Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Volby do zastupitelstev obcí

Poslední změna: Středa 08.08.2018 14:02
Informace, termíny a právní předpisy týkající se voleb do zastupitelstev obcí

Kontaktní osoby pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Poruba

Renáta Starečková, tel. č. 599 480 221, e-mail rstareckova@moporuba.cz

Ing. Michaela Spurná, tel. č. 599 480 280, e-mail mspurna@moporuba.cz

Eva Hašková (seznamy voličů), tel. č. 599 480 427, e-mail ehaskova@moporuba.cz


Termín voleb

Podzimní komunální volby se uskuteční v pátek 5. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.


Právní předpisy

 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb.
 • Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 91/2017 Sb.

Registrace kandidátních listin

Úřad městského obvodu Poruba je pro volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech konané ve dnech 5. a 6. října 2018 registračním úřadem, ke kterému se podávají kandidátní listiny volebních stran pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Poruba.

Kandidátní listiny je možno podávat k Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, do 31. 7. 2018 do 16.00 hodin. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina Úřadu městského obvodu Poruba doručena. Nestačí tedy například její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání.

Náležitosti kandidátních listin

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Kandidátní listina dle ust. § 22 zákona o volbách do zastupitelstev obcí obsahuje tyto náležitosti:

 • název zastupitelstva obce,
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny,
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle ust. § 20 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk a povolání, část obce, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (tj. bez politické příslušnosti),
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.

Vzor kandidátní listiny je obsažen ve vyhlášce jako vzor č. 6.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. svoji úplnou adresu), a datum narození (ust. § 22 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí). Vzor přílohy č. 6

Petice

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle ust. § 21 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany.

V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2018.

Kdo je voličem, je uvedeno v ust. § 4 odst. 1  zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů


Další informace

Oznámení o počtu členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba na volební období 2018–2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů ve statutárních městech konané ve dnech 5. a 6. října 2018


Informace k volbám

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018

 

Stanoviska Ministerstva vnitra k volbám do zastupitelstev obcí

http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-k-volbam-do-zastupitelstev-obci.aspx

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


Úřední hodiny »