Životní prostředí

Městský obvod Poruba patří k obvodům s rozsáhlými zelenými plochami, na jejichž budování byl brán zřetel ve všech etapách výstavby obvodu. Se svými 18 631 stromy a keři, 51,6 km živých plotů a stromořadí a 72 hektary ploch s dřevinami je srovnatelná s některými lázeňskými městy v republice. Na území Poruby se nachází 14 významných krajinných prvků (VKP) z celkového počtu 135 VKP, registrovaných na území Ostravy.

c-users-spor.moporuba-desktop-hlavka.jpgCenné ekosystémy z hlediska ekologické stability jsou vázány na tok říčky Porubky a její bezprostřední okolí. Vzhledem k rozkolísanosti průtoku Porubky dochází někdy v jarním či letním období k místním povodním, jejichž důsledkem jsou zatopené sklepy obytných domů. Rozsáhlé úpravy koryta říčky, které byly zahájeny v roce 2009, zajistí povodňovou ochranu před dvacetiletou vodou.

Ovzduší v Porubě bylo dlouhodobě považováno za nejčistší v Ostravě díky západní expozici vůči centru ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace, převládajícím směrům větru a absenci zdrojů znečištění ovzduší. Dnes je znečištění ovzduší v celém Moravskoslezském kraji klíčovou záležitostí. Přestože se míra znečištění ve srovnání s koncem minulého století výrazně zlepšila, celkové emise stále výrazně převyšují průměr EU. Zásadním problémem se v posledních letech stává opětovný lokální nárůst znečištění ovzduší oxidy dusíku, oxidem uhelnatým a jemným polétavým prachem, jehož koncentrace jsou srovnatelné s vybranými lokalitami v Praze. Proti hodnotám ve východní části Moravskoslezského kraje jsou však i nadále výrazně nižší.