Elektronická podatelna

Elektronická podatelna přijímá veškeré datové zprávy v elektronické podobě.

 


1. Elektronická adresa podatelny

posta@moporuba.cz 

 


2. Adresa umístění elektronické podatelny

Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba

kancelář č. 117 – podatelna (přízemí)

 


3. Identifikátor datové schránky: xpkbv55

 


4. Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv

*.PDF (Portable Document Format)

*.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

*.xml (Extensible Markup Language Document)

*.fo/zfo (602XML Filler dokument)

*.html/htm (Hypertext Markup Language Document)

*.odt (Open Document Text)

*.ods (Open Document Spreadsheet)

*.odp (Open Document Presentation)

*.txt/csv (prostý text)

*.rtf (Rich Text Format)

*.doc/docx (MS Word Document)

*.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

*.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

*.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)

*.png (Portable Network Graphics)

*.tif/tiff (Tagged Image File Format)

*.gif (Graphics Interchange Format)

*.mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

*.wav (Waveform Audio Format)

*.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

*.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

 


6. Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci

*.PDF (Portable Document Format)

*.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

*.xml (Extensible Markup Language Document)

*.fo/zfo (602XML Filler dokument)

*.html/htm (Hypertext Markup Language Document)

*.odt (Open Document Text)

*.ods (Open Document Spreadsheet)

*.odp (Open Document Presentation)

*.txt/csv (prostý text)

*.rtf (Rich Text Format)

*.doc/docx (MS Word Document)

*.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

*.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

*.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)

*.png (Portable Network Graphics)

*.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

 


7. Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesilateli neprodleně potvrzuje zasláním datové zprávy, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Protokol o zpracování zprávy je elektronicky pečetěn kvalifikovanou elektronickou pečetí.


Obsah zprávy o potvrzení doručení:

Zpráva byla předána do spisové služby

Věc: Potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „věc“ bylo doručeno „datum doručení“ na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem „číslo jednací“ .

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.


Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

 


8. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 


9. Důsledky doručení neúplných anebo poškozených dokumentů v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady. Není-li možno zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, neúplné nebo poškozené dokumenty se dále nezpracovávají.

 


10. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@moporuba.cz, případně volejte na tel. č. +420 599 480 227, odbor vnitřních věcí, podatelna.

 


11. Upozornění

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 20 MB.


Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

- neakreditovaná certifikační autorita
- obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
- prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.