Povinně zveřejňované informace

I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba byl konstituován na základě Zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako městský obvod statutárního města, jehož území se člení na městské obvody. Jako organizační jednotka města plní městský obvod Poruba některé funkce obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost statutárního města Ostravy, tedy i městského obvodu Poruba jako veřejnoprávní korporace, vymezuje Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Statutární město uspořádalo své vnitřní poměry ve věcech správy města Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013, Statutem města Ostravy, v platném znění.

 3. 4. Kontaktní spojení

  Sídlo úřadu:                Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
  Telefon – ústředna:    +420 599 480 111
  Fax – podatelna:         +420 599 480 212
  Webové stránky:         poruba.ostrava.cz
  E-mail:                             posta@moporuba.cz
  ID datové schránky:   xpkbv55

  Elektronická podatelna

  Centrální spisovna (archiv): Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba
                                                          Telefon: 725 475 455

   


  Daňová informační schránka

  Statutární město Ostrava-Úřad městského obvodu Poruba (dále jen SMO-ÚMOb Poruba) tímto informuje daňové subjekty, že orgány SMO-ÚMOb Poruba, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.


   

  Úřední hodiny pro veřejnost

  pondělí, středa

  8:00–12:00

  13:00–17:00

   

  Ověřování, ohlašovna, Czech POINT

  pondělí

  8:00–12:00

  13:00–17:00

  středa

  8:00–12:00

  13:00–17:00

  úterý, čtvrtek – POUZE PRO OBJEDNANÉ KLIENTY

  8:00–12:00

  Objednat se lze na tel. čísle 599 480 111 nebo na e-mailu posta@moporuba.cz.  

   

  Podatelna

  pondělí

  8:00–12:00

  13:00–17:00

  úterý

  8:00–12:00

   

  středa

  8:00–12:00

  13:00–17:00

  čtvrtek

  8:00–12:00

   

   

  Pokladní hodiny

  budova „A“, Klimkovická 55/28 (jsou zde přijímány veškeré platby od občanů – nájmy, poplatky, kauce aj.) 

  pondělí

  8:00–12:00

  13:00–17:00

  úterý

  8:00–12:00

   

  středa

  8:00–12:00

  13:00–17:00

  čtvrtek

  8:00–12:00

   

  pátek

  zavřeno

   

   
 4. 5. Bankovní spojení

  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
  Číslo účtu: 1649335379/0800

 5. 6. IČ obce

  IČO: 00845451

 6. 7. DIČ

  DIČ: CZ00845451 (od 1. 4. 2009)

 7. 9. Žádosti o informace

  Způsob poskytování žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a Zásadami pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydanými usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 3336/RMOb1418/92 ze dne 29. 8. 2018.

  Způsoby podání žádosti:
  - ústně
  - písemně

  Místa podání žádosti:
  - podatelna Úřadu městského obvodu Poruba
  - elektronická podatelna posta@moporuba.cz
  - jednotlivé odbory Úřadu městského obvodu Poruba (ústní žádost)

  Pro podání žádosti je možno využít formulář

   

 8. 10. Příjem návrhů, petic, stížností, žádostí a dalších podání

  Návrhy, petice, podněty, stížnosti, žádosti aj. se podávají
  - písemně na podatelně Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba
  - ústně u příslušného odboru Úřadu městského obvodu Poruba
  - elektronickou poštou na adresu posta@moporuba.cz

 9. 11. Opravné prostředky

  Rozhodnutí o právech a povinnostech osob vydávaná v samostatné nebo přenesené působnosti městského obvodu Poruba se řídí ustanoveními

  • Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
  • Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění,
  • speciálních zákonů.

  Odvolání je možno podat písemně nebo ústně do protokolu, a to na podatelně Úřadu městského obvodu Poruba, elektronické podatelně posta@moporuba.cz a na jednotlivých odborech Úřadu městského obvodu Poruba (odvolání učiněná ústně do protokolu). Pro podání odvolání nejsou k dispozici žádné formuláře.

  Odvolání proti rozhodnutí v režimu správního řádu

  1. odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li speciální zákon jinak,
  2. odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,
  3. odvolání musí obsahovat náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu:
  • musí být uvedeno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje,
  • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování,
  • fyzická osoba – podnikatel uvede v podání, které souvisí s podnikatelskou činností, jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu místa podnikání, popř. jinou adresu pro doručování,
  • právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování,
  • označení správního orgánu, jemuž je určeno,
  • podpis osoby, která jej činí,
  • údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje,
  • rozsah, v jakém rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
  • další náležitosti, které stanoví zákon,

  4.  odvolání je nutné podat v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

  Odvolání proti rozhodnutí v režimu daňového řádu

  1. odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí,
  2. odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno,
  3. odvolání musí obsahovat náležitosti stanovené § 112 odst. 1 daňového řádu:
  • označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
  • označení odvolatele,
  • číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
  • uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány  nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
  • označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
  • návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

   

 10. 12. Formuláře
 11. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad 

  1. Pořízení kopií a tisků:

     a) Černobílé kopie a tisk
         formát A4 jednostranný                                        1,00 Kč
         formát A4 oboustranný                                         2,00 Kč
         formát A3 jednostranný                                        2,00 Kč
         formát A3 oboustranný                                         3,00 Kč

     b) Barevné kopie a tisk
         formát A4 jednostranný                                          4,00 Kč
         formát A4 oboustranný                                           7,00 Kč
         formát A3 jednostranný                                          8,00 Kč
         formát A3 oboustranný                                         14,00 Kč

     c) Skenování
         formát A4 jednostranný                                        1,00 Kč
         formát A3 jednostranný                                        2,00 Kč

      d) Kopie a tisk v jiných formátech
      za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení     kopie nebo tisku u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou bude statutární     město Ostrava – městský obvod Poruba povinen uhradit

      e) Informace obsažené v publikacích a tiskovinách
      v případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných statutárním     městem Ostrava – městským obvodem Poruba se výše úhrady stanoví ve výši ceny za     příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku

   

  2. Opatření technických nosičů dat
      1 ks CD disk                                                        5,00 Kč
      1 ks DVD disk                                                      7,00 Kč
      jiný technický nosič dat                                        ve výši pořizovací ceny

   

  3. Odeslání informací žadateli
      náklady na poštovní služby                                   dle platných tarifů poskytovatele
                                                                                   poštovních služeb

   

  4. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
      za každou započatou hodinu mimořádně               220,00 Kč
      rozsáhlého vyhledávání jedním zaměstnancem

   

  5. Licenční odměna za oprávnění informaci užít
  Není-li výše licenční odměny určena zvláštním právním předpisem nebo smlouvou, určí se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.

   

  Tento sazebník byl schválen Radou městského obvodu Poruba 29. 8. 2018 usnesením číslo 3336/RMOb1418/92.

   

 12. 16. Seznam organizací

  Seznam organizací zřízených městským obvodem Poruba

   

   • 17. Výroční zprávy podle Zákona č. 106/1999 Sb.

    2019        2018       2017       2016       2015       2014       2013       2012       2011        2010        2009      
    2008       2007       2006       2005       2004       2003        2002

     

   • 18. Odpovědi na žádosti o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb.
   • 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

    Licenční smlouva není uzavřena.

     

   • II. Informace zveřejňované podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

    V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zpřístupňuje městský obvod Poruba informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory Úřadu městského obvodu Poruba. Podle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

    Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích úřadu městského obvodu

    Odbory ÚMOb PorubaPočet agend
    odbor bytového hospodářství  a údržby budov 15
    odbor finanční a ekonomický 11
    odbor komunálních služeb 15
    odbor rozvoje obvodu 6
    odbor sociální 6
    odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti 4
    odbor vnitřních věcí 31
    odbor výstavby a životního prostředí 5
    útvar prezentace a vztahů k veřejnosti 4
    útvar interního auditu, finanční kontroly, stížností, peticí a podnětů 2
    útvar právní podpory 4

    odbor bytového hospodářství a údržby budov

    Účel zpracování osobních údajů

    Subjekt údajůRozsah osobních údajů

    Kategorie příjemců

    osobních údajů

    Ochrana majetku, zamezení protiprávního jednání (minimalizace rizika úmyslného poškození či jiné trestné činnosti, užití kamerového záznamu k identifikaci fyzických osob v souvislosti s poškozením majetku či jinou trestnou činností v bytovém domě č. p. 741 na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě  Osoby trvale bydlící v bytovém domě č. p. 741 na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě   

    Údaje z kamerového systému po dobu 14 dní od pořízení

    Pro vnitřní potřebu a Policii ČR
    Nájemní smlouva   Žadatel

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

    u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci 

    Orgány městského obvodu
    Smlouva o výpůjčce   Žadatel

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

    u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Orgány městského obvodu
    Kupní smlouva   Žadatel

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

    u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Orgány městského obvodu
    Smlouva o věcném břemeni  Žadatel 

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

    u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci 

    Orgány městského obvodu
    Evidence žadatelů   Žadatel

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

    u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Orgány městského obvodu, MMO
    Příprava materiálů pro poskytnutí dotací pro azylanty  Žadatel o dotaci

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností, číslo průkazu o povolení k pobytu

    Orgány městského obvodu Poruba, orgány města Ostravy
    Zakládání a evidence uzavřených smluv vedená v písemné podobě  Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Pro vnitřní potřebu
    Získání nabídek uchazečů k veřejným zakázkám a kompletní dokumentace VZ  Fyzické a právnické osoby v postavení  zájemce o VZ

    Titul, jméno, příjmení, sídlo podnikání, adresa pro doručování písemností,  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Orgány městského obvodu
    Zakládání úřední korespondence jiné povahy (žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., aj.)  Fyzické a právnické osoby v postavení korespondentů

    Titul, jméno, příjmení, sídlo podnikání, adresa pro doručování písemností, u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí“ ve znění pozdějších změn a doplňků   Fyzická osoba

    Titul, jméno a příjmení, kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou

    Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů   Fyzická osoba

    Titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa žadatele,  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Pro vnitřní potřebu
    Příprava materiálů pro orgány městského obvodu  Žadatel

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Orgány městského obvodu
    Evidence soudních řízení – exekuce  Účastníci řízení

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Pro vnitřní potřebu
    Zajišťování agendy vymáhání pohledávek    Dlužníci

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Orgány městského obvodu, účastníci řízení, dotčené správní orgány

    odbor finanční a ekonomický

    Účel zpracování

    osobních údajů

                           Subjekt údajůRozsah osobních údajů

    Kategorie příjemců

    osobních údajů

    Příprava materiálů městského obvodu

    pro orgány městského obvodu

    Žadatel

    Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, která jsou jejich zástupci

    Orgány městského obvodu
    Vystavení potvrzení o bezdlužnosti Žadatel-fyzická osoba Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností Nejsou, pouze pro spis
    Zajišťování agendy vymáhání pohledávek za rozpočtovými příjmy statutárního města Dlužník- účastník řízení Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností; název organizace, sídlo organizace, IČ, DIČ, jméno statutárního zástupce Účastníci řízení, dotčené správní orgány
    Daňové řízení – řízení o místních poplatcích Účastníci řízení Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu popř. adresa pro doručování, výše přeplatku či nedoplatku Účastníci řízení
    Oběh účetních dokladů – realizace požadavků jednotlivých odborů Účastníci řízení Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, název organizace, sídlo organizace, IČ, DIČ, jméno statutárního zástupce Nejsou
    Personální evidence zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu (osobní spisy)   

    Zaměstnanci, uvolnění členové zastupitelstva

     Osobní údaje související s personální evidencí   zaměstnanců – titul, jméno a příjmení, datum a místo narození,   adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný   stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, výpis evidence z Rejstříku   trestů, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení

     Zaměstnanci

    Zajištění platové agendy a všech náležitostí   s ní spojených

     
     

    Zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové výborů   zastupitelstva a komisí rady městského obvodu, členové volebních komisí,   osoby vykonávající práci na základě dohod o pracích mimo pracovní  poměr

     Osobní údaje vztahující se ke zpracování   platů -  titul, jméno a příjmení, datum a místo narození,   adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný   stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, plat, odměna z dohod   o pracích mimo pracovní poměr

     

    Zaměstnavatel, OSSZ, zdravotní pojišťovny, FÚ, úřad práce

    Realizace výběrových řízení na obsazení volných   pracovních míst v rámci úřadu městského obvodu dle zákona   o úřednících územních samosprávných celků 

     

     

    Uchazeči o zaměstnání přihlášení do výběrového  řízení

    Titul, jméno a příjmení, datum narození, místo   narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo   dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince),   doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku   trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků   lustrační osvědčení

     Zaměstnavatel

    Vstupní, preventivní, periodické a výstupní lékařské   prohlídky zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu 

     

     Zaměstnanci

    Titul, jméno a příjmení, datum a místo narození,   adresa trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna

    Smluvní lékař – zařízení závodní preventivní péče

    Penzijní připojištění a životní pojištění   zaměstnanců 

    Zaměstnanci 

     

     Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné   číslo, adresa trvalého pobytu

     Zaměstnavatel, penzijní fondy, peněžní ústavy

    Zakládání a evidence smluv uzavřených městským   obvodem vedené v písemné a elektronické podobě

     

     

    Fyzické  osoby v postavení účastníků   smluv  uzavřených s městským obvodem 

     

    Titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné   číslo, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

     

    Zaměstnanci odboru finančního a ekonomického a orgány městského obvodu

    odbor komunálních služeb

    Účel zpracování

    osobních údajů

    Subjekt údajůRozsah osobních údajů

    Kategorie příjemců

    osobních údajů

    Vydání vyjádření (souhlasu) Žadatel o vyjádření (souhlas) Titul, jméno a příjmení, adresa trval. pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu
    Škody na zdraví nebo na majetku, v souvislosti s pozemní komunikací Žadatel o odškodnění Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu, pojišťovna
    Zábor veřejného prostranství Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů název obchodní firmy, sídlo a identifikační číslo, jméno a příjmení odpovědné osoby  Zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu
    Vyhrazené stání Žadatel, účastníci řízení Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci; údaje o majetku; registrační značky a typ motorových vozidel Zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu
    Zvláštní užívání komunikací Účastníci řízení Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů název obchodní firmy, sídlo, identifikační číslo Zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu
    Likvidace autovraků Zaměstnanec odboru z úřední povinnosti Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu a Policie ČR, likvidační firma
    Vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle "Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí", ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba a právnická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba a právnická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Veřejné zakázky Zhotovitelé a uchazeči Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého pobytu; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zástupce mandátních společností, zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu
    Nájemní smlouva   Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování písemností  Zaměstnanci oddělení

    právních vztahů a

    pozemků a orgány

    městského obvodu

    Smlouva o výpůjčce  Žadatel 

    Titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

    Zaměstnanci oddělení

    pozemků, náhrady škod a orgány

    městského obvodu

     
    Kupní smlouva  Žadatel 

    Titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

     

     Zaměstnanci oddělení

    právních vztahů a

    pozemků a orgány

    městského obvodu

    Darovací smlouva  Žadatel 

    Titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

     

    Zaměstnanci oddělení

    právních vztahů a

    pozemků a orgány

    městského obvodu 

    Smlouva o zřízení služebnosti  Žadatel

     Titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

    Zaměstnanci oddělení

    právních vztahů a

    pozemků a orgány

    městského obvodu 

    Příprava materiálů pro orgány městského obvodu   Žadatel

    Titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

    Zaměstnanci jednotlivých

    oddělení odboru a orgány

    městského obvodu

     

    odbor rozvoje obvodu

    Účel zpracování

    osobních údajů

    Subjekt údajůRozsah osobních údajů

    Kategorie příjemců

    osobních údajů

    Vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle "Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí", ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba a právnická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Vyřizování petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, a dle "Pravidel pro přijímání, projednávání a vyřizování petic", ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba a právnická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele petic, petičního výboru, popřípadě osob uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Fyzická osoba a právnická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa žadatele; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zaměstnanci odboru, orgány městského obvodu
    Veřejné zakázky Zhotovitelé a uchazeči Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého pobytu; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Zástupce mandátních společností, zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu
    Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem  Smluvní strany Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, která jsou jejich zástupci  Orgány městského obvodu
    Příprava materiálů pro orgány města a městského obvodu  Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jméno, popřípadě jména a příjmení osob, která jsou jejich zástupci Orgány města a městského obvodu

    odbor sociální

    Účel zpracování

    osobních údajů

    Subjekt údajůRozsah osobních údajů

    Kategorie příjemců

    osobních údajů

    Řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění Příjemce důchodu, další osoby, o kterých to stanoví zákon Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje Účastníci správního řízení
    Zajištění komplexní sociální práce Osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje Vyjmenované osoby
    Výkon sociálně-právní ochrany dětí Rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, nezletilé děti Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zdravotní stav, sociální a majetkové poměry, osobnostní poměry nezl., příp. další údaje Státní orgány, školská a zdrav. zařízení, rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, zmocněnci zákonných zástupců
    Řízení ve věci přestupků a jiných správních deliktů v působnosti odboru Účastník přestupkového řízení Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje Účastník přestupkového řízení
    Řízení o stížnostech dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Stěžovatel, příp. další osoby Poměry stěžovatele dle charakteru stížnosti, příp. údaje o osobách, proti nimž stížnost směřuje Stěžovatel, příp. další orgány dle charakteru stížnosti
    Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti sociální Žadatel o dotaci Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt Orgány městského obvodu

    odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti

    Účel zpracování

    osobních údajů

    Subjekt údajůRozsah osobních údajů

    Kategorie příjemců

    osobních údajů

    Řízení ve věci přestupků a jiných správních deliktů v působnosti odboru Účastník přestupkového řízení Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje Účastník přestupkového řízení
    Řízení o stížnostech dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Stěžovatel, příp. další osoby Poměry stěžovatele dle charakteru stížnosti, příp. údaje o osobách, proti nimž stížnost směřuje Stěžovatel, příp. další orgány dle charakteru stížnosti
    Příprava materiálů pro poskytnutí dotací v oblasti kultury, tělovýchovy a volného času Žadatel o dotaci Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt Orgány městského obvodu
    Návrhy na udělení ocenění pedagogům u příležitosti Dne učitelů Navrhovatelé – zřizovatelé škol a školských zařízení, ředitelé škol, pedagogické kolektivy, školské rady Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt Orgány městského obvodu, města a kraje
    Jmenování členů školských rad základních škol zřizovaných městským obvodem  Členové školských rad Titul, jméno a příjmení, funkce Orgány městského obvodu
    Přenechání prostor v příspěvkových organizacích do dočasného užívání  Žadatelé o přenechání prostoru Titul, jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt  Orgány městského obvodu

    odbor vnitřních věcí

    Účel zpracování osobních údajů

    Subjekt údajůRozsah osobních údajů

    Kategorie příjemců

    osobních údajů

    Vidimace a legalizace

    Žadatelé o ověření

    podpisů nebo listin

    Jméno a příjmení, datum narození,

    trvalý pobyt, číslo dokladu totožnosti

    Úřad městského obvodu Poruba

    Czech POINT

    - ověřené výstupy

    - datové schránky

    - konverze dokumentů

    - základní registry

    - ostatní podání (registr živnostenského podání,

    registr účastníků provozu modulu autogramů ISOH)

    Žadatelé

    Adresní a identifikační údaje dle předtisku žádosti

    Úřad městského obvodu Poruba, Ministerstvo vnitra ČR, Rejstřík trestů, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy

    Vedení matričních knih a úkony zabezpečované v souvislosti s vedením matričních knih, včetně vydávání veřejných a jiných listin,

    podle zákona č. 301/2000 Sb.

    Účastníci řízení

    Osobní a citlivé údaje

    v rozsahu  stanoveném zákonem č. 301/2000 Sb.

    Úřad městského obvodu Poruba, Ministerstvo vnitra ČR, Český statistický úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, VZP, soudy, zastupitelské úřady, matriční úřady, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy

    Změny jména

    a příjmení
    Účastníci řízení

    Osobní a citlivé údaje

    v rozsahu  stanoveném zákonem č. 301/2000 Sb.

    Úřad městského obvodu Poruba, Ministerstvo vnitra ČR, matriční úřady, účastníci řízení

    Přihlašování k trvalému pobytu a úkony související s vedením evidence obyvatel (ohlašovna pobytu) podle zákona č. 133/2000 Sb. Účastníci řízení Adresní a identifikační údaje v rozsahu stanoveném zákonem č. 133/2000 Sb.

    Úřad městského obvodu Poruba, Ministerstvo vnitra ČR, účastníci řízení, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy

    Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel a manuálních evidencí státní občané ČR, osoby, které pozbyly státní občanství ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana Osobní údaje v rozsahu stanoveném zákonem č. 133/2000 Sb.

    Úřad městského obvodu Poruba, Ministerstvo vnitra ČR, notáři, subjekt údajů, subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy

    Správní řízení Účastníci řízení Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování

    Úřad městského obvodu Poruba, účastníci řízení,

    subjekty veřejné správy nebo jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy

    Vydávání voličských průkazů Žadatelé o voličský průkaz Adresní a identifikační údaje

    Úřad městského obvodu Poruba

    Volební seznamy Voliči s trvalým pobytem na území městského obvodu Poruba Adresní a identifikační údaje

    Úřad městského obvodu Poruba, ohlašovny,

    okrskové volební komise

    Oznámení ztráty, odcizení nebo nálezu občanského průkazu Držitelé OP

    Jméno a příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu

    Ministerstvo vnitra ČR, příslušné úřady obcí s rozšířenou působností, Úřad městského obvodu Poruba, oznamovatel
    Vydávání potvrzení podle § 14 zákona č. 128/2000 Sb. Žadatel

    Adresní a identifikační údaje požadované  žadatelem

    Žadatel, Úřad městského obvodu Poruba
    Ochrana archiválií, dle §35 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a na něj navazujících předpisů v platném znění  Žadatel o nahlížení do archiválií

    Jméno, příjmení, trvalý pobyt, číslo občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného osobního dokladu, téma a účel studia, případně název a sídlo právnické osoby, pro kterou žadatel téma zpracovává

     Pro vnitřní potřebu
    Ochrana archiválií, zamezení protiprávního jednání (minimalizace rizika odcizení, případně úmyslného poškození archiválií, předkládaných v archivu ke studiu, v souvislosti s krádeží nebo poškozením dokumentů v archivu Žadatel o nahlížení do archiválií

    Jméno, příjmení, trvalý pobyt, číslo občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného osobního dokladu, téma a účel studia, případně název a sídlo právnické osoby, pro kterou žadatel téma zpracovává

     Pro vnitřní potřebu
    Smlouva o výpůjčce   Žadatel

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

    u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Orgány městského obvodu
    Kupní smlouva   Žadatel

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

    u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Orgány městského obvodu
    Darovací smlouva  Žadatel

    Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

    u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci 

    Orgány městského obvodu
    Zakládání a evidence uzavřených smluv vedená v písemné podobě  Fyzické a právnické osoby v postavení účastníků smluv

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Pro vnitřní potřebu
    Přijímání nabídek uchazečů k veřejným zakázkám a kompletní dokumentace VZ  Fyzické a právnické osoby v postavení  zájemce o VZ

    Titul, jméno, příjmení, sídlo podnikání, adresa pro doručování písemností,  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Orgány městského obvodu
    Zakládání úřední korespondence jiné povahy (žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., aj.)  Fyzické a právnické osoby v postavení korespondentů

    Titul, jméno, příjmení, sídlo podnikání, adresa pro doručování písemností, u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle „Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí“ ve znění pozdějších změn a doplňků   Fyzická osoba

    Titul, jméno a příjmení, kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou

    Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů   Fyzická osoba

    Titul, jméno, příjmení, kontaktní adresa žadatele,  u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Pro vnitřní potřebu, orgány městského obvodu
    Příprava materiálů města pro orgány městského obvodu  Žadatel

    Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

    Orgány městského obvodu
    Příjem a evidence dokumentů Odesílatel dokumentu

    Titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování 

     Nejsou
    Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem  Smluvní strany

    Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování

    Orgány městského obvodu
    Evidence elektronických podpisů Zaměstnanci úřadu městského obvodu

    Titul, jméno a příjmení, odbor 

     Pro vnitřní potřebu
    Vedení registru oznámení dle zákona o střetu zájmů  Žadatelé o nahlížení do registru, vedoucí úředníci, zastupitelé

    Titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu 

    Pro potřeby registračního orgánu
    Volby – projednání a registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem  Kandidáti, zmocněnec

    Titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, (ne)členství v politické straně (hnutí), povolání 

    Politické strany a hnutí, nezávislí kandidáti a veřejnost, Český statistický úřad
    Konání místního referenda  Členové přípravného výboru 

    Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu 

    Orgány městského obvodu
    Shromažďování obyvatel  Svolavatel, zástupce svolavatele

    Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu 

    Nejsou 
    Správní řízení  Účastníci řízení 

    Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování 

    Zaměstnanci oddělení

    přestupků, účastníci řízení

    a dotčené orgány 
    Vyjádření  Žadatel

    Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování 

    Zaměstnanci oddělení přestupků a dotčené orgány

    odbor výstavby a životního prostředí

    Účel zpracování

    osobních údajů

    Subjekt údajůRozsah osobních údajů

    Kategorie příjemců

    osobních údajů

    Příprava materiálů pro orgány městského obvodu Žadatel

    Titul, jméno a příjmení, datum  narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování písemností

    Zaměstnanci jednotlivých

    oddělení odboru a orgány

    městského obvodu

    Správní řízení Účastníci řízení

    Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování

     

    Zaměstnanci oddělení 

    stavebního úřadu, účastníci

    řízení a dotčené orgány

    Vyjádření Žadatel

    Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování

     

    Zaměstnanci oddělení 

    stavebního úřadu, žadatel, projektant a dotčené orgány

    Evidence a tvorba protokolů z kontrolních prohlídek staveb Stavebník, vlastník stavby

     

    Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování

    Zaměstnanci oddělení stavebního úřadu, vlastník stavby, stavebník,

    projektant, zhotovitel, autorizovaný inspektor, stavbyvedoucí, stavební

    dozor, dotčené orgány, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

    Evidence chovatelů psů Chovatel psa Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt Zaměstnanci oddělení životního prostředí

    útvar prezentace a vztahů k veřejnosti

    Účel zpracování

    osobních údajů

    Subjekt údajůRozsah osobních údajů

    Kategorie příjemců

    osobních údajů

    Žádost o užití znaku městského obvodu Žadatel Titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování Orgány městského obvodu
    Příjem a evidence dokumentů Odesílatel dokumentu Titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování Nejsou
    Smlouvy a objednávky uzavřené s městským obvodem Smluvní strany Titul, jméno a příjmení, datum narození (popř. rodné číslo), adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování Orgány městského obvodu
    Přijímání nabídek uchazečů k veřejným zakázkám Fyzické osoby v postavení zájemce o veřejnou zakázku Titul, jméno a příjmení, místo podnikání Orgány městského obvodu

    útvar interního auditu, finanční kontroly, stížností, peticí a podnětů

    Účel zpracování

    osobních údajů

    Subjekt údajůRozsah osobních údajů

    Kategorie příjemců

    osobních údajů

    Vedení centrální evidence stížností, vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a dle "Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a peticí", ve znění pozdějších změn a doplňků Fyzická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé uvedou Orgány městského obvodu
    Vedení centrální evidence petic, vyřizování petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, a dle "Pravidel pro přijímání, projednávání a vyřizování petic", ve znění pozdějších změn a doplňků  Fyzická osoba Jméno, příjmení a kontaktní adresa podavatele petic, petičního výboru, popřípadě osob uvedených pod peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud je petenti uvedou Orgány městského obvodu

    útvar právní podpory

    Účel zpracování

    osobních údajů

    Subjekt údajůRozsah osobních údajů

    Kategorie příjemců

    osobních údajů

    Příprava materiálů města pro orgány městského obvodu Žadatel Titul, jméno a příjmení, datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci Orgány městského obvodu
    Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  Fyzické a právnické osoby Titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, datum narození; u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci  Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu
    Příjem a evidence dokumentů Odesílatel dokumentu Titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, datum narození; u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci    Nejsou
    Zajišťování agendy zastupování statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba při právních jednáních Fyzické a právnické osoby Titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, datum narození; u jiných subjektů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci  Orgány městského obvodu, účastníci řízení, soudy, jiné orgány veřejné moci 

     

   • III. Informace zveřejňované podle Zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

    S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, s výjimkou soudců, Ministerstvo spravedlnosti.

    Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 uvedeného zákona jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 uvedeného zákona je možné nahlížet na základě žádosti.

    Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat

    a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
    b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení,
    c) elektronicky prostřednictvím datové schránky.

    Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

     

   • V. Daňová informační schránka


    Úřad městského obvodu Poruba tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Poruba, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.