Nakládání s odpady

Separovaný odpad

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů. Na území města Ostravy stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 5/2008.

Elektrospotřebiče

Staré nebo nepoužívané elektrospotřebiče, elektroniku či chladicí zařízení je možné odkládat ve sběrných dvorech a prodejnách a servisech ELEKTRO; vysloužilá menší elektrozařízení lze vkládat do červených kontejnerů na tříděný odpad.