním stavby, předčasné užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změna v účelu užívání stavby se stanoví v § 119-127 stavebního zákona v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

  Oznámení o záměru započít s užíváním stavby (k § 120 stavebního zákona) stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. K oznámení se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č.4 k této vyhlášce. 

  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (k § 122 stavebního zákona) stavebník podává na formuláři, jehož osahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.5 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B k této vyhlášce.

  U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů - tj. podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

  Oznámení změny v užívání stavby (k § 127 stavebního zákona) se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. K oznámení se přípojí přílohy uvedené v části B přílohy č.6 k této vyhlášce.

  4. Odsraňování staveb, terénních úprav a zařízení

  Postup, podmínky a náklady odstranění stavby, terénních úprav a zařízení stanoví § 128-131 stavebního zákona v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

  Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (k § 128 stavebního zákona) její vlastník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze  č.7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. K ohlášení se připojí přílohy  uvedené v části B přílohy č.7 k této vyhlášce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Žadatelem o vydání vyjádření a povolení k záměru umísťování staveb (vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu), povolování staveb (vydání stavebního povolení) a jejich změn, povolování terénních úprav a zařízení, užívání staveb (vydání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu dokončené stavby) a odstraňování staveb v souladu se  zákonem č. 183 /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále "správní řád").

  Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu podání došlo.

  Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle  odst. 4 § 37 správního řádu, uvede  současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání (žádosti).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky a postup pro umísťování staveb nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území,  předložení žádosti včetně připojení příloh k těmto žádostem a zpracování  dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí se stanoví podle § 84- §96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření včetně příloh č. 1-9 k této vyhlášce.

  Další související právní předpisy:

  - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

  - Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících  bezbariérové užívání staveb

  - Vyhláška  č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

   

  Podmínky a postup pro povolování staveb, ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, užívání a odstraňování staveb, předložení žádosti včetně jejich příloh a zpracování projektové dokumentace pro ohlašované stavby uvedené v § 104 odst.2 písm. a) až d) stavebnho zákona, projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby se stanoví v § 103-131 stavebního zákona v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu  včetně příloh č. 1-7 k této vyhlášce a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

  Další související právní předpisy:

  - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

  - Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

  - Vyhláška č. 146 /2008  Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (pro stavby povolované speciálním  stavebním úřadem (pozemní komunikace) 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti na podatelně Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava-Poruba 

 6. Na které instituci životní situaci řešit
  u věcně či místně příslušného stavebního úřadu
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Stavební úřad
  Úřad městského obvodu Poruba
  Vřesinská 1/8, 1. poschodí
  708 56   Ostrava-Poruba

  Úřední hodiny
  pondělí a středa             8:00–12:00     13:00–17:00

   

  Korespondenční adresa
  Stavební úřad
  Úřad městského obvodu Poruba
  Klimkovická 55/28
  708 56   Ostrava-Poruba

  Daniela Bedrunková
  stavební úřad I. stupně pro Plesnou, areál Nad Porubkou, koupaliště, zámek
  599480613 204A / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
  Ing. Zdeněk Janík
  vedoucí stavebního úřadu
  599480610 209 / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
  Šárka Komárová
  stavební úřad I. stupně pro IV. a V. stavební obvod Poruba
  599480614 204 / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
  Iva Kornelová
  stavební úřad I. stupně pro Porubu - ves
  599480616 203 / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
  Věra Parmová
  stavební úřad I. stupně pro I., II., a III. stavební obvod Poruba
  599480612 204 / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
  Ing. Zbyněk Richter
  vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a životního prostředí
  599480600 210A / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
  Ivana Ševčíková
  stavební úřad I. st. pro VŠB - TU Ostrava, FNO, Nový Pustkovec a VIII. stavební obvod Poruba
  599480611 202 / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
  Ivana Černadarová
  spec. stavební úřad pro pozemní komunikace, stavební úřad I. st. pro VII. stavební obvod Poruba
  599480618 202 / Ostrava Poruba, Vřesinská 1/8
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Z důvodu různých záměrů umísťování a provádění staveb, terénních úprav a stavebních úprav je doporučena telefonická nebo osobní konzultace případně prostřednictvím elektronické pošty s konkrétním pracovníkem stavebního úřadu.  V rámci záměru provádění rozsáhlých staveb je nutno pracovníkovi stavebnímu úřadu předložit situační snímek stavby pro potřebu posouzení povolovacího režimu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro která prováděcí předpis (vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu) určuje  f o r m u l á ř e, lze od 1.1. 2007 činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě předepsané podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

  U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se provede  kolaudační řízení podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a podle prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.

  Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

  Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí – pozemní komunikace

  Ohlášení odstranění

  Ohlášení stavby

  Oznámení o užívání stavby

  Oznámení stavebního záměru

  Oznámení změny v užívání stavby

  Vzdání se práva opravného protředku – odvolání

  Žádost o povolení předčasného užívání stavby

  Žádost o stavební povolení

  Žádost o územní souhlas

  Žádost o územně plánovací informaci

  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

  Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

  Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

  Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

  Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

  Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

  Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní a jiné poplatky uplatněné pro vydání předmětných povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jsou vymezeny podle zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Pokud je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť  složitý případ - připočítává se doba až 30 dnů (60 dnů od zahájení řízení).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci řízení jsou vymezeni podle ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

  Účastníci  územního řízení jsou určeni v § 85 odst. 1 písm a), b) a odst.2 písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "stavební zákon").

  Účastníci stavebního řízení jsou určeni v § 109 odst. 1 písm. a) až g) stavebního zákona.

  Účastníci dalších řízení podle stavebního zákona:

  - neodkladné odstranění stavby a nuné zabezpečovací práce podle § 135 stavebního zákona,

  nezbytné úpravy (podle § 137 stavebního zákona),

  - údržba stavby (podle § 139 stavebního zákona),

  - vyklizení stavby (podle § 140 stavebního zákona),

  jsou určeni v § 142 stavebního zákona. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  V souladu s § 196 zákona č. 183 /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)ohlášení, žádosti, návrhy a další podání, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

  Případné další činnosti, které budou po žadateli požadovány, budou upřesněny konkrétním pracovníkem stavebního úřadu pro danou stavbu v rámci příslušného  stavebního  obvodu Poruby a pro Plesnou.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  elektronická podatelna: posta@moporuba.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí může účastník podat odvolání. Odvolání proti rozhodnutí se podává k Magistrátu města Ostravy odboru stavebně správnímu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním adresovaným odboru právních vztahů, výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Poruba.

  Postup  odvolání se řídí podle § 81-93 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále "správní řád")

  Odvolání se podává formou dopisu (není povinný formulář), musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst.2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje ( uvést číslo rozhodnutí, datum, číslo jednací, spisovou značku), v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován  rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby  jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Skutkové podstaty přestupků jsou vymezeny  v § 178 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"). Skutkové podstaty přestupků jsou členěny podle toho, která fyzická osoba se může vymezeného protiprávního jednání dopustit. V odst. 2 § 178 stavebního zákona jsou uvedeny přestupky, kterých se může dopustit stavbyvedoucí, stavebník, fyzická osoba vykonávající stavební dozor nebo vlastník stavby, v odst.3 § 178 stavebního zákona jsou uvedeny skutkové podstaty přestupků, kterých se může  dopustit pouze stavebník. Současně výše pokut za přestupky je stanovena v § 179 stavebního zákona s ohledem na závažnost protispolečenského jednání, které je jako přestupek označeno v § 178 stavebního zákona.

  Skutkové podstaty správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou vymezeny v § 180 stavebního zákona. Výše pokut za správní delikt je stanovena v § 181 stavebního zákona.

  Řízení o správním deliktu právnické osoby zahajuje příslušný stavební úřad z moci úřední podle ustanovení § 182 stavebního zákona. Na fyzickou osobu podnikající se toto ustanovení vztahuje jen pokud se protiprávního jednání dopustila při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním (jinak se jedná o přestupek fyzické osoby).

  Podle § 183 stavebního zákona pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil a postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.04.2013

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


Úřední hodiny »