Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

Informace k volbám

  • na tel. č. 599 480 221
  • seznamy voličů, voličské průkazy – tel. č. 599 480 427 (425, 429)
  • požadavky na přenosnou volební schránku – tel. č. 599 480 402

Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.


Voličský průkaz

Zákon umožňuje těm voličům, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Ten je opravňuje volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně nejpozději do 6. října 2021 do 16.00 hodin, nebo podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu městského obvodu nejpozději do 1. října 2021. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, žádost v elektronické podobě lze zaslat prostřednictvím datové schránky.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září 2021. Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu


Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.


Hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního nebo stálého seznamu voličů.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem městského obvodu.


Úprava hlasovacího lístku

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.


Hlasování mimo volební místnost

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat Úřad městského obvodu Poruba o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

  • požadavky na přenosnou volební schránku – tel. č. 599 480 402


Možnost volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Možnost volit v zahraničí


Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19


Volební okrsky

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městském obvodu Poruba


Webové stránky