Výbory Zastupitelstva městského obvodu Poruba

Podle § 117 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může zastupitelstvo městského obvodu zřizovat výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo; ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu.

Zastupitelstvo městského obvodu zřizuje vždy finanční a  kontrolní výbor.

Počet členů výborů Zastupitelstva MOb Poruba je zvolen podle potřeby příslušného odvětví, ve kterém vyvíjí svou činnost, max. však jde o 15 členů. Počet členů je vždy lichý.

Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta MOb Poruba, místostarostové MOb Poruba, tajemník ÚMOb Poruba ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMOb Poruba.

Každý výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává Zastupitelstvo MOb Poruba, předsedou výboru je vždy člen Zastupitelstva MOb Poruba.

Jednání výborů jsou neveřejná.