Radnice

Voličské průkazy pro volbu prezidenta České republiky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Voličské průkazy pro volbu prezidenta České republiky

 2. Základní informace k životní situaci

  Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Volič - voličem je občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let, ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let.

   

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

  Volič, jehož trvalý pobyt je v Ostravě-Porubě, o vydání voličského průkazu požádá Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba.

  Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádat o vydání voličského průkazu můžete:

  1) osobně nejpozději do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin, (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin), volič se dostaví na úřad, prokáže svou totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam

  2) podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu nejpozději do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin), a to

  •  na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  •  v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

  Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022. Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.

  Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a volič může následně přistoupit k hlasování.

   

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádat o vydání voličského průkazu lze u obecního úřadu, u něhož je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.

  Volič s trvalým pobytem v Ostravě-Porubě žádá u Úřadu městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba.

  Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.


   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, odbor vnitřních věcí, 1. poschodí budovy A.

  Úřední hodiny:

  pondělí a středa: 8.00-12.00 13.00-17.00

  úterý a čtvrtek pro objednané klienty: 8.00-12.00

  On-line objednání zde  Pavla Bestová
  ohlašovna, Czech POINT, ověřování
  599480429 209 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Ivana Ďurišová, DiS.
  ohlašovna, Czech POINT, ověřování
  599480425 210 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Eva Hašková
  ohlašovna, Czech POINT, ověřování
  599480427 224 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
  Ing. Marie Sieragová Miléřová
  ohlašovna, Czech POINT, ověřování
  599480428 210 / Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

  Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

  Pro písemné podání žádosti či prostřednictvím datové schránky lze využít tuto žádost. Pokud si volič k převzetí voličského průkazu zvolí zmocněnce, lze využít tuto plnou moc.

  O osobní žádosti si úřad sepíše úřední záznam.

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou žádné správní poplatky.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O voličský průkaz lze žádat

  - osobně nejpozději do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin, (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin)

  - podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu nejpozději do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)

  Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  ID datové schránky Úřadu městského obvodu Poruba: xpkbv55

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Volbu prezidenta České republiky upravuje:

  • Ústava České republiky (čl. 54 až 61),
  • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • prováděcí vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  www.mvcr.cz 

   

   

   

   

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.12.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno