místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst i regionů, který zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování místních problémů. Jedním z hlavních principů je spolupráce obce s občany, organizacemi a spolky, podnikateli a dalšími institucemi, aby se mohli podílet na rozhodování o dění ve své obci (městě, regionu).

Městský obvod Poruba se k programu MA21 přihlásil již v roce 2008 a v současnosti je stále jediným ostravským obvodem, který se touto problematikou systematicky zabývá. V období od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014 realizoval projekt s názvem ,,Rozvoj MA21 v Městském obvodu Poruba”, který byl podpořen finanční dotací z Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Agenda 21

Jde o dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiru roku 1992 na tzv. Summitu Země. Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj.

Místní Agenda 21
(MA21)

Je to nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.

místní

Odkazuje na vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region.

agenda

Jde o slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.

21

Vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby (G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 1987). Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).