Školství a vzdělávání

V Porubě je hustá síť všech typů škol – od mateřských až po vysokou školu. Už mateřské školy nabízejí různorodé vzdělávací programy, v základních školách si žáci mohou vybrat podle svého nadání, schopností, zaměření nebo zájmu specializované školy a třídy zaměřené na výtvarnou, hudební nebo tělesnou výchovu, školy preferující přírodovědné předměty nebo cizí jazyky. Střední školství je zastoupeno pěti gymnázii, obchodní akademií i středními školami, které poskytují odbornou přípravu v maturitních i učebních oborech. Vysoké školství reprezentuje Vysoká škola báňská–Technická univerzita Ostrava, nabízející studium v široké škále bakalářských, magisterských a doktorandských programů v prezenční, kombinované i distanční formě.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR zveřejňuje na svých webových stránkách informace pro občany České republiky žijící v zahraničí. Informace z oblasti školství a vzdělávání (povinnost školní docházky a její dokládání, zkoušky, přijímání na střední školy apod.) naleznete zde


 

Organizace školního roku 2019/2020 zde