Formuláře

Formuláře Životní situace
Dotazník k uzavření manželství Uzavírání manželství
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (pozemní komunikace) dle Vyhlášky č. 132/1998 Sb., § 30 a § 31 Stavba
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí Stavba
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Odhláška z evidence chovatelů - fyzická osoba Označení psa čipem a přihlášení/odhlášení z evidence chovatelů
Odhláška z evidence chovatelů - právnická osoba Označení psa čipem a přihlášení/odhlášení z evidence chovatelů
Ohlášení adresy pro doručování Ohlášení adresy pro doručování písemností
Ohlášení odstranění Stavba
Ohlášení stavby Stavba
Oznámení o shromáždění Shromažďování občanů
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Stavba
Oznámení záměru Stavba
Oznámení změny v užívání stavby Stavba
Plná moc k místnímu poplatku ze psů Místní poplatek ze psů – přihlášení a zrušení
Plná moc k převzetí průkazu Senior EXPRES PORUBA!!! Senior EXPRES PORUBA!!!
Prohlášení rodičů o jménu dítěte Narození a vyřízení rodného listu
Přihláška do evidence chovatelů - fyzická osoba Označení psa čipem a přihlášení/odhlášení z evidence chovatelů
Přihláška do evidence chovatelů - právnická osoba Označení psa čipem a přihlášení/odhlášení z evidence chovatelů
Přiznání k místnímu poplatku k záboru veřejného prostranství (VP) v zeleni a na místní komunikaci Užívání veřejného prostranství v zeleni
Přiznání k místnímu poplatku k záboru veřejného prostranství (VP) v zeleni a na místní komunikaci Zvláštní užívání místních komunikací
Přiznání k místnímu poplatku ze psů Místní poplatek ze psů – přihlášení a zrušení
Souhlas se zpracováním osobních údajů Vyhrazená parkovací místa
Společné oznámení záměru Stavba
Vítání dětí - přihláška a souhlas Vítání dětí
Vyjádření lékaře k žádosti o uzavření nájemní smlouvy v domě s pečovatelskou službou Pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou
Vzdání se práva opravného prostředku – odvolání Stavba
Zrušení místního poplatku ze psů Místní poplatek ze psů – přihlášení a zrušení
Žádost k výběrovému řízení na pronájem bytu Pronájmy bytů
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Poskytování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o povolení kácení dřevin - odbor KS Žádost o povolení kácení dřevin - odbor KS
Žádost o povolení kácení dřevin Žádost o povolení kácení dřevin a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin
ŽÁDOST o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací *vozovka – *chodník Zvláštní užívání místních komunikací
Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace účelem umístění prodejního zařízení – stánkový prodej, předprodej Zvláštní užívání místních komunikací - silniční správní úřad
Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem konání sportovní kulturní, společenské, reklamní akce Zvláštní užívání místních komunikací - silniční správní úřad
Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem umístění předzahrádky Zvláštní užívání místních komunikací - silniční správní úřad
Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství – zeleně, za účelem konání akce Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství – zeleně, za účelem konání sportovní, kulturní, společenské nebo reklamní akce.
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Stavba
Žádost o povolení uzavřít manželství mimo obřadní síň Uzavírání manželství
Žádost o prodej pozemku Právní vztahy k pozemkům
Žádost o pronájem části pozemku za účelem umístění a provozování billboardu Žádost o pronájem části pozemku za účelem umístění a provozování billboardu
Žádost o pronájem části pozemku za účelem umístění a provozování reklamního zařízení na zeleni Žádost o pronájem části pozemku za účelem umístění a provozování reklamního zařízení na zeleni
Žádost o pronájem pozemku Právní vztahy k pozemkům
Žádost o přidělení čísla popisného a orientačního Žádost o přidělení čísla popisného a orientačního
Žádost o připojení komunikace nebo nemovitosti k místní komunikaci Připojení dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
Žádost o souhlas vlastníka domu k provedení stavebních úprav v bytě Opravy a údržba bytového fondu
Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace Vyhrazená parkovací místa
Žádost o stavební povolení Stavba
Žádost o umístění inženýrských sítí do silničního pozemku Zvláštní užívání místních komunikací - silniční správní úřad
Žádost o umístění reklamního zařízení na místní komunikaci Zvláštní užívání místních komunikací - silniční správní úřad
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
Žádost o uzavření nájemní smlouvy v domě s pečovatelskou službou Pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou
Žádost o uzavření smlouvy o jednorázové náhradě Jednorázová náhrada za zvláštní užívání silničního pozemku
Žádost o vrácení místního poplatku ze psů Místní poplatek ze psů – přihlášení a zrušení
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Stavba
Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání nového rozhodnutí pro stávající vyhrazené parkovací místo z důvodů skončení platnosti vydaného rozhodnutí Vyhrazená parkovací místa
Žádost o vydání průkazu Senior EXPRES PORUBA!!! Senior EXPRES PORUBA!!!
Žádost o vydání příkazu k místní (trvalé) úpravě dle zákona č. 361/2001 Sb. Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Žádost o vydání příkazu k přechodné (dočasné) úpravě dle zákona č. 361/2001 Sb. Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků včetně částí B,C Stavba
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Stavba
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Stavba
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Stavba
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Stavba
Žádost o vydání rybářského lístku Žádost o vydání rybářského lístku
Žádost o vydání společného povolení Stavba
Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin Žádost o povolení kácení dřevin a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin
Žádost o výpůjčku části pozemku za účelem umístění a provozování reklamního zařízení Žádost o výpůjčku části pozemku za účelem umístění a provozování reklamního zařízení
Žádost o výpůjčku pozemku Právní vztahy k pozemkům
Žádost o změnu registrační značky u vyhrazeného parkovacího místa Vyhrazená parkovací místa
Žádost o zprostředkování kontaktu Zprostředkování kontaktu
Žádost o zrušení vyhrazeného parkovacího místa Vyhrazená parkovací místa
Žádost o zřízení věcného/budoucího věcného* břemene k pozemku Právní vztahy k pozemkům
Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání Vyhrazená parkovací místa