Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 7. a 8. června 2024.


Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 7. června 2024 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8.00 do 14.00 hodin.


Informace k volbám

 • Renáta Starečková, tel. č. 599 480 221, e-mail
 • Eva Hašková – seznamy voličů, voličské průkazy, informace pro občany jiných členských států EU
  tel. č. 599 480 427, e-mail  
 • Ivana Ďurišová – seznamy voličů, voličské průkazy, informace pro občany jiných členských států EU
  tel. č. 599 480 425, e-mail
 • Iveta Kaňoková – požadavky na přenosnou volební schránku
  tel. č. 599 480 402, e-mail  

Informace pro voliče

Volby do Evropského parlamentu – základní informace pro voliče

Basic information in english language for voters-citizens from other Member States EU – here


Voličské průkazy

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024 ve svém volebním okrsku, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče, tzn. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů, a zastupitelský úřad v případě, že volič je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Voliči zapsaní v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu Úřadu městského obvodu Poruba mohou o vydání voličského průkazu požádat již nyní, a to

 • osobně až do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. do 5. června 2024 do 16.00 hodin;  o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti si obecní úřad nebo zastupitelský úřad učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede,
 • písemně tak, aby byla žádost obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 31. května 2024 do 16.00 hodin. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář (lze využít tuto žádost). Podání může být učiněno buď v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče, 
 • prostřednictvím Portálu občana – po přihlášení do portálu může volič vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 31. května 2024 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz bude předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. května 2024, a to buď voliči

 • osobně,  
 • nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nutno upozornit, že se jedná pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu,  nikoliv k podání žádosti o vydání voličského průkazu, lze využít tuto plnou moc
 • anebo jej voliči zašle.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.

Další informace zde


Pokyny pro okrskové volební komise

zde


Odkazy


Právní předpisy

 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zde
 • vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů