83. schůze Rady městského obvodu Poruba,

která se konala 16.1.2014

 

 

 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   O S T R A V A   M Ě S T S K Ý   O B V O D   P O R U B A

 

 

USNESENÍ

 

Rada městského obvodu Poruba

83. schůze

konaná dne 16.01.2014

_______________________________________________________________________

 

číslo 2959/RMOb1014/83 - 2996/RMOb1014/83

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lumír Palyza

starosta

Ing. Petr Stachura

místostarosta

 

 

Přehled usnesení rady městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 16.01.2014

 

Číslo usnesení

Materiál

K jaké problematice

Zn.předkl.

 

2959/RMOb1014/83

1

Návrh na vydání předchozího souhlasu s neupotřebitelností movitého majetku spravovaného příspěvkovou organizací

10

2960/RMOb1014/83

2

Předchozí souhlas s pronájmem místnosti v Základní škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvkové organizaci

10

2961/RMOb1014/83

3

Výzva k podání návrhů na udělení ocenění pedagogů mateřské školy, základní školy městského obvodu Poruba u příležitosti Dne učitelů v roce 2014

10

2962/RMOb1014/83

4

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do Základní školy, Ostrava-Poruba, L. Štúra 1085, příspěvkové organizace

10

2963/RMOb1014/83

1

Předchozí souhlas s pronájmem prostor v základních školách, příspěvkových organizacích městského obvodu Poruba

10

2964/RMOb1014/83

5

Dostavby optických sítí společnosti PODA a.s. - zřízení služebnosti inženýrské sítě

04

2965/RMOb1014/83

6

PENNY MARKET ul. B.Nikodema, Ostrava-Poruba - změna usnesení II.

04

2966/RMOb1014/83

7

Předzahrádka před restaurací KARMI

04

2967/RMOb1014/83

8

Stavba “Inženýrské sítě pro 8 RD na ul. Turistické,parcela č. 1778/91 k.ú. Poruba” - SO 04 STL Plynovod - budoucí služebnost inženýrské sítě

04

2968/RMOb1014/83

9

Stavba “OMS PODA Ostrava, zokruhování Svojsíkova 1594/6” - zřízení služebnosti inženýrské sítě

04

2969/RMOb1014/83

10

Stavba “REKO NTL MS Ostrava Poruba, Nálepkovo náměstí” - změna usnesení

04

2970/RMOb1014/83

11

Stavba “Rozšíření areálu VTP Ostrava, I. etapa v Ostravě-Pustkovci”

04

2971/RMOb1014/83

12

Stavba “Stavba vodovodní přípojky pro objekt služeb Heyrovského č.p. 1581, Ostrava-Poruba” - zřízení služebnosti inženýrské sítě

04

2972/RMOb1014/83

13

Stavba “Technická infrastruktura pro RD na ul. B. Nikodema” - opětovné projednání

04

2973/RMOb1014/83

14

Záměr nabytí pozemku p.č. 995/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

04

2974/RMOb1014/83

15

Záměr pronájmu pozemků pod garážemi

04

2975/RMOb1014/83

16

Záměr pronájmu pozemků pod garážemi p. č. 2306 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava a p. č. 740 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

04

2976/RMOb1014/83

17

„A-Fiber TMCZ, Optická trasa č. 89, PS 000736 mezi 75042 Pustá Polom – Ostrava, 17. listopadu“ - změna usnesení

04

2977/RMOb1014/83

18

Přednostní pronájem bytu o velikosti 1+2 na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě

12

2978/RMOb1014/83

19

Připojení k síti internet v monitorovacím centru v bytovém domě na Havlíčkově náměstí 741/11,12

12

2979/RMOb1014/83

20

Záměry pronájmu

12

2980/RMOb1014/83

21

Žádost o přednostní pronájem bytu na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě

12

2981/RMOb1014/83

22

Žádost o přednostní pronájem bytu na ulici Karla Pokorného v Ostravě-Porubě

12

2982/RMOb1014/83

23

Dobrovolné dražby ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění, uvolněných bytů a nebytových prostor

12

2983/RMOb1014/83

2

Výjimka a záměr přednostního pronájmu bytu - byt č. 8 v domě č. 501/6 na ulici U Oblouku v Ostravě-Porubě

12

2984/RMOb1014/83

24

Stavební úpravy ZŠ I.Sekaniny 1804 v 1.P.P.pavilonu “C” pro O.S.Krteček - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2013/04/01/0814

06

2985/RMOb1014/83

25

Zateplení podlahy půdy v ZŠ Gen.Zdeňka Škarvady, Porubská 831 a v ZŠ Porubská 832, Ostrava - Poruba

06

2986/RMOb1014/83

3

Žádost o změnu projektu Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD

06

2987/RMOb1014/83

26

Návrh rozpočtových úprav

08

2988/RMOb1014/83

4

Žádost Československé obce legionářské o poskytnutí finanční podpory

08

2989/RMOb1014/83

5

Žádost Sportovně Střeleckého klubu Poruba, Skalka o poskytnutí finančního daru

08

2990/RMOb1014/83

27

Plán interního auditu na rok 2014

02

2991/RMOb1014/83

28

Plán následných veřejnosprávních kontrol na rok 2014

02

2992/RMOb1014/83

29

Neupotřebitelný movitý majetek

13

2993/RMOb1014/83

30

Stanovení částky na pohoštění a dary

13

2994/RMOb1014/83

31

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

13

2995/RMOb1014/83

32

Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Poruba

01

2996/RMOb1014/83

33

Kontrola plnění usnesení

01

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2959/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

10

1)

vydává

 

předchozí souhlas s neupotřebitelností dlouhodobého hmotného movitého majetku statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba, spravovaného Základní školou, Ostrava-Poruba,  K. Pokorného 1382, příspěvkovou organizací a jeho likvidací dle důvodové zprávy a přílohy č. 1

 

 

2)

jmenuje

 

likvidační komisi Základní školy, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvkové organizace, ve složení:

XXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXXXX

 

 

3)

ukládá

 

informovat ředitelku příspěvkové organizace o přijatém usnesení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      21.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2960/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

10

1)

vydává

 

předchozí souhlas s pronájmem místnosti č. 422 v Základní škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvkové organizaci, pro žadatele Rosteme s hudbou, o.s., IČ 01862782, Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant, Karla Čapka 1063, PSČ 739 11, dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

seznámit ředitele příspěvkové organizace s rozhodnutím Rady městského obvodu Poruba dle bodu 1) usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      20.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2961/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

10

1)

rozhodla

 

vyzvat ředitele mateřských škol, základních škol a školské rady základních škol k podání návrhů na udělení ocenění pedagogů mateřské školy, základní školy, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava - městský obvod Poruba, u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

doručit výzvu k podání návrhů na ocenění pedagogů mateřské školy, základní školy dle bodu 1) tohoto usnesení mateřským školám, základním školám a školským radám základních škol

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      23.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2962/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

10

1)

bere na vědomí

 

rozhodnutí Základní školy, Ostrava-Poruba, L. Štúra 1085, příspěvkové organizace, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, “Konvektomat do školní jídelny” právnické osobě Finezza facility s.r.o., se sídlem Ostrava-Výškovice, Staňkova 233/14, PSČ 700 30, IČ 29398096, za cenu nejvýše přípustnou 555 000,- Kč bez DPH

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2963/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

10

1)

vydává

 

předchozí souhlas s pronájmem místnosti č. 3 v Základní škole generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci, pro žadatele Pavla Šuláka, IČ 68327137, Nový Hrozenkov 710, PSČ 756 04

 

 

2)

vydává

 

předchozí souhlas s pronájmem tělocvičny v Základní škole, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvkové organizaci, pro žadatele XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX, vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

seznámit ředitelky příspěvkových organizací s rozhodnutím Rady městského obvodu Poruba dle bodů 1) a 2) usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      20.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2964/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 537/14 ze dne 7.6.2007

ke svému usnesení č. 2501/70 ze dne 3.9.2009

ke svému usnesení č. 1531/VRMOb1014/43

 

1)

rozhodla

 

zřídit služebnost inženýrské sítě k částem pozemků p.č. 951/1, 1275, 1277/1, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a částem pozemků p.č. 3716/2, 3717/1, 3751/1, 3751/2, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba trpět na částech uvedených pozemků zřízení a provozování liniové stavby podzemního telekomunikačního vedení s názvem stavby “OMS PODA Ostrava, přípojka Alžírská 1839” v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrických plánech č. 2737-213/2013 a č. 2742-868/2013,  zřízení a provozování liniové stavby podzemního telekomunikačního vedení s názvem stavby “Optická metropolitní síť PODA - přípojka Sareza, Mepha Centrum a Opavská” v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2738-213/2013, zřízení a provozování liniové stavby podzemního telekomunikačního vedení s názvem stavby “OMS PODA - Ostrava, 7. a 8. obvod, II. etapa” v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2746-800/2013 a v umožnění v nezbytném rozsahu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním těchto zařízení ve prospěch oprávněného PODA a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ: 25816179, a to za jednorázovou úhradu ve výši 67.078,-Kč + DPH

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      28.02.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2965/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o změně bodu 1) svého usnesení č.2895/RMOb1014/81 ze dne 4.12.2013, který nově zní:

rozhodla

zřídit služebnost inženýrské sítě k částem pozemků p. č. 3609/1, 3609/16, 3609/35, 3609/98, 4423/1, 4423/13 a 4423/14, vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba trpět na částech uvedených pozemků zřízení a provozování stavby kanalizační a elektro přípojky pro stavbu č.p. 360 v rozsahu jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2738-183/2013 ze dne 3.9.2013 a v geometrickém plánu č. 2419-82/2004 ze dne 14.5.2004 a v umožnění v nezbytném rozsahu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním těchto zařízení ve prospěch vlastníka a každého následujícího vlastníka pozemků p. č. 4423/12, 4423/16, 4423/20 a 4423/21, vše v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a pozemku p. č. 4009/4 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, na němž stojí stavba pro obchod č.p. 360

a to za jednorázovou úhradu ve výši 40.400,-Kč + DPH

vlastník pozemků p. č. 4423/12, 4423/16, 4423/20 a 4423/21, vše v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a pozemku p. č. 4009/4 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, na němž stojí stavba pro obchod č.p. 360:

EU-Invest s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 257 88 655

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2966/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o záměru vypůjčit část pozemku p. č. 1060 - ostatní plocha o výměře 22 m2 vk.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba, a to za účelem umístění předzahrádky u restaurace KARMI

 

 

2)

ukládá

 

zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2967/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o zřízení budoucí  služebnosti inženýrské sítě k částem pozemků parc. čís. 1777/1, 1773/2, 1773/3 a 1773/12  v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba, zakládající  budoucímu oprávněnému RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 65702, IČ 27935311,  právo vlastním nákladem zřídit na těchto pozemcích STL plynovod realizovaný v rámci stavby “Inženýrské sítě pro 8 RD na ul. Turistická, parcela č. 1778/91 k.ú. Poruba”,  provozovat a udržovat toto zařízení, a to v rozsahu, jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene,  za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč za každý i započatý běžný metr, nejméně však 10 000,- Kč + DPH a budoucímu povinnému povinnost zdržet se všeho, co by vedlo k ohrožení této inženýrské sítě na výše uvedených částech pozemků

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2968/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 1531/VRMOb1014/43

 

1)

rozhodla

 

zřídit služebnost inženýrské sítě k částem pozemků p.č. 3543/1, 3558/1, 3567/1, 3567/2, 3567/3, 3609/1, 3609/75, 3609/76, 4423/1, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba trpět na částech uvedených pozemků zřízení a provozování stavby sítě elektronických komunikací s názvem ”OMS PODA Ostrava, zokruhování Svojsíkova 1954/6” v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrických plánech č. 2751-213/2013, 2752-213/2013, 2753-213/2013 a v umožnění v nezbytném rozsahu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení ve prospěch oprávněného PODA a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00, IČ: 25816179, a to za jednorázovou úhradu ve výši 54.200,-Kč + DPH

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      28.02.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2969/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o změně bodu 1) svého usnesení č. 2695/RMOb1014/74 ze dne 12.9.2013, který nově zní:

rozhodla

zřídit služebnost inženýrské sítě na pozemcích p. č. 1202, 1309, 1137, 1136/1, 1324/1, 1300, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy - městskému obvodu Poruba trpět na uvedených pozemcích zřízení a provozování plynárenského zařízení s označením “REKO NTL MS Ostrava Poruba, Nálepkovo náměstí” a v právu vstupovat a vjíždět na výše uvedené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebnímu úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek pro stavbu s označením “REKO NTL MS Ostrava Poruba, Nálepkovo náměstí” v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2701-262/2013 ve prospěch oprávněného RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ: 272 95 567, za jednorázovou úhradu ve výši 79.000,-Kč + DPH

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      07.02.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2970/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 2514/MRMOb1014/69

 

1)

rozhodla

 

souhlasit s připojením stavby komunikace s názvem “SO 121 Připojení k ul. K Myslivně”, realizované v rámci stavby “Rozšíření areálu VTP Ostrava, I. etapa v Ostravě-Pustkovci”,  která bude situována mj. i na pozemku p.č. 1773/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, k místní komunikaci č. III/40c - ul. K Myslivně a k veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Turistické, které jsou situovány na pozemcích p.č. 1773/3 a p.č. 1773/12 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

 

 

2)

rozhodla

 

souhlasit s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu na části pozemku p.č. 1773/2 - orná půda o výměře 441 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Poruba, v rámci stavby “Rozšíření areálu VTP Ostrava, I. etapa v Ostravě-Pustkovci”

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit písemná stanoviska dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení a zaslat je žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      24.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2971/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

ke svému usnesení č. 1650/RMOb1014/46

 

1)

rozhodla

 

zřídit služebnost inženýrské sítě k části pozemku p.č. 3558/1 - ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba trpět na části uvedeného pozemku zřízení a provozování stavby vodovodní přípojky pro stavbu občanské vybavenosti č.p. 1581 v rozsahu jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 2749-90/2013 a v umožnění v nezbytném rozsahu vstupu a vjezdu na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním tohoto zařízení ve prospěch vlastníka a každého následujícího vlastníka pozemku p.č. 3557/3 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, na němž stojí stavba občanské vybavenosti s č.p. 1581, a to za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč + DPH

vlastník pozemku a stavby občanské vybavenosti s č.p. 1581: ARMITANO s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 27/826, PSČ 702 00, IČ: 26857651

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      28.02.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2972/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

nesouhlasit s umístěním kanalizační přípojky, komunikace a sjezdu ke stavbě rodinných domů realizovaných v rámci stavby “Technická infrastruktura pro  RD na ul. B. Nikodema” na pozemku p. č. 4423/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

nesouhlasit s připojením pozemků p. č. 4423/5 a 4052 vše v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, k místní komunikaci ul. B. Nikodema situované na pozemku p. č. 4423/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit stanoviska dle bodu 1) - 2) tohoto usnesení a zaslat žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2973/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o záměru nabytí pozemku p.č. 995/1 - ostatní plocha o výměře 12423 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, formou svěření městskému obvodu Poruba, a to v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Petr Jedlička, místostarosta

 

Termín:      13.03.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2974/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o záměru pronajmout pozemek p.č. 751 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

o záměru pronajmout pozemek p.č. 1458 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

 

 

3)

rozhodla

 

o záměru pronajmout pozemek p.č. 1780 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

 

 

4)

rozhodla

 

o záměru pronajmout pozemek p.č. 1832 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

 

 

5)

rozhodla

 

o záměru pronajmout pozemek p.č. 1914 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

vše dle důvodové zprávy

 

 

6)

ukládá

 

zveřejnit záměr pronájmu pozemků dle bodu 1) - 5)  tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      24.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2975/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o záměru pronajmout pozemek p. č. 2306 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

 

 

2)

rozhodla

 

o záměru pronajmout pozemek p. č. 740 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

 

 

3)

ukládá

 

zveřejnit záměr pronájmu pozemků dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2976/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o změně bodu 2) svého usnesení č. 2723/RMOb1014/75 ze dne 3.10.2013, který nově zní:

rozhodla

o zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě, která zakládá budoucímu oprávněnému právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na částech služebných  pozemků p. č. 1739/2, 1739/6, 1741/50, 1770/1, 1777/5, 1798/1, 1798/2, 1877/1, 1902/1, 1956, 1957, 2131/1, 2131/4, 2131/5, 2152/1, 2152/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Poruba, optický kabel realizovaný v rámci stavby „A-Fiber TMCZ, Optická trasa č. 89, PS 000736 mezi 75042 Pustá Polom – Ostrava, 17. listopadu“, provozovat jej a udržovat, a to v rozsahu, jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, za jednorázovou úhradu ve výši 200,-Kč za každý i započatý běžný metr, nejméně však 10.000,-Kč + DPH a budoucímu povinnému povinnost zdržet se všeho, co by vedlo k ohrožení tohoto optického kabelu na výše uvedených částech pozemků

budoucí oprávněný:

T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, IČ: 649 49 681

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2977/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

12

ke svému usnesení č. 2923/RMOb1014/81

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o přednostním uzavření nájemní smlouvy k bytu č. XXX o velikosti 1+2 v domě č. XXXXXX na XXXXXXXXXX XXXXXXXXv Ostravě-Porubě v souladu s usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 2923/RMOb1014/81 ze dne 4.12.2013 v pořadí pro:

- XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemce provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 9.12.2013, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemce uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 4) tohoto usnesení,

- zájemce řádně a včas splní své závazky ze smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení,

- XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemce provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 9.12.2013, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemce uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 4) tohoto usnesení,

- XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, za těchto podmínek:

- nájemkyně provede opravy bytu na vlastní náklady uvedené v “Oznámení” ze dne 9.12.2013, a to v termínu do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemkyně uzavře smlouvu o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti dle bodu 4) tohoto usnesení,

- zájemkyně řádně a včas splní své závazky ze smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení,

dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s rezervací bytu č. XXX o velikosti 1+2 v domě č.XXXXXXX na XXXXXXXXXX XXXXXXXXv Ostravě-Porubě v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami

- XXXXXXX XXXXXX, a to na dobu určitou ode dne uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s rezervací bytu do dne uzavření nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

- XXXXX XXXXXXXXX, a to na dobu určitou ode dne uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených s rezervací bytu do dne uzavření nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

4)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, dle které

 

pan XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXX, složí na účet statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k dluhu dle bodu 8) tohoto usnesení

pan XXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, složí na účet statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění jeho povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k dluhu dle bodu 8) tohoto usnesení

paní XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, složí na účet statutárního města Ostravy-městského obvodu Poruba nabízené peněžní prostředky, jež slouží jako kauce k zajištění její povinnosti uzavřít smlouvu o přistoupení k dluhu dle bodu 8) tohoto usnesení

dle důvodové zprávy

 

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      31.01.2014

 

6)

ukládá

 

po uzavření smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení a složení peněžních prostředků dle této smlouvy vyhotovit návrh smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení, a to ve stanoveném pořadí dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      31.01.2014

 

7)

ukládá

 

vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      31.01.2014

 

8)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Poruba, v nabízené výši:

pan XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXX,

pan XXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX,

paní XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX,

dle důvodové zprávy

 

 

9)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 8) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      13.03.2014

 

10)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu nájemní smlouvy, smlouvy o složení peněžních prostředků k zajištění splnění povinnosti a smlouvy o úhradě nákladů spojených s rezervací bytu

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2978/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

12

1)

rozhodla

 

uzavřít smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací a připojení k síti internet se společností TELCONET s.r.o., IČ: 27804780, se sídlem Dvorní 756/7, Poruba, 708 00 Ostrava, pro monitorovací místnost v  bytovém domě 741/11,12 na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

postupovat v souladu s bodem 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      31.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2979/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

12

1)

bere na vědomí

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - výdejna jídla pro zaměstnance Úřadu městského obvodu Poruba,  umístěná v 1. NP budovy “A” Úřadu městského obvodu Poruba č.p. 55 na ulici Klimkovické v Ostravě-Porubě, s účinností od 1.3.2014, za těchto podmínek:

- účel využití: bufet včetně výdejny obědů pro zaměstnance Úřadu městského obvodu Poruba

- doba pronájmu: určitá, maximálně 5 let, nebo neurčitá,

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o záměru pronájmu části prostoru v budově č.p. 6070 na Nezvalově náměstí v Ostravě-Porubě  o celkové ploše 3,8 m2, oddělené od ostatního prostoru drátěným pletivem, za těchto podmínek:

- účel využití: sklad

- doba nájmu: určitá, maximálně 5 let, nebo neurčitá,

- přístup do tohoto prostoru pouze v pracovních dnech od 6,00 do 15,00 hodin a v sobotu od 6,00 do 12,00 hodin,

vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

zveřejnit záměry pronájmu dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      20.02.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2980/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

uzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. XXX o velikosti 1+2 v domě č. XXXXXX na XXXXXXXXXX XXXXXXX v Ostravě-Porubě s panem XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, na dobu určitou 1 roku,

dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

odboru správních činností a bytového hospodářství vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      27.01.2014

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu nájemní smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2981/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

uzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. XXXXXXXX o velikosti 1+3 v domě č.p. XXXX na ulici XXXXX XXXXXXXXX v Ostravě-Porubě s manželi panem XXXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, a paní XXXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, na dobu určitou 3 měsíců,

dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

odboru správních činností a bytového hospodářství vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      27.01.2014

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu nájemní smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2982/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

cenové nabídky jednotlivých uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu do 1 mil Kč bez  DPH - “Dobrovolné dražby ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění, uvolněných bytů a nebytových prostor včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domů a podílů na zastavěných pozemcích”

 

 

2)

rozhodla

 

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu do 1 mil. Kč bez DPH - “Dobrovolné dražby ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění, uvolněných bytů a nebytových prostor včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domů a podílů na zastavěných pozemcích” společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., se sídlem Poděbradova 909/41, okres Ostrava-město, IČ: 48392812, za těchto podmínek:

- odměna dražebníka:  částka odpovídající 6,0% z ceny dosažené vydražením jednotky, zahrnující veškeré náklady dražebníka s provedením dražby + DPH,

- ukončení plnění veřejné zakázky 31.12.2015,

- součet celkových odměn dražebníka za plnění veřejné zakázky nesmí přesáhnout částku ve výši 999.999,- Kč bez DPH,

- dražebník nebude požadovat úhradu nákladů na materiální a technické zabezpečení přípravy a průběhu dražby v případě, že nebude učiněno ani nejnižší podání a předmět dražby nebude vydražen

 

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o zásadách k provedení dobrovolných dražeb dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

4)

rozhodla

 

o uzavření smluv o provedení dobrovolné dražby na každý jednotlivý uvolněný byt a nebytový prostor,

vše dle důvodové zprávy

 

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zásadách k provedení dobrovolných dražeb dle bodu 3) tohoto usnesení a informovat uchazeče o přijatém usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      31.01.2014

 

6)

ukládá

 

vypracovat návrhy smluv o provedení dobrovolné dražby na každý jednotlivý uvolněný byt a nebytový prostor

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      31.12.2015

 

7)

zmocňuje

 

k podpisu smluv dle bodů 3) a 4) tohoto usnesení místostarostu Ing. Petra Stachuru

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2983/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o výjimce ze Směrnice Rady městského obvodu Poruba č. 7/2009, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytů, které jsou v majetku Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Poruba, při přednostním pronájmu bytu č. 8 o velikosti 1+4 v domě č. 501/6 na ulici U Oblouku v Ostravě-Porubě, dle důvodové zprávy

 

 

3)

rozhodla

 

o záměru přednostního pronájmu bytu č. 8 o velikosti 1+4 v domě č. 501/6 na ulici U Oblouku v Ostravě-Porubě, a to formou vyhlášeného výběrového řízení, za těchto podmínek:

- zájemce, budoucí nájemce, na vlastní náklady provede veškeré opravy uvedené v Oznámení o pronájmu předmětného bytu, a to do 11 měsíců ode dne účinnosti sjednaného nájemního poměru,

- zájemce nabídne částku ve výši minimálně 40.000,- Kč, kterou přistoupí k peněžitým dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba,

- zájemce před uzavřením nájemní smlouvy uzavře smlouvu zakládající povinnost zájemce složit peněžní prostředky ve výši, kterou zájemce uvedl ve své nabídce na pronájem bytu, a to k zajištění jeho povinnosti uzavřít následně smlouvu o přistoupení k dluhu v nabízené výši,

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou maximálně 1 roku. Doba nájmu může být opakovaně prodloužena, vždy maximálně na dobu 1 roku. Pokud bude nájemce po dobu dvou let řádně užívat byt a platit včas a v plné výši nájemné, úhrady za plnění spojená s užíváním bytu včetně jejich vyúčtování, dojde na návrh nájemce ke změně doby trvání nájemního vztahu z doby určité na dobu neurčitou,

- zájemce musí mít trvalý pobyt na území městského obvodu Poruba,

- zájemce, případně jeho manžel/ka, nevlastní byt nebo nemovitost určenou k trvalému bydlení,

- v případě, že má zájemce, případně jeho manžel/ka, uzavřenou nájemní smlouvu k bytu ve vlastnictví jiného vlastníka než je statutární město Ostrava, se svěřenou správou  městskému obvodu Poruba, musí se ve své nabídce zavázat, že pokud Rada městského obvodu Poruba rozhodne o jeho nabídce jako o nejvýhodnější, podá nejpozději do 5 dnů od prokazatelného doručení oznámení o rozhodnutí Rady městského obvodu Poruba výpověď z nájmu bytu, ke kterému má uzavřenou nájemní smlouvu. Dále se v nabídce zaváže, že po dobu než uplyne výpovědní lhůta k pronajatému bytu, bude platit úhrady ve výši stanoveného nájemného z bytu č. 8 v domě č. 501/6 a ve výši plateb za plnění spojená s užíváním bytu č. 8 v domě č. 501/6,

- pořadí zájemců stanoví po projednání Rada městského obvodu Poruba,

vše dle důvodové zprávy

 

 

4)

ukládá

 

zveřejnit záměr přednostního pronájmu bytu dle bodu 3) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      28.02.2014

 

5)

ukládá

 

postupovat v souladu s rozhodnutím Rady městského obvodu Poruba dle bodu 2)  tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      28.02.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2984/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

návrh na změnu rozsahu předmětu plnění v rámci smlouvy o dílo č.2013/04/01/0814 ze dne 31.10.2013, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba a společností ALL&ING, s.r.o., IČ 25898566, uvedený v důvodové zprávě a v příloze č.2 tohoto materiálu

 

 

2)

rozhodla

 

o změně rozsahu předmětu díla smlouvy o dílo č.2013/04/01/0814 ze dne 31.10.2013 o vícepráce a méněpráce a změně ceny díla dle důvodové zprávy a přílohy č.2 tohoto materiálu

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.2013/04/01/0814 ze dne 31.10.2013 v souladu s bodem 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      23.01.2014

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu Ing. Petra Mihálika k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.2013/04/01/0814 ze dne 31.10.2013 dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2985/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

cenové nabídky jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH na akci: “Zateplení podlahy půdy v ZŠ Gen.Zdeňka Škarvady, Porubská 831 a v ZŠ Porubská 832, Ostrava - Poruba”

 

 

2)

rozhodla

 

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH na realizaci akce: “Zateplení podlahy půdy v ZŠ Gen.Zdeňka Škarvady, Porubská 831 a v ZŠ Porubská 832, Ostrava - Poruba” společnosti HAS realizace staveb spol. s r.o., Ostrava - Třebovice, Provozní 5494/4, PSČ 722 00, IČ: 278 48 434, za cenu nejvýše přípustnou 920.192,60 Kč bez DPH

 

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

4)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o dílo v souladu s bodem 3) tohoto usnesení a informovat uchazeče o přijatém usnesení Rady městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního

 

Termín:      20.01.2014

 

5)

zmocňuje

 

místostarostu Ing. Petra Mihálika k podpisu smlouvy o dílo dle bodu 4) tohoto usnesení

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2986/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

06

1)

žádá

 

primátora Ing. Petra Kajnara, aby  Radě města Ostravy jako orgánu rozhodujícímu  ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba,  M. Kopeckého 675, IČ: 476 70 576 předložil materiál, který by zajistil změnu projektu Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD, dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

informovat primátora Ing. Petra Kajnara o přijatém usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Lumír Palyza, starosta

 

Termín:      20.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2987/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

08

1)

schvaluje

 

zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů

o 365 tis. Kč ..... Hydraulický nosič s příslušenstvím Rapid Mondo

o 237 tis. Kč ..... Projekt “Modernizace přírodovědných a tech. učeben ZŠ”

zvýšení rozpočtu běžných výdajů

o   33 tis. Kč ..... ODPA 3111-Předškolní zařízení

projekt “Přírodní zahrada MŠ Větrná”

o   60 tis. Kč ..... ODPA 6402-Finanční vypořádání minulých let

snížení rozpočtu běžných výdajů

o 365 tis. Kč ..... ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/ORJ 3151

zvýšení financování

o 330 tis. Kč ..... POL 8115-Prostředky ZBÚ

 

 

2)

ukládá

 

realizovat rozpočtové úpravy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      31.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2988/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

08

1)

projednala

 

žádost Československé obce legionářské, se sídlem Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2, IČ: 45247455 o poskytnutí finanční podpory

 

 

2)

rozhodla

 

poskytnout finanční dar ve výši 5 000,- Kč  Československé obci legionářské, se sídlem Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2, IČ: 45247455

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh darovací smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      31.01.2014

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu Ing. Dalibora Malíka k podpisu darovací smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2989/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

08

1)

projednala

 

žádost Sportovně Střeleckého klubu Poruba, Skalka, se sídlem Vřesinská 2138/211, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 22882111 o poskytnutí finančního daru

 

 

2)

rozhodla

 

poskytnout finanční dar ve výši 20 000,- Kč  Sportovně Střeleckému klubu Poruba, Skalka, se sídlem Vřesinská 2138/211, 708 00 Ostrava-Poruba , IČ: 22882111

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh darovací smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      31.01.2014

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu Ing. Dalibora Malíka k podpisu darovací smlouvy

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2990/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

02

1)

bere na vědomí

 

důvodovou zprávu

plán interního auditu na rok 2014

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2991/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

02

1)

bere na vědomí

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

schvaluje

 

plán následných veřejnosprávních kontrol na rok 2014

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2992/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

13

1)

bere na vědomí

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodla

 

o neupotřebitelnosti movitého majetku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a jeho likvidaci

 

 

3)

jmenuje

 

likvidační komisi ve složení:

Ing. Václav Bukovský, předseda

Iveta Kaňoková

Renáta Starečková

 

 

4)

ukládá

 

likvidační komisi postupovat v souladu se Směrnici č. 23/2012 o Nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Václav Bukovský, tajemník

 

Termín:      31.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2993/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

13

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

schvaluje

 

částky na pohoštění a dary pro starostu, místostarosty, tajemníka, vedoucí odborů, vedoucí útvarů, matriku - obřady, významné návštěvy, zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba, schůze Rady městského obvodu Poruba, jednání výborů Zastupitelstva městského obvodu Poruba, jednání komisí Rady městského obvodu Poruba a jednání politických klubů Zastupitelstva městského obvodu Poruba pro rok 2014 dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

zabezpečit veškeré potřebné úkony dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      31.01.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2994/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

13

1)

bere na vědomí

 

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 dle přílohy č.1 tohoto materiálu

 

 

2)

ukládá

 

zveřejnit “Výroční zprávu” dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba a způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Václav Bukovský, tajemník

 

Termín:      22.01.2014

 

3)

ukládá

 

zaslat “Výroční zprávu” dle bodu 1) tohoto usnesení odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Václav Bukovský, tajemník

 

Termín:      11.02.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2995/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

01

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba stanovit výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Poruba takto:

- za výkon funkce člena zastupitelstva 1.270,- Kč ode dne 14.03.2014; v případě, že v průběhu funkčního období dojde k uprázdnění mandátu člena zastupitelstva a nastoupí za člena zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže strany, tak měsíční odměna ve výši 1.270,- Kč náleží takto nastoupenému členu zastupitelstva ode dne, kterým se stal členem zastupitelstva

- za výkon funkce člena rady 3.700,- Kč ode dne 14.03.2014

- za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba, předsedy komise Rady městského obvodu Poruba 2.960,- Kč ode dne 14.03.2014

- za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva městského obvodu Poruba, člena komise Rady městského obvodu Poruba 2.370,- Kč ode dne 14.03.2014

s tím, že měsíční odměna je poskytována až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce, a to s omezením, že při výkonu funkce předsedy (člena) výboru či komise je odměna poskytována za výkon maximálně dvou těchto funkcí, přičemž funkce předsedy výboru (komise) má přednost

dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

předložit materiál k projednání v Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Lumír Palyza, starosta

 

Termín:      13.03.2014

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

2996/RMOb1014/83

 

(zn.předkl.)

01

1)

bere na vědomí

 

kontrolní termíny usnesení, dle důvodové zprávy

 

 

2)

bere na vědomí

 

kontrolní termíny svých usnesení a vyřazuje je ze sledování, dle důvodové zprávy

 

 

 

_______________________________________________________________________