Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Volby do zastupitelstev obcí

Poslední změna: Úterý 18.09.2018 09:31
Informace, termíny a právní předpisy týkající se voleb do zastupitelstev obcí

Kontaktní osoby pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Poruba

Renáta Starečková, tel. č. 599 480 221, e-mail rstareckova@moporuba.cz

Ing. Michaela Spurná, tel. č. 599 480 280, e-mail mspurna@moporuba.cz

Eva Hašková (seznamy voličů), tel. č. 599 480 427, e-mail ehaskova@moporuba.cz

Iveta Kaňoková (přenosná volební schránka), tel. č. 599 480 402,
e-mail ikanokova@moporuba.cz


Termín voleb

Podzimní komunální volby se uskuteční v pátek 5. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.


Právní předpisy

 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb.
 • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 91/2017 Sb.

Kdo může volit

Volit může každý, kdo dosáhne nejpozději 6. října 2018 věku 18 let, je občanem České republiky, popřípadě občanem jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v městském obvodu (v obci). Cizinci mohou volit pouze tehdy, jsou-li u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem české republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.


Hlasovací lístek

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text "Pokračování na druhé straně".

Údaj o členství kandidátů v politických stranách a politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; seznam zkratek je uveden níže. Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené. Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách budou zveřejněny ve volební místnosti.

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta. K hlasům odevzdaným pro takového kandidáta se nepřihlíží. 


Způsob hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Počet členů zastupitelstva obce, která má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. 

 Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů. Pro volby do městského zastupitelstva má tedy 55 hlasů, do obvodního zastupitelstva disponuje 45 hlasy. Hlasování probíhá tzv. křížkováním. Volič může zakřížkovat jednu politickou stranu, nebo může zakřížkovat politickou stranu a pak jednotlivé kandidáty z libovolné politické strany. Pokud voliče neosloví žádná politická strana, křížkuje pouze jednotlivé kandidáty.

Upravený hlasovací lístek vloží volič do úřední obálky určené pro volby do zastupitelstev obcí.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.


Hlasování

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží volič před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.


Hlasování do zastupitelstev městských částí a  městských obvodů

V územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze vloží volič do jedné úřední obálky oba hlasovací lístky, tj. lístek pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy (tento lístek je označen na levém okraji svislým růžovým pruhem) a lístek pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části.


Hlasování do přenosné volební schránky

Volič můžeze závažných, zejména zdravotních, důvodů  požádat úřad městského obvodu a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 


Hlasování voličů zapsaných v zahraničí na zastupitelských úřadech České republiky

Hlasování v zahraničí není možné. Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů v zahraničí může ve volbách do zastupitelstev obcí hlasovat, předloží-li obecnímu úřadu, popř. v den voleb okrskové volební komisi, potvrzení zastupitelského nebo konzulárního úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu.


Registrace kandidátních listin

Úřad městského obvodu Poruba je pro volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech konané ve dnech 5. a 6. října 2018 registračním úřadem, ke kterému se podávají kandidátní listiny volebních stran pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Poruba.

Kandidátní listiny je možno podávat k Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, do 31. 7. 2018 do 16.00 hodin. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina Úřadu městského obvodu Poruba doručena. Nestačí tedy například její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.

Náležitosti kandidátních listin

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Kandidátní listina dle ust. § 22 zákona o volbách do zastupitelstev obcí obsahuje tyto náležitosti:

 • název zastupitelstva obce,
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny,
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle ust. § 20 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (tj. bez politické příslušnosti),
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.

Vzor kandidátní listiny je obsažen ve vyhlášce jako vzor č. 6.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. svoji úplnou adresu), a datum narození (ust. § 22 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí). Vzor přílohy č. 6

Petice

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle ust. § 21 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany.

V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2018.

Kdo je voličem, je uvedeno v ust. § 4 odst. 1  zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

 

Výzva registračního úřadu pro zmocněnce volebních stran

Informace o losování čísel pro pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany ANO 2011

Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany Česká pirátská strana

Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany Česká strana sociálně demokratická

Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany KDU-ČSL a nezávislí kandidáti

Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany Komunistická strana Čech a Moravy

Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA 

Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany NEZÁVISLÍ

Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany Občanská demokratická strana

Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany Ostravak

Rozhodnutí - registrace kandidátní listiny volební strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura


Další informace

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 5. 10. 2018 - 6. 10. 2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městském obvodu Poruba pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 5. října a 6. října 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů ve statutárních městech konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Oznámení o počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba na volební období 2018–2022

Informace k volebnímu právu občanů jiných států EU

 


Informace k volbám

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018

Kam mám jít volit – aplikace, která po zadání adresy (ulice + číslo popisné) ukáže volební místnost, které přísluší zadaná adresa

 

Stanoviska Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev obcí

http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-k-volbam-do-zastupitelstev-obci.aspx

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


Úřední hodiny »