Poruba musí zajistit sčítání drůbeže a ptactva chovaného v zajetí

31/1 2017

V souvislosti se šířením ptačí chřipky nařídila Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj mimořádná veterinární opatření. Týkají se i Poruby, kde dojde ke sčítání drůbeže a ptactva chovaného v zajetí.

Poruba musí zajistit sčítání drůbeže a ptactva chovaného v zajetí

V minulých dnech se aviární influenza (ptačí chřipka) objevila ve Svinově a Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj z toho důvodu vyhlásila mimořádná veterinární opatření, která se dotýkají i Poruby.

Část obvodu po ulici 17. listopadu katastrálního území Poruba spadá do ochranného pásma, zbytek Poruby pak do pásma dozoru. A v obou z nich je obvod povinen zajistit opatření k zamezení šíření této infekční choroby ptactva.

V ochranném pásmu je nutno nejpozději do 6. února provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chováni v zajetí. „Tato hospodářství budou v následujících dnech obcházet zaměstnanci úřadu. U každého chovatele bude vyplněn sčítací list ve dvou vyhotoveních. Jedno si ponechá chovatel, druhé bude po dobu jednoho roku uloženo na úřadě,“ uvedla vedoucí oddělení životního prostředí a vodního hospodářství porubské radnice Monika Švigostová.

Zároveň jsou chovatelé v ochranném pásmu povinni umístit ptáky do uzavřených prostor, zamezit vniku volně žijících ptáků do těchto prostor a zajistit dezinfekci u vchodů. Musejí sledovat zdravotní stav zvířat a veškeré úhyny hlásit na krajskou veterinární správu na telefonní číslo 720 995 203. Bez souhlasu veterinární správy nesmí hospodářství opustit jakékoli uhynulé zvíře, maso drůbeže, krmivo a další nástroje, materiály a odpady (např. exkrementy zvířat, použitá podestýlka…), které přišly do kontaktu s ptáky. Bez souhlasu se nesmí zvířata ani přemísťovat.

V pásmu dozoru, tedy ve zbývající části Poruby, bude proveden soupis všech komerčních chovatelů drůbeže a počtů kusů, které vlastní. Chovatelé budou i upozorněni na speciální požadavky, které chov v pásmu dozoru vyžaduje.

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může být fyzické osobě uložena pokuta až 50 tisíc korun, právnické osobě až 2 miliony korun.

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Projevuje se apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Úmrtnost může dosahovat až 100 procent, přičemž inkubační doba je 3 až 7 dní. Nejvíce ohrožena jsou hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody atd. U ptačí chřipky může jen zcela výjimečně dojít k přenosu na člověka nebo jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními prostředky.

Nařízení státní veterinární péče najdete zde