Sociální péče a zdraví

Odbor sociální ÚMOb Poruba

Odbor sociální se člení na oddělení, která se zabývají pomocí jednotlivým skupinám obyvatel v řešení jejich konkrétních problémů.

Centrum sociálních služeb Poruba

Centrum sociálních služeb Poruba je příspěvkovou organizací městského obvodu, která poskytuje terénní, ambulantní a pobytové sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením v důsledku nepříznivé životní situace.

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je poskytovat službu v domácím prostředí osobám, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby k uspokojování svých životních potřeb v takovém rozsahu, aby byla zachována a podporována jejich stávající soběstačnost, zmírněna rizika sociálního vyloučení a byl jim umožněn co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí.

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb představuje ambulantní službu, která je poskytována v objektu Domu s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny 16/1812 v Ostravě-Porubě. Služba je poskytována zájemcům s trvalým pobytem v městských obvodech Poruba, Martinov, Pustkovec a Třebovice, v případě volné kapacity také ostatním občanům města Ostravy, a to na základě podané žádosti a následně uzavřené Smlouvy o poskytování služby sociální péče v Centru denních služeb. Služba může být poskytnuta také zájemcům, kteří se zdržují v domácnosti u osoby s trvalým pobytem v městském obvodu Poruba, která o ně pečuje.

Kluby seniorů

V městském obvodu Poruba působí čtyři kluby seniorů. Pro své členy i širokou veřejnost organizují společenská setkání, přednášky tematicky zaměřené na problémy občanů seniorského věku, turistické akce, zájezdy apod.

Senioři ČR

Senioři České republiky je občanské sdružení, které se zabývá veřejně prospěšnou činností zaměřenou na seniory bez rozdílů národnosti, původu, politického přesvědčení a náboženského vyznání.