Oddělení stavebního úřadu

Řeší:

Oddělení stavebního úřadu na úseku dopravy a silničního hospodářství pro městský obvod Poruba a městský obvod Plesná:
 
- vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
- projednává správní delikty podle § 178 a § 179 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud nebyly v blokovém řízení projednány pověřenými osobami stavebního úřadu města, s výjimkou případů, kdy se jedná o vodní dílo,
- ukládá pokuty podle § 180 a § 181 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou případů, kdy se jedná o vodní dílo,

- vykonává působnost podle §42 a§ 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
- vydává územně plánovací informace dle ust. § 21 odst. 1 písm. c)  stavebního zákona,
- vydává územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí dle § 21 odst. 1 písm. b) stavebního zákona v případech, kdy jim přísluší vydat územní rozhodnutí,
- vydává územní souhlas dle § 96 stavebního zákona, s výjimkou staveb pro zajištění služeb elektronických komunikací uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4. stavebního zákona,
- vydává územní rozhodnutí v případech uvedených v § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, u nichž nebudou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu, s výjimkou staveb elektronických pro zajištění služeb komunikací uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4. stavebního zákona,
- vydává územní rozhodnutí o umístění stavby pro rodinné domy bez ohledu na jejich zastavěnou plochu,
- vydává územní rozhodnutí o umístění stavby pro doplňkové stavby na pozemcích rodinných domů bez ohledu na zastavěnou plochu (např. zpevněná plocha pro odstavení osobního vozidla, garáž, přístřešek, pergola, stavba sloužící pro uskladnění zahradní techniky), pokud neslouží pro podnikatelské účely,
- vydává územní rozhodnutí o umístění stavby a zařízení, pro stavby a zařízení uvedené v § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona,
- vydává územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na  území pro stavby, uvedené v § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona,
- vydává územní rozhodnutí o změně využití území do výměry 1 ha celkové plochy,
- vydává územní rozhodnutí nebo jiné opatření podle stavebního zákona o dělení a scelování pozemků určených k dělení nebo scelení.

Kontakty

Bc. Eva Pospěchová
vedoucí stavebního úřadu, speciální stavební úřad pro pozemní komunikace