Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 13. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 do 14 hodin.


Informace k volbám

  • na tel. č. 599 480 221, 599 480 402
  • seznamy voličů, voličské průkazy – tel. č. 599 480 427 (425, 429)
  • požadavky na přenosnou volební schránku – tel. č. 599 480 402
  • telefonní seznam čísel do volebních místností – zde
  • videa s informacemi o volbách – zde

Speciální volební stanoviště, tzv. drive-in

Občané Moravskoslezského kraje, kteří budou mít před volbou prezidenta onemocnění covid-19, mohou volit ve speciálních volebních stanovištích již 1. ledna 2023 (případně v druhém kole volby 25. ledna 2023).

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zřídil v každém okrese jedno volební stanoviště. U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má adresu místa trvalého pobytu v daném okrese, a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz.

Umístění volebních stanovišť zde

Mapa umístění volebních stanovišť zde

Volba na volebním stanovišti – informace zde


Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Voliči v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19, kteří ze závažných důvodů nemohou volit u speciálního volebního stanoviště (drive-in), mohou zdarma požádat na telefonní lince 800 023 800 o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

Žádost může volič uplatnit každý pracovní den, a to od pondělí do čtvrtku v době od 9:00 do 15:00 hodin, v pátek v době od 9:00 do 13:00 hodin.

Žádost o hlasování lze podat nejpozději ve čtvrtek 12. ledna 2023 do 20:00 hodin.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – informace zde


Jak volit v pobytovém zařízení uzavřeném z důvodu covid-19?

informace zde


Právo volit

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který nejpozději 14. ledna 2023 dosáhne věku 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který nejpozději 28. ledna 2023 dosáhne věku 18 let.


Voličský průkaz

Zákon umožňuje těm voličům, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Více informací k voličským průkazům zde


Požádat o voličský průkaz lze písemně nebo osobně.

  • Osobně je možné požádat o voličský průkaz nejpozději 2 dny před dnem voleb, tj. do středy 11. ledna do 16 hodin Úřadu městského obvodu Poruba (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16 hodin).
  • Písemná žádost nebo žádost zaslaná datovou schránkou musí být doručena nejpozději 7 dnů před dnem voleb, tj. do 6. ledna 2023 do 16 hodin Úřadu městského obvodu Poruba (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16 hodin), a to na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Úřad městského obvodu Poruba voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.


Kde lze o voličský průkaz žádat

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.


Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 10. ledna 2023. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.


Další informace o volbě prezidenta České republiky