Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Poslední změna: Úterý 05.09.2017 09:18
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.

Informace k volbám

  • na tel. č. 599 480 221
  • seznamy voličů, voličské průkazy – tel. č. 599 480 427 (425, 429)
  • požadavky na přenosnou volební schránku – tel. č. 599 480 402
     

Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.


Voličský průkaz

Zákon umožňuje těm voličům, kteří nemohou volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Ten je opravňuje volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně nejpozději do 18. října 2017 do 16:00 hodin, nebo písemným podáním doručeným úřadu městského obvodu nejpozději do 13. října 2017. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče, žádost v elektronické podobě lze zaslat prostřednictvím datové schránky.

Voličský průkaz bude žadateli odeslán poštou nebo si ho lidé mohou vyzvednout osobně. Bude vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017. Může ho vyzvednout též osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který o něj požádal.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu

 


Hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem městského obvodu.


Úprava hlasovacího lístku

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.


Hlasování mimo volební místnost

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat Úřad městského obvodu Poruba o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

  • požadavky na přenosnou volební schránku – tel. č. 599 480 402


Možnost volit v nemocnici nebo v obdobném zařízení

Možnost volit v zahraničí

 


Volební okrsky

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městském obvodu Poruba

 


Webové stránky

 

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


Úřední hodiny »