Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

69. mimořádná schůze Rady městského obvodu Poruba,

Poslední změna: Středa 17.07.2013 15:43
která se konala dne 25.6.2013

 

 

 

 

 S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   O S T R A V A   M Ě S T S K Ý   O B V O D   P O R U B A  

 

 USNESENÍ

 

Mimořádná rada městského obvodu Poruba

69. schůze

konaná dne 25.06.2013

_______________________________________________________________________

 

číslo 2514/MRMOb1014/69 - 2515/MRMOb1014/69

   

 

 

 

 

 

Ing. Lumír Palyza

starosta Městského obvodu Poruba

 

 

Petr Jedlička

místostarosta Městského obvodu Poruba

 

 

 

Přehled usnesení rady městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 25.06.2013

 

Číslo usnesení

Materiál

K jaké problematice

Zn.předkl.

               

2514/MRMOb1014/69

1

Stavba “Rozšíření areálu VTP Ostrava I. etapa v Ostravě-Pustkovci”

04

2515/MRMOb1014/69

2

Udělení souhlasu a zmocnění společnosti INKOS-OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637

06

 

Mimořádná rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2514/MRMOb1014/69

 

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 2350/RMOb1014/62

 

1)

rozhodla

 

zrušit své usnesení čís. 2350/RMOb1014/62 ze dne 30.4.2013

 

 

2)

rozhodla

 

souhlasit s umístěním a realizací stavby s názvem “Rozšíření areálu VTP Ostrava I. etapa v Ostravě-Pustkovci” včetně splaškové kanalizace umístěné do komunikace, která bude situována mimo jiné i v pozemcích p.č. 1727/54, 1739/2, 1739/207, 1739/357, 1739/358, 1770/1, 1773/12, 1777/1, 1777/5, 1798/2, vše ostatní plocha a p.č. 1773/2 - orná půda, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba

 

 

3)

rozhodla

 

souhlasit se vstupem na pozemky p.č. 1727/54, 1739/2, 1739/207, 1739/357, 1739/358, 1770/1, 1773/12, 1777/1, 1777/5, 1798/2, vše ostatní plocha a p.č. 1773/2 - orná půda, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, za účelem realizace stavby s názvem “Rozšíření areálu VTP Ostrava I. etapa v Ostravě-Pustkovci” včetně splaškové kanalizace umístěné do komunikace

vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      04.07.2013

 

 

_______________________________________________________________________

 

Mimořádná rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2515/MRMOb1014/69

 

 

(zn.předkl.)

06

1)

rozhodla

 

souhlasit s kácením dřevin, druhu:

- 2x lípa malolistá, 3x olše lepkavá a 1x vrba jíva, rostoucí na pozemku p.č. 1739/2; 1x hrušeň obecná, 1x dub letní a 70m2 zapojený porost slivoní, rostoucí na pozemku p.č. 1771/1; 11x olše lepkavá, 1x vrba, 1x lípa malolistá a 1x jasan ztepilý, rostoucí na pozemku p.č. 1798/2 vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba v souvislosti se stavbou “Rozšíření areálu VTP Ostrava I.etapa v Ostravě-Pustkovci” dle důvodové zprávy

 

 

2)

uděluje

 

INKOS-OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637, plnou moc pro celé správní řízení o povolení kácení dřevin, druhu:

- 3x olše lepkavá a 1x vrba jíva, rostoucí na pozemku p.č. 1739/2; 1x hrušeň obecná, 1x dub letní a 70m2 zapojený porost slivoní, rostoucí na pozemku p.č.1771/1; 7x olše lepkavá, 1x vrba, rostoucí na pozemku p.č. 1798/2 vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba v souvislosti se stavbou “Rozšíření areálu VTP Ostrava I. etapa v Ostravě-Pustkovci”, s výjimkou doručení rozhodnutí ve věci, a to za podmínky uzavření smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností INKOS-OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava, IČ: 48394637, kterou se společnost INKOS-OSTRAVA, a.s. zaváže do 60 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy, uzavřít smlouvu o náhradě nákladů spojených s náhradní výsadbou vyvolanou kácením dřevin uvedených v bodě 2) tohoto usnesení

 

 

4)

ukládá

 

zaslat písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      28.06.2013

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh plné moci dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      28.06.2013

 

6)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o smlouvě budoucí dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      28.06.2013

 

7)

zmocňuje

 

místostarostu pana Ing. Petra Mihálika k podpisu smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »