Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Volby do Evropského parlamentu

Poslední změna: Úterý 16.04.2019 10:13
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem volit v zahraničí.

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin. 

Informace k volbám

 • Renáta Starečková, tel. č. 599 480 221, e-mail rstareckova@moporuba.cz
 • Eva Hašková – seznamy voličů, voličské průkazy, informace pro občany jiných členských států EU
  tel. č. 599 480 427, e-mail ehaskova@moporuba.cz 
 • Iveta Kaňoková – požadavky na přenosnou volební schránku
  tel. č. 599 480 402, e-mail ikanokova@moporuba.cz

 

Informace pro voliče


Podmínky hlasování pro občany ČR žijící na území ČR

Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí

Podmínky hlasování pro občany jiných členských států EU na území České republiky

Zápis občana jiného členského státu Evropské unie do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu - služba v neděli 14. dubna 2019

Na základě ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je pro občana jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 40. den přede dnem voleb, tj. 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Ačkoli tento den připadá na neděli, služba u Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba k přijímání žádostí o zápis do seznamu voličů v tento den bude zajištěna, a to v době od 08.00 do 16.00 hodin. Tato lhůta platí rovněž pro občany jiného členského státu, kteří jsou vedeni v dodatku stálého seznamu voličů a požádají o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (§ 29 odst. 3 zákona č.  62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a  o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 

Information on the principles and manner of voting

Informace pro voliče, který změní trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019

Informace o zásadách a způsobu hlasování 

 

 

Voličské průkazy

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. Na voličský průkaz lze hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče, tzn. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů, a zastupitelský úřad v případě, že volič je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Voliči zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu Úřadu městského obvodu Poruba mohou o vydání voličského průkazu požádat již nyní, a to

 • osobně  až do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. do 22. května 2019 do 16:00 hodin;  v kanceláři č. 209, 210 a 224 v 1. poschodí budovy Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti si úřad učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede
 • písemně tak, aby byla žádost Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba doručena nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář, lze využít tuto žádost.  Podání může být učiněno buď v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.


Voličský průkaz bude předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019, a to buď voliči

 • osobně, 
 • nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nutno upozornit, že se jedná  pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv  k podání žádosti o vydání voličského průkazu, lze využít tuto plnou moc,
 • anebo jej voliči zašle.

 

 

Odkazy

 

 

Právní předpisy

 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb. a zákona č. 38/2019 Sb.
 • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 63/2014 Sb., vyhlášky č. 91/2017 Sb., vyhlášky č. 475/2017 Sb., vyhlášky č. 185/2018 Sb. a vyhlášky č. 39/2019 Sb.
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »