Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu

Poslední změna: Středa 13.03.2019 07:49 by Gregorová Pavla

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu

 2. Základní informace k životní situaci

  Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. května a 25. května 2019 ve svém volebním okrsku, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče, tzn. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů, a zastupitelský úřad v případě, že volič je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Volič - právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Způsob a podmínky, za nichž lze   o vydání voličského průkazu požádat, upravuje § 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Žádost lze podat již nyní, a to

  • osobně  až do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. do 22. května 2019 do 16:00 hodin;  o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti si obecní úřad nebo zastupitelský úřad učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede,
  • písemně tak, aby byla žádost obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu doručena nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno buď v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.     

  Obecní úřad nebo zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019, a to buď voliči

  • osobně 
  • nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nutno upozornit, že se jedná  pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv  k podání žádosti o vydání voličského průkazu, 
  •  anebo jej voliči zašle.

  Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Požádat o vydání voličského průkazu můžete již nyní, a to osobně nebo písemným podáním učiněným v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem anebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádat o vydání voličského průkazu lze u obecního úřadu, u něhož je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo u zastupitelského úřadu, pokud je zapsán v jeho zvláštním seznamu voličů. Volič zapsaný v seznamu voličů vedeném pro volby do Evropského parlamentu Úřadem městského obvodu Poruba  žádá u tohoto úřadu. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pro voliče s trvalým nebo přechodným pobytem v Ostravě-Porubě, kteří  jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,  je k vydání voličského průkazu příslušný Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba.  Voličský průkaz vydá odbor vnitřních věcí, oddělení matriční, kancelář  č. 209, 210 a 224 v 1.  poschodí budovy "A" Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba.

  Úřední hodiny:
  pondělí a středa:          8:00–12:00    13:00–17:00
  úterý, čtvrtek, pátek:    8:00–12:00  

   

   

   

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny, pro písemné podání žádosti lze využít tuto žádost.  Pokud si volič k převzetí voličského průkazu zvolí zmocněnce, lze využít tuto plnou moc.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou žádné správní poplatky.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Voličský průkaz bude předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019. 

  Obecní nebo zastupitelský úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí  k převzetí voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče, který o vydání voličského průkazu požádal (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

   

   

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou další účastníci.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádat o vydání voličského průkazu lze i v elektronické podobě, a to prostřednictvím datové schránky. ID datové schránky Úřadu městského obvodu Poruba: xpkbv55 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  13.03.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »