30.9.2008 – Obvod se zapojil do projektu Místní agenda 21

Porubský obvod se 1. září 2008 zapojil do projektu Místní agenda 21 (MA 21). Jedná se o program konkrétních obcí, měst i regionů, který zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování místních problémů. Hlavním principem je spolupráce obce s občany a organizacemi, aby se mohli podílet na rozhodování o dění v obci v oblasti péče o životní prostředí.

V praxi projekt představuje především veřejné diskuse s občany o důležitých rozhodnutích, projektech a záměrech v porubském obvodu (například ochrana životního prostředí, školství, zdravotnictví, výstavba, doprava). Veřejnost tak bude mít možnost formulovat své představy, výsledné náměty pak budou předány kompetentním orgánům a institucím. Dvouletý projekt Místní agenda 21 je finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Podrobnosti k projektu MA 21 je možno získat na webových stránkách občanského sdružení ONYX (www.csoponyx.cz). Kontakt Iveta Kopečná – tel.: 607 815 945, e-mail: iveta.kopecna@seznam.cz – manažerka projektu.

POJMY
Agenda 21                      dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. "Summitu Země"). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj. 
Místní agenda 21 (MA21)  nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase. 
Místní  odkazuje na vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region. 
Agenda  slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle. 
21 vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.
Udržitelný rozvoj  (trvale udržitelný rozvoj)              je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby (G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 1987). Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí).