Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin. Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne 9. a 10. října 2020.

Informace k volbám


 

Telefonní seznam do volebních místností v Porubě zde

 


Právo volit 

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva.

Do Senátu Parlamentu ČR může volit státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole do Senátu může volit i státní občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.


Voličský průkaz

Zákon umožňuje těm voličům, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Ten je opravňuje volit na kterémkoliv místě v Moravskoslezském kraji (v případě voleb do krajského zastupitelstva). Do Senátu Parlamentu ČR lze s voličským průkazem volit ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně nebo podáním doručeným na Úřad městského obvodu Poruba. Žádost v listinné podobě musí být opatřená úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronicky zaslaná prostřednictvím datové schránky voliče.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu

- osobně nejpozději do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 30. září 2020 do 16.00 hodin, nebo
- zasláním žádosti doručené příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. září 2020.

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič nejdříve 15 dnů před dnem konání voleb, tj. 17. září 2020.
 

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR

Plná moc k převzetí voličského průkazu


Hlasování mimo volební místnost

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat Úřad městského obvodu Poruba o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

  • Iveta Kaňoková (požadavky na přenosnou volební schránku), tel. č. 599 480 402,
    e-mail ikanokova@moporuba.cz

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, může uplatnit své volební právo ve volebním okrsku č. 15002 – Katolický lidový dům (Dům Farnosti) na ulici Vřesinská 245/6, Ostrava-Poruba (vedle ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba).     


Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Od 24. 8. 2020 platí zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020. Je určen osobám, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožňuje hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tyto voliče se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

  • Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
  • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.

  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.
    Žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky: od 22. 9. do 1. 10. 2020 na tel. č. 800 023 057

Kontaktní osoby Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro volby

Kde budou moci lidé v karanténě a izolaci volit z auta – zde
Okres Ostrava-město: parkoviště naproti Hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze, Wattova 797/17
(GPS 49.8514328N, 18.2693961E)

Umístění volebních stanovišťzde
Hlasování na těchto stanovištích bude probíhat 30. 9. 2020 od 7 do 15 hodin, a to výlučně z motorového vozidla, a pouze pro voliče, kteří jsou omezeni na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, tedy pro voliče v karanténě nebo izolaci. Tito voliči však budou moci hlasovat pouze na tom stanovišti, které je umístěno na území okresu, ve kterém mají místo trvalého pobytu.

Další informace na stránkách Ministerstva vnitra zde


Webové stránky