62. schůze Rady městského obvodu Poruba,

která se konala dne 30.4.2013

 

 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   O S T R A V A   M Ě S T S K Ý   O B V O D   P O R U B A

 

USNESENÍ

 

Rada městského obvodu Poruba

62. schůze

konaná dne 30.04.2013

_______________________________________________________________________

 

číslo 2331/RMOb1014/62 - 2377/RMOb1014/62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lumír Palyza

starosta

Bc. Dalibor Malík

místostarosta

 

 

Přehled usnesení rady městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 30.04.2013

 

Číslo usnesení

Materiál

K jaké problematice

Zn.předkl.

 

2331/RMOb1014/62

1

Souhlas s přijetím finančního příspěvku ze strany Úřadu práce České republiky - Krajské pobočky v Ostravě Centrem sociálních služeb Poruba, příspěvkovou organizací, se sídlem I. Sekaniny č. 16/1812, Ostrava-Poruba

15

2332/RMOb1014/62

2

Souhlas s přijetím finančního příspěvku ze strany Úřadu práce České republiky - Krajské pobočky v Ostravě Centrem sociálních služeb Poruba, příspěvkovou organizací, se sídlem I. Sekaniny č. 16/1812, Ostrava-Poruba

15

2333/RMOb1014/62

3

Stanovisko ke změně zápisu Základní školy, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvkové organizace, v rejstříku škol a školských zařízení

10

2334/RMOb1014/62

4

Záměr přenechání ploch oplocení pozemků mateřských škol do výpůjčky za účelem umístění reklamních panelů

10

2335/RMOb1014/62

5

Dětské hřiště na části pozemku parc. čís. 4408/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava - záměr pronájmu pozemku

04

2336/RMOb1014/62

6

Dostavby optických sítí společnosti PODA a.s. - zřízení věcného břemene

04

2337/RMOb1014/62

7

Nabytí chodníku podél komunikace ul. B. Nikodéma v Ostravě-Porubě

04

2338/RMOb1014/62

8

Náhrada škody na zdraví a majetku - pád ze dne 22.03.2013 v Zámeckém parku

04

2339/RMOb1014/62

9

Náhrada škody na zdraví - úraz ze dne 07.01.2013 na ulici 1. čs. armádního sboru

04

2340/RMOb1014/62

10

Náhrada škody na zdraví - úraz ze dne 23.12.2011 na ulici 17. listopadu

04

2341/RMOb1014/62

11

Poskytnutí účelových dotací z Programu podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí z rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba v roce 2013

04

2342/RMOb1014/62

12

Prodej části pozemku p.č. 1079/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

04

2343/RMOb1014/62

13

Sjezd z ul. Turistické - zřízení věcného břemene

04

2344/RMOb1014/62

14

Souhlas s umístěním přípojek k novostavbě rodinného domu situovaného na pozemku parc. čís. 2770/3 v k.ú. Poruba, obec Ostrava a zřízení budoucího věcného břemene

04

2345/RMOb1014/62

15

Stavba “Oplocení pozemků parc. č. 2760/5 a 2760/6 včetně sjezdu Ostrava-Poruba” - souhlas s umístěním stavby, zřízení budoucího věcného břemene

04

2346/RMOb1014/62

16

Stavba “Ostrava, Opavská, Tesco Stores, NNk, IV-12-8007169/1” - zřízení věcného břemene

04

2347/RMOb1014/62

17

Stavba “Plynofikace budoucích objektů na pozemku parc. č. 2641/1, k.ú. Poruba” - souhlas s umístěním stavby a zřízení budoucího věcného břemene

04

2348/RMOb1014/62

18

Stavba “Přemístění kontejnerových stání u objektu kino Dukla”

04

2349/RMOb1014/62

19

Stavba “REKO NTL MS Ostrava, ul. Rekreační II” - zřízení věcného břemene

04

2350/RMOb1014/62

20

Stavba “Rozšíření areálu VTP Ostrava I. etapa v Ostravě-Pustkovci”

04

2351/RMOb1014/62

21

Stavba “Stavební úpravy a opravy domu Ostrava-Poruba, Makovského 4428, PSČ 70800”

04

2352/RMOb1014/62

22

Veřejnoprávní smlouva s obcí Vřesina na zajištění přestupkové agendy

04

2353/RMOb1014/62

23

Záměr prodeje pozemků pod garážemi

04

2354/RMOb1014/62

24

Záměr pronájmu pozemků pod garážemi

04

2355/RMOb1014/62

25

Záměr výpůjčky pozemků - umístění předzahrádek

04

2356/RMOb1014/62

26

Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku

12

2357/RMOb1014/62

27

Povolení vstupu optickým kabelem a umístění zařízení pro připojení internetu v domě 319/40 na ul. Dělnické v Ostravě-Porubě

12

2358/RMOb1014/62

28

Prodej bytu v domě č.p. 920 na ulici Dětská v Ostravě-Porubě, žádost o zřízení zástavního práva

12

2359/RMOb1014/62

29

Prodej bytu v domě č.p. 1408 na ulici Karla Pokorného v Ostravě-Porubě, žádost o zřízení zástavního práva

12

2360/RMOb1014/62

30

Prodej bytu v domě č.p. 4403 na ulici Slavíkova v Ostravě-Porubě, žádost o zřízení zástavního práva

12

2361/RMOb1014/62

31

Stanovení minimální a maximální výše příspěvku na správu domu a pozemku

12

2362/RMOb1014/62

32

Stanovisko ke změně účelu užívání - pivní bar

12

2363/RMOb1014/62

33

Ukončení nájmu a záměr pronájmu nebytového prostoru umístěného na ulici U Oblouku 501/10 v Ostravě-Porubě

12

2364/RMOb1014/62

34

Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě

12

2365/RMOb1014/62

35

Uzavření mandátních smluv k zajištění správy bytových domů a pozemků

12

2366/RMOb1014/62

36

Úprava stávající výše nájemného z nebytových prostor od data 1.7.2013

12

2367/RMOb1014/62

37

Žádost o přednostní pronájem bytu o velikosti 1+1, příp. 1+2 v Ostravě-Porubě se zachováním stanovené výše nájemného

12

2368/RMOb1014/62

38

”Revitalizace významných krajinných prvků - parků v Ostravě - Porubě” - vyhodnocení veřejné zakázky

06

2369/RMOb1014/62

39

”Výměna výtahu v domě 501/5, 501/6, 501/7, 501/10 a 501/11 na ul. U Oblouku, v domě 768/99 na ul. Opavské a v domě 741/11 na Havlíčkově nám. v Ostravě - Porubě” - vyhodnocení veřejné zakázky

06

2370/RMOb1014/62

3

”Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ L.Štúra 1085, Ostrava - Poruba” - vyhodnocení veřejné zakázky

06

2371/RMOb1014/62

4

”Rekonstrukce střešního pláště a zateplení obvodového pláště domu na Nálepkově nám., Jilemnického nám. a Hlavní třídě v Ostravě - Porubě” - vyhodnocení veřejné zakázky

06

2372/RMOb1014/62

40

Návrh rozpočtových úprav

08

2373/RMOb1014/62

41

Účetní závěrky příspěvkových organizací, zřízených SMO - městským obvodem Poruba, k rozvahovému dni 31. 12. 2012 a rozdělení výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací za rok 2012

08

2374/RMOb1014/62

42

Závěrečný účet statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba za rok 2012 a účetní závěrka statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba k rozvahovému dni 31. 12. 2012

08

2375/RMOb1014/62

2

Žádost Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace o poskytnutí finančního daru

08

2376/RMOb1014/62

1

Směrnice statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba o provozu motorových vozidel

13

2377/RMOb1014/62

43

Kontrola plnění usnesení

01

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2331/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

15

1)

bere na vědomí

 

schválení finančního příspěvku Úřadem práce České republiky - Krajskou pobočkou v Ostravě na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců s názvem Výživa v seniorském věku v rámci individuálního projektu “Vzdělávejte se pro růst!” Centru sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizaci, se sídlem I. Sekaniny č. 16/1812, Ostrava-Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

souhlasit s přijetím finančního příspěvku na vzdělávací aktivitu Výživa v seniorském věku v celkové maximální částce 83 000,- Kč Centrem sociálních služeb Poruba, příspěvkovou organizací

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit písemný souhlas zřizovatele s přijetím finančního příspěvku dle bodu 2) tohoto usnesení a doručit je Centru sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizaci

 

 

 

Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta

 

Termín:      31.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2332/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

15

1)

bere na vědomí

 

schválení finančního příspěvku Úřadem práce České republiky - Krajskou pobočkou v Ostravě na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců s názvem Krizová intervence v rámci Regionálního individuálního projektu “Vzdělávejte se pro růst! - Moravskoslezský kraj” Centru sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizaci, se sídlem I. Sekaniny č. 16/1812, Ostrava-Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

souhlasit s přijetím finančního příspěvku na vzdělávací aktivitu Krizová intervence v celkové maximální částce 164 630,- Kč Centrem sociálních služeb Poruba, příspěvkovou organizací

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit písemný souhlas zřizovatele s přijetím finančního příspěvku dle bodu 2) tohoto usnesení a doručit je Centru sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizaci

 

 

 

Zodpovídá: Jan Dekický, místostarosta

 

Termín:      31.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2333/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

10

1)

souhlasí

 

se změnou zápisu Základní školy, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, PSČ 708 00, IČ 64628183, v rejstříku škol a školských zařízení. Navrhovaná změna:

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků z 216 na 150 žáků

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní škola na 150 žáků

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální na 30 žáků

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

doručit Základní škole, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvkové organizaci, výpis usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      02.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2334/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

10

1)

vydává

 

předchozí souhlas s přenecháním části oplocení pozemku Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvkové organizace, do výpůjčky Nadaci OKD, Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 728 30, IČ 27832813, od 13.05.2013 na dobu neurčitou, a to za účelem umístění 1 kusu reklamního panelu o rozměrech 1 x 2 m

 

 

2)

vydává

 

předchozí souhlas s přenecháním části oplocení pozemku Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvkové organizace, do výpůjčky Nadaci OKD, Prokešovo náměstí 6/2020, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 728 30, IČ 27832813, od 13.05.2013 na dobu neurčitou, a to za účelem umístění 1 kusu reklamního panelu o rozměrech 1,2 x 2 m,

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

seznámit příspěvkové organizace s rozhodnutím Rady městského obvodu Poruba dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      07.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2335/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o záměru pronajmout část pozemku parc. čís. 4408/1  o výměře 6 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec  Ostrava, za účelem umístění  dětského hřiště

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

zveřejnit záměr pronájmu dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      11.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2336/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 2155/58 ze dne 26.3.2009

ke svému usnesení č. 2501/70 ze dne 3.9.2009

ke svému usnesení č. 1657/47 ze dne 25.9.2008

ke svému usnesení č. 3014/RMOb0610/85

ke svému usnesení č. 3352/RMOb0610/98

ke svému usnesení č. 2906/RMOb0610/83

ke svému usnesení č. 39/RMOb1014/1

ke svému usnesení č. 367/RMOb1014/11

 

1)

rozhodla

 

zřídit věcné břemeno k částem pozemků p.č. 463, 464, 1028, 1029, 1060, 1079/1, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a částem pozemků p.č. 1517/1 a 3751/118, oba ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba trpět na uvedených pozemcích umístění a provozování stavby optické metropolitní sítě s názvem stavby “Ukrajinská č.p. 1435, Ostrava-Poruba (optika)”, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2616-750/2012,  umístění a provozování stavby optické metropolitní sítě s názvem stavby “Hlavní třída 562, Ostrava-Poruba (MOP)”, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2639-820/2012, umístění a provozování stavby optické metropolitní sítě s názvem stavby “MOP Otakara Jeremiáše 1991 1992 (Ostrava-Poruba-8.obvod)”, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2717-509/2013, umístění a provozování stavby optické metropolitní sítě s názvem stavby “OMS PODA-Poruba - Hlavní + Francouzská, 1. stavba”, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2644-528/2011 a v umožnění v nezbytném rozsahu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním těchto zařízení ve prospěch oprávněného PODA a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ: 25816179, a to za jednorázovou úhradu ve výši 70.400,-Kč + DPH

dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2337/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o bezúplatném  nabytí chodníku podél komunikace ul. B. Nikodéma vybudovaného v rámci stavby “Přístupový chodník pro veřejnost podél ul. Bedřicha Nikodéma, poz.par.č.4423/1 k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava”  na části pozemku parc. čís. 4423/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

dárce: XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava-Poruba

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba k projednání materiál dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Petr Jedlička, místostarosta

 

Termín:      06.06.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2338/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

1)

projednala

 

žádost pana XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXX, Ostrava - Poruba, o náhradu škody na zdraví ze dne 08.04.2013

 

 

2)

rozhodla

 

uznat odpovědnost statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba za vznik škody  na zdraví a majetku, k níž došlo dne 22.03.2013 v důsledku pádu na schodech v Zámeckém parku

 

 

3)

rozhodla

 

přiznat poškozenému náhradu škody na zdraví ve výši 1.200,- Kč, která je tvořena bolestným, a náhradu škody na majetku za poškozené kalhoty ve výši 246,- Kč

 

 

4)

ukládá

 

informovat Českou pojišťovnu a.s. o přijatém usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      17.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2339/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

1)

projednala

 

žádost slečny XXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XXXXX, Ostrava - Poruba, ze dne 05.03.2013

 

 

2)

přijímá

 

stanovisko ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu

 

 

3)

ukládá

 

informovat Českou pojišťovnu a.s. o přijatém usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      15.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2340/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

1)

projednala

 

žádost paní XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava - Poruba, ze dne 03.01.2012 ve znění doplnění ze dne 19.04.2012

 

 

2)

přijímá

 

stanovisko ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu

 

 

3)

ukládá

 

informovat Českou pojišťovnu a.s. o přijatém usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      15.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2341/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z Programu podpory aktivit v oblasti ochrany životního prostředí žadatelům:

1. Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace, IČ: 70984786 pro projekt “Poznat přírodu a rozumět jí - ekologizace školní zahrady” (termín konání projektu: květen 2013 - prosinec 2013, místo konání projektu: školní zahrada Základní školy, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, dotace na: úpravu plochy (dodavatelské služby + materiál), sadbu - rostliny, nářadí) ve výši 100.000 Kč

2. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při MŠ Ostrava-Poruba, IČ:  70313075 pro projekt “Zahrada blízká přírodě” (termín konání projektu: 1.6.2013-30.11.2013, místo konání projektu: zahrada Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Sokolovská 1168, dotace na: zemní práce, vyhloubení zeminy, odvoz, skládku, vyložení propustnou fólií, vysypání kačírkem, dopravu kačírku, instalaci kamene - lomový, instalaci nádob s květinami, instalaci ptačího napajedla, výsadbu zeleně - jehličnany, listnáče, buxus, netřesky, skalničky, přípravné a inženýrské práce, organizaci a výsadbu) ve výši 25.000 Kč

3. Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace, IČ: 62348299 pro projekt “Kompostér pro ZŠ Porubská 831” (termín konání projektu: 1.9.2013-1.12.2013, místo konání projektu: Základní škola Porubská 831, Ostrava-Poruba, dotace na: 2 ks kompostérů) ve výši 19.000 Kč

 

 

3)

ukládá

 

předložit tento materiál k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Petr Jedlička, místostarosta

 

Termín:      06.06.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2342/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 260/ZMOb1014/12

ke svému usnesení č. 1535/VRMOb1014/43 ze dne 24.5.2012

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o prodeji části pozemku p.č. 1079/1, dle geometrického plánu 2605-536/2012 označené jako pozemek p.č. 1079/6 - ostatní plocha o výměře 665 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to za podmínky zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení

kupní cena: 3.000,- Kč/m2

kupující: XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXX XX

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o sjednání věcného předkupního práva k části pozemku uvedenému v bodu 1) tohoto usnesení za podmínek uvedených v důvodové zprávě

 

 

3)

rozhodla

 

v případě rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu Poruba o prodeji části pozemku dle bodu 1) tohoto usnesení  a o sjednání věcného předkupního práva k části pozemku dle bodu 2) tohoto usnesení o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 1079/1, dle geometrického plánu 2605-536/2012 označené jako pozemek p.č. 1079/6 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, spočívajícího v povinnosti kupujícího XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXX XX, trpět na části tohoto pozemku vedení vodovodních řadů DN 100 a DN 150 v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2659-570/2012, a v právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním těchto zařízení ve prospěch oprávněného z věcného břemene statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba, a to bezúplatně

vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Petr Jedlička, místostarosta

 

Termín:      06.06.2013

 

5)

ukládá

 

po splnění podmínek uvedených v bodu 3) tohoto usnesení vyhotovit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.09.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2343/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 1637/RMOb1014/46

ke svému usnesení č. 1906/RMOb1014/50

 

1)

rozhodla

 

zřídit věcné břemeno k části pozemku p.č. 1777/1 - ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba trpět na uvedeném pozemku umístění a provozování sjezdu ke stavbě rodinného domu č.p. 2314, situovaného na pozemku p.č. 1778/119 a na pozemek p.č. 1778/54, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v umožnění v nezbytném rozsahu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, jak je vyznačeno v geometrickém plánu čís. 2677-24/2013, ve prospěch vlastníka rodinného domu č.p. 2314, situovaného na pozemku p.č. 1778/119 a pozemku p.č. 1778/54, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to za jednorázovou úhradu ve výši 8.400,-Kč + DPH

vlastník rodinného domu č.p. 2314, situovaného na pozemku p.č. 1778/119 a pozemku p.č. 1778/54, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava: XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XX

dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2344/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

souhlasit s umístěním vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace  a sjezdu k novostavbě rodinného domu realizovaných v rámci  stavby “Rodinný dům paní XXXXXXXX ul. Záhumenní, parc. č. 2770/3, v k.ú. Poruba”  na pozemcích parc. čís. 2662/5 a 2662/6  v k.ú. Poruba, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

souhlasit s připojením  novostavby rodinného domu situovaného na pozemku parc. čís. 2770/3  v k.ú. Poruba, obec Ostrava k místní komunikaci ul. Záhumenní situované na pozemku parc. čís. 2662/5 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

 

 

3)

rozhodla

 

o zřízení budoucího  věcného břemene k částem  pozemků parc. čís. 2662/5 a 2662/6 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba, ve prospěch vlastníka novostavby rodinného domu, situovaného na pozemku parc. čís. 2770/3  v k.ú. Poruba, obec Ostrava, spočívajícího v povinnosti statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba, trpět

  • na pozemku parc. čís. 2662/5 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,  přípojku splaškové kanalizace
  • na pozemcích  parc. čís. 2662/5 a 2662/6 v  k.ú. Poruba, obec Ostrava, vodovodní přípojku
  • na pozemku parc. čís. 2662/5 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,  sjezd

k novostavbě rodinného domu situovaného na pozemku parc. čís. 2770/3 v k.ú. Poruba, obec Ostrava a vstup na tyto  pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním těchto zařízení, a to v rozsahu, jak bude  vyznačeno v geometrickém plánu  pro vyznačení věcného břemene, za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč za každý i započatý běžný metr, nejméně však 5.000,- Kč + DPH za každou přípojku  a 200,- Kč za každý i započatý čtvereční metr sjezdu, nejméně však 5 000,- Kč + DPH

vlastník novostavby rodinného domu situovaného na pozemku parc. čís. 2770/3 v k.ú. Poruba, obec Ostrava: XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

vyhotovit stanovisko dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení a zaslat žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      10.05.2013

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2345/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

souhlasit s umístěním sjezdu realizovaného v rámci stavby “Oplocení pozemků parc.č. 2760/5 a 2760/6 včetně sjezdu, Ostrava-Poruba”   na pozemcích parc. č. 2801/125, 3006/1 a 3007/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

souhlasit s připojením pozemků parc. čís. 2760/5 a 2760/6 v k.ú. Poruba, obec Ostrava   k veřejně přístupné účelové komunikaci Nad Porubkou, situované na pozemku parc. čís. 3007/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

 

 

3)

rozhodla

 

o zřízení budoucího věcného břemene k částem pozemků parc. čís. 2801/125, 3006/1 a 3007/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, které bude spočívat v povinnosti statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba trpět na částech pozemků parc. čís. 2801/125, 3006/1 a 3007/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, sjezd realizovaný  v rámci stavby “Oplocení pozemků parc. č. 2760/5 a 2760/6 včetně sjezdu, Ostrava-Poruba” a právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení v rozsahu, jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, ve prospěch budoucích oprávněných:

1. XXXXX XXXXX, bytem XXXXXX XXX/XX, XXXXXX XXXX, XXX XX XXXXXXX

2. XXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX,  XXX XX XXXXX XXXXXXXXX

za jednorázovou úhradu ve výši  200,- Kč za každý i započatý čtvereční metr, nejméně však 10 000,- Kč + DPH

vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

vyhotovit stanovisko dle bodů 1) a 2)  tohoto usnesení a zaslat žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      10.05.2013

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      17.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2346/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 1342/RMOb1014/37

 

1)

rozhodla

 

zřídit věcné břemeno k části pozemku p.č. 1573 - ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba trpět na uvedeném pozemku umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV s názvem stavby “Ostrava, Opavská, Tesco Stores, NNk, IV-12-8007169/1” a v umožnění v nezbytném rozsahu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, jak je vyznačeno v geometrickém plánu čís. 2646-945/2012, ve prospěch oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, a to za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč + DPH

dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2347/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

souhlasit s umístěním  plynovodní přípojky realizované v rámci stavby ”Plynofikace objektů na pozemku parc. č. 2641/1, k.ú. Poruba”  na pozemku parc. čís. 2646/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

o zřízení  budoucího věcného břemene k části pozemku parc. čís. 2646/1  v k.ú. Poruba, obec Ostrava, které bude spočívat v povinnosti statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba trpět plynovodní přípojku  realizovanou v rámci stavby „Plynofikace objektů na pozemku parc. č. 2641/1, k.ú. Poruba”  na   části  pozemku parc. čís. 2646/1  v k.ú. Poruba, obec Ostrava a  právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení, jak bude  vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, ve prospěch budoucího oprávněného CARMAN-DOORS, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, Vřesinská 129/9, PSČ 70800, IČ 27764460  za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč za každý i započatý běžný metr, nejméně však 10 000,- Kč  + DPH

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      10.05.2013

 

4)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2348/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 1994/RMOb1014/52

ke svému usnesení č. 398/ZMOb1014/16

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o uzavření budoucí kupní smlouvy na nabytí nemovitého majetku - stavby s názvem “Přemístění kontejnerových stání u objektu kino Dukla”, realizovaného v rámci stavby s názvem “Změna užívání objektu kino Dukla na prodejnu Hruška”, jež bude situována na pozemcích p.č. 1393 a p.č. 1411, oba ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba

kupní cena: 1,-Kč

budoucí prodávající: HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Ostrava-Martinov, Na Hrázi 3228/2, PSČ 723 05, IČ: 19014325

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Petr Jedlička, místostarosta

 

Termín:      06.06.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2349/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o zřízení věcného břemene k částem  pozemků parc. čís. 1884/1, 1902/1, 1956, 1957, 2127/6, 2129/1, 2129/3 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, které spočívá v povinnosti statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba trpět na částech pozemků parc. čís. 1884/1, 1902/1, 1956, 1957, 2127/6, 2129/1, 2129/3 v  k.ú. Poruba, obec Ostrava, umístění plynárenského zařízení realizovaného v rámci stavby ”REKO NTL MS Ostrava, ul. Rekreační II” a právu v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení v rozsahu, jak je  vyznačeno v geometrickém plánu čís. 2664-17/2013, ve prospěch oprávněného SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 00, IČ 27768961 za jednorázovou úhradu ve výši 128.200,- Kč + DPH

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2350/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

nesouhlasit s umístěním a realizací stavby s názvem “Rozšíření areálu VTP Ostrava I. etapa v Ostravě-Pustkovci” včetně splaškové kanalizace umístěné do komunikace, která bude situována mimo jiné i v pozemcích p.č.1727/54, 1739/2, 1739/207, 1739/357, 1739/358, 1770/1, 1773/12, 1777/1, 1777/5, 1798/2, vše ostatní plocha a p.č. 1773/2 - orná půda, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba

dle upravené důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      14.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2351/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

souhlasit s odstraněním betonového schodiště včetně ocelového zábradlí, s provedením hydroizolace a zasypáním schodišťové jámy a jejím zatravněním, vše realizováno  v rámci stavby “Stavební úpravy a opravy domu Ostrava-Poruba, Makovského 4428, PSČ 708 00” na pozemku parc. čís. 4408/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

o záměru vypůjčit část pozemku parc. čís. 4408/1 o výměře 8 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava za účelem realizace stavby “Stavební úpravy a opravy domu Ostrava-Poruba, Makovského 4428, PSČ 70800”

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      10.05.2013

 

4)

ukládá

 

zveřejnit záměr výpůjčky dle bodu 2) tohoto usnesení na úřední desce  Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      10.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2352/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba a obcí Vřesina na zajištění přestupkové agendy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

 

 

2)

ukládá

 

realizovat veškeré potřebné úkony směřující k udělení souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s uzavřením veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2353/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky p.č. 2336 o výměře 23 m2, p.č. 2442 o výměře 17 m2 a p.č. 2724 o výměře 18 m2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Poruba, obec Ostrava a pozemky p.č. 1700/3 o výměře 19 m2, p.č. 1700/4 o výměře 19 m2, p.č. 1700/5 o výměře 19 m2, p.č. 1834 o výměře 19 m2, p.č. 1887 o výměře 19 m2, p.č. 1911 o výměře 20 m2, p.č. 1942 o výměře 18 m2, p.č. 1960 o výměře 18 m2, p.č. 2358/21 o výměře 18 m2, p.č. 2358/55 o výměře 20 m2, p.č. 2358/66 o výměře 20 m2 a p.č. 2358/87 o výměře 19 m2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Petr Jedlička, místostarosta

 

Termín:      06.06.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2354/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o záměru pronajmout pozemek p.č. 1810 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

o záměru pronajmout pozemek p.č. 2295 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

zveřejnit záměr pronájmu pozemků dle bodu 1) - 2) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      14.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2355/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 2292/RMOb1014/61

 

1)

rozhodla

 

rozhodla o změně bodu 6) svého usnesení čís. 2292/RMOb1014/61 ze dne 11.4.2013, který nově zní:

rozhodla

o záměru vypůjčit část pozemku p.č. 1350 - ostatní plocha o výměře 90 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, a to za účelem umístění předzahrádky u cukrárny OLLIES

 

 

2)

rozhodla

 

o záměru vypůjčit část pozemku p.č. 103/1 - ostatní plocha o výměře 120 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, a to za účelem umístění předzahrádky u restaurace POSEIDON

 

 

3)

rozhodla

 

o záměru vypůjčit část pozemku p.č. 2127/6 - ostatní plocha o výměře 50 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, a to za účelem umístění předzahrádky u restaurace OÁZA

 

 

4)

rozhodla

 

o záměru vypůjčit část pozemku p.č. 1324/1 - ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, a to za účelem umístění předzahrádky u restaurace Sport bar

 

 

5)

rozhodla

 

o záměru vypůjčit část pozemku p.č. 1082 - ostatní plocha o výměře 72 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, a to za účelem umístění předzahrádky u restaurace Krčma U Zvonu

vše dle důvodové zprávy

 

 

9)

ukládá

 

zveřejnit záměr výpůjčky částí pozemků dle bodu 1) - 5) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      14.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2356/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

12

1)

rozhodla

 

podat výpověď z nájmu bytu XXXXXX XXXX XXXX XXXX XX XXX XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku v tříměsíční výpovědní lhůtě, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemci, dle důvodové zprávy

 

 

2)

rozhodla

 

uzavřít smlouvu o ubytování v obecní ubytovně na ulici Vřesinské č.p. 2230 v Ostravě-Porubě XXXXXXX XXXXXXXXX, na dobu určitou, a to ode dne uzavření smlouvy do konce kalendářního měsíce, v němž je smlouva uzavřena, s možností opakovaného prodlužování smlouvy o kalendářní měsíc, do doby, než si  nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby, nejdéle však na dobu 6 měsíců, dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

zaslat výpověď z nájmu bytu dle bodu 1) tohoto usnesení a provést veškeré potřebné úkony k zajištění přístřeší v souladu s bodem 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      17.05.2013

 

4)

zmocňuje

 

k podpisu výpovědi z nájmu bytu a smlouvy o ubytování Ing. Petra Stachuru, místostarostu

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2357/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

žádost společnosti PODA a.s. ze dne 11.4.2013

 

 

2)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o povolení vstupu optickým kabelem a umístění zařízení pro připojení internetu (včetně příslušného rozvodu pevné počítačové sítě) v domě 319/40 na ul. Dělnické v Ostravě-Porubě se společností PODA a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ: 25816179 včetně povolení rozvodu pevné počítačové sítě pro domy 318/42, 320/38 a 321/36 na ul. Dělnické v Ostravě-Porubě, za těchto podmínek:

úhrada za umístění zařízení v domě 319/40 ve výši 1.200,- Kč bez DPH/rok,

smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,

vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o povolení vstupu optickým kabelem a umístění zařízení pro připojení internetu dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      15.05.2013

 

5)

zmocňuje

 

k podpisu smlouvy o povolení vstupu optickým kabelem a umístění zařízení pro připojení internetu dle bodu 4) tohoto usnesení Ing. Petra Stachuru, místostarostu

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2358/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout v souladu se  Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba č. 10/2011 ve znění doplnění ze dne 8.3.2012 o prodeji bytu XXXXXXXX včetně spoluvlastnického podílu X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX na společných částech bytového domu XXXX XXX v části obce Poruba stojícím na pozemku XXXXXXXX XXXXXXXXXX a na pozemku XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX, vše v katastrálním území Poruba, obec Ostrava, manželům XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX za kupní cenu ve výši 449 500,- Kč, vše dle důvodové zprávy  a přílohy č. 7

 

 

3)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o zřízení zástavního práva k bytu č. XXXXX včetně spoluvlastnického podílu X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX na společných částech bytového domu XXXXXXXX v části obce Poruba a na pozemku XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXXX XX, vše v katastrálním území Poruba, obec Ostrava, k zajištění úvěru ve výši  kupní ceny 449 500,- Kč ve prospěch  zástavního věřitele XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX  za účasti obligačních dlužníků manželů  XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX  vše dle důvodové zprávy  a přílohy č. 7

 

 

4)

ukládá

 

podat žádost o udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy ke zřízení zástavního práva dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      15.05.2013

 

5)

ukládá

 

po udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba materiál dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      06.06.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2359/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout v souladu se  Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba č. 10/2011 ve znění doplnění ze dne 8.3.2012 o prodeji bytu XXXXXXXXX včetně spoluvlastnického podílu X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX na společných částech bytového domu XXXXXXXXX v části obce Poruba stojícím na pozemku XXXXXXXX XXXXXXXXXX a na pozemku XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX, vše v katastrálním území Poruba-sever, obec Ostrava, nájemkyni XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX, za kupní cenu ve výši 361 400,- Kč, vše dle důvodové zprávy  a přílohy č. 7

 

 

3)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o zřízení zástavního práva k bytu č. XXXXXX včetně spoluvlastnického podílu X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX na společných částech bytového domu XXXXXXXXX v části obce Poruba a na pozemku XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXXX XX, vše v katastrálním území Poruba-sever, obec Ostrava, k zajištění úvěru ve výši části kupní ceny 300 000,- Kč ve prospěch  zástavního věřitele XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX  za účasti obligačního dlužníka XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX  vše dle důvodové zprávy  a přílohy č. 7

 

 

4)

ukládá

 

podat žádost o udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy ke zřízení zástavního práva dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      15.05.2013

 

5)

ukládá

 

po udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba materiál dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      06.06.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2360/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout v souladu se  Zásadami prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba č. 10/2011 ve znění doplnění ze dne 8.3.2012 o prodeji bytu XXXXXXXXX včetně spoluvlastnického podílu X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX na společných částech bytového domu XXXXXXXXX v části obce Poruba stojícím na pozemku XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a na pozemku XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX, vše v katastrálním území Poruba-sever, obec Ostrava, nájemkyni XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XX, za kupní cenu ve výši 275 000,- Kč, vše dle důvodové zprávy  a přílohy č. 7

 

 

3)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o zřízení zástavního práva k bytu č. XXXXXX včetně spoluvlastnického podílu X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX na společných částech bytového domu XXXXXXXXX v části obce Poruba a na pozemku XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXXX XX, vše v katastrálním území Poruba-sever, obec Ostrava, k zajištění úvěru ve výši části kupní ceny 271 000,- Kč ve prospěch  zástavního věřitele XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX  za účasti obligačního dlužníka XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX  vše dle důvodové zprávy  a přílohy č. 7

 

 

4)

ukládá

 

podat žádost o udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy ke zřízení zástavního práva dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      15.05.2013

 

5)

ukládá

 

po udělení předchozího souhlasu Rady města Ostravy předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba materiál dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      06.06.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2361/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

stanovit minimální a maximální výši příspěvku na správu domu a pozemku v domech zařazených do přílohy č. 2 Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba č. 10/2011 ve znění doplnění ze dne 8.3.2012 (dále jen “Zásady”), kterou se budou řídit při hlasování o výši příspěvku na správu domu a pozemku pověření zástupci městského obvodu Poruba na jednotlivých schůzích shromáždění vlastníků jednotek, vyjma ustavujících schůzí, a to takto:

minimální výše: 20,- Kč/m2/měsíc

maximální výše: 50,- Kč/m2/měsíc,

vše dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

odboru správních činností a bytového hospodářství postupovat v souladu s bodem 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      27.12.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2362/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

dopis Reného Grena ze dne 16.4.2013 a důvodovou zprávu

 

 

2)

souhlasí

 

jako spoluvlastník bytového domu č.p. 867  na Hlavní třídě a Nálepkově ulici  v Ostravě-Porubě se změnou původního účelu užívání v nebytovém prostoru - vchod 867/28 na Nálepkově ulici v Ostravě-Porubě na nový účel užívání “pivní bar”

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

informovat pana Reného Grena a ostatní spoluvlastníky bytového domu č.p. 867, tj. společnost RPG Byty, s.r.o. a XXXX XXXXXXXXXXXXXXX,  o přijatém usnesení dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      10.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2363/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

dopis nájemce nebytového prostoru ANIMA VIVA o.s. ze dne 2.4.2013

 

 

2)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

3)

rozhodla

 

ukončit nájemní vztah k nebytovému prostoru, který se nachází na ulici U Oblouku 501/10 v Ostravě-Porubě, vyplývající z Nájemní smlouvy č. 2005/01/03/0676 ze dne 30.11.2005, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba a nájemcem - ANIMA VIVA o.s., sídlo Liptovská 1045/21, 747 06, Opava-Kylešovice, IČ: 26591014, dohodou ke dni 30.6.2013, a to vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

vyhotovit návrh dohody o ukončení nájmu dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      07.05.2013

 

5)

zmocňuje

 

k podpisu dohody o ukončení nájmu dle bodu 4) tohoto usnesení Ing. Petra Stachuru, místostarostu městského obvodu Poruba

 

 

6)

rozhodla

 

o záměru pronájmu nebytového prostoru umístěného na ulici U Oblouku 501/10 v Ostravě-Porubě, o výměře 143,53 m2, za těchto podmínek:

doba pronájmu: neurčitá nebo určitá, max. 5 let

stávající účel užívání: chráněné pracoviště pro lidi s duševním onemocněním - kavárna

vše dle důvodové zprávy

 

 

7)

ukládá

 

zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru dle bodu 6) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      06.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2364/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

12

1)

rozhodla

 

uzavřít budoucí smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

 

 

2)

ukládá

 

zaslat návrh smlouvy druhé smluvní straně

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      03.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2365/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem Ostravou - městským obvodem Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba, IČ: 00845451 a Společenstvím vlastníků jednotek Ukrajinská 1477, Ostrava - Poruba, se sídlem Ukrajinská 1477/34, Ostrava - Poruba, k zajištění správy bytového domu a pozemku ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu, a to s účinností od 1. 5. 2013

 

 

3)

rozhodla

 

o uzavření mandátní smlouvy mezi statutárním městem Ostravou - městským obvodem Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba, IČ: 00845451 a Společenstvím vlastníků jednotek Ukrajinská 1479, Ostrava - Poruba, se sídlem Ukrajinská 1479/38, Ostrava - Poruba, k zajištění správy bytového domu a pozemku ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu, a to s účinností od 1. 5. 2013

 

 

4)

zmocňuje

 

k podpisu mandátních smluv dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení Ing. Petra Stachuru, místostarostu

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2366/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

neupravit stávající výši nájemného od 1.7.2013, o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu cen stavebních prací,

- u všech nebytových prostor - garáží a nebytových prostor, umístěných v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba,

- u všech nebytových prostor, umístěných v objektu č.p. 1970 na ulici L. Podéště v Ostravě-Porubě, v objektu č.p. 1561 na ulici Bulharské v Ostravě-Porubě,  v objektech č.p. 2223 a 2224 v Areálu Nad Porubkou v Ostravě-Porubě,  vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba,

u kterých byly uzavřeny nájemní smlouvy,  ve znění pozdějších dodatků, jejichž znění obsahuje ustanovení, na základě kterého je pronajímatel, tj. statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, oprávněn jednostranně upravit stávající výši nájemného o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu cen stavebních prací,

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

odboru správních činností a bytového hospodářství Úřadu městského obvodu Poruba postupovat v souladu s bodem 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      31.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2367/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

žádost paní XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXX, nájemkyně bytu č. XX v domě č. XXXXX na ulici X XXXXXXX v Ostravě-Porubě, ze dne 8.4.2013 a ze dne 15.4.2013

 

 

2)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

3)

rozhodla

 

uzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu o velikosti 1+1, příp. 1+2 v Ostravě-Porubě v souladu se Směrnicí Rady městského obvodu Poruba č. 7/2009, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Poruba, čl. 10 odst. (1), s paní XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX,

dle důvodové zprávy

 

 

4)

rozhodla

 

stanovit výši nájemného v přednostně pronajímaném uvolněném bytě o velikosti 1+1, příp. 1+2 v Ostravě-Porubě pro paní XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, takto:

- výše nájemného za započitatelnou podlahovou plochu činí 50,02 Kč/m2/měsíc,

dle důvodové zprávy

 

5)

ukládá

 

odboru správních činností a bytového hospodářství vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      30.06.2013

 

6)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu nájemní smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2368/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

06

ke svému usnesení č. 2114/RMOb1014/54

 

1)

projednala

 

návrh hodnotící komise veřejné zakázky: “Revitalizace významných krajinných prvků - parků v Ostravě - Porubě” zadané formou otevřeného řízení dle zákona č.137/2006 Sb., v platném znění

 

 

2)

rozhodla

 

o vyloučení uchazečů:

- landart s.r.o., se sídlem Nad tehelňou 2223/5, Trenčín, 911 01, IČ: 44158840

- ZAHRADY HANYZ s.r.o., se sídlem Šenov, Škrbeňská 558, PSČ 739 34, IČ: 28640390

- sdružení SIMACEK - zastoupena SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o., se sídlem Brno, Trnkova 34, PSČ 628 00, IČ: 15549470

- DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., se sídlem Ostrava - Petřkovice, Jahodová 782, PSČ 725 29, IČ: 26825261

dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o pořadí nabídek a uzavření smlouvy s uchazečem prvním v pořadí:

1. GRISPA s.r.o., se sídlem Krnov - Pod Cvilínem, Opavská 395/94, PSČ 794 01, IČ: 28661222, nabídková cena bez DPH: 979 341,- Kč

2. GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 252 43, IČ: 27195783, nabídková cena bez DPH: 1 005 027,- Kč

3. PARKSERVIS Mareš s.r.o., se sídlem Bohuslavice, Zahradní 84, PSČ 747 19, IČ: 28648285, nabídková cena bez DPH: 1 017 285,- Kč

4. H - REKULTIVACE, a.s., se sídlem Černovice 226, PSČ 430 01, IČ: 25032739, nabídková cena bez DPH: 1 017 434,- Kč

5. KAVYL, spol. s r.o., se sídlem č.p.563, 675 75, Mohelno, IČ: 49975358, nabídková cena bez DPH: 1.085.176,- Kč

6. graseko, s.r.o., se sídlem Ostrava - Stará Bělá, Blanická 217/86, IČ: 25840371, nabídková cena bez DPH:  1 132 431,- Kč

7. Petr Vykrut, místo podnikání  U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ: 47165006, nabídková cena bez DPH: 1 134 349,- Kč

8. SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., se sídlem Třinec - Dolní Lištná 10, PSČ 739 61, IČ: 27762688, nabídková cena bez DPH: 1 157 852,- Kč

9. Údržba pozemků, a.s., se sídlem Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 883/46, PSČ 736 01, IČ: 28620968, nabídková cena bez DPH: 1 206 207,- Kč

10. ZÁBOJNÍK - contraktors, s.r.o., se sídlem Bystřice pod Hostýnem, Jeřabinová 1424, PSČ 768 61, IČ: 26258692, nabídková cena bez DPH: 1 253 205,- Kč

dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

informovat uchazeče veřejné zakázky o jejím výsledku dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      06.05.2013

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy s uchazečem prvním v pořadí dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      20.05.2013

 

6)

zmocňuje

 

Ing. Petra Mihálika, místostarostu, k podpisu smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2369/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

06

ke svému usnesení č. 2178/RMOb1014/55

 

1)

projednala

 

návrh hodnotící komise veřejné zakázky: “Výměna výtahu v domě 501/5, 501/6, 501/7, 501/10 a 501/11 na ul. U Oblouku, v domě 768/99 na ul. Opavské a v domě 741/11 na Havlíčkově nám. v Ostravě - Porubě” zadané formou otevřeného řízení dle zákona č.137/2006 Sb., v platném znění

 

 

2)

rozhodla

 

o vyloučení uchazečů:

- ZITTA - výtahy, s.r.o., se sídlem Slavkov u Brna - Vážany nad Litavou 226, PSČ 684 01, IČ: 26908174

- Výtahy - Elektro Žižka spol. s r.o., se sídlem Frýdek-Místek - Nové Dvory - Kamenec 3605, PSČ 738 01, IČ: 25850261

- KONE, a.s., se sídlem Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 00176842

- LIFTMONT CZ s.r.o., se sídlem Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 785 01, IČ: 26845687

- VÝTAHY CZ, s.r.o., se sídlem Sládkova 2666/27, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25868641

- Beta Control s.r.o., se sídlem Brno - Bystrc, Černého 829/58, PSČ 635 00, IČ: 60696052

- EV - servis s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, Martinov 723 00 Ostrava, IČ: 60318457

- NOVA LIFT s.r.o., se sídlem Ostrava - Svinov, Nad Porubkou 649, PSČ 721 00, IČ: 25907654

- MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o., se sídlem Opavská 193, 747 22 Dolní Benešov, IČ: 25821415

dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o pořadí nabídek a uzavření smlouvy s uchazečem prvním v pořadí:

1. VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Teslova 873/2, IČ: 43965865, nabídková cena bez DPH: 3.883 200,- Kč

2. LIFTCOMP a.s., se sídlem Ostrava - Poruba, Záhumenní č.p. 2320/11, PSČ 708 00, IČ: 25385968, nabídková cena bez DPH: 4.167 000,- Kč

3. OTIS a.s., se sídlem Břeclav, J.Opletala 1279, PSČ 690 02, IČ: 42324254, nabídková cena bez DPH: 4.785 035,- Kč

4. MSV Liberec, s.r.o., se sídlem Kralická 79/11, Liberec VII - Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČ: 61328952, nabídková cena bez DPH: 5.050 960,- Kč

dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

informovat uchazeče veřejné zakázky o jejím výsledku dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      06.05.2013

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy s uchazečem prvním v pořadí dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      20.05.2013

 

6)

zmocňuje

 

Ing. Petra Stachuru, místostarostu, k podpisu smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2370/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

06

ke svému usnesení č. 2244/RMOb1014/58

 

1)

projednala

 

návrh hodnotící komise veřejné zakázky: “Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ L.Štúra 1085, Ostrava-Poruba” zadané formou otevřeného řízení dle zákona č.137/2006 Sb., v platném znění

 

 

2)

rozhodla

 

o vyloučení uchazečů:

- ELEKTRO - Fa.PAVELEK, s.r.o., se sídlem Ostravská 327/54, Komárov, 747 70 Opava, IČ: 60322195

- PLCom, s.r.o., se sídlem Frýdek - Místek, Slezská 2893, PSČ 738 01, IČ: 26784858

- Dodávky automatizace, spol. s r.o., se sídlem 1.máje 34/120, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 60779969

dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o pořadí nabídek a uzavření smlouvy s uchazečem prvním v pořadí:

1. Alarm K+K elektronika s.r.o., se sídlem Ostrava - Hulváky, Blodkova 143/24, PSČ 709 00, IČ: 25842765, nabídková cena: 7 843 616,- Kč bez DPH

2. TRIMR s.r.o., se sídlem Sokola Tůmy 1536/5, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 14616238, nabídková cena: 8.206 606,- Kč bez DPH

3. MORYS s.r.o., se sídlem Paskov, ul. Rudé armády č.p.247, okres Frýdek - Místek, PSČ 736 21, IČ: 42864771, nabídková cena: 8 280 967,- Kč bez DPH

4. JIMI CZ, a.s., se sídlem Praha 5, Butovická 296/14, PSČ 158 00, IČ: 25313436, nabídková cena: 9 992 632,- Kč bez DPH

5. ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 45274517, nabídková cena:  10 062 331,03 Kč bez DPH

6. Ricka Karel s.r.o., se sídlem Hlučín, Na Včelínku 626/3, PSČ 748 01, IČ: 64087379 a Kamil Zouhar, místo podnikání Spodní 267/1, 748 01, Hlučín - Bobrovníky, IČ: 64993051, ve sdružení Ricka Karel - Zouhar Kamil, nabídková cena: 10 415 784,- Kč bez DPH

7. OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796, nabídková cena: 10.997 758,- Kč bez DPH

dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

informovat uchazeče veřejné zakázky o jejím výsledku dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      06.05.2013

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy s uchazečem prvním v pořadí dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      21.05.2013

 

6)

zmocňuje

 

Ing. Petra Mihálika, místostarostu, k podpisu smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2371/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

06

ke svému usnesení č. 2245/RMOb1014/58

 

1)

projednala

 

návrh hodnotící komise veřejné zakázky: “Rekonstrukce střešního pláště a zateplení obvodového pláště domu na Nálepkově nám., Jilemnického nám. a Hlavní třídě v Ostravě - Porubě” zadané formou otevřeného řízení dle zákona č.137/2006 Sb., v platném znění

 

 

2)

rozhodla

 

o vyloučení uchazečů:

- Klesser Company s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Kafkova 889/6, PSČ 702 00, IČ: 28598784

- VAMOZ - servis, a.s., se sídlem Obránců míru 523/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 25848461

- Atrio stavby s.r.o., se sídlem Klimkovice, Palackého 335, PSČ 742 83, IČ: 29449570

- CARMAN, a.s., se sídlem Uničov, U Pily 918, PSČ 783 91, IČ: 26138891

- MIJO - STAV stavby s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Českobratrská 2227/7, PSČ 702 00, IČ: 27833551

- MILIMEX s.r.o. - organizační složka, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 648/38, PSČ 709 00, IČ: 29454379

- A.G.C. Ostrava spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Hasičská 551/52, PSČ 700 30, IČ: 25843991

dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o pořadí nabídek a uzavření smlouvy s uchazečem prvním v pořadí:

1. Beskydská stavební, a.s., se sídlem Třinec, Frýdecká 225, PSČ 739 61, IČ: 28618891, nabídková cena bez DPH: 5 732 246,- Kč

2. MŽT Stavitelství, a.s., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00, IČ: 27762157, nabídková cena bez DPH: 5 920 655,87 Kč

3. BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem Bruzovice 88, PSČ 739 36, IČ: 26807947, nabídková cena bez DPH: 5 950 997,03 Kč

4. CONE - STAVITELSTVÍ, a.s., se sídlem Ostrava - Přívoz, Kosmova 17/1126, PSČ 702 00, IČ: 25357603, nabídková cena bez DPH: 6 153 727,55 Kč

5. Stavby COMPLET Technologic s.r.o., se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, PSČ 710 00, IČ: 28627156, nabídková cena bez DPH: 6 289 856,42 Kč

6. OMLUX, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Františky Stránecké 165/8, PSČ 709 00, IČ: 61944840, nabídková cena bez DPH: 6 654 017,96 Kč

7. REVOLT s.r.o., se sídlem Třinec - Oldřichovice 738, PSČ 739 61, IČ: 26815966, nabídková cena bez DPH: 7 348 222,27 Kč

8. RIAVA Corporation CZ s.r.o., se sídlem Halenkov - Halenkov 683, PSČ 756 03, IČ: 28615115 a RIASTAV spol. s r.o., se sídlem Krásno nad Kysucou 1682, PSČ 023 02, IČ: 36379905, ve sdružení RIAVA, nabídková cena bez DPH: 8 440 749,70 Kč

9. Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, se sídlem Výškovická 38, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 00031488, nabídková cena bez DPH: 9 023 274,38 Kč

dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

informovat uchazeče veřejné zakázky o jejím výsledku dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      06.05.2013

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy s uchazečem prvním v pořadí dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      21.05.2013

 

6)

zmocňuje

 

Ing. Petra Stachuru, místostarostu, k podpisu smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2372/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

08

1)

schvaluje

 

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů

o 238 tis. Kč ..... 0583-Stav. úpravy nebytových prostor Hlavní třída 583 (projektová dokumentace)

o 388 tis. Kč ..... 0000-Energetický audit na přestavbu ubytoven v BD Havlíčkovo náměstí 741

snížení rozpočtu kapitálových výdajů

o 238 tis. Kč ..... ODPA 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené

limit odboru technického a provozního/ORJ 3001

zvýšení rozpočtu běžných výdajů

o 200 tis. Kč ..... ODPA 3326-Obnova kulturních a historických hodnot

o   20 tis. Kč ..... ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

náhrada za pracovní úraz

ORG 51/Transfery v kompetenci komise pro sport, kulturu a volný čas

o  10 tis. Kč ..... ODPA 3311-Divadelní činnost

o    5 tis. Kč ..... ODPA 3312-Hudební činnost

o  10 tis. Kč ..... ODPA 3111-Předškolní zařízení

o  10 tis. Kč ..... ODPA 3113-Základní školy

o  53 tis. Kč ..... ODPA 3419-Ostatní tělovýchovná činnost

o  10 tis. Kč ..... ODPA 3149-Ostatní zařízení pro výchovu a vzdělávání mládeže

o    5 tis. Kč ..... ODPA 3112-Speciální předškolní zařízení

o    5 tis. Kč ..... ODPA 4319-Ostatní výdaje sociálního poradenství

ORG 52/Transfery v kompetenci komise sociální

o    8 tis. Kč ..... ODPA 4319-Ostatní výdaje sociálního poradenství

o  13 tis. Kč ..... ODPA 3543-Pomoc zdravotně postiženým

ORG 53/Transfery ostatní

o  10 tis. Kč ..... ODPA 3421-Využití volného času dětí a mládeže

o    5 tis. Kč ..... ODPA 3315-Činnosti muzeí a galerií

zvýšení závazného ukazatele zřízené příspěvkové organizaci

- neinvestičního příspěvku

o 27 tis. Kč ..... ZŠ Porubská 832

snížení rozpočtu běžných výdajů

o   20 tis. Kč ..... ODPA 6171-Činnost místní správy

náhrady mezd v době nemoci

o 388 tis. Kč ..... ODPA 3612-Bytové hospodářství/ORG 2

o 108 tis. Kč ..... ODPA 3421-Využití volného času dětí a mládeže/ORG 51

o   21 tis. Kč ..... ODPA 4379-Ost. služby v oblasti soc. prevence/ORG 52

o   15 tis. Kč ..... ODPA 6409-Ostatní činnosti jinde nezařazené/ORG 53

snížení rozpočtu příjmů

o 303 tis. Kč ..... POL 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů

zvýšení financování

POL 8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

o 227 tis. Kč ..... prostředky základního běžného účtu

o 303 tis. Kč ..... prostředky ZBÚ v rámci finančního vypořádání r. 2012

 

 

2)

ukládá

 

realizovat rozpočtové úpravy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      06.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2373/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

08

1)

schvaluje

 

účetní závěrky příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba, k rozvahovému dni 31. 12.  2012, a to:

Kulturní centrum Poruba, příspěvková organizace,

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace,

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace,

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace,

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace,

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace,

Mateřská škola Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace,

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Sokolovská 1168, příspěvková organizace,

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace,

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace,

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace,

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace,

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace,

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace,

Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace,

Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace,

Základní škola, Ostrava-Poruba, L. Štúra 1085, příspěvková organizace,

Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace,

Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace,

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace,

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace,

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace,

Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace,

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace.

 

 

2)

schvaluje

 

rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba, za rok 2012, dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

informovat zřízené příspěvkové organizace o přijatém usnesení dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      06.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2374/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

08

k materiálu č. BJ1014 414/13

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba souhlasit s celoročním hospodařením statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba za rok 2012, a to bez výhrad

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba schválit účetní závěrku statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba, zpracovanou k rozvahovému dni 31.12.2012

 

 

3)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 1) až 2) tohoto usnesení Zastupitelstvu městského obvodu Poruba k projednání

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Dalibor Malík, místostarosta

 

Termín:      06.06.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2375/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

08

1)

projednala

 

žádost Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00097586 o poskytnutí finančního daru

 

 

2)

rozhodla

 

poskytnout dar ve výši 10 000,- Kč  Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00097586

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh darovací smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      14.05.2013

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu Bc. Dalibora Malíka k podpisu darovací smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2376/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

13

1)

projednala

 

návrh Směrnice statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba o provozu motorových vozidel

 

 

2)

schvaluje

 

Směrnici statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba o provozu motorových vozidel, dle přílohy č. 1 materiálu

 

 

3)

ukládá

 

zajistit vydání Směrnice statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba o provozu motorových vozidel dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Václav Bukovský, tajemník

 

Termín:      03.05.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2377/RMOb1014/62

 

(zn.předkl.)

01

1)

bere na vědomí

 

kontrolní termíny usnesení, dle důvodové zprávy

 

 

2)

bere na vědomí

 

kontrolní termíny svých usnesení a vyřazuje je ze sledování, dle důvodové zprávy

 

 

 

_______________________________________________________________________