Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zásady pro užívání znaku městského obvodu Poruba

Poslední změna: Středa 23.11.2016 14:06
Žádosti o užití znaku městského obvodu Poruba vyřizuje útvar prezentace a vztahů k veřejnosti Úřadu městského obvodu Poruba.

Zásady pro užívání znaku městského obvodu Poruba


I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Znak městského obvodu Poruba (dále jen „znak“) mohou užívat statutární město Ostrava – městský obvod Poruba a příspěvkové organizace nebo organizační složky jím zřízené.

2. Jiné právnické a fyzické osoby (dále jen „jiné subjekty“) mohou znak užívat pouze po udělení předchozího souhlasu statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba vydaného na základě jejich písemné žádosti.

3. Pokud má být znak použit v souvislosti s akcemi, jejichž spolupořadatelem je statutární město Ostrava – městský obvod Poruba, rozhoduje o udělení souhlasu s užitím znaku starosta městského obvodu Poruba, přičemž útvar prezentace a vztahů k veřejnosti Úřadu městského obvodu Poruba zajišťuje potřebné administrativní úkony s tím související.

  II. POSTUP PŘI UDĚLOVÁNÍ SOUHLASU S UŽÍVÁNÍM ZNAKU JINÝMI SUBJEKTY

1. Žádost o souhlas k užívání znaku jinými subjekty se předkládá Radě městského obvodu Poruba prostřednictvím útvaru prezentace a vztahů k veřejnosti Úřadu městského obvodu Poruba, nevyhradí-li si rozhodování v této záležitosti Zastupitelstvo městského obvodu Poruba.

Z žádosti o souhlas k užívání znaku musí být patrno:
- kdo ji podává, včetně kontaktních údajů žadatele,
- k jaké příležitosti či účelu hodlá znak použít,
- v jakém časovém období má být znak použit,
- jakou formou má být znak použit.

2. Znak je zakázáno používat:
- v pozměněném vyobrazení,
- jiným způsobem, než ke kterému byl udělen souhlas,
- nevhodným či nepřiměřeným způsobem či způsobem, kterým by se projevovala neúcta k tomuto symbolu.

 III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Tyto zásady byly schváleny na 47. schůzi Rady městského obvodu Poruba konané dne 20. 10. 2016 usnesením č. 1700/RMOb1418/47 a nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2016. Dnem nabytí účinnosti těchto zásad se ruší Zásady pro užívání znaku městského obvodu Poruba č. 19/2016 schválené usnesením č. 1239/RMOb1418/38 dne 21. 4. 2016, které nabyly účinnosti dne 1. 5. 2016.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »