Jednací řád

Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Poruba upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva.

Obsah:
Článek 1 – Úvodní ustanovení
Článek 2 – Pravomoci zastupitelstva
Článek 3 – Svolání zasedání zastupitelstva a jeho účastníci
Článek 4 – Příprava zasedání zastupitelstva
Článek 5 – Účast členů zastupitelstva na zasedání
Článek 6 – Program jednání zastupitelstva
Článek 7 – Průběh zasedání zastupitelstva
Článek 8 – Usnesení zastupitelstva
Článek 9 – Hlasování zastupitelstva
Článek 10 – Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva
Článek 11 – Péče o nerušený průběh zasedání zastupitelstva
článek 12 – Výbory a pracovní skupiny
článek 13 – Zápis ze zasedání zastupitelstva
článek 14 – Tiskové opravy
článek 15 – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
článek 16 – Další povinnosti členů zastupitelstva
článek 17 – Politické kluby
článek 18 – Další ustanovení
článek 19 – Zásady ochrany osobních údajů
článek 20 – Závěrečná ustanovení

 

Příloha č. 1 – Seznam předkladatelů materiálů a jejich značek
Příloha č. 2 – Postup přípravy materiálů 
Příloha č. 3 – Volební řád zastupitelstva

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba (dále jen „zastupitelstvo“) vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) tento jednací řád:

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i další věci, související s jeho zasedáním.

Článek 2
Pravomoci zastupitelstva

1) Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech stanovených zákonem o obcích a obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zastupitelstvo je oprávněno rozhodovat i o dalších věcech, jejichž rozhodování si vyhradilo.

Článek 3
Svolání zasedání zastupitelstva a jeho účastníci

1) Zastupitelstvo svolává starosta.

2) Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva se konají v termínech schválených Radou městského obvodu Poruba (dále jen „rada“).

3) Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň jedna třetina jeho členů, primátor města Ostravy nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena Úřadu městského obvodu Poruba (dále jen „úřad“).

4) Dále starosta svolá zasedání zastupitelstva na základě předchozího usnesení zastupitelstva nebo rady k projednání naléhavých záležitostí nebo také ke slavnostní příležitosti.

5) Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

6) Na zasedání zastupitelstva jsou pravidelně zváni jeho členové.

7) Zasedání zastupitelstva se dále účastní: 

 • tajemník Úřadu městského obvodu Poruba (dále jen „tajemník“)
 • vedoucí odborů a útvarů Úřadu městského obvodu Poruba (dále jen „vedoucí odborů a útvarů“),
 • právník Úřadu městského obvodu Poruba (dále jen „právník“)
 • ředitelé příspěvkových organizací nebo vedoucí organizačních složek zřízených městským obvodem Poruba, s výjimkou ředitelů mateřských a základních škol, leda by byli předkladateli materiálu.

8) V době, kdy je na území městského obvodu Poruba vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu, lze zasedání zastupitelstva uskutečnit on-line pomocí prostředků komunikace na dálku formou videokonference (dále jen „on-line zasedání“), a to tak, aby účast členů zastupitelstva přítomných v místě zasedání i účast členů zastupitelstva přítomných formou videokonference byla zajištěna v reálném čase a mohli tak uplatňovat svá zákonná práva spojená s účastí na zasedání zastupitelstva. 

Článek 4
Příprava zasedání zastupitelstva

1) Přípravu zasedání zastupitelstva organizačně zajišťuje na základě pokynů starosty odbor vnitřních věcí úřadu (dále jen „odbor vnitřních věcí“).

2) Náležitosti materiálů předkládaných pro zasedání zastupitelstva určuje dle požadavků rady tajemník, a to dle obdobného použití ustanovení o náležitostech materiálů schválených jednacím řádem rady.

3) Materiály určené pro zasedání zastupitelstva a připravované v rámci úřadu jsou zpracovávány v elektronické aplikaci pro tvorbu materiálů. Povinnost zpracovat materiály v elektronické aplikaci platí v případě, že jejich navrhovateli jsou členové zastupitelstva, rada, výbory zastupitelstva a starosta dle § 105 zákona o obcích, nejedná-li se o materiály, jež jsou navrženy k projednání v průběhu zasedání zastupitelstva.

4) Materiály navržené radou předkládá jejím jménem starosta, místostarostové, tajemník, vedoucí odborů či útvarů, popř. ředitelé příspěvkových organizací nebo vedoucí organizačních složek zřízených městským obvodem Poruba, a to v souladu s přijatými usneseními rady.

5) Za přípravu materiálů, jejich vyhotovení, náležitosti, obsahovou a právní bezchybnost, gramatickou správnost a celkovou úpravu odpovídají jejich předkladatelé. Materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit projednávanou problematiku a přijmout potřebná opatření. Postup přípravy materiálů je upraven v příloze č. 2 tohoto jednacího řádu.

6) Distribuci materiálů určených pro zasedání zastupitelstva zabezpečuje odbor vnitřních věcí jejich zveřejněním na elektronickém úložišti dostupném vzdáleným přístupem přes adresu https://pristup.ostrava.cz nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání. Přístupové údaje pro vzdálený přístup na uvedené úložiště a informace o následném postupu předá členu zastupitelstva odbor vnitřních věcí.

7) Materiály, jejichž projednání nesnese odkladu a jež byly odboru vnitřních věcí předány po termínu uvedeném v odst. 4) přílohy č. 2 jednacího řádu (dále jen „přínosy“), jsou na elektronickém úložišti zveřejněny v kratším termínu, než je stanoveno v odst. 6 tohoto článku, nejpozději však před zahájením zasedání zastupitelstva. Vedle toho obdrží členové zastupitelstva přínosy i v tištěné podobě, a to před zahájením zasedání zastupitelstva v zasedací místnosti. K prostudování přínosů bude členům zastupitelstva v průběhu zasedání poskytnut dostatečný časový prostor.

8) Materiály včetně přínosů jsou na elektronickém úložišti členům zastupitelstva dostupné po celé funkční období zastupitelstva, v prvý den voleb do zastupitelstva budou odborem vnitřních věcí z úložiště odstraněny.

9) O místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva informuje úřad občany nejpozději 7 dnů přede dnem jeho zasedání, a to vyvěšením pozvání na úřední desce a prostřednictvím webových stránek městského obvodu Poruba.

10) V případě, kdy je zasedání zastupitelstva svoláno on-line, jsou členové zastupitelstva, kteří se zasedání zastupitelstva hodlají zúčastnit mimo určené místo zasedání, povinni o tom s dostatečným časovým předstihem, zpravidla minimálně 3 pracovní dny před zasedáním zastupitelstva, informovat starostu.

10) Materiály a přínosy určené pro zasedání zastupitelstva jsou v anonymizované podobě zveřejněny na internetových stránkách městského obvodu Poruba. 

 • Materiály zpracované v elektronické aplikaci pro tvorbu materiálů jsou zveřejněny nejpozději 2 dny po uveřejnění informace o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva dle předchozího odstavce,
 • Přínosy zpracované v elektronické aplikaci pro tvorbu materiálů jsou zveřejněny nejpozději dne následujícího po dni, kdy jsou předloženy členům zastupitelstva v tištěné podobě, 
 • Materiály, které jsou navrženy k projednání v průběhu zasedání zastupitelstva, jsou zveřejněny nejpozději v den následující po konání zastupitelstva.

Veškeré materiály i přínosy budou z internetových stránek odstraněny, jakmile budou přijatá usnesení zveřejněna na internetových stránkách městského obvodu Poruba.

Článek 5
Účast členů zastupitelstva na zasedání

1) Členové zastupitelstva jsou povinni se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva, jinak jsou povinni se písemně omluvit starostovi s uvedením důvodu své nepřítomnosti.

2) Za člena zastupitelstva přítomného zasedání se považuje takový člen, který je v době zasedání přítomen v místě zasedání, v případě on-line zasedání rovněž takový člen, který se jej účastní formou videokonference za současného přenosu obrazu i zvuku.

3) Pozdní příchod nebo předčasný odchod do/z místa zasedání omlouvá předsedající.

4) Účast na zasedání v místě zasedání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.

Článek 6
Program jednání zastupitelstva

1) Právo předkládat návrhy k projednání na zastupitelstvu mají jeho členové, rada a výbory zastupitelstva. Ostatní mohou předkládat návrhy na projednání jen se souhlasem zastupitelstva, nestanoví-li zákon o obcích jinak.

2) Návrh programu jednání připravuje dle pokynů starosty odbor vnitřních věcí v souladu s návrhy jednotlivých předkladatelů.

3) Starosta předkládá návrh programu jednání v úvodu zasedání zastupitelstva; zastupitelstvo o něm rozhoduje hlasováním. Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom ve věcech, které jsou dány schváleným programem.

4) Pokud je v průběhu zasedání předložena k projednání věc nezařazená do schváleného programu, může zastupitelstvo rozhodnout o jejím zařazení do programu nebo o zařazení do programu příštího zasedání zastupitelstva.

Článek 7
Průběh zasedání zastupitelstva

1) Zasedání zastupitelstva řídí starosta, v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona o obcích), řídí zasedání první z přítomných místostarostů určených zastupitelstvem zastupováním starosty dle § 104 odst. 1 zákona o obcích (dále jen „předsedající“).

2) Zasedání zastupitelstva zahajuje předsedající. Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání a svolá do 15 dnů náhradní zasedání k témuž návrhu programu.

3) Předsedající řídí zasedání, zjišťuje a vyhlašuje výsledek hlasování, přerušuje a ukončuje zasedání a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.

4) V zahajovací části zasedání zastupitelstva předsedající konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny jeho členů.

5) Poté předsedající vyzve členy zastupitelstva a tajemníka k předložení návrhů na doplnění navrženého programu jednání o další body, přičemž předkladatelé materiálů jsou oprávněni navrhnout i jejich stažení z programu jednání. O všech navržených změnách programu nechá předsedající hlasovat, pokud žádné změny navrženy nebyly, nechá hlasovat o schválení programu beze změn. V případě návrhu nového bodu programu předloží navrhovatel dle jeho povahy i návrh usnesení, jež navrhuje k tomuto bodu programu přijmout.

6) Následně předsedající podá občanům informaci o činnosti orgánů obce, nechá hlasováním určit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání. Oznámí zaměstnance zařazeného do úřadu, který bude zápis pořizovat. Určí, který z přítomných místostarostů spolu s ním podepíše usnesení a zápis ze zasedání zastupitelstva.

7) Předsedající vyzve ověřovatele zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva k podání zprávy o ověření zápisu; není-li ověřovatel přítomen, sdělí předsedající, zda ověřovatel zápis podepsal nebo vůči němu vznesl námitky. Zápis je v průběhu zasedání k nahlédnutí v zasedací místnosti. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, nechá předsedající schválit hlasováním. Pokud byly vůči zápisu uplatněny námitky, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů. Poté jsou v souladu se schváleným programem projednávány jednotlivé body programu, resp. materiály, k nimž si mohou vzít jejich předkladatelé úvodní slovo.

8) Tajemník a členové zastupitelstva, kteří se zasedání zastupitelstva účastní v místě zasedání, se k projednávaným věcem přihlašují do rozpravy prostřednictvím hlasovacího zařízení; pokud však není hlasovací zařízení k dispozici nebo není z jakéhokoli důvodu funkční, přihlašují se zvednutím ruky nebo písemně u předsedajícího na přihláškách do rozpravy. Členové zastupitelstva, kteří se zasedání zastupitelstva účastní formou videokonference, se do rozpravy přihlašují zvednutím ruky nebo prostřednictvím určeného symbolu, pokud to aplikace, jejímž prostřednictvím se videokonference koná, umožňuje. Ostatní účastníci zasedání se do rozpravy přihlašují zvednutím ruky nebo písemně u předsedajícího na přihláškách do rozpravy. Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud předsedající neudělí závěrečné slovo nebo pokud nebyl hlasováním členů zastupitelstva stanoven konec rozpravy. V rozpravě lze vystoupit až po udělení slova předsedajícím. Vystupující v rozpravě přednese svůj projev za použití mikrofonu, aby byla zajištěna náležitá kvalita zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva.

9) Předsedající udělí slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva nebo tajemníkovi, a to v pořadí jejich přihlášek do rozpravy. K podání vysvětlení nebo upřesnění předkládaného materiálu nebo projednávané problematiky, popř. zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky, udělí předsedající také slovo vedoucímu odboru či útvaru, právníkovi, zástupci výboru zastupitelstva, komise rady nebo řediteli příspěvkové organizace či vedoucímu organizační složky, které městský obvod Poruba zřídil.

10) Dále předsedající udělí slovo přihlášeným:

• čestným občanům města,

• občanům města, kteří dosáhli věku 18 let,

• fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost,

• fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve městě hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena,

aby mohli na zasedání zastupitelstva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nebo se vyjádřit k návrhu rozpočtu městského obvodu Poruba a k závěrečnému účtu městského obvodu Poruba za uplynulý rok. Délka vystoupení těchto osob je stanovena dvakrát po pěti minutách, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak.

11) Předsedající udělí slovo také členu vlády nebo jím určenému zástupci, senátorovi, poslanci, zástupci orgánů kraje a města, jestliže o to požádá.

12) Ostatním účastníkům zasedání může být uděleno slovo podle časových možností a se souhlasem členů zastupitelstva.

13) Členové zastupitelstva se mohou přihlásit k technické poznámce. Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání bodu programu nebo upozornění na porušení jednacího řádu či právního předpisu. Technická poznámka rovněž slouží k upřesnění či opravě výroku řečníka. Nelze v ní však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané věci.

Ten, kdo se přihlásí k technické poznámce, dostane slovo přednostně, avšak bez přerušení toho, kdo právě mluví. Přednesení technické poznámky nesmí překročit 1 minutu. Pokud se o technickou poznámku nejedná nebo je překročena doba k jejímu přednesení, může předsedající řečníkovi slovo odejmout.

14) Členové zastupitelstva jsou oprávněni vyžádat si k projednávané problematice nebo jednotlivým otázkám, které jsou obsaženy v materiálu nebo se vyskytnou během zasedání, vyjádření také jiného přítomného účastníka zasedání zastupitelstva. Dotázaný může své vyjádření přednést přímo na vyzvání předsedajícího.

15) Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma či více bodům programu.

16) Kterýkoli člen zastupitelstva může podat návrh na ukončení rozpravy. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy s tím, že slovo dostanou před hlasováním ti, kteří byli před návrhem na ukončení rozpravy do rozpravy přihlášeni.

17) Po ukončení rozpravy předsedající zformuluje závěry rozpravy včetně případných návrhů na změnu předloženého návrhu usnesení.

18) Nejpozději po hodině souvislého jednání zastupitelstva je předsedající povinen zasedání přerušit a vyhlásit přestávku trvající alespoň 10 minut.

19) V případě, kdy nastane situace předpokládaná v čl. 9 odst. 5 nebo nastanou jiné závažné důvody znemožňující řádný průběh zasedání, nechá předsedající bezodkladně hlasovat o přerušení zasedání.

Zasedání může být přerušeno také na návrh člena zastupitelstva. V případě rozhodnutí zastupitelstva o přerušení však musí být svoláno do 15 dnů náhradní zasedání ke zbývajícímu programu.

20) Kromě situace, kdy dojde k projednání všech bodů schváleného programu a nikdo se již nehlásí o slovo, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva také v případě, klesl-li počet členů zastupitelstva na probíhajícím zasedání pod nadpoloviční většinu. V tomto případě svolá předsedající do 15 dnů náhradní zasedání ke zbývajícímu programu.

Článek 8
Usnesení zastupitelstva

1) K jednotlivým bodům programu jsou zastupitelstvem zpravidla přijímána usnesení, a to ihned po ukončení rozpravy k nim.

2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v samostatné působnosti starostovi, místostarostům, členům zastupitelstva, radě, výborům zastupitelstva, tajemníkovi úřadu nebo vedoucím odborů či útvarů.

4) Přijatá usnesení zastupitelstva podepisuje předsedající spolu s určeným místostarostou.

5) Veškerá přijatá usnesení zastupitelstva se vyhotovují písemně, jejich evidenci odbor vnitřních věcí, který rovněž na základě obdržených žádostí vyhotovuje výpisy z usnesení či umožňuje nahlédnutí do nich.

6) Usnesení přijatá zastupitelstvem zveřejňuje odbor vnitřních věcí do 10 dnů po skončení zasedání na webových stránkách městského obvodu Poruba, a to v podobě, v níž budou upraveny osobní údaje subjektů v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zaměstnancům zařazeným do úřadu jsou usnesení k dispozici na intranetu. 

Článek 9
Hlasování zastupitelstva

1) O návrhu usnesení dává předsedající hlasovat. Z hlasování musí být zřejmé, kolik členů zastupitelstva je pro návrh, kolik proti a kolik se hlasování zdrželo. Členové zastupitelstva, kteří se zasedání zastupitelstva účastní v místě zasedání, hlasují prostřednictvím hlasovacího zařízení. Není-li však hlasovací zařízení k dispozici nebo není-li z jakéhokoli důvodu funkční, hlasují zdvižením ruky. Členové zastupitelstva, kteří se zasedání zastupitelstva účastní formou videokonference, hlasují zdvižením ruky nebo prostřednictvím určeného symbolu, pokud to aplikace, jejímž prostřednictvím se videokonference koná, umožňuje.

2) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

3) Je-li návrh usnesení předložen ve variantách, hlasuje zastupitelstvo postupně v pořadí od prvé z navržených variant; schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.  

4) Je-li v průběhu rozpravy členem zastupitelstva navržena ke schválení v případě materiálu obsahujícího více variant návrhu usnesení jiná varianta, než je prvá z navržených variant nebo je předložen pozměňovací návrh k předloženému návrhu usnesení, hlasuje zastupitelstvo nejprve o takovémto návrhu. Je-li těchto návrhů více, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy. Není-li takovýto návrh nebo žádný z těchto návrhů přijat, hlasuje zastupitelstvo v pořadí od prvé z navržených variant nebo o původním návrhu usnesení.

5) Jestliže z předložených návrhů usnesení nebyl žádný schválen, může se zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve předsedy politických klubů při zastupitelstvu, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva přeruší. Dohodovacího řízení se vždy účastní předsedající. Vzejde-li z dohodovacího řízení kompromisní návrh usnesení, obnoví předsedající přerušené zasedání zastupitelstva, přednese znění kompromisního návrhu a dá o něm hlasovat.

V případě, kdy nedojde k nalezení kompromisního řešení, avšak z povahy navrženého usnesení vyplývá, že je možné o jednotlivých bodech usnesení hlasovat odděleně, obnoví předsedající přerušené zasedání a nechá o jednotlivých bodech usnesení hlasovat.

Nedojde-li na základě výše uvedených postupů k přijetí usnesení, pokračuje zastupitelstvo v projednávání dalších bodů programu.

6) V případě, že se při rozpravě k bodu jednání objeví nové skutečnosti, které vyžadují podstatným způsobem přepracovat předložený materiál spolu s návrhem usnesení, může zastupitelstvo rozhodnout, že o věci bude jednat na svém příštím zasedání a materiál odloží.

7) Hlasování se provádí veřejně, nerozhodne-li zastupitelstvo, že bude hlasováno tajně. V tomto případě však musí rovněž schválit proceduru tajného hlasování, pokud již nevyplývá z jednacího řádu.

Je-li zastupitelstvem rozhodováno o volbě, řídí se členové zastupitelstva volebním řádem uvedeným v příloze č. 3 tohoto jednacího řádu.

8) Materiály, které zastupitelstvo projednalo, avšak hlasováním k nim nebylo přijato žádné usnesení, a materiály, které byly odloženy nebo staženy z jednání zastupitelstva, se uvedou v zápise ze zasedání s textem:

 • „Materiály projednané bez přijatého usnesení“,
 • „Materiály, které byly odloženy“,
 • „Materiály, které byly staženy“.

Článek 10
Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva

1) Členové zastupitelstva mají právo:

 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které městský obvod Poruba založil nebo zřídil,
 • požadovat od zaměstnanců zařazených do úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které městský obvod Poruba zřídil, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce.

2) Na výše uvedená podání, která jsou učiněna ústně, odpoví dotazovaný, pokud je na zasedání přítomen, bezprostředně po jejich učinění. Pokud není dotazovaný schopen bezprostředně odpovědět nebo bylo toto podání učiněno písemně, je dotazovaný povinen vypracovat písemnou odpověď, kterou musí člen zastupitelstva obdržet ve lhůtě 30 dnů. Dotazovaný zároveň odpovídá za to, že jeho písemná odpověď je ve výše uvedené lhůtě zveřejněna na elektronickém úložišti, a to do konce funkčního období zastupitelstva.

3) Dotazy, připomínky a podněty vznesené na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u odboru vnitřních věcí. 

Článek 11
Péče o nerušený průběh zasedání zastupitelstva

1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva, předsedající může rušitele vykázat z místa zasedání.

2) Překročí-li řečník stanovený časový limit (čl. 7 odst. 10) nebo nebude-li hovořit k projednávané věci, může mu předsedající odejmout slovo.

3) V průběhu zasedání zastupitelstva je zakázáno v zasedací místnosti rušit mobilními telefony.

Článek 12
Výbory a pracovní skupiny

1) Zastupitelstvo může k plnění svých úkolů zřídit výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány, kterým stanoví náplň činnosti a úkoly. Kontrolní a finanční výbor zřizuje vždy.

2) Zastupitelstvo volí a odvolává z funkce předsedy a další členy výborů.

3) Jednání výborů se řídí jednacím řádem schváleným zastupitelstvem.

4) Pro přípravu stanovisek a posouzení věcí potřebných pro zasedání může zastupitelstvo zřídit pracovní skupinu, jejíž činnost skončí splněním účelu, pro nějž byla zřízena, nejpozději však koncem funkčního období zastupitelstva.

5) Do těchto pracovních skupin jmenuje zastupitelstvo své členy a podle potřeby další odborníky.

6) Po dobu svého trvání předkládá pracovní skupina na zasedání zastupitelstva písemnou zprávu o své činnosti.

Článek 13
Zápis ze zasedání zastupitelstva

1) Ze zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis a zvukový záznam. Nerozhodne-li zastupitelstvo jinak, je ze zasedání pořizován i videozáznam zveřejňovaný na internetu v anonymizované podobě, v níž budou upraveny osobní údaje subjektů v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2) Zápis ze zasedání zastupitelstva obsahuje tyto údaje: 

 • den a místo zasedání, 
 • dobu zahájení, přerušení a ukončení,
 • jméno předsedajícího,
 • jméno místostarosty podepisujícího s předsedajícím přijatá usnesení,
 • jména ověřovatelů zápisu,
 • jméno osoby zapisovatele,
 • počet přítomných členů zastupitelstva; v případě změny počtu přítomných v průběhu zasedání obsahuje i tento údaj, 
 • jména členů zastupitelstva omluvených ze zasedání,
 • jména členů zastupitelstva účastnících se zasedání formou videokonference,
 • text schváleného programu zasedání,
 • stručný průběh rozpravy se jmény řečníků,
 • výsledky hlasování s uvedením počtu hlasů pro, počtu hlasů proti a počtu hlasů, jež se zdržely hlasování, popř. jmenovité uvedení osoby o tom, jak hlasovala, jestliže o to požádá,
 • čísla přijatých usnesení,
 • stanoviska členů zastupitelstva nebo tajemníka úřadu k projednaným bodům programu odlišná od přijatého usnesení, jestliže o to požádají,
 • stručný obsah dotazů, připomínek a podnětů podaných členy zastupitelstva a občany,
 •  oznámení o osobním zájmu dle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Přílohou zápisu jsou

 • listina přítomných zastupitelů v místě zasedání s jejich vlastnoručními podpisy,
 • písemné materiály určené pro zasedání,
 • uvedení materiálů projednaných bez přijatého usnesení, materiálů odložených nebo stažených dle čl. 9 odst. 8,
 • písemně podané dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva a občanů,
 • písemná zpráva pracovní skupiny.

4) Zápis se pořizuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva. V této lhůtě musí být podepsán určenými ověřovateli, předsedajícím a určeným místostarostou. Zápis je uložen na odboru vnitřních věcí k nahlédnutí, kde je možné pořizovat z něj i výpisy. Zároveň jsou pořízené zápisy zveřejněny odborem vnitřních věcí na elektronickém úložišti, kde jsou dostupné členům zastupitelstva po celé funkční období zastupitelstva; v prvý den voleb do zastupitelstva budou odborem vnitřních věcí z úložiště odstraněny.

5) Zápis ze zasedání zastupitelstva obsahující údaje uvedené v odst. 2) tohoto článku je  do 5 dnů ode dne jeho pořízení zveřejněn odborem vnitřních věcí na webových stránkách městského obvodu Poruba, a to v podobě, v níž budou upraveny osobní údaje subjektů v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Současně s tím jsou na webových stránkách městského obvodu Poruba zveřejněny výsledky hlasování jednotlivých členů zastupitelstva, pokud bylo hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení; to však neplatí, uskutečnilo-li se on-line zasedání a minimálně jeden z členů zastupitelstva se zúčastnil formou videokonference.     

Článek 14
Tiskové opravy

1) Tiskové opravy usnesení:

 • tiskovou opravu usnesení zastupitelstva týkající se zřejmých přepisů a neměnící obsah usnesení provede předkladatel po projednání s útvarem civilní ochrany a zastupitelstva samostatným sdělením „Tisková oprava“ v tištěné a elektronické podobě,
 • tisková oprava se uvede za posledním vyhotoveným usnesením z následujícího zasedání zastupitelstva,
 • tiskovou opravu nelze provést v případě, že podstatně mění přijaté usnesení (např. chybně uvedeno obchodní jméno, označení stran smlouvy o převodu majetku apod.). Takovou opravu usnesení může provést na návrh rady (zpravidla z podnětu předkladatele) zastupitelstvo na svém zasedání.

Článek 15
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

1) Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva je oprávněn provádět kontrolní výbor zastupitelstva.

2) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada a informuje o ní prostřednictvím materiálu „kontrola plnění usnesení“ zastupitelstvo. 

Článek 16
Další povinnosti členů zastupitelstva

1) Člen zastupitelstva je povinen na zasedání zastupitelstva prostřednictvím předsedajícího oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. Oznámení je podáváno nejpozději před tím, než zastupitelstvo přistoupí k hlasování ve věci.

2) Účastníci zasedání zastupitelstva se dostavují na zasedání ve společenském oděvu. 

Článek 17
Politické kluby

1) Členové zastupitelstva mají při výkonu své funkce právo sdružovat se v politických klubech. Politický klub musí mít nejméně 3 členy.

2) Člen zastupitelstva může být členem pouze jednoho politického klubu.

3) Využívají-li politické kluby ke své schůzovní činnosti prostory v rámci budov úřadu, jsou povinny při ní dbát nerušeného provozu úřadu.  

Článek 18
Další ustanovení

1) Odbor vnitřních věcí je oprávněn vydávat aktualizovaný seznam členů zastupitelstva s uvedením jejich akademického titulu, jména, příjmení, adresy místa bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy do zaměstnání i do místa bydliště, který slouží jen pro potřebu členů zastupitelstva a vnitřní potřebu úřadu.

2) Odbor vnitřních věcí je oprávněn zveřejnit tyto údaje o členech zastupitelstva

 • akademický titul, jméno, příjmení,
 • rok narození,
 • e-mailovou adresu zřízenou městským obvodem Poruba, 
 • členství v politické straně.

Další informace poskytuje pouze s písemným souhlasem člena zastupitelstva.

3) Odbor vnitřních věcí přijímá pro členy zastupitelstva písemnosti a poštu a zajišťuje jejich uložení do schránek u vstupu do budovy „A“ úřadu. O doručené poště předá bezodkladně zprávu adresátovi. 

Článek 19
Zásady ochrany osobních údajů

1) Při nakládání s veškerými materiály, podkladovými dokumenty a informacemi obsahujícími osobní údaje (dále jen „materiály s osobními údaji“), k nimž mají členové zastupitelstva přístup, si členové zastupitelstva počínají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zejména s jeho zásadami tak, aby osobní údaje byly zpracovávány pouze za stanoveným účelem a nebyly zpřístupněny osobám, které k jejich zpracování nejsou oprávněny.

2) Materiály s osobními údaji jsou členy zastupitelstva fyzicky uchovávány pouze na místech zabezpečených zámkem či kódem. V digitální podobě jsou uloženy na nosičích dat zabezpečených minimálně heslem.

3) Členové zastupitelstva shromažďují materiály s osobními údaji, ke kterým přichází do kontaktu ze své činnosti pouze po dobu nezbytně nutnou, a to včetně údajů, které jsou zaznamenány v pracovních verzích dokumentů a elektronické poště.

4) Po skončení zasedání zastupitelstva zajistí příslušní zaměstnanci zařazení do úřadu městského obvodu skartaci písemných podkladových materiálů.

5) V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí tuto skutečnost člen zastupitelstva do 24 hodin od okamžiku, kdy k tomuto porušení došlo, a to odpovědné osobě za oblast ochrany osobních údajů v rámci Úřadu městského obvodu Poruba.   

Článek 20
Závěrečná ustanovení

1)  Tento Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Poruba byl schválen na 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba konaném dne 15. 12. 2020 usnesením č. 185/ZMOb1822/13 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

2) Dnem nabytí účinnosti tohoto jednacího řádu se zrušuje Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Poruba schválený usnesením Zastupitelstva městského obvodu Poruba č. 452/ZMOb1418/25 dne 13. 6. 2018, jež nabyl účinnosti dne 15. 6. 2018.

3) Součástí tohoto jednacího řádu jsou následující přílohy:

 • Příloha č. 1 Seznam předkladatelů materiálů a jejich značek, 
 • Příloha č. 2 Postup přípravy materiálů, 
 • Příloha č. 3 Volební řád zastupitelstva.

  

Příloha č. 1 – Seznam předkladatelů materiálů a jejich značek

01. starosta

02. vedoucí útvaru interního auditu, finanční kontroly, stížností, peticí a podnětů

03. místostarosta odboru investičního a útvaru právní podpory

04.1 vedoucí odboru strategického rozvoje

04.2 vedoucí odboru investičního

05. místostarosta odboru dopravy a údržby komunikací a odboru technických služeb a zeleně

06.1 vedoucí odboru dopravy a údržby komunikací

06.2 vedoucí odboru technických služeb a zeleně

07. místostarosta odboru finančního a ekonomického

08. vedoucí odboru finančního a ekonomického

09. místostarosta odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti

10. vedoucí odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti

11. místostarosta odboru bytového hospodářství a údržby budov a odboru výstavby a životního prostředí

12. vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

13. tajemník

14. vedoucí odboru kultury a prezentace

15. vedoucí útvaru právní podpory

16. vedoucí odboru vnitřních věcí

17. vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

18. vedoucí odboru sociálního

19. ředitel příspěvkové organizace nebo vedoucí organizační složky zřízené městským obvodem

20. člen zastupitelstva

21. výbor zastupitelstva

 

Příloha č. 2 – Postup přípravy materiálů

1) Pro přípravu materiálů určených pro zasedání zastupitelstva, jež jsou připravovány v rámci úřadu a zpracovávány v elektronické aplikaci pro tvorbu materiálů, platí níže uvedená pravidla.

2) Vlastní příprava materiálů přísluší osobě tzv. zpracovatele. Seznam těchto zpracovatelů je obsažen v elektronické aplikaci pro zpracování materiálů.

3) Zpracovatel je povinen vytvořit materiál v elektronické aplikaci a opatřit jej všemi náležitostmi. Takto vytvořený materiál je povinen vytisknout ve formátu A4, zkontrolovat jeho správnost a připojit k němu svůj podpis. Poté je materiál postupně předán ke kontrole a k připojení podpisu vedoucímu oddělení a vedoucímu odboru či útvaru, v němž je zařazen a právníkovi tak, aby materiál měl jeho předkladatel k dispozici nejpozději 10 dnů přede dnem příslušného zasedání zastupitelstva.

4) Předkladatel materiálu, který jeho správnost stvrdí svým podpisem, zajistí jeho doručení odboru vnitřních věcí nejpozději 9 dnů přede dnem příslušného zasedání zastupitelstva.

5) Odbor vnitřních věcí po obdržení materiálu vyzve příslušného zpracovatele, aby mu zaslal materiál rovněž v elektronické podobě. Po jeho obdržení provede u materiálu v tištěné i elektronické podobě kontrolu, zda obsahuje správné pořadové číslo zasedání zastupitelstva, den jeho konání, příslušnou značku předkladatele, důvodovou zprávu, všechny uvedené přílohy a další předepsané náležitosti. V případě, že neobsahuje materiál v tištěné nebo elektronické podobě některý z kontrolovaných údajů, vyzve zpracovatele bez zbytečného odkladu k jejich doplnění.

6) Poté, co odbor vnitřních věcí provede kontrolu materiálů a zjistí, že veškeré materiály určené pro dané zasedání zastupitelstva jsou v pořádku, přiřadí každému z materiálů číslo od 1. do čísla odpovídajícímu počtu materiálů, a to tak, aby materiály jednotlivých předkladatelů byly uspořádány za sebou v jedné nepřerušované číselné řadě.

7) V případě, kdy je materiál zpracován tak, že není předán odboru vnitřních věcí v termínu uvedeném v odst. 4), je takový materiál považován za přínos. Pro postup jejich přípravy platí ostatní výše uvedená pravidla.  

 

Příloha č. 3 – Volební řád zastupitelstva 

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Tento volební řád zastupitelstva upravuje volbu starosty, místostarosty (místostarostů) a dalších členů rady.

2) Tento volební řád se vztahuje i na volbu předsedů a členů finančního, kontrolního a dalších výborů zřizovaných zastupitelstvem. Nevztahuje se však na volbu předsedy a členů osadního výboru, pokud je pro rozhodnutí o volbě těchto osob zpracován materiál.

3) Návrhy na kandidáty předkládají členové zastupitelstva.

4) Volby probíhají tajně, pokud zastupitelstvo nerozhodne jinak.

Článek 2
Tajná volba

1) Před začátkem tajné volby vyzve předsedající jednotlivé polické kluby, aby delegovaly jednoho člena do volební komise. Členem volební komise může být pouze člen zastupitelstva. Volební komise si ze svého středu určí předsedu komise. Pokud není předseda komise určen, nechá o něm předsedající členy zastupitelstva hlasovat.

2) Tajnou volbu řídí předseda volební komise.

3) Při tajné volbě se na volebním lístku, označeném kulatým razítkem se znakem městského obvodu Poruba, uvedou jména navržených kandidátů v abecedním pořadí s pořadovým číslem.

4) Volba se uskutečňuje maximálně ve třech kolech.

5) Člen zastupitelstva volí tak, že zakroužkuje pořadové číslo maximálně u tolika navrhovaných kandidátů, kolik jich má být zvoleno.

6) Volební lístek, který je upraven odlišně od způsobu volby uvedeného v bodě 5) tohoto článku, je neplatný.

7) Zvoleni jsou v takto proběhlém prvém kole volby ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.

8) Jestliže není v prvém kole volby zvolen příslušný počet funkcionářů, následuje druhé kolo volby.

9) Do druhého kola volby postupují nezvolení kandidáti z kola prvního, a to v pořadí od nejvyššího počtu získaných hlasů v prvém kole volby, přičemž počet těchto kandidátů činí nejvýše dvojnásobek funkcionářů, který je zapotřebí ještě zvolit. Pokud nastala rovnost hlasů u kandidátů na posledních místech potřebného pořadí, postupují všichni tito kandidáti. Na volebním lístku pro druhé kolo volby, označeném kulatým razítkem se znakem městského obvodu Poruba, se uvedou jména těchto kandidátů v abecedním pořadí s pořadovým číslem.

10) Člen zastupitelstva volí ve druhém kole volby tak, že na volebním lístku zakroužkuje pořadové číslo maximálně u tolika navrhovaných kandidátů, kolik jich má být ještě zvoleno.

11) Volební lístek, který je upraven odlišně od způsobu volby uvedeného v bodě 10) tohoto článku, je neplatný.

12) Zvoleni jsou v takto proběhlém druhém kole volby ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.

13) Jestliže ani ve druhém kole volby není zvolen příslušný počet funkcionářů, následuje třetí kolo volby. Do třetího kola postupují nezvolení kandidáti z kola prvního a druhého, a to od nejvyššího počtu získaných hlasů v druhém kole volby, přičemž počet těchto kandidátů činí nejvýše dvojnásobek funkcionářů, který je zapotřebí ještě zvolit. Pokud nastala rovnost hlasů u kandidátů na posledních místech potřebného pořadí, postupují všichni tito kandidáti.

14) Člen zastupitelstva volí ve třetím kole volby tak, že na volebním lístku zakroužkuje pořadové číslo maximálně u tolika navrhovaných kandidátů, kolik jich má být ještě zvoleno.

15) Volební lístek, který je upraven odlišně od způsobu volby uvedeného v bodě 14) tohoto článku, je neplatný.

16) Zvoleni jsou v takto proběhlém třetím kole volby ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.

17) Jestliže ani ve třetím kole volby není zvolen příslušný počet funkcionářů, vyzve předseda volební komise členy zastupitelstva k podání nových návrhů. Navrhováni mohou být i původní kandidáti. Při nové volbě se postupuje znovu podle ustanovení tohoto článku s tím rozdílem, že v prvém kole volby člen zastupitelstva volí tak, že zakroužkuje pořadové číslo maximálně u tolika navrhovaných kandidátů, kolik funkcionářů má být ještě zvoleno.

Článek 3
Veřejná volba

1) Pořadí kandidátů pro hlasování určí předsedající losem, nerozhodne-li zastupitelstvo o jiném určení pořadí (například abecedním).

2) Předsedající nechá o jednotlivých kandidátech postupně hlasovat. Hlasování se provádí prostřednictvím hlasovacího zařízení. Není-li hlasovací zařízení k dispozici nebo není-li z jakéhokoli důvodu funkční, hlasuje se zdvižením ruky.    

3) Získá-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva, je zvolen.

4) Je-li zvolen příslušný počet funkcionářů, je hlasování ukončeno.

5) Jestliže není zvolen příslušný počet funkcionářů ani poté, co již bylo hlasováno o všech navržených kandidátech, vyzve předsedající členy zastupitelstva k podání nových návrhů. Navrhováni mohou být i původní kandidáti. Při nové volbě se postupuje znovu podle ustanovení tohoto článku.