39. schůze Rady městského obvodu Poruba,

která se konala dne 12.4.2012

 

 

 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   O S T R A V A   M Ě S T S K Ý   O B V O D   P O R U B A

 

 

USNESENÍ

 

Rada městského obvodu Poruba

39. schůze

konaná dne 12.04.2012

_______________________________________________________________________

 

číslo 1386/RMOb1014/39 - 1447/RMOb1014/39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lumír Palyza

starosta

Bc. Dalibor Malík

místostarosta

 

 

Přehled usnesení rady městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 12.04.2012

 

Číslo usnesení

Materiál

K jaké problematice

Zn.předkl.

 

1386/RMOb1014/39

1

Návrh na vydání předchozího souhlasu s přebytečností a neupotřebitelností movitého majetku spravovaného Kulturním centrem Poruba

10

1387/RMOb1014/39

2

Předchozí souhlas s přijetím daru Mateřskou školou, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvkovou organizací

10

1388/RMOb1014/39

3

Přenechání vypůjčených nebytových prostor v Základní škole, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvkové organizaci, do užívání jiné osobě formou nájmu

10

1389/RMOb1014/39

1

Předchozí souhlas s přijetím daru Mateřskou školou, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvkovou organizací

10

1390/RMOb1014/39

2

Rezignace člena konkursních komisí pro konkursní řízení na místa ředitelů základních škol

10

1391/RMOb1014/39

5

Odpis pohledávky na nájemném za pozemek parc.č. 2358/24 v k.ú. Poruba - sever

04

1392/RMOb1014/39

6

Pronájem pozemků pod garážemi - výše nájemného

04

1393/RMOb1014/39

8

Stanovisko k odejmutí pozemku p.č. 1503/127 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

04

1394/RMOb1014/39

9

Stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. čís. 2604/3 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

04

1395/RMOb1014/39

10

Stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.č. 1518 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

04

1396/RMOb1014/39

11

Stavba “Novostavba myčky CarWash Model 2011” - změna usnesení č. 1162/RMOb1014/34 ze dne 19.1.2012

04

1397/RMOb1014/39

12

Stavba “OMS PODA - Poruba 5. obvod” - zřízení věcného břemene

04

1398/RMOb1014/39

13

Stavba “OMS PODA, přípojka Plk. Rajmunda Prchaly 4458, Poruba” - souhlas s umístěním stavby a zřízení budoucího věcného břemene

04

1399/RMOb1014/39

14

Stavba “Oprava vodovodu na parcele č. 3417 - Martinov”

04

1400/RMOb1014/39

15

Stavba “RPG - přípojka Francouzská 1068, Poruba” - zřízení věcného břemene

04

1401/RMOb1014/39

16

Stavba “Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad”

04

1402/RMOb1014/39

17

Stavba “Vodovodní přípojka pro parcelu číslo 4081/14, ul. B. Nikodéma, v katastrálním území Pustkovec” - zřízení budoucího věcného břemene

04

1403/RMOb1014/39

18

Stavba: “OMS PODA - Poruba, propojení O.Synka 1815 - V.Vacka 6044” - zřízení věcného břemene

04

1404/RMOb1014/39

19

Stavba: “REKO MS Ostrava - V Zahradách” - souhlas s umístěním stavby a zřízení budoucího věcného břemene

04

1405/RMOb1014/39

20

Vybudování parkoviště u domu čp. 1936 na ul. L. Podéště v Ostravě-Porubě- pronájem části pozemku parc. čís. 3751/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

04

1406/RMOb1014/39

21

Zahájení zjišťovacího řízení záměru “Rozšíření areálu VTP Ostrava” dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

04

1407/RMOb1014/39

22

Záměr pronájmu pozemku p.č. 1779 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava - pod garáží

04

1408/RMOb1014/39

23

Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1695/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

04

1409/RMOb1014/39

24

Zánik závazků vyplývajících ze smlouvy čís. 2007/02/09/0305

04

1410/RMOb1014/39

25

Zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 1137 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

04

1411/RMOb1014/39

26

Zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 495 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

04

1412/RMOb1014/39

27

Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě - nebytový prostor v domě 551/22, ulice Porubská v Ostravě - Porubě

12

1413/RMOb1014/39

28

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - nebytový prostor v domě 551/22, ulice Porubská v Ostravě - Porubě

12

1414/RMOb1014/39

29

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - nebytový prostor v domě 551/22, ulice Porubská v Ostravě - Porubě

12

1415/RMOb1014/39

30

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor - nebytový prostor v domě 551/22, ulice Porubská v Ostravě - Porubě

12

1416/RMOb1014/39

31

Neupotřebitelný movitý majetek ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřený Městskému obvodu Poruba

12

1417/RMOb1014/39

32

Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm a) občanského zákoníku

12

1418/RMOb1014/39

33

Prodej bytového domu č.p. 1036 na ulici Resslova v Ostravě-Porubě včetně jeho součástí a příslušenství a jím zastavěného pozemku

12

1419/RMOb1014/39

34

Prodej bytového domu č.p. 1074 na ulici Ĺudovíta Štúra v Ostravě-Porubě včetně jeho součástí a příslušenství a jím zastavěného pozemku

12

1420/RMOb1014/39

35

Prodej bytového domu č.p. 1077 na ulici Resslova v Ostravě-Porubě včetně jeho součástí a příslušenství a jím zastavěného pozemku

12

1421/RMOb1014/39

36

Prodej bytového domu č.p. 1184 na ulici Sokolovská v Ostravě-Porubě včetně jeho součástí a příslušenství a jím zastavěného pozemku

12

1422/RMOb1014/39

37

Prodej bytového domu č.p. 1336 na ulici Sokolovská v Ostravě-Porubě včetně jeho součástí a příslušenství a jím zastavěného pozemku

12

1423/RMOb1014/39

38

Prodej bytového domu č.p. 384 na ulici Dělnická v Ostravě-Porubě včetně jeho součástí a příslušenství a jím zastavěného pozemku

12

1424/RMOb1014/39

39

Prodej bytového domu č.p. 982 na ulici Panelová v Ostravě-Porubě včetně jeho součástí a příslušenství a jím zastavěného pozemku

12

1425/RMOb1014/39

40

Přednostní pronájem bytu o velikosti 1+1 na ulici Lvovské v Ostravě-Porubě

12

1426/RMOb1014/39

41

Přednostní pronájem bytu o velikosti 1+2 na ulici Nálepkově v Ostravě-Porubě

12

1427/RMOb1014/39

42

Přednostní pronájem bytu o velikosti 1+2 na ulici Panelové v Ostravě-Porubě

12

1428/RMOb1014/39

43

Přednostní pronájem bytu o velikosti 1+2 na ulici Sokolovské v Ostravě-Porubě

12

1429/RMOb1014/39

44

Přednostní pronájem bytu o velikosti 1+2 na ulici Ľ. Štúra v Ostravě-Porubě

12

1430/RMOb1014/39

45

Výjimka a záměr přednostního pronájmu bytu - byt č. 2 v domě č. 24/383 na ulici Dělnické v Ostravě-Porubě

12

1431/RMOb1014/39

46

Záměr pronájmu nebytového prostoru - na ulici Hlavní třída 583/105 v Ostravě - Porubě

12

1432/RMOb1014/39

47

Žádost o prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

12

1433/RMOb1014/39

48

Žádost o přednostní pronájem bytu o velikosti 0+1, příp. 1+1 v Ostravě-Porubě v souladu se Směrnicí Rady městského obvodu Poruba č. 7/2009, čl. 10 odst. (1).

12

1434/RMOb1014/39

49

Žádost společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 20.3.2012

12

1435/RMOb1014/39

4

Prodej bytového domu č.p. 1405 na ulici Karla Pokorného v Ostravě-Porubě včetně jeho součástí a příslušenství a jím zastavěného pozemku

12

1436/RMOb1014/39

5

Výjimka a záměr přednostního pronájmu bytu - byt č. 4 v domě č. 34/867 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě

12

1437/RMOb1014/39

6

Výjimka a záměr přednostního pronájmu bytu - byt č. 9 v domě č. 40/1762 na ulici Slavíkově v Ostravě-Pustkovci

12

1438/RMOb1014/39

50

Dohoda o narovnání - oprava pozemní komunikace před provozovnou Modrý pomeranč

06

1439/RMOb1014/39

51

Projektový tým - Cyklistická stezka na území městského obvodu Poruba ve vazbě na městský obvod Krásné Pole

06

1440/RMOb1014/39

52

Projektový tým - Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě

06

1441/RMOb1014/39

53

Vydání metodického pokynu k zadávání veřejných zakázek

06

1442/RMOb1014/39

54

Veřejná zakázka: Revitalizace zeleně v Ostravě - Porubě - změna termínů.

06

1443/RMOb1014/39

7

Deklarace spolupráce při přípravě a realizaci projektových žádostí s názvy “PARKING CZ-PL”, “PARKING PL-CZ” určených ke spolufinancování ze zdrojů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

06

1444/RMOb1014/39

8

Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o umístění oboustranných velkoplošných reklamních panelů

06

1445/RMOb1014/39

9

Změna bodu 3) usnesení č. 1300/RMOb1014/35 ze dne 23.2.2012

06

1446/RMOb1014/39

55

Kontrola plnění usnesení

01

1447/RMOb1014/39

10

Žádost o poskytnutí daru

08

 

 

 

Materiály stažené z projednávání

 

 

Materiál

K jaké problematice

Zn.předkl.

 

 

4

Nájemní smlouva čís. 2011/02/03/0062 - snížení nájemného za rok 2012

04

 

3

Prodej bytového domu č.p. 1177 na ulici Sokolovská v Ostravě-Porubě včetně jeho součástí a příslušenství a jím zastavěného pozemku

12

 

7

Souhlas s umístěním stavby a zřízení budoucího věcného břemene k pozemku p.č. 2002/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

04

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1386/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

10

1)

vydává

 

předchozí souhlas s přebytečností dlouhodobého hmotného movitého majetku statutárního města Ostrava - svěřeného městskému obvodu Poruba a spravovaného a evidovaného Kulturním centrem Poruba, příspěvkovou organizací a jeho bezúplatným převodem příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Ostrava-městským obvodem Poruba dle důvodové zprávy a přílohy č. 1

 

 

2)

vydává

 

předchozí souhlas s neupotřebitelností dlouhodobého hmotného movitého majetku statutárního města Ostrava - svěřeného městskému obvodu Poruba a spravovaného Kulturním centrem Poruba, příspěvkovou organizací a jeho likvidací dle důvodové zprávy a přílohy č. 2

 

 

3)

rozhodla

 

o bezúplatném převodu přebytečného movitého majetku příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Ostrava-městským obvodem Poruba dle přílohy č. 1

 

 

4)

jmenuje

 

likvidační komisi Kulturního centra Poruba, příspěvkové organizace, ve složení:

Ing. Olga Ševčíková

Ing. Marcela Vargová

Monika Soviarová

 

 

5)

ukládá

 

informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém usnesení Rady městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      19.04.2012

 

6)

ukládá

 

vyhotovit návrhy smluv o bezúplatném převodu dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      31.05.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1387/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

10

1)

rozhodla

 

udělit Mateřské škole, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvkové organizaci, v souladu s ustanovením § 27 odst. (5) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí daru ve formě úhrady ubytování, stravování a dopravy šesti členů pedagogického doprovodu v rámci ozdravného pobytu dětí od Petra Gabzdyla, místo podnikání Žabeňská 694, Paskov, IČ 67337724, dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit písemný souhlas s přijetím daru dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej ředitelce příspěvkové organizace

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      17.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1388/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

10

1)

rozhodla

 

ve smyslu § 661 odst. 2 občanského zákoníku v návaznosti na čl. IV. Smlouvy o výpůjčce  nemovitých věcí č. 2010/06/19/0196 ze dne 20.04.2010, o přenechání vypůjčených nebytových prostor do užívání formou nájmu v Základní škole, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvkové organizaci, pro Jakuba Mazůcha, IČ 88105580, Ostrava-Výškovice, Husarova 81/25, dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

seznámit ředitelku příspěvkové organizace s rozhodnutím Rady městského obvodu Poruba dle bodu 1) usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      17.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1389/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

10

1)

rozhodla

 

udělit Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvkové organizaci, v souladu s ustanovením § 27 odst. (5) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí daru, kterým je zajištění autobusové přepravy dětí a vyučujících k návštěvě Moravskoslezského hradu v hodnotě 2.500,- Kč, od společnosti Only trans s.r.o., se sídlem Ostrava-Třebovice, Kozinova 5296/5, IČ 28637755

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit písemný souhlas s přijetím daru dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej ředitelce příspěvkové organizace

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      17.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1390/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

10

1)

bere na vědomí

 

rezignaci Ing. Lumíra Palyzy, zástupce zřizovatele, na funkci člena konkursních komisí pro konkursní řízení na místa ředitelů:

Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové organizace

Základní školy, Ostrava-Poruba, Porubská 831, příspěvkové organizace

Základní školy, Ostrava-Poruba, L. Štúra 1085, příspěvkové organizace

Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvkové organizace

Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvkové organizace

Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizace

Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové organizace

 

 

2)

jmenuje

 

Bc. Dalibora Malíka, zástupce zřizovatele, do funkce člena konkursních komisí pro konkursní řízení na místa ředitelů:

Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové organizace

Základní školy, Ostrava-Poruba, Porubská 831, příspěvkové organizace

Základní školy, Ostrava-Poruba, L. Štúra 1085, příspěvkové organizace

Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvkové organizace

Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvkové organizace

Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizace

Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové organizace

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1391/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

1)

projednala

 

návrh na odpis pohledávky na nájemném za pozemek parc.č. 2358/24 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava za období ledna 2007 za XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

nevymáhat a odepsat pohledávku specifikovanou v bodě 1) tohoto usnesení, která sestává z jistiny ve výši 67,- Kč a úroků z prodlení ve výši 6,- Kč

 

 

3)

ukládá

 

zabezpečit veškeré úkony související s odpisem pohledávky dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      31.05.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1392/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o uzavření dodatků k nájemním smlouvám (dohodám) na pronájem pozemků v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, k.ú. Poruba, obec Ostrava a k.ú. Svinov,  obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba, zastavěných stavbami garáží ve vlastnictví jiných osob, jejichž předmětem bude úprava stanoveného nájemného, a to počínaje dnem uzavření dodatků takto:

výše nájemného 55,-Kč/m2/rok, v případě nepodnikajících osob

výše nájemného 75,-Kč/m2/rok, v případě podnikajících osob

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrhy dodatků k nájemním smlouvám (dohodám) dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      27.09.2012

 

3)

zmocňuje

 

k podpisu dodatků k nájemním smlouvám (dohodám) místostarostu Petra Jedličku

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1393/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat souhlasné stanovisko k návrhu města odejmout pozemek p.č. 1503/127 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ze svěření Městskému obvodu Poruba

 

 

2)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Petr Jedlička, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1394/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat souhlasné stanovisko k záměru města prodat  pozemek parc. čís. 2604/3  v k.ú. Poruba, obec Ostrava

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba k projednání materiál dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Petr Jedlička, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1395/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.č. 1518 - ostatní plocha o výměře cca 23,5 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.č. 1518 - ostatní plocha o výměře cca 37,5 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Petr Jedlička, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1396/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 1162/RMOb1014/34

 

1)

rozhodla

 

o změně bodu 1) usnesení čís. 1162/RMOb1014/34 ze dne 19.1.2012, který nově zní takto:

 

rozhodla

souhlasit s umístěním stavby “Novostavba myčky CarWash Model 2011”  na pozemcích parc. čís. 2801/125, 2801/126, 2801/136, 3007/1  v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeny Městskému obvodu Poruba

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o právu provést stavbu  dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      27.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1397/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 3014/RMOb0610/85

ke svému usnesení č. 2906/RMOb0610/83

 

1)

rozhodla

 

zřídit věcné břemeno k částem pozemků p.č. 896/1, 896/23, 898/7, 898/8, 898/10, 898/19, 900, 944, 1049 a 1087, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, spočívající v povinnosti povinného Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Poruba trpět na částech uvedených pozemků umístění a provozování stavby optické metropolitní sítě s názvem “OMS PODA - Poruba 5. obvod” a v nezbytném rozsahu vstup na uvedené pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, jak je vyznačeno v geometrických plánech čís. 2432-519/2011, čís. 2508-717/2011, čís. 2376-759/2010, ve prospěch oprávněného z věcného břemene PODA a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ: 25816179, za jednorázovou úhradu ve výši 92.800,-Kč + DPH

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1398/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

souhlasit s umístěním stavby ”OMS PODA, přípojka Plk. Rajmunda Prchaly 4458, Poruba”   na pozemcích parc. čís. 3776/58 a 3822/3 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeny Městskému obvodu Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

o zřízení  budoucího věcného břemene k částem pozemků parc. čís. 3776/58 a 3822/3  v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, které bude spočívat v povinnosti Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Poruba trpět telekomunikační síť uloženou v rámci stavby „OMS PODA, přípojka Plk. Rajmunda Prchaly 4458, Poruba” v  částech pozemků parc. čís. 3776/58 a 3822/3 v  k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava a  právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, jak bude  vyznačeno v geometrickém plánu, ve prospěch PODA a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, IČ 25816179 za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč za každý i započatý běžný metr, nejméně však 10 000,- Kč  + DPH

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      20.04.2012

 

4)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1399/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

souhlasit s umístěním stavby “Oprava vodovodu na parcele č. 3417 - Martinov”, situované mimo jiné i na pozemcích p.č. 3436 a p.č. 3609/104, oba v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeny Městskému obvodu Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

souhlasit se vstupem na pozemky p.č. 3436 a p.č. 3609/104, oba ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, za účelem realizace stavby “Oprava vodovodu na parcele č. 3417 - Martinov”

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit stanovisko dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      20.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1400/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 3464/RMOb0610/100

 

1)

rozhodla

 

o zřízení  věcného břemene k částem pozemků parc. čís. 891, 892, 893/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, které  spočívá v povinnosti Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Poruba trpět telekomunikační síť  uloženou v rámci stavby „RPG - přípojka Francouzská 1068, Poruba” v  částech pozemků parc. čís. 891, 892, 893/1 v  k.ú. Poruba, obec Ostrava a  právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, jak je vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene čís. 2522-761/2011, ve prospěch PODA a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, IČ 25816179 za jednorázovou úhradu ve výši 20 400,- Kč  + DPH

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1401/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

souhlasit s umístěním stavebních objektů SO 02 a SO 04 - částí nových arkýřů, SO 02 - shozu zásobování pod terénem, SO 08 - vstupního schodiště s rampou, SO 08 - dlážděného chodníku za pravým křídlem budovy, SO 10 - trasou kabelů a stožárů venkovního osvětlení a s uložením chráničky DN 150 pro plánovanou trasu vedení společnosti OVANET a.s., vše situováno mimo jiné i na pozemku p.č. 281 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřen Městskému obvodu Poruba, vše realizováno v rámci stavby “Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad”

 

 

2)

rozhodla

 

o záměru pronájmu částí pozemku p.č. 281 - ostatní plocha o výměře 104 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

 

 

3)

rozhodla

 

zřídit budoucí věcné břemeno k části pozemku p.č. 281 - ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřen Městskému obvodu Poruba, ve prospěch vlastníka budovy č.p. 675, situované na pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, spočívající v povinnosti vlastníka pozemku p.č. 281 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, trpět na části uvedeného pozemku umístění a provozování kabelů a stožárů venkovního osvětlení a v umožnění v nezbytném rozsahu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, a to v rozsahu, jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene po dokončení stavby za jednorázovou úhradu ve výši 200,-Kč za každý i započatý běžný metr, minimálně však 10.000,-Kč + DPH

vlastník budovy č.p. 675 v k.ú. Poruba, obec Ostrava: DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675, PSČ 708 00, IČ: 47670576

 

 

4)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o právu provést stavbu - uložení chráničky DN 150 pro plánovanou trasu vedení společnosti OVANET a.s., na pozemku p.č. 281 - ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to s investorem stavby DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675, PSČ 708 00, IČ: 47670576

vše dle důvodové zprávy

 

 

5)

ukládá

 

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      20.04.2012

 

6)

ukládá

 

zveřejnit záměr pronájmu pozemku dle bodu 2) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      20.04.2012

 

7)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení a návrh smlouvy o právu provést stavbu dle bodu 4) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.04.2012

 

8)

zmocňuje

 

k podpisu smlouvy o právu provést stavbu místostarostu Petra Jedličku

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1402/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

souhlasit s umístěním stavby “Vodovodní přípojka pro parcelu číslo 4081/14, ul. B. Nikodéma, v katastrálním území Pustkovec”, která bude situována mimo jiné i na pozemku p.č. 4423/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřen Městskému obvodu Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

zřídit budoucí věcné břemeno k části pozemku p.č. 4423/1 - ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřen Městskému obvodu Poruba, ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 4081/14 v k.ú. Pustkovec obec Ostrava, spočívající v povinnosti vlastníka pozemku p.č. 4423/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, trpět na části uvedeného pozemku umístění a provozování vodovodní přípojky a v umožnění v nezbytném rozsahu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, a to v rozsahu, jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene po dokončení stavby za jednorázovou úhradu ve výši 200,-Kč za každý i započatý běžný metr, minimálně však 5.000,-Kč + DPH

vlastník pozemku p.č. 4081/14 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava: XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXX XX

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      20.04.2012

 

4)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1403/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 541/VRMOb1014/15

 

1)

rozhodla

 

zřídit věcné břemeno k částem pozemků p.č. 3609/1, p.č. 3609/16, p.č. 3609/35, p.č. 3624/1, p.č. 3717/1, p.č. 3751/1, p.č. 3751/114, p.č. 3751/119, p.č. 3942/1, p.č. 4423/1, p.č. 4423/13, p.č. 4423/14, p.č. 4424/15 a p.č. 4424/16, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, spočívající v povinnosti povinného Statutárního města Ostrava - Městského obvodu Poruba trpět na těchto částech pozemků umístění a provozování stavby telekomunikační sítě s označením “OMS PODA - Poruba, propojení O.Synka 1815 - V.Vacka 6044” a umožnění v nezbytném rozsahu vstup na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním této stavby, a to v rozsahu jak je vyznačeno v geometrickém plánu čís. 2672-836/2011 ze dne 28.11.2011 ve prospěch oprávněného PODA a.s., IČ: 25816179, za jednorázovou úhradu ve výši 145 600,-Kč + DPH

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      03.05.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1404/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

souhlasit s umístěním stavby vedení plynovodu realizované v rámci stavby s označením ”REKO MS Ostrava-V Zahradách” situované mj. i na částech pozemků p.č. 1947/3 - zahrada a p.č. 2152/1 - ostatní plocha, oba v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeny Městskému obvodu Poruba

 

 

2)

bere na vědomí

 

zrušení stávajících rozvodů DN 150 a DN 100 v ul. V Zahradách dle katastrální situace č. 1 a katastrální situace č. 2 uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu

dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

zřídit budoucí věcné břemeno k částem pozemků p.č. 1947/3 - zahrada a p.č. 2152/1 - ostatní plocha, oba v k.ú. Poruba, obec Ostrava, spočívající v povinnosti budoucího povinného Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Poruba trpět na těchto částech pozemků stavbu vedení plynovodu realizovaného v rámci stavby označené “REKO MS Ostrava - V Zahradách”  a v nezbytném rozsahu vstup a vjezd na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami včetně případné rekonstrukce, údržbou nebo odstraněním této stavby ve prospěch budoucího oprávněného SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, a to v rozsahu jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, za jednorázovou úhradu ve výši 200,-Kč za každý i započatý běžný metr, minimálně však 10 000,-Kč + DPH

 

 

4)

ukládá

 

vyhotovit stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      23.04.2012

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      04.05.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1405/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 1282/RMOb1014/35

 

1)

rozhodla

 

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. čís. 3751/1 - ostatní plocha o výměře 400 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, za účelem vybudování a užívání parkoviště

doba nájmu: neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,  počínaje dnem podpisu nájemní smlouvy

výše nájemného:  150,- Kč/m2/rok

nájemce: PASANORA a.s., se sídlem Ostrava, Svinov, Kuršova 468/28, PSČ 721 00, IČ 27828531

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.04.2012

 

3)

zmocňuje

 

místostarostu Petra Jedličku k podpisu nájemní smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1406/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

1)

projednala

 

oznámení záměru “Rozšíření areálu VTP Ostrava” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 

 

2)

rozhodla

 

posuzovat předložený záměr  v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit stanovisko dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení a zaslat Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      17.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1407/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o záměru pronajmout pozemek p.č. 1779 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřen Městskému obvodu Poruba

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      20.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1408/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

k materiálu č. BJ1014 437/12

 

1)

rozhodla

 

o záměru vypůjčit část pozemku p.č. 1695/1 - ostatní plocha o výměře 2,25 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřen Městskému obvodu Poruba za účelem umístění svislé schodišťové plošiny pro ZTP

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      20.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1409/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 537/14 ze dne 7.6.2007

 

1)

rozhodla

 

o uzavření dohody o zániku závazků vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene čís. 2007/02/09/0305 ze dne 27.6.2007, uzavřené s budoucím oprávněným PODA a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ: 25816179

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh dohody o zániku závazků dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1410/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 3246/RMOb0610/92

 

1)

rozhodla

 

zřídit věcné břemeno k části pozemku p.č. 1137 - ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, spočívající v povinnosti povinného Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Poruba trpět na části uvedeného pozemku umístění a provozování vodovodní přípojky pro bytový dům č.p. 965 a v nezbytném rozsahu vstup na uvedený pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, jak je vyznačeno v geometrickém plánu čís. 2570-67/2012, ve prospěch vlastníka budovy č.p. 965, a to za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč + DPH

vlastník budovy č.p. 965: Bytové družstvo Španielova 965, se sídlem Ostrava-Poruba, Španielova 965, PSČ 708 00, IČ: 25824279

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1411/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 3530/RMOb0610/101

 

1)

rozhodla

 

zřídit věcné břemeno k části pozemku p.č. 495 - ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, spočívající v povinnosti povinného Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Poruba trpět na části uvedeného pozemku umístění a provozování vodovodní přípojky pro budovu bez čp./če., situované na pozemku p.č. 500/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v nezbytném rozsahu vstup na uvedený pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, jak je vyznačeno v geometrickém plánu čís. 2572-43/2012, ve prospěch vlastníka budovy bez čp./če., a to za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč + DPH

vlastník budovy bez čp./če.: AVOŠOK, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Porubská 6105/25b, PSČ 708 00, IČ: 25862774

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1412/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o uzavření dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 2006/01/03/0131 ze dne 8.3.2006 uzavřené mezi paní Yvetou Fučíkovou, místo podnikání Matěje Kopeckého 632/23, 708 00, Ostrava - Poruba, IČ: 73944661 a pronajímatelem Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem Poruba, ve znění dodatků č. 1 - č. 2, na pronájem nebytového prostoru, umístěného v domě 551/22 na ulici Porubské v Ostravě - Porubě. Dodatkem č. 3 bude upřesněna výměra nebytového prostoru po provedeném proměření na místě samém (místo výměry 16,64 m2 bude výměra 17,53 m2)

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 2006/01/03/0131 dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      20.04.2012

 

4)

zmocňuje

 

k podpisu dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě č. 2006/01/03/0131 dle bodu 3) tohoto usnesení místostarostu Ing. Petra Stachuru

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1413/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 14.11.1994 uzavřené mezi nájemcem STOMAK OSTRAVA, spol. s r.o., sídlo Nám. V. Vacka 1668, 708 00, Ostrava - Poruba, IČ: 47674377 a pronajímatelem Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem Poruba, ve znění dodatků č. 1 - č. 2, na pronájem nebytového prostoru, umístěného v domě 551/22 na ulici Porubské v Ostravě - Porubě. Dodatkem č. 3 bude upřesněna výměra nebytového prostoru po provedeném proměření na místě samém (místo výměry 47,93 m2 bude výměra 46,49 m2)

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      20.04.2012

 

4)

zmocňuje

 

k podpisu dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor dle bodu 3) tohoto usnesení místostarostu Ing. Petra Stachuru

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1414/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.8.1995 uzavřené mezi paní Mgr. Marií Boříkovou, místo podnikání Porubská 552/24, 708 00, Ostrava - Poruba, IČ: 60800097 a pronajímatelem Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem Poruba, ve znění dodatků č. 1 - č. 3, na pronájem nebytového prostoru, umístěného v domě 551/22 na ulici Porubské v Ostravě - Porubě. Dodatkem č. 4 bude upřesněna výměra nebytového prostoru po provedeném proměření na místě samém (místo výměry 13,78 m2 bude výměra 14,08 m2)

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      20.04.2012

 

4)

zmocňuje

 

k podpisu dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor dle bodu 3) tohoto usnesení místostarostu Ing. Petra Stachuru

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1415/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 21.4.1992 uzavřené mezi panem Romanem Fučíkem, místo podnikání Matěje Kopeckého 632/23, 708 00, Ostrava - Poruba, IČ: 22980997 a pronajímatelem Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem Poruba, ve znění dodatků č. 1 - č. 5, na pronájem nebytového prostoru, umístěného v domě 551/22 na ulici Porubské v Ostravě - Porubě. Dodatkem č. 6 bude upřesněna výměra nebytového prostoru po provedeném proměření na místě samém (místo výměry 14,67 m2 bude výměra 14,57 m2)

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      20.04.2012

 

4)

zmocňuje

 

k podpisu dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor dle bodu 3) tohoto usnesení místostarostu Ing. Petra Stachuru

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1416/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

bere na vědomí

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o neupotřebitelnosti movitého majetku ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Poruba dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a jeho likvidaci

 

 

3)

jmenuje

 

likvidační komisi ve složení:

Ing. Jan Cieslar, předseda

Zdeněk Hruška

Božena Hodrová

 

 

4)

ukládá

 

likvidační komisi postupovat v souladu se Směrnicí č. 4/2011 o Nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - svěřeným Městskému obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      31.05.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1417/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

rozhodla

 

podat výpověď z nájmu bytu č. X v domě č.p. XXXX, č.or. XX na XXXXXXXXXX ulici v Ostravě-Porubě nájemci XXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku v tříměsíční výpovědní lhůltě, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci, dle důvodové zprávy

 

 

2)

rozhodla

 

uzavřít smlouvu o ubytování v obecní ubytovně na ulici Vřesinské č.p. 2230 v Ostravě-Porubě s panem XXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, na dobu určitou, a to ode dne uzavření smlouvy do konce kalendářního měsíce, v němž je smlouva uzavřena, s možností opakovaného prodlužování smlouvy o kalendářní měsíc, do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby, nejdéle však na dobu 6 měsíců, dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

zaslat výpověď z nájmu bytu dle bodu 1) tohoto usnesení a provést veškeré potřebné úkony k zajištění přístřeší v souladu s bodem 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      30.04.2012

 

4)

zmocňuje

 

k podpisu výpovědi z nájmu bytu a smlouvy o ubytování Ing. Petra Stachuru, místostarostu

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1418/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

k materiálu č. BJ1014 421/12

 

1)

projednala

 

společnou žádost nájemců o prodej domu č.p. 1036 na ulici Resslova v Ostravě-Porubě do vlastnictví bytového družstva ze dne 20.2.2012

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout v souladu se Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba č. 10/2011 ve znění doplnění ze dne 8.3.2012 o prodeji níže uvedených nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba:

- bytového domu č.p. 1036 v části obce Poruba na ulici Resslova, situovaného na pozemku parcelní číslo 707 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, včetně všech jeho součástí a příslušenství,

- pozemku parcelní číslo 707  - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 206 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,

vše ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba,

pro kupujícího Bytové družstvo Resslova 1036, se sídlem Ostrava, Poruba, Resslova 1036/4, PSČ 708 00, IČ: 293 99 866, za celkovou kupní cenu ve výši 6.111.700,- Kč,

vše dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba prodej nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1419/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

k materiálu č. BJ1014 418/12

 

1)

projednala

 

společnou žádost nájemců o prodej domu č.p. 1074 na ulici Ĺudovíta Štúra v Ostravě-Porubě do vlastnictví bytového družstva ze dne 18.1.2012

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout v souladu se Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba č. 10/2011 ve znění doplnění ze dne 8.3.2012 o prodeji níže uvedených nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba:

- bytového domu č.p. 1074 v části obce Poruba na ulici Ĺudovíta Štúra, situovaného na pozemku parcelní číslo 889 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, včetně všech jeho součástí a příslušenství,

- pozemku parcelní číslo 889 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 207 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,

vše ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba,

pro kupujícího Bytové družstvo Ĺudovíta Štúra 1074, se sídlem Ostrava, Poruba, Ĺudovíta Štúra 1074/7, PSČ 708 00, IČ: 293 98 673, za celkovou kupní cenu ve výši 5.850.100,- Kč,

vše dle důvodové zprávy

 

3)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o postoupení pohledávky XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX X X XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX X X XXXX XXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX v Ostravě-Porubě za nezaplacené nájemné a úhradu za plnění spojené s užíváním bytu (tzv. služby) vč. příslušenství za období od 1.1.2010 ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to Bytovému družstvu Ĺudovíta Štúra 1074, se sídlem Ostrava, Poruba, Ĺudovíta Štúra 1074/7, PSČ 708 00, IČ: 293 98 673, za cenu v nominální hodnotě postupovaných pohledávek,

vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba materiál dle bodu 2) - 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1420/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

k materiálu č. BJ1014 420/12

 

1)

projednala

 

společnou žádost nájemců o prodej domu č.p. 1077 na ulici Resslova v Ostravě-Porubě do vlastnictví bytového družstva ze dne 6.2.2012

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout v souladu se Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba č. 10/2011 ve znění doplnění ze dne 8.3.2102 o prodeji níže uvedených nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba:

- bytového domu č.p. 1077 v části obce Poruba na ulici Resslova, situovaného na pozemku parcelní číslo 807 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, včetně všech jeho součástí a příslušenství,

- pozemku parcelní číslo 807  - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 413 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,

vše ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba,

pro kupujícího Bytové družstvo Resslova 1077, se sídlem Ostrava, Poruba, Resslova 1077/17, PSČ 708 00, IČ: 293 97 715, za celkovou kupní cenu ve výši 8.149.000,- Kč,

vše dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba prodej nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1421/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

k materiálu č. BJ1014 425/12

 

1)

projednala

 

společnou žádost nájemců o prodej domu č.p. 1184 na ulici Sokolovská v Ostravě-Porubě do vlastnictví bytového družstva ze dne 8.2.2012

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout v souladu se Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba č. 10/2011 ve znění doplnění ze dne 8.3.2012 o prodeji níže uvedených nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba:

- bytového domu č.p. 1184 v části obce Poruba na ulici Sokolovská, situovaného na pozemku parcelní číslo 1666 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, včetně všech jeho součástí a příslušenství,

- pozemku parcelní číslo 1666  - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

vše ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba,

pro kupujícího Bytové družstvo Sokolovská 1184, se sídlem Ostrava, Poruba, Sokolovská 1184/28, PSČ 708 00, IČ: 293 99 343, za celkovou kupní cenu ve výši 5.973.700,- Kč,

vše dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba prodej nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1422/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

k materiálu č. BJ1014 428/12

 

1)

projednala

 

společnou žádost nájemců o prodej domu č.p. 1336 na ulici Sokolovská v Ostravě-Porubě do vlastnictví bytového družstva ze dne 6.3.2012

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout v souladu se Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba č. 10/2011 ve znění doplnění ze dne 8.3.2012 o prodeji níže uvedených nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba:

- bytového domu č.p. 1336 v části obce Poruba na ulici Sokolovská, situovaného na pozemku parcelní číslo 2108 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, včetně všech jeho součástí a příslušenství,

- pozemku parcelní číslo 2108  - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

vše ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba,

pro kupujícího Bytové družstvo u Bohemky, se sídlem Ostrava, Poruba, Sokolovská 1336/39, PSČ 708 00, IČ: 293 99 246, za celkovou kupní cenu ve výši 5.934.800,- Kč,

vše dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba prodej nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1423/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

k materiálu č. BJ1014 427/12

 

1)

projednala

 

společnou žádost nájemců o prodej domu č.p. 384 na ulici Dělnická v Ostravě-Porubě do vlastnictví bytového družstva ze dne 13.2.2012

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout v souladu se Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba č. 10/2011 ve znění doplnění ze dne 8.3.2012 o prodeji níže uvedených nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba:

- bytového domu č.p. 384 v části obce Poruba na ulici Dělnická, situovaného na pozemku parcelní číslo 547 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, včetně všech jeho součástí a příslušenství,

- pozemku parcelní číslo 547  - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,

vše ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba,

pro kupujícího Bytové družstvo Dělnická 384, se sídlem Ostrava, Poruba, Dělnická 384/26, PSČ 708 00, IČ: 293 99 394, za celkovou kupní cenu ve výši 2.630.600,- Kč,

vše dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba prodej nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1424/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

k materiálu č. BJ1014 417/12

 

1)

projednala

 

společnou žádost nájemců o prodej domu č.p. 982 na ulici Panelová v Ostravě-Porubě do vlastnictví bytového družstva ze dne 4.1.2012

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout v souladu se Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba č. 10/2011 ve znění doplnění ze dne 8.3.2012 o prodeji níže uvedených nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba:

- bytového domu č.p. 982 v části obce Poruba na ulici Panelová, situovaného na pozemku parcelní číslo 1134 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poruba, obec Ostrava, včetně všech jeho součástí a příslušenství,

- pozemku parcelní číslo 1134 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 211 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,

vše ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba,

pro kupujícího Bytové družstvo Panelová 982, se sídlem Ostrava, Poruba, Panelová 982/2, PSČ 708 00, IČ: 293 97 847, za celkovou kupní cenu ve výši 6.525.500,- Kč,

vše dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba prodej nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1425/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o přednostním uzavření nájemní smlouvy k bytu č.XXX o velikosti 1+1 v domě č. XXXXXXX na ulici XXXXXXX v Ostravě-Porubě v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1318/RMOb1014/36 bod 6) ze dne 8.3.2012 v pořadí pro:

- XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemkyně provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 12.3.2012, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemkyně uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 5) tohoto usnesení,

- zájemkyně řádně a včas splní své závazky ze smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení,

- XXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemkyně provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 12.3.2012, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemkyně uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 5) tohoto usnesení,

- XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemkyně provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 12.3.2012, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemkyně uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 5) tohoto usnesení,

- XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemce provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 12.3.2012, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemce uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 5) tohoto usnesení,

- XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemce provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 12.3.2012, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemce uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 5) tohoto usnesení,

dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s rezervací bytu č. XX o velikosti 1+1 v domě č. XXXXXXX na ulici XXXXXXX v Ostravě-Porubě s XXXXX XXXXXXXX, a to na dobu určitou ode dne uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s rezervací bytu do dne uzavření nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

4)

ukládá

 

informovat paní XXXX XXXXXXXX o rozhodnutí Rady městského obvodu Poruba dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      13.04.2012

 

5)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, dle které

 

paní XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění její povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 9) tohoto usnesení

paní XXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění její povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 9) tohoto usnesení

paní XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění její povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 9) tohoto usnesení

pan XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 9) tohoto usnesení

pan XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 9) tohoto usnesení,

dle důvodové zprávy

 

 

6)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy dle bodu 5) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      20.04.2012

 

7)

ukládá

 

po uzavření smlouvy dle bodu 5) tohoto usnesení a složení peněžních prostředků dle této smlouvy vyhotovit návrh smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      20.04.2012

 

8)

ukládá

 

vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      31.07.2012

 

9)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o uzavření smlouvy o přistoupení k závazku v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného Městskému obvodu Poruba, v nabízené výši:

paní XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

paní XXX XXXXXXXXXX, nar.XXXXXXXXX,

paní XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

pan XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

pan XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar.XXXXXXXXX,

dle důvodové zprávy

 

 

10)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 9) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

11)

zmocňuje

 

místostarostu Městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu nájemní smlouvy, smlouvy o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti a smlouvy o úhradě nákladů spojených s rezervací bytu

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1426/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o přednostním uzavření nájemní smlouvy k bytu č. XX o velikosti 1+2 v domě č. XXXXX na ulici XXXXXXXXX v Ostravě-Porubě v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1318/RMOb1014/36 bod 3) ze dne 8.3.2012, v pořadí pro:

- XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

- XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

za těchto podmínek:

- nájemce provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 12.3.2012, a to do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemce uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 3) tohoto usnesení,

dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, dle které

pan XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 4) tohoto usnesení

paní XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění její povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 4) tohoto usnesení

 

 

4)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o uzavření smlouvy o přistoupení k závazku v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytě č. XX o velikosti 1+2 v domě č. XXXXX na ulici XXXXXXXXX v Ostravě-Porubě, v nabízené výši:

- XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

- XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

dle důvodové zprávy

 

 

5)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 4) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

6)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení a návrh nájemní smlouvy

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      13.04.2012

 

7)

zmocňuje

 

místostarostu Městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu smluv dle bodu 6) tohoto usnesení

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1427/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o přednostním uzavření nájemní smlouvy k bytu č. XX o velikosti 1+2 v domě č. XXXXX na ulici XXXXXXXX v Ostravě-Porubě v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1318/RMOb1014/36 bod 4) ze dne 8.3.2012, v pořadí pro:

- XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

- XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

- XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

- XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX,

za těchto podmínek:

- nájemce provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 12.3.2012, a to do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemce uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 3) tohoto usnesení,

dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, dle které

paní XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění její povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 4) tohoto usnesení

pan XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 4) tohoto usnesení

paní XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění její povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 4) tohoto usnesení

pan XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 4) tohoto usnesení

 

 

4)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o uzavření smlouvy o přistoupení k závazku v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytě č. XX o velikosti 1+2 v domě č. XXXXX na ulici XXXXXXXX v Ostravě-Porubě, v nabízené výši:

- XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

- XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

- XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

- XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX

dle důvodové zprávy

 

 

5)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 4) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

6)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení a návrh nájemní smlouvy

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      13.04.2012

 

7)

zmocňuje

 

místostarostu Městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu smluv dle bodu 6) tohoto usnesení

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1428/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o přednostním uzavření nájemní smlouvy k bytu č. XX o velikosti 1+2 v domě č. XXXXXXX na ulici XXXXXXXXXX v Ostravě-Porubě v souladu se Směrnicí Rady městského obvodu Poruba č. 7/2009, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Poruba, v pořadí pro:

- XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

- XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX,

- XXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX,

- XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX,

- XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX,

za těchto podmínek:

- nájemce provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 7.3.2012,

- zájemce uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 3) tohoto usnesení,

dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, dle které

pan XXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 4) tohoto usnesení

pan XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 4) tohoto usnesení

paní XXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění její povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 4) tohoto usnesení

pan XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 4) tohoto usnesení

pan XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 4) tohoto usnesení

 

 

4)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o uzavření smlouvy o přistoupení k závazku v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytě č. XX o velikosti 1+2 v domě č. XXXXXXX na ulici XXXXXXXXXX v Ostravě-Porubě, v nabízené výši:

- XXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

- XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX,

- XXX XXXXXXXXXX, nar.XXXXXXXXX,

- XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX,

- XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXX,

dle důvodové zprávy

 

 

5)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 4) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

6)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení a návrh nájemní smlouvy

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      13.04.2012

 

7)

zmocňuje

 

místostarostu Městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu smluv dle bodu 6) tohoto usnesení

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1429/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o přednostním uzavření nájemní smlouvy k bytu č. XX o velikosti 1+2 v domě č. XXXXXX na ulici XX XXXXXXv Ostravě-Porubě v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1318/RMOb1014/36 bod 5) ze dne 8.3.2012 v pořadí pro:

- XXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemkyně provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 12.3.2012, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemkyně uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 4) tohoto usnesení,

- XXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemkyně provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 12.3.2012, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemkyně uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 4) tohoto usnesení,

- zájemkyně řádně a včas splní své závazky ze smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení,

- XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemkyně provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 12.3.2012, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemkyně uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 4) tohoto usnesení,

- XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemce provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 12.3.2012, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemce uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 4) tohoto usnesení,

- XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemce provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 12.3.2012, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemce uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 4) tohoto usnesení,

dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s rezervací bytu č. XX o velikosti 1+2 v domě č. XXXXXX na ulici XX XXXXXXv Ostravě-Porubě s XXXXXXXX XXXXXXXXX, a to na dobu určitou ode dne uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s rezervací bytu do dne uzavření nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

4)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, dle které

 

paní XXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění její povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 8) tohoto usnesení

paní XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění její povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 8) tohoto usnesení

paní XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění její povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 8) tohoto usnesení

pan XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 8) tohoto usnesení

pan XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, složí na účet Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k závazku dle bodu 8) tohoto usnesení,

dle důvodové zprávy

 

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      13.04.2012

 

6)

ukládá

 

po uzavření smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení a složení peněžních prostředků dle této smlouvy vyhotovit návrh smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení, odstoupí-li paní XXXX XXXXXXXXXXX od své nabídky

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      20.04.2012

 

7)

ukládá

 

vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      13.04.2012

 

8)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o uzavření smlouvy o přistoupení k závazku v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeného Městskému obvodu Poruba, v nabízené výši:

paní XXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX,

paní XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX,

paní XXXX XXXXXXXX, nar.XXXXXXXXXXX,

pan XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

pan XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar.XXXXXXXXX,

dle důvodové zprávy

 

 

9)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 8) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

10)

zmocňuje

 

místostarostu Městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu nájemní smlouvy, smlouvy o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti a smlouvy o úhradě nákladů spojených s rezervací bytu

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1430/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o výjimce ze Směrnice Rady městského obvodu Poruba č. 7/2009, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba, při přednostním pronájmu bytu č. 2  o velikosti 1+2 v domě č. 24/383 na ulici Dělnické v Ostravě-Porubě, dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o záměru přednostního pronájmu bytu č. 2  o velikosti 1+2 v domě č. 24/383 na ulici Dělnické v Ostravě-Porubě, a to formou vyhlášeného výběrového řízení, za těchto podmínek:

- zájemce, budoucí nájemce, na vlastní náklady provede veškeré opravy uvedené v Oznámení o pronájmu předmětného bytu, a to do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemce nabídne částku ve výši minimálně 20.000,- Kč, kterou přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřenému Městskému obvodu Poruba,

- zájemce před uzavřením nájemní smlouvy uzavře smlouvu zakládající povinnost zájemce složit peněžní prostředky ve výši, kterou zájemce uvedl ve své nabídce na pronájem bytu, a to k zajištění jeho povinnosti uzavřít následně smlouvu o přistoupení k závazku v nabízené výši,

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou maximálně 1 roku. Doba nájmu může být opakovaně prodloužena, vždy maximálně na dobu 1 roku. Pokud bude nájemce po dobu dvou let řádně užívat byt a platit včas a v plné výši nájemné, úhrady za služby poskytované s nájmem bytu včetně vyúčtování služeb, dojde na návrh nájemce ke změně doby trvání nájemního vztahu z doby určité na dobu neurčitou,

- zájemce musí mít trvalý pobyt na území Městského obvodu Poruba,

- zájemce, případně jeho manžel/ka, nevlastní byt nebo nemovitost určenou k trvalému bydlení,

- v případě, že má  zájemce, případně jeho manžel/ka, uzavřenou nájemní smlouvu k bytu ve vlastnictví jiného vlastníka než je Statutární město Ostrava, svěřená správa Městskému obvodu Poruba, musí se ve své nabídce zavázat, že pokud Rada městského obvodu Poruba rozhodne o jeho nabídce jako o nejvýhodnější, podá nejpozději do 5 dnů od prokazatelného doručení oznámení o rozhodnutí Rady městského obvodu Poruba výpověď z nájmu bytu, ke kterému má uzavřenou nájemní smlouvu. Dále se v nabídce zaváže, že po dobu než uplyne výpovědní lhůta k pronajatému bytu, bude platit úhrady ve výši stanoveného nájemného z bytu č. 2  v domě č. 24/383 a ve výši plateb za služby spojené s užíváním bytu č. 2 v domě č. 24/383,

- pořadí zájemců stanoví po projednání Rada městského obvodu Poruba,

vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

zveřejnit záměr přednostního pronájmu bytu dle bodu 3) tohoto usnesení na Úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      16.04.2012

 

5)

ukládá

 

postupovat v souladu s rozhodnutím Rady městského obvodu Poruba dle bodu 2)  tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      16.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1431/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o záměru pronájmu nebytového prostoru umístěného na ulici Hlavní třída 583/105 v Ostravě - Porubě, o výměře 121,30 m2, za těchto podmínek:

doba pronájmu: neurčitá nebo určitá, max. 5 let

stávající účel užívání: prodejna papírnictví, bytového textilu a bytových doplňků a zlatnictví, cukrárna s posezením

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru dle bodu 2) tohoto usnesení na Úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      19.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1432/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

žádost pana XXXXX XXXXXXXXXX, bytem č. X na XXXXXXXXXX ulici č.p. XXXX, č.or. XX v Ostravě-Porubě, o prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhrady nájemného a služeb spojených s užíváním bytu

 

 

2)

rozhodla

 

o neprominutí poplatků z prodlení ve výši 782,- Kč dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      30.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1433/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

uzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu o velikosti 0+1, příp. 1+1 v Ostravě-Porubě v souladu se Směrnicí Rady městského obvodu Poruba č. 7/2009, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Poruba, čl. 10 odst. (1), s paní XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

odboru správních činností a bytového hospodářství vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      31.05.2012

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu Městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu nájemní smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1434/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

žádost společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 20.3.2012

 

 

2)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

3)

rozhodla

 

neuzavřít dodatek č. 6 ke Smlouvě o umístění zařízení ze dne 31.7.1997 uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem Poruba a Telefónica Czech Republic, a.s., sídlo Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha - Michle, IČ: 60193336, kterým by došlo ke snížení výše úhrady za umístění základnové stanice o 20% a zrušení inflační doložky obsažené ve smlouvě po dobu následujících 5 let

vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

informovat společnost Telefónica Czech Republic, a.s. o přijatém usnesení dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      19.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1435/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

k materiálu č. BJ1014 435/12

 

1)

projednala

 

společnou žádost nájemců o prodej domu č.p. 1405 na ulici Karla Pokorného v Ostravě-Porubě do vlastnictví bytového družstva ze dne 21.3.2012

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout v souladu se Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba č. 10/2011 ve znění doplnění ze dne 8.3.2012 o prodeji níže uvedených nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba:

- bytového domu č.p. 1405 v části obce Poruba na ulici Karla Pokorného, situovaného na pozemku parcelní číslo 2244 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, včetně všech jeho součástí a příslušenství,

- pozemku parcelní číslo 2244  - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 625 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

vše ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba,

pro kupujícího Bytové družstvo K. Pokorného 1405, se sídlem Ostrava, Poruba, Karla Pokorného 1405/20, PSČ 708 00, IČ: 293 99 327, za celkovou kupní cenu ve výši 14.874.800,- Kč,

vše dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba prodej nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      07.06.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1436/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o výjimce ze Směrnice Rady městského obvodu Poruba č. 7/2009, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba, při přednostním pronájmu bytu č. 4 o velikosti 1+2 v domě č. 34/867 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o záměru přednostního pronájmu bytu č. 4  o velikosti 1+2 v domě č. 34/867 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě, a to formou vyhlášeného výběrového řízení, za těchto podmínek:

- zájemce, budoucí nájemce, na vlastní náklady provede veškeré opravy uvedené v Oznámení o pronájmu předmětného bytu, a to do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemce nabídne částku ve výši minimálně 60.000,- Kč, kterou přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřenému Městskému obvodu Poruba,

- zájemce před uzavřením nájemní smlouvy uzavře smlouvu zakládající povinnost zájemce složit peněžní prostředky ve výši, kterou zájemce uvedl ve své nabídce na pronájem bytu, a to k zajištění jeho povinnosti uzavřít následně smlouvu o přistoupení k závazku v nabízené výši,

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou maximálně 1 roku. Doba nájmu může být opakovaně prodloužena, vždy maximálně na dobu 1 roku. Pokud bude nájemce po dobu dvou let řádně užívat byt a platit včas a v plné výši nájemné, úhrady za služby poskytované s nájmem bytu včetně vyúčtování služeb, dojde na návrh nájemce ke změně doby trvání nájemního vztahu z doby určité na dobu neurčitou,

- zájemce musí mít trvalý pobyt na území Městského obvodu Poruba,

- zájemce, případně jeho manžel/ka, nevlastní byt nebo nemovitost určenou k trvalému bydlení,

- v případě, že má  zájemce, případně jeho manžel/ka, uzavřenou nájemní smlouvu k bytu ve vlastnictví jiného vlastníka než je Statutární město Ostrava, svěřená správa Městskému obvodu Poruba, musí se ve své nabídce zavázat, že pokud Rada městského obvodu Poruba rozhodne o jeho nabídce jako o nejvýhodnější, podá nejpozději do 5 dnů od prokazatelného doručení oznámení o rozhodnutí Rady městského obvodu Poruba výpověď z nájmu bytu, ke kterému má uzavřenou nájemní smlouvu. Dále se v nabídce zaváže, že po dobu než uplyne výpovědní lhůta k pronajatému bytu, bude platit úhrady ve výši stanoveného nájemného z bytu č. 4  v domě č. 34/867 a ve výši plateb za služby spojené s užíváním bytu č. 4 v domě č. 34/867,

- pořadí zájemců stanoví po projednání Rada městského obvodu Poruba,

vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

zveřejnit záměr přednostního pronájmu bytu dle bodu 3) tohoto usnesení na Úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      16.04.2012

 

5)

ukládá

 

postupovat v souladu s rozhodnutím Rady městského obvodu Poruba dle bodu 2)  tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      16.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1437/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o výjimce ze Směrnice Rady městského obvodu Poruba č. 7/2009, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy-Městského obvodu Poruba, při přednostním pronájmu bytu č. 9 o velikosti 1+2 v domě č. 40/1762 na ulici Slavíkově v Ostravě-Pustkovci, dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o záměru přednostního pronájmu bytu č. 9  o velikosti 1+2 v domě č. 40/1762 na ulici Slavíkově v Ostravě-Pustkovci, a to formou vyhlášeného výběrového řízení, za těchto podmínek:

- zájemce, budoucí nájemce, na vlastní náklady provede veškeré opravy uvedené v Oznámení o pronájmu předmětného bytu, a to do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemce nabídne částku ve výši minimálně 70.000,- Kč, kterou přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřenému Městskému obvodu Poruba,

- zájemce před uzavřením nájemní smlouvy uzavře smlouvu zakládající povinnost zájemce složit peněžní prostředky ve výši, kterou zájemce uvedl ve své nabídce na pronájem bytu, a to k zajištění jeho povinnosti uzavřít následně smlouvu o přistoupení k závazku v nabízené výši,

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou maximálně 1 roku. Doba nájmu může být opakovaně prodloužena, vždy maximálně na dobu 1 roku. Pokud bude nájemce po dobu dvou let řádně užívat byt a platit včas a v plné výši nájemné, úhrady za služby poskytované s nájmem bytu včetně vyúčtování služeb, dojde na návrh nájemce ke změně doby trvání nájemního vztahu z doby určité na dobu neurčitou,

- zájemce musí mít trvalý pobyt na území Městského obvodu Poruba,

- zájemce, případně jeho manžel/ka, nevlastní byt nebo nemovitost určenou k trvalému bydlení,

- v případě, že má  zájemce, případně jeho manžel/ka, uzavřenou nájemní smlouvu k bytu ve vlastnictví jiného vlastníka než je Statutární město Ostrava, svěřená správa Městskému obvodu Poruba, musí se ve své nabídce zavázat, že pokud Rada městského obvodu Poruba rozhodne o jeho nabídce jako o nejvýhodnější, podá nejpozději do 5 dnů od prokazatelného doručení oznámení o rozhodnutí Rady městského obvodu Poruba výpověď z nájmu bytu, ke kterému má uzavřenou nájemní smlouvu. Dále se v nabídce zaváže, že po dobu než uplyne výpovědní lhůta k pronajatému bytu, bude platit úhrady ve výši stanoveného nájemného z bytu č. 9  v domě č. 40/1762 a ve výši plateb za služby spojené s užíváním bytu č. 9 v domě č. 40/1762,

- pořadí zájemců stanoví po projednání Rada městského obvodu Poruba,

vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

zveřejnit záměr přednostního pronájmu bytu dle bodu 3) tohoto usnesení na Úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      16.04.2012

 

5)

ukládá

 

postupovat v souladu s rozhodnutím Rady městského obvodu Poruba dle bodu 2)  tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      16.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1438/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

uzavřít dohodu o narovnání, kterou se zruší nárok Marka Uhra, IČ: 73 06 15 90, místem podnikání Zednická 948/9, Ostrava - Poruba na vydání bezdůvodného obohacení z titulu opravy pozemní komunikace na křižovatce ulic Opavská a Bohuslava Martinů před provozovnou Modrý pomeranč ďle faktury č. 110011 ze dne 09.07.2010 ve výši 210.697,- Kč a nahradí se závazkem statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba vyplatit Marku Uhrovi částku 43.054,- Kč

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh dohody o narovnání dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      20.04.2012

 

4)

zmocňuje

 

k podpisu dohody dle bodu 3) tohoto usnesení místostarostu Ing. Petra Mihálika

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1439/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

jmenuje

 

členy projektového týmu k projektu “Cyklistická stezka na území městského obvodu Poruba ve vazbě na městský obvod Krásné Pole” ve složení:

1. Jiří Kopal - projektový manažer

2. Jarmila Holušová - asistentka manažera

3. Ing. Jana Neplechová - dotační specialista

4. Michaela Hradilová - ekonom projektu

5. Pavla Pipreková - specialista veřejných zakázek

6. Ing. Dagmar Krupčíková - finanční manažer

7. Jana Klečková - technický dozor

8. Ing. Jan Cieslar - garant projektu

 

 

3)

souhlasí

 

s devátým členem projektového týmu pro projekt “Cyklistická stezka na území městského obvodu Poruba ve vazbě na městský obvod Krásné Pole”, a to s Mgr. Adamem Pavlasem jako metodikem externího financování

 

 

4)

ukládá

 

informovat jednotlivé členy projektového týmu k projektu “Cyklistická stezka na území městského obvodu Poruba ve vazbě na městský obvod Krásné Pole” o jejich jmenování

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      16.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1440/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

jmenuje

 

členy projektového týmu k projektu “Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě” ve složení:

1. Ing. Jan Cieslar - projektový manažer

2. Jarmila Holušová - asistentka manažera

3. Ing. Jana Neplechová - dotační specialista

4. Michaela Hradilová - ekonom

5. Ing. Dagmar Krupčíková - finanční manažer

6. Pavla Pipreková - specialista veřejných zakázek

7. Petra Straková - garant projektu

 

 

3)

souhlasí

 

s osmým členem projektového týmu pro projekt “Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě”, a to s Ing. Lucií Hellerovou jako metodikem externího financování

 

 

4)

ukládá

 

informovat jednotlivé členy projektového týmu k projektu “Revitalizace zeleně v Ostravě-Porubě” o jejich jmenování

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      16.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1441/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

návrh Metodického pokynu k zadávání veřejných zakázek

 

 

2)

schvaluje

 

Metodický pokyn k zadávání veřejných zakázek dle předloženého návrhu uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu

 

 

3)

ruší

 

Metodický pokyn č.2/2010 s účinností od 13.4.2012

 

 

4)

ukládá

 

vydat nový Metodický pokyn k zadávání veřejných zakázek s účinností od 13.4.2012

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      13.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1442/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

06

1)

bere na vědomí

 

změnu termínu pro podání nabídek a změnu termínu jednání komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky: Revitalizace zeleně v Ostravě - Porubě dle důvodové zprávy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1443/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

ukládá

 

předložit Radě města Ostravy materiál k vydání souhlasu s uzavřením Deklarace spolupráce při přípravě a realizaci projektových žádostí s názvy “PARKING CZ-PL”, “PARKING PL-CZ” určených ke spolufinancování ze zdrojů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Lumír Palyza, starosta

 

Termín:      17.04.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1444/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

06

1)

rozhodla

 

o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o umístění oboustranných velkoplošných reklamních panelů č. 2006/04/03/0008 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Poruba a firmou QX PROMOTION a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Masná 861/7, 702 00, IČ: 27828093 (dále „provozovatel“), kterým bude dohodnuto, že smluvní strany považují výpověď smlouvy ze strany provozovatele za neúčinnou a smlouvu nadále za platnou

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku č. 5 dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      20.04.2012

 

3)

zmocňuje

 

místostarostu Ing. Petra Mihálika k podpisu dodatku č. 5

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1445/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

06

ke svému usnesení č. 1300/RMOb1014/35

 

1)

rozhodla

 

o změně bodu 3) usnesení č. 1300/RMOb1014/35 ze dne 23.2.2012, který nově zní takto:

stanoví

- výši nájemného za krátkodobý pronájem zděných pultů, betonových stolů a dřevěných stolů takto: 50,-Kč + DPH/za každý započatý den/1m2

- výši nájemného za dlouhodobý pronájem zděných pultů, betonových stolů a dřevěných stolů takto: 60,-Kč/za každý započatý den /1m2

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1446/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

01

1)

bere na vědomí

 

kontrolní termíny usnesení, dle důvodové zprávy

 

 

2)

bere na vědomí

 

kontrolu svých usnesení a vyřazuje je ze sledování, dle důvodové zprávy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

1447/RMOb1014/39

 

(zn.předkl.)

08

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o poskytnutí daru dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh darovací smlouvy

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      26.04.2012

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu Bc. Dalibora Malíka k podpisu darovací smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________