Elektronická podatelna

Elektronická podatelna přijímá veškeré datové zprávy v elektronické podobě.

 


1. Elektronická adresa podatelny

posta@moporuba.cz 


2. Adresa umístění elektronické podatelny

Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba
kancelář č. 116 – podatelna (přízemí)


3. Identifikátor datové schránky: xpkbv55


4. Podání prostřednictvím systému EvAgend

Prostřednictvím systému EvAgend je možné podat žádost o poskytnutí peněžních prostředků v rámci dotačních titulů z rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba. 


5. Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv

 • pdf (Portable Document Format),
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • xml (Extensible Markup Language Document),
 • fo/zfo (602XML Filler dokument),
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document),
 • odt (Open Document Text),
 • ods (Open Document Spreadsheet),
 • odp (Open Document Presentation),
 • txt/csv (prostý text),
 • rtf (Rich Text Format),
 • doc/docx (MS Word Document),
 • xls/xsls (MS Excel Spreadsheet),
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • png (Portable Network Graphics),
 • tif/tiff (Tagged Image File Format),
 • gif (Graphics Interchange Format),
 • mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (MPEG Phase 1 -ISO-IEC 11172/Phase 2 - ISO//ISO/IEC 13818),
 • wav (Waveform Audio Format),
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI),
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší,
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile),
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8,
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document),
 • json (JavaScript Object Notation),
 • mp4/m4a (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496),
 • mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496),
 • heic/heif (High Efficiency Image File),
 • zip (ZIP File Format, specifikovaný v Info-ZIP Application Note 19970311),
 • asics/scs/asice/sce (Associated Signature Containers Simple / Extended).

6. Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců

K zajištění certifikátů odpovědných zaměstnanců podatelny využíváme certifikační autoritu PostSignum, která poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis, komerčních certifikátů a poskytování elektronického časového razítka.


7. Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesilateli neprodleně potvrzuje zasláním datové zprávy, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Protokol o zpracování zprávy je elektronicky pečetěn kvalifikovanou elektronickou pečetí.


Obsah zprávy o potvrzení doručení:

Věc: Potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „věc“ bylo doručeno „datum doručení“ na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem „číslo jednací“ .

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.


Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Na tento e-mail neodpovídejte.
Pro případnou komunikaci použijte níže uvedené kontakty.

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
tel.: +420 599 480 111
e-mail: posta@moporuba.cz 
web: poruba.ostrava.cz


8. Potvrzení datové zprávy podané prostřednictvím systému EvAgend (žádosti o dotace):

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA IS EVAGEND

***************************************************************************

Dobrý den,

Vaše žádost byla zaevidována v informačním systému EvAgend pro evidenci dotací s kódem žádosti RR/XXXX. Ve spisové službě úřadu je žádost vedena pod číslem jednacím „jednací číslo“.

Vaše žádost byla podepsána elektronickým podpisem.

 

Děkujeme za pochopení.

e-podatelna

Na tento e-mail neodpovídejte.
Pro případnou komunikaci použijte níže uvedené kontakty.

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
tel.: +420 599 480 111
e-mail: posta@moporuba.cz 
web: poruba.ostrava.cz


9. Zamítnutí datové zprávy a její vyřazení ze zpracování

Při nesplnění požadavku z bodu 5. bude automaticky generována tato zpráva:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci „věc“, kterou jste „datum a čas“ zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny zamítnuta a vyřazena ze zpracování.

Důvod (y) zamítnutí:  

Nepovolený formát

Vaše zpráva obsahovala jednu nebo více příloh ve formátu, který není na seznamu akceptovatelných příloh. Jedná se o přílohu(y) typu „typ“.

Pro automatické zpracování jsou akceptovatelné přílohy typu ppt/pptx, isdocx/isdocx. html/htm, xml, doc/docx, xls/xlsx, pdf, PDF/A, txt/csv, odt,ods,odp,jpg/jpeg/jfif, fo/zfo, rtf, png,tif/tiff, gif, mpg/mpeg/mpeg1/ mpeg2, wav, mp2/mp3, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn. Gml/gfs/xsd, json, mp4/m4a, mp4/m4v/m4p, heic/heif, zip, asics/scs/asice/sce. Seznam akceptovatelných příloh je uveden na webových stránkách organizace.

 

Děkujeme za pochopení.

e-podatelna

Na tento e-mail neodpovídejte.
Pro případnou komunikaci použijte níže uvedené kontakty.

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
tel.: +420 599 480 111
e-mail: posta@moporuba.cz
web: poruba.ostrava.cz


10. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.


11. Důsledky doručení neúplných anebo poškozených dokumentů v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady. Není-li možno zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, neúplné nebo poškozené dokumenty se dále nezpracovávají.


12. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@moporuba.cz, případně volejte na tel. č. +420 599 480 227, odbor vnitřních věcí, podatelna.


13. Upozornění

Podání musí splňovat podmínky pro přijímané formáty dle bodu 5.

Na jednom přenosném technickém nosiči dat může být pouze jedno elektronické podání.

Velikost jednoho souboru nesmí přesáhnout 100 MB.

Podání může tvořit nejvýše 1 000 souborů.

Maximální velikost obsahu jednoho podání nesmí přesáhnout 1 GB.

Přenosný technický nosič je součástí podání. Jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání na podatelně za podmínky, že je splněno výše zmíněné.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:
- neakreditovaná certifikační autorita
- obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
- prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.