75. schůze Rady městského obvodu Poruba,

která se konala 7. 12. 2017

 

 

 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   O S T R A V A   M Ě S T S K Ý   O B V O D   P O R U B A  

 

 

 

USNESENÍ

 

Rada městského obvodu Poruba

75. schůze

konaná dne 07.12.2017

_______________________________________________________________________

 

číslo 2586/RMOb1418/75 - 2656/RMOb1418/75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Mihálik

starosta

doc. Ing. Dagmar Válková, CSc.

místostarostka

 

 

 

Přehled usnesenírady městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 07.12.2017

 

Číslo usnesení

Materiál

K jaké problematice

Zn.předkl.

___________________________________________________________________________________________

2586/RMOb1418/75

1

Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Poruba

19

2587/RMOb1418/75

2

Zapojení do projektu “Podpora služeb sociální prevence 4”

19

2588/RMOb1418/75

3

Návrh rozpočtových úprav

08

2589/RMOb1418/75

4

Odpisový plán dlouhodobého majetku statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba pro rok 2018

08

2590/RMOb1418/75

5

Pravidla rozpočtového provizoria

08

2591/RMOb1418/75

6

Rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na rok 2018

08

2592/RMOb1418/75

7

Rozpočty příspěvkových organizací zřízených SMO-městským obvodem Poruba pro rok 2018

08

2593/RMOb1418/75

8

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMO-městským obvodem Poruba na léta 2019 - 2021

08

2594/RMOb1418/75

9

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na léta 2019 - 2021

08

2595/RMOb1418/75

1

Žádost Nadačního fondu Pavla Novotného o poskytnutí finančního příspěvku

08

2596/RMOb1418/75

2

Žádost SLEZSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO SPOLKU o poskytnutí finančního daru

08

2597/RMOb1418/75

10

Akce “KOMERČNÍ OBJEKT NTL PŘÍPOJKA” - zrušení usnesení

17

2598/RMOb1418/75

11

Návrh na svěření nemovitých věcí - pozemků

17

2599/RMOb1418/75

12

Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí

17

2600/RMOb1418/75

13

Pronájem pozemku p. č. 3509 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

17

2601/RMOb1418/75

14

Stavba “Oprava vodovodu a kanalizace v Porubě, oblast Dělnická”

17

2602/RMOb1418/75

15

Stavba “Ostrava, Abano, NNk”

17

2603/RMOb1418/75

16

Záměr prodeje pozemku p.č. 2760/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

17

2604/RMOb1418/75

17

Záměr prodeje pozemku p.č. 2801/171 a části pozemku p.č. 3008 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

17

2605/RMOb1418/75

18

Zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1947/3 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

17

2606/RMOb1418/75

19

Hlasování na shromáždění společenství vlastníků jednotek

12

2607/RMOb1418/75

20

Nabytí pozemku p. č. 1770, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

12

2608/RMOb1418/75

21

Nabytí pozemku p. č. 1806, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

12

2609/RMOb1418/75

22

Nabytí stavby garáže na pozemku p. č. 1782 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ul. Slavíkova

12

2610/RMOb1418/75

23

Nabytí stavby garáže na pozemku p. č. 2315 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ul. Lvovská

12

2611/RMOb1418/75

24

Nabídka předkupního práva k podílu na stavbě garáže na pozemku p. č. 2353/5, k. ú Poruba-sever, obec Ostrava

12

2612/RMOb1418/75

25

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o spoluúčasti na úhradě nákladů spojených s užíváním telefonní linky v bytě v Domě s pečovatelskou službou č. 2017/13/23/0354

12

2613/RMOb1418/75

26

Pronájem prostoru v bytovém domě Hlavní třída č. p. 583

12

2614/RMOb1418/75

27

Seznamy žadatelů o byt k datu 1. 1. 2018 v domech s pečovatelskou službou v Ostravě-Porubě

12

2615/RMOb1418/75

28

Souhlas s převodem nájmu prostoru umístěného v domě na ul. U Oblouku 501/5

12

2616/RMOb1418/75

29

Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv k bytu v rámci projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” včetně stanovení výše nájemného při uzavírání nájemních smluv

12

2617/RMOb1418/75

30

Uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu dle ust. § 1892 občanského zákoníku v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy

12

2618/RMOb1418/75

31

Výpůjčka prostor - pasáží mezi bytovými domy na ul. Hlavní třída č. p. 702 - 706 a č. p. 6099 - RESIDOMO, s.r.o.

12

2619/RMOb1418/75

32

Záměr výpůjčky pozemku p. č. 1864, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

12

2620/RMOb1418/75

33

Záměry pronájmů bytů

12

2621/RMOb1418/75

34

Žádost o přednostní pronájem bytu na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě

12

2622/RMOb1418/75

35

Žádost o přednostní uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu

12

2623/RMOb1418/75

36

Žádost o přednostní uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu

12

2624/RMOb1418/75

37

Žádost o úpravu nájemného po dobu rekonstrukce bytu v Ostravě-Porubě

12

2625/RMOb1418/75

4

Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu dle ustanovení § 2288 občanského zákoníku

12

2626/RMOb1418/75

5

Žádost o přednostní pronájem bytu na ulici Skautské v Ostravě-Porubě

12

2627/RMOb1418/75

38

Nedokončený dlouhodobý majetek

06

2628/RMOb1418/75

39

Návrh na svěření nemovitých věcí - cyklostezek a chodníků

06

2629/RMOb1418/75

40

Provozní a parkovací řád parkoviště

06

2630/RMOb1418/75

41

Smlouva o dodávce elektřiny

06

2631/RMOb1418/75

42

Smlouva o poskytování služby elektronických komunikací

06

2632/RMOb1418/75

43

Udělení souhlasu společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 45193410 - “PO - Změna uložení horkovodního rozvodu DN300/DN150 ul. nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, Ostrava-Poruba”

06

2633/RMOb1418/75

44

Žádost paní XXXXXX XXXXXXXXXX o zřízení vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením (ZTP)

06

2634/RMOb1418/75

6

Stavební úpravy chodníku V Zahradách v Ostravě - Porubě - změna rozsahu předmětu plnění

06

2635/RMOb1418/75

45

Návrh na schválení odpisu nedobytné pohledávky

10

2636/RMOb1418/75

46

Návrh na schválení odpisu nedobytných pohledávek

10

2637/RMOb1418/75

47

Návrh na vydání předchozího souhlasu s neupotřebitelností movitého majetku spravovaného příspěvkovou organizací

10

2638/RMOb1418/75

48

Předchozí souhlas s přenecháním prostor v příspěvkové organizaci městského obvodu Poruba

10

2639/RMOb1418/75

49

Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotací pro rok 2017 - Komise pro školství, kulturu, sport a volný čas (kód OŠKaVČ/O)

10

2640/RMOb1418/75

50

Výroční zpráva o činnosti mateřských a základních škol zřizovaných městským obvodem Poruba

10

2641/RMOb1418/75

7

Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava - Strategický plán rozvoje vzdělávání do roku 2023

10

2642/RMOb1418/75

51

Plán následných veřejnosprávních kontrol na rok 2018

02

2643/RMOb1418/75

52

Střednědobý plán interního auditu na období 2018-2021

02

2644/RMOb1418/75

53

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu “Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě - Porubě”

04

2645/RMOb1418/75

8

Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina - přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

04

2646/RMOb1418/75

12

“Parkoviště na ul. Alžírské v Ostravě - Porubě”

04

2647/RMOb1418/75

54

Změna organizační struktury statutárního města Ostravy - Úřadu městského obvodu Poruba

13

2648/RMOb1418/75

9

Změna ceny obědů pro zaměstnance

13

2649/RMOb1418/75

55

Nabytí majetku nepatrné hodnoty v řízení o pozůstalosti č. 99 D 749/2017, Nd 291/2017

01

2650/RMOb1418/75

56

Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Poruba za výkon funkce od 01.01.2018

01

2651/RMOb1418/75

57

Projednání návrhu na změnu a doplnění obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu

01

2652/RMOb1418/75

58

Určení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce a stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva dle § 71 zákona o obcích

01

2653/RMOb1418/75

10

Protokol o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. do 30. 9. 2017

01

2654/RMOb1418/75

11

Uzavření dohody o narovnání, náhrada škody

01

2655/RMOb1418/75

13

Volba prezidenta České republiky

01

2656/RMOb1418/75

59

Kontrola plnění usnesení

01

 

 

 

Materiály, k nimž nebylo přijato usnesení na schůzi dne: 07.12.2017

 

 

Materiál

K jaké problematice

Zn.předkl.

___________________________________________________________________________________________

 

3

Prodej pozemků p.č. 2801/168 a p.č. 2801/169 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

17

 

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2586/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

19

1)

rozhodla

 

o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci Centru sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizaci, se sídlem Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 71216642 ve výši 4 122 000 Kč na financování provozu Azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5 a Domova pro matky s dětmi na ulici Dělnická 386/30 od 1. 1. 2018 se lhůtou pro navrácení finanční výpomoci do 30. 9. 2018

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

zajistit potřebné úkony dle bodu 1) usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      29.12.2017

 

3)

ukládá

 

seznámit ředitelku Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace s rozhodnutím Rady městského obvodu Poruba dle bodu 1) usnesení

 

 

Zodpovídá: Mgr. Zuzana Bajgarová, místostarostka, zodpovědná politička pro MA21

 

Termín:      08.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2587/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

19

1)

bere na vědomí

 

zapojení do projektu “Podpora služeb sociální prevence 4”

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto materiálu

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o poskytnutí dotace v maximální výši 4 506 000 Kč Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace

dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

 

3)

ukládá

 

předložit Zastupitelstvu městského obvodu Poruba ke schválení materiál dle bodu 2) usnesení

 

 

Zodpovídá: Mgr. Zuzana Bajgarová, místostarostka, zodpovědná politička pro MA21

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2588/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

08

1)

schvaluje

 

I. Rozpočtové úpravy od statutárního města Ostravy

* zvýšení rozpočtu běžných výdajů

o 1 105 tis. Kč ..... ODPA 6171-Činnost místní správy

* zvýšení závazného ukazatele - neinvestičního transferu zřízené příspěvkové organizaci

o 244 tis. Kč ..... MŠ V. Makovského 4429

o 283 tis. Kč ..... MŠ O. Synka 1834

o 253 tis. Kč ..... MŠ Nezvalovo náměstí 856

* zvýšení rozpočtu příjmů

o 1 885 tis. Kč ..... POL 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

II. Rozpočtové úpravy v rámci vlastních zdrojů městského obvodu Poruba

* zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů

o   35 tis. Kč ..... 9198-Revitalizace vstupní plochy u bludného balvanu

* zvýšení rozpočtu běžných výdajů

ODPA 6112-Zastupitelstva obcí/odměny a povinné odvody

o    300 tis. Kč ..... odměny členů zastupitelstev

o      80 tis. Kč ..... povinné pojistné na sociální zabezpečení

o      50 tis. Kč ..... povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

ODPA 6171-Činnost místní správy/platy a povinné odvody

o 6 200 tis. Kč ..... platy zaměstnanců

o      90 tis. Kč ..... ostatní osobní výdaje

o 1 900 tis. Kč ..... povinné pojistné na sociální zabezpečení

o    690 tis. Kč ..... povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

----

o 1 621 tis. Kč ..... ODPA 2212-Silnice

o        2 tis. Kč ..... ODPA 2141-Vnitřní obchod

o    212 tis. Kč ..... ODPA 6171-Činnost místní správy/mimo platů a povinných odvodů

o      65 tis. Kč ..... ODPA 3722-Odpadové hospodářství

* zvýšení závazného ukazatele - neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci

o 61 tis. Kč ..... ZŠ Komenského 668

o 53 tis. Kč ..... ZŠ Porubská 832

o 60 tis. Kč ..... ZŠ gen. Zd. Škarvady

o 61 tis. Kč ..... ZŠ Dětská 915

o 34 tis. Kč ..... ZŠ a waldorfská ZŠ

o 71 tis. Kč ..... ZŠ K. Pokorného 1382

o 56 tis. Kč ..... ZŠ Bulharská 1532

o 70 tis. Kč ..... ZŠ Ukrajinská 1533

o 30 tis. Kč ..... ZŠ J. Šoupala 1609

o 79 tis. Kč ..... ZŠ I. Sekaniny 1804

o 84 tis. Kč ..... ZŠ A. Hrdličky 1638

o 95 tis. Kč ..... ZŠ J. Valčíka 4411

o   6 tis. Kč ..... MŠ Sokolovská 1168

* zvýšení závazného ukazatele - neinvestičního transferu zřízené příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Poruba

o 98 tis. Kč ..... projekt Vzdělávání pracovníků pečovatelské služby

o 96 tis. Kč ..... projekt Informační spoty a úprava webových stránek

* snížení závazného ukazatele - neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci

o   6 tis.Kč ..... MŠ Dětská 920

o 13 tis. Kč ..... ZŠ A. Hrdličky 1638

* snížení rozpočtu kapitálových výdajů

o      35 tis. Kč ..... 9001-Projektové dokumentace staveb

* snížení rozpočtu běžných výdajů

o    702 tis. Kč ..... ODPA 3113-Základní školy/školská rezerva

o 1 400 tis. Kč ..... ODPA 3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

o        2 tis. Kč ..... ODPA 3639-Komunální služby a územní rozvoj

o    286 tis. Kč ..... ODPA 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací

ODPA 4329-Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, sociálně právní ochrana dětí/platy a povinné odvody 

o 6 950 tis. Kč ..... platy zaměstnanců

o 1 740 tis. Kč ..... povinné pojistné na sociální zabezpečení

o    620 tis. Kč ..... povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

* zvýšení rozpočtu příjmů

o 194 tis. Kč ..... POL 4122-Neinvestiční přijaté dotace od krajů

* zvýšení financování

o 251 tis. Kč ..... POL 8115-Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech/prostředky základního běžného účtu

 

2)

ukládá

 

realizovat rozpočtové úpravy dle bodu 1) tohoto usnesení  

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      29.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2589/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

08

1)

schvaluje

 

odpisový plán dlouhodobého majetku statutárního města Ostrava-městského obvodu Poruba pro rok 2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2590/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

08

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba schválit pravidla rozpočtového provizoria

 

2)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: doc. Ing. Dagmar Válková, CSc., místostarostka

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2591/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

08

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba schválit rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na rok 2018 v těchto závazných ukazatelích:

435 031 tis. Kč .................... rozpočet příjmů celkem po konsolidaci

  63 497 tis. Kč .................... financování

498 528 tis. Kč .................... celkové zdroje

395 961 tis. Kč .................... rozpočet běžných výdajů po konsolidaci

102 567 tis. Kč .................... rozpočet kapitálových výdajů

498 528 tis. Kč .................... celkové výdaje

z rozpočtu běžných výdajů po konsolidaci

a) příspěvky příspěvkovým organizacím v členění:

     500 tis. Kč ..... Technický dvůr Ostrava-Svinov, příspěvková organizace, Ostrava, Svinov, Nad Porubkou 838, IČ 71174231

20 028 tis. Kč ..... Centrum sociálních služeb Poruba celkem

v tom:

na poskytování sociálních služeb:

   7 881 tis. Kč ..... Pečovatelská služba

      635 tis. Kč ..... Centrum denních služeb

   1 971 tis. Kč ..... Domov pro matky s dětmi - návratná finanční výpomoc neinvestiční

   2 151 tis. Kč ..... Ubytovna - azylové zařízení - návratná finanční výpomoc neinvestiční

na předfinancování akce “Stavební úpravy azylového zařízení na ul. Vřesinská 2230”:

   7 390 tis. Kč ..... Ubytovna - azylové zařízení - návratná finanční výpomoc investiční

1 314 tis. Kč ..... Mateřská škola Čs. exilu 670

v tom účelově:

     70 tis. Kč na 3 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     14 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 741 tis. Kč ..... Mateřská škola Dvorní 763

v tom účelově:

     70 tis. Kč na 4 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     41 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 646 tis. Kč .....  Mateřská škola Dětská 920

v tom účelově:

     96 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 058 tis. Kč ..... Mateřská škola Nezvalovo náměstí 856

v tom účelově:

     58 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 413 tis. Kč ..... Mateřská škola Čtyřlístek, Skautská 1082

v tom účelově:

   113 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 871 tis. Kč ..... Mateřská škola Sokolovská 1168

v tom účelově:

     21 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 339 tis. Kč ..... Mateřská škola Ukrajinská 1530-1

v tom účelově:

     25 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     39 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

2 073 tis. Kč ..... Mateřská škola J. Šoupala 1611

v tom účelově:

     25 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     23 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 962 tis. Kč ..... Mateřská škola O. Synka 1834

v tom účelově:

    12 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

1 533 tis. Kč ..... Mateřská škola V. Makovského 4429

v tom účelově:

     33 tis. Kč na kompenzaci prominutých úplat za předškolní vzdělávání 

 3 500 tis. Kč ..... Základní škola Komenského 668

v tom účelově:

     14 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ 

3 450 tis. Kč ..... Základní škola Porubská 832

v tom účelově:

      72 tis. Kč na 3 projekty v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

    200 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 300 tis. Kč ..... Základní škola gen. Zdeňka Škarvady

v tom účelově:

   188 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 200 tis. Kč ..... Základní škola Dětská 915

v tom účelově:

     20 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

   136 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

2 150 tis. Kč ..... Základní škola a waldorfská základní škola

v tom účelově:

     60 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 300 tis. Kč ..... Základní škola K. Pokorného 1382

2 900 tis. Kč ..... Základní škola Bulharská 1532

v tom účelově:

     53 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

2 700 tis. Kč ..... Základní škola Ukrajinská 1533

v tom účelově:

     60 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 150 tis. Kč ..... Základní škola J. Šoupala 1609

v tom účelově:

   140 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 300 tis. Kč ..... Základní škola I. Sekaniny 1804

v tom účelově:

     28 tis. Kč na projekt v rámci výchovně vzdělávací činnosti,

     60 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

3 350 tis. Kč ..... Základní škola A. Hrdličky 1638

v tom účelově:

   176 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

2 950 tis. Kč ..... Základní škola J. Valčíka 4411

v tom účelově:

   108 tis. Kč na sportovní aktivity žáků realizované mimo areál ZŠ

b) dotační programy    

   900 tis. Kč ..... komise pro školství, kulturu, sport a volný čas

   400 tis. Kč ..... komise sociální a bytová

   300 tis. Kč ..... veřejná finanční podpora v kategorii “ostatní”

1 000 tis. Kč ..... komise pro životní prostředí

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba stanovit rozsah, ve kterém je Rada městského obvodu Poruba v rozpočtovém roce 2018 oprávněna provádět rozpočtová opatření, a to do úhrnné výše 20 % upraveného rozpočtu

 

3)

ukládá

 

předložit materiál dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k projednání v Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: doc. Ing. Dagmar Válková, CSc., místostarostka

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2592/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

08

1)

schvaluje

 

rozpočty příspěvkových organizací zřízených SMO-MOb Poruba na rok 2018

 

2)

ukládá

 

informovat ředitele příspěvkových organizací zřízených SMO-MOb Poruba o přijatém usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2593/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

08

1)

schvaluje

 

střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených SMO-MOb Poruba na léta 2019 - 2021

 

2)

ukládá

 

informovat ředitele příspěvkových organizací zřízených SMO-MOb Poruba o přijatém usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2594/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

08

ke svému usnesení č.

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba schválit střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na léta 2019 - 2021

 

2)

ukládá

 

předložit střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba na léta 2019 - 2021 k projednání v Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: doc. Ing. Dagmar Válková, CSc., místostarostka

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2595/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

08

1)

projednala

 

žádost nadačního fondu Nadační fond Pavla Novotného, se sídlem Vrchní 280, 747 31 Chlebičov, IČ: 04918304 o poskytnutí finančního příspěvku

 

2)

rozhodla

 

neposkytnout peněžitý dar nadačnímu fondu Nadační fond Pavla Novotného, se sídlem Vrchní 280, 747 31 Chlebičov, IČ: 04918304

 

3)

ukládá

 

informovat žadatele o přijatém usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      14.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2596/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

08

1)

projednala

 

žádost spolku SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, se sídlem Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, IČ: 05424089 o poskytnutí finančního daru

 

2)

rozhodla

 

neposkytnout peněžitý dar spolku SLEZSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK, se sídlem Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko IČ: 05424089

 

3)

ukládá

 

informovat žadatele o přijatém usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      14.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2597/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

17

ke svému usnesení č. 2304/RMOb1418/66

 

1)

ruší

 

své usnesení čís. 2304/RMOb1418/66 ze dne 24.8.2017

 

2)

ukládá

 

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Termín:      22.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2598/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

17

1)

vydává

 

souhlas se svěřením pozemků p.č. 895/3, 2990, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava a pozemků p.č. 4425/1,  4426/18, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, městskému obvodu Poruba

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Termín:      15.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2599/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

17

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí ve výši 15004 Kč na dodatečná plnění v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu - provedení průzkumu lokality areálu vozovny autobusů a částí garáží Dopravního podniku Ostrava mezi ulicemi Slavíkova a U Vozovny za účelem odstranění ekologické zátěže na území městského obvodu Poruba

 

3)

schvaluje

 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů

o 15 tis. Kč ......... ODPA 3733 - Monitoring půdy a podzemní vody

- na dodatečná plnění při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu - provedení průzkumu lokality areálu vozovny autobusů a částí garáží Dopravního podniku Ostrava mezi ulicemi Slavíkova a U Vozovny za účelem odstranění ekologické zátěže na území městského obvodu Poruba

zvýšení financování

o 15 tis. Kč ........ POL 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ÚZ 102/ zapojení Fondu životního prostředí

 

4)

ukládá

 

realizovat rozpočtové úpravy dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      29.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2600/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

17

ke svému usnesení č. 2499/RMOb1418/72

 

1)

rozhodla

 

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 3509 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.210 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Poruba

nájemce: AMBG, LTD s.r.o., se sídlem U Vozovny 6141/8, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 44936672

nájemné: 250,- Kč/m2/rok

doba pronájmu: neurčitá, s jednoměsíční výpovědní dobou

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Termín:      05.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2601/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

17

1)

rozhodla

 

souhlasit s umístěním stavby s názvem “Oprava vodovodu a kanalizace v Porubě, oblast Dělnická” na částech pozemků p.č. 566, 570, 575, 576, 584, 588, 607, 598/1 a 599/1, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeny městskému obvodu Poruba

 

2)

rozhodla

 

souhlasit se vstupem na pozemky p.č. 566, 570, 575, 576, 584, 588, 607, 598/1 a 599/1, vše ostatní plocha v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeny městskému obvodu Poruba

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

vyhotovit písemné stanovisko dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Termín:      22.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2602/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

17

1)

rozhodla

 

souhlasit s umístěním stavby podzemního kabelového vedení NN 0,4kV s názvem “Ostrava, Abano, NNk” v částech pozemků p.č. 3876/1 a p.č. 3940/1 - oba ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeny městskému obvodu Poruba

 

2)

rozhodla

 

zřídit budoucí věcné břemeno - služebnost k částem pozemků p.č. 3876/1 a p.č. 3940/1 - oba ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, zakládající budoucímu oprávněnému ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 24729035, právo na své náklady zřídit a provozovat na částech uvedených pozemků stavbu podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV s názvem “Ostrava, Abano, NNk”, vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním nebo odstraněním tohoto zařízení, a to v rozsahu, jak bude vyznačeno v geometrickém plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene, a to za jednorázovou úhradu ve výši 500,-Kč za každý i započatý běžný metr, minimálně však 10 000,-Kč + DPH

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Termín:      05.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2603/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

17

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat nesouhlas k záměru města prodat pozemek p.č. 2760/1 - ostatní plocha o výměře 1328 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Ing. Dalibor Malík, místostarosta

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2604/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

17

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba vydat nesouhlas k záměru města prodat část pozemku p.č. 3008, dle geometrického plánu čís. 3038-141b/2017 označené jako pozemek p.č. 3008/2 - ostatní plocha o výměře 29 m2 a pozemek p.č. 2801/171 - ostatní plocha o výměře 535 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Ing. Dalibor Malík, místostarosta

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2605/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

17

ke svému usnesení č. 1953/RMOb1418/55

ke svému usnesení č. 292/ZMOb1418/18

ke svému usnesení č. 356/ZMOb1418/21

 

1)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k částem pozemku p. č. 1947/3 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, spočívající v povinnosti kupujících - vlastníků a každého následujícího vlastníka pozemku p. č. 1947/3 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, trpět na tomto pozemku nadzemní vedení VO, vodovod a kanalizaci a v právu statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na tento pozemek v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním těchto zařízení, jak je vyznačeno v geometrických plánech pro vymezení rozsahu věcného břemene č. 3047-136a/2017 (nadzemní vedení VO), č. 3047-136b/2017 (vodovod) a č. 3047-136c/2017 (kanalizace), a to bezúplatně

povinní: manželé XXXX XXXX XXXXXXXX , nar. XXXXXXXXX a XXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, oba bytem X XXXXXXXXX XXXXXX, Poruba, 70800 Ostrava

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

 

Termín:      15.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2606/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o způsobu hlasování pověřeného zástupce statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba, jako člena Společenství vlastníků jednotek Francouzská 1091, Ostrava-Poruba, se sídlem Francouzská 1091/46, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 018 41 572, a to tak, že pověřený zástupce bude hlasovat kladně:

- pro volbu předsedajícího schůze pro XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, předsedu výboru,

- pro schválení účetní závěrky za rok 2016,

- pro navýšení čisté měsíční odměny členů výboru společenství vlastníků na 5.000 Kč,

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

postupovat v souladu s bodem 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      30.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2607/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout úplatně nabýt pozemek p. č. 1770, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

prodávající: XXXXX XXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

kupní cena: 180.000 Kč

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: doc. Ing. Dagmar Válková, CSc., místostarostka

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2608/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout úplatně nabýt pozemek p. č. 1806, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

prodávající: XXXXX XXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX

kupní cena: 180.000 Kč

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: doc. Ing. Dagmar Válková, CSc., místostarostka

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2609/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout úplatně nabýt stavbu bez č. p./č. ev. - garáž, stojící na pozemku p. č. 1782, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba

prodávající: XXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX

kupní cena: 150.000 Kč

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: doc. Ing. Dagmar Válková, CSc., místostarostka

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2610/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout úplatně nabýt stavbu bez č. p./č. ev. - garáž, stojící na pozemku p. č. 2315, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba, a to za předpokladu, že k tomuto nabytí Rada města Ostravy vydá předchozí souhlas

prodávající: XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX

kupní cena: 130.000 Kč

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: doc. Ing. Dagmar Válková, CSc., místostarostka

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2611/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o využití předkupního práva k podílu ve výši 1/2 na stavbě bez č. p./č. ev. - garáže, ve společném jmění manželů XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, stojící na pozemku p. č. 2353/5, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba, dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za předpokladu, že k tomuto nabytí Rada města Ostravy vydá předchozí souhlas

kupní cena 100.000 Kč

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: doc. Ing. Dagmar Válková, CSc., místostarostka

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2612/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

ke svému usnesení č. 2475/RMOb1418/71

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o spoluúčasti na úhradě nákladů spojených s užíváním telefonní linky v bytě v Domě s pečovatelskou službou č. 2017/13/23/0354 s nájemkyni XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, kterým dojde ke změně telefonní linky,

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku k Dohodě o spoluúčasti na úhradě nákladů spojených s užíváním telefonní linky v bytě v Domě s pečovatelskou službou č. 2017/13/23/0354 dle bodu 2) tohoto usnesení

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

Termín: 15. 12. 2017

 

4)

zmocňuje

 

k podpisu dodatku místostarostu Ing. Petra Stachuru

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2613/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

ke svému usnesení č. 2511/RMOb1418/72

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru o celkové výměře 131,31 m2, který se nachází v 1. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 583 (vchod označený 583/105), na adrese Hlavní třída v Ostravě-Porubě, který stojí na pozemcích p. č. 235 a 241 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s nájemcem - společností BOTUMY s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 06279333 za těchto podmínek:

nájemné: 1.118 Kč/m2/rok

doba nájmu: neurčitá s výpovědní dobou 3 měsíce

účel užívání: vybudování sdílené dílny, fitcentra pro mozek, prodejny kreativních výrobků sociálních podniků, workshopy, studentské prezentace, výstavy, kreativní dílny pro děti a mládež porubských škol

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.12.2017

 

4)

zmocňuje

 

k podpisu nájemní smlouvy Ing. Petra Stachuru, místostarostu městského obvodu Poruba

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2614/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

schvaluje

 

k datu 1. 1. 2018 pořadí žadatelů o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě s pečovatelskou službou v ulici I. Sekaniny 1812/16 v Ostravě-Porubě v souladu se Zásadami Rady městského obvodu Poruba č. 7/2015 pro pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou pro následující kalendářní rok:

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 1+2, případně 0+2)

XXXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1, případně 0+2)

XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXX XXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 0+1)

XXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXX XXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX XXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX XXXX (byt o velikosti 1+2, případně 0+2)

XXXXXXXXX XXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX X XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1),

dle důvodové zprávy

 

3)

schvaluje

 

k datu 1. 1. 2018 pořadí žadatelů o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě s pečovatelskou službou v ulici Průběžná v Ostravě-Porubě v souladu se Zásadami Rady městského obvodu Poruba č. 7/2015 pro pronájmy bytů v domech s pečovatelskou službou pro následující kalendářní rok:

XXXXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXX XXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1, případně 0+2)

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1, případně 0+2)

XXXX XXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXX XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1, případně 0+2)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXX XXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXX XXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXX XXXXXXXX XXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXX XXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX. (byt o velikosti 0+2)

XXXX XXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX XXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX X XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXX XXXXXX XXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXX XXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXXXXX XXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1, 0+2, 1+2)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+2, případně 1+2)

XXXXX X XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+2)

XXXXXX XXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX X XXXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 1+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1, případně 0+2)

XXXXXX XXXXXXX (byt o velikosti 0+1)

XXXX XXXXXXXX (byt o velikosti 0+1),

dle důvodové zprávy

 

4)

rozhodla

 

uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domech s pečovatelskou službou v Ostravě-Porubě se schválenými žadateli dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení

 

5)

ukládá

 

odboru bytového hospodářství a údržby budov připravit návrhy nájemních smluv dle bodu 4) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.12.2018

 

6)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu nájemních smluv

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2615/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

ke svému usnesení č. 2514/RMOb1418/72

 

1)

projednala

 

žádost nájemce prostoru XXXX. XXXXXXXXX XXXXXXXXX ze dne 27. 9. 2017

 

2)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

3)

vydává

 

předchozí souhlas s převodem nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 118,09 m2, který se nachází v 1. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 501 č. o. 5 na ulici U Oblouku v Ostravě-Porubě, který stojí na pozemcích p. č. 348, 349, 352/2, 595, 597 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle § 2307 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, z XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, na společnost MUDr. Vladimír Pokorný s. r. o.  se sídlem Jabloňová 814, 742 85 Vřesina, IČ: 03743217,

dle důvodové zprávy

 

4)

ukládá

 

zaslat nájemci prostoru XXXX. XXXXXXXXX XXXXXXXXX písemný souhlas s převodem nájmu prostoru dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      30.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2616/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

ke svému usnesení č. 1893/RMOb1418/53

ke svému usnesení č. 2118/RMOb1418/59

ke svému usnesení č. 2225/RMOb1418/62

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

svěřuje

 

odboru bytového hospodářství a údržby budov Úřadu městského obvodu Poruba rozhodování o uzavírání nájemních smluv (včetně změn či zániku nájmu) k 

 

bytu č. 7 o velikosti 1+1 umístěnému v bytovém domě č. 1762/40 v ulici Slavíková v Ostravě-Pustkovci, který stojí na pozemku p. č. XXXX v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,

  

dle důvodové zprávy

 

3)

zmocňuje

 

k podpisu právních jednání uvedených v bodu 2) tohoto usnesení místostarostu Ing. Petra Stachuru a vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov Úřadu městského obvodu Poruba Bc. Petru Lehkou

 

4)

rozhodla

 

o výši nájemného při uzavírání nových nájemních smluv k bytu č. 7 o velikosti 1+1 umístěnému v bytovém domě č. 1762/40 v ulici Slavíkova v Ostravě-Pustkovci, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Poruba, v rámci projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava”,

s účinností od 1. 1. 2018 takto:

nájemné za 1m2 započitatelné podlahové plochy se stanovuje ve výši 55 Kč/měsíc,

dle důvodové zprávy

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2617/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba rozhodnout o uzavření smlouvy o přistoupení k dluhu s níže uvedenou fyzickou osobou, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba v nabízené výši:

- XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, nabízená částka 72.000 Kč

 

3)

ukládá

 

předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Stachura, místostarosta

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2618/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o výpůjčce s půjčitelem - společností RESIDOMO, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 05253268 na dobu určitou 5 let, jejímž předmětem je

1) Pasáž umístěná v přízemí mezi budovami: č. p. 706 – bytový dům, která je součástí pozemku p. č. 1398 – zastavěná plocha a nádvoří, č. p. 6099 – objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p. č. 1399 – zastavěná plocha a nádvoří, č. p. 705 – bytový dům, která je součástí pozemku p. č. 1400 – zastavěná plocha a nádvoří, č. p. 704 – bytový dům, která je součástí pozemku p. č. 1401 – zastavěná plocha a nádvoří a č. p. 703 – bytový dům, která je součástí pozemku p. č. 1402 – zastavěná plocha a nádvoří. Pasáž je vymezená bočními stěnami včetně výkladů po obou stranách pasáže, stropem a přístupovým chodníkem. Takto definovaná pasáž je předmětem výpůjčky s výjimkou prostor, které jsou společností RESIDOMO s.r.o. pronajaty:

- společnosti Maloobchodní síť HRUŠKA, spol. s r.o., IČO: 25852264, se sídlem Olomouc, Táboritů č. 1, PSČ 77200

- společnosti Vítkovická lékárna, s.r.o., IČO: 25965522, se sídlem Brněnská 315/4, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové

- společnosti Mléčná jídelna Astra v.o.s., IČO: 47985101, se sídlem Hlavní třída 705/78, Poruba, 708 00 Ostrava, vstupní dveře do nebytového prostoru,

a dále s výjimkou vchodových vstupních dveří vedoucích do obytných prostor budov č. p. 706, 705, 704 a 703.

2) Pasáž vymezená bočními stěnami, stropem a přístupovým chodníkem, která je umístěna v přízemí budovy č. p. 702 – bytový dům, která je součástí pozemku p. č. 1403 – zastavěná plocha a nádvoří.

Vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava.

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o výpůjčce dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      31.12.2017

 

4)

zmocňuje

 

k podpisu smlouvy o výpůjčce Ing. Petra Stachuru, místostarostu městského obvodu Poruba

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2619/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o záměru vypůjčit pozemek p. č. 1864, jehož součástí je stavba garáže v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

zveřejnit záměr výpůjčky nemovitosti dle bodu 2) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      30.12.2017

 

4)

svěřuje

 

odboru bytového hospodářství a údržby budov Úřadu městského obvodu Poruba rozhodnutí o uzavření smlouvy o výpůjčce v souladu se zveřejněným záměrem dle bodu 3) tohoto usnesení

dle důvodové zprávy

 

5)

zmocňuje

 

k podpisu smlouvy o výpůjčce dle bodu 4) tohoto usnesení místostarostu Ing. Petra Stachuru

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2620/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o záměru pronájmu

bytu č. 289 o velikosti 1+2 umístěného v bytovém domě č. 741/11, 12 na Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě,

v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Poruba, kdy zájemce nabídne částku v minimální výši 50.000,- Kč, kterou přistoupí k peněžitým dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba,

dle důvodové zprávy

 

3)

rozhodla

 

o záměru pronájmu

bytu č. 20 o velikosti 1+3 umístěného v bytovém domě č. 583/105 na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě,

v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Poruba, kdy zájemce nabídne částku v minimální výši 80.000,- Kč, kterou přistoupí k peněžitým dluhům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeném městskému obvodu Poruba,

dle důvodové zprávy

 

4)

ukládá

 

zveřejnit záměry pronájmů bytů dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení na úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      30.04.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2621/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

neuzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 281 o velikosti 1+2 v bytovém domě č. 741/12 a Havlíčkově náměstí v Ostravě-Porubě s paní XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, 

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

informovat žadatelku o přijatém usnesení dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      13.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2622/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu č. 1408/26 o velikosti 1 + 2 v bytovém domě č. 1408/12 v ulici Karla Pokorného v Ostravě-Porubě s XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, ke dni 30. 12. 2017

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

odboru bytového hospodářství a údržby budov vyhotovit návrh dohody dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      30.12.2017

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu dohody

 

5)

rozhodla

 

uzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1408/26 o velikosti 1 + 2 v bytovém domě č. 1408/12 v ulici Karla Pokorného v Ostravě-Porubě s XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXX, na dobu určitou 1 rok,

dle důvodové zprávy

 

6)

ukládá

 

vyhotovit návrh nájemní smlouvy dle bodu 5) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      30.12.2017

 

7)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu nájemní smlouvy

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2623/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

neuzavřít přednostně nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 1672/7 o velikosti 0+1 v bytovém domě č.p. 1672, č. or. 13 na adrese náměstí Václava Vacka, Poruba, 708 00 Ostrava s XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

informovat žadatele o přijatém usnesení dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2624/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

1)

projednala

 

žádost spolku Romipen, z.s., sídlo Skautská 435/8, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 049 10 087, ze dne 3. 11. 2017

 

2)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

3)

rozhodla

 

o slevě z nájemného za období od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018 ve výši 2.890 Kč za každý měsíc, pro nájemce spolek Romipen, z.s., sídlo Skautská 435/8, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 049 10 087, která odpovídá 100% měsíčního nájemného a bude poskytnuta v měsíci 1/2018 a 2/2018, v celkové výši 5.780 Kč, a to z důvodu neobyvatelnosti bytu č. 4 umístěného v bytovém domě č. 383/24 v ulici Dělnická v Ostravě-Porubě,

  

dle důvodové zprávy

 

4)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      20.12.2017

 

5)

zmocňuje

 

k podpisu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě Ing. Petra Stachuru, místostarostu městského obvodu Poruba

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2625/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

1)

rozhodla

 

podat výpověď z nájmu bytu č. 1408/36 v domě č. p. 1408 č. or. 14 na ulici Karla Pokorného nájemkyni XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, dle ustanovení § 2288 odst. (1), zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v tříměsíční výpovědní době, dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

zaslat výpověď z nájmu bytu dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      14.12.2017

 

3)

zmocňuje

 

k podpisu výpovědi z nájmu bytu Ing. Petra Stachuru, místostarostu

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2626/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

12

ke svému usnesení č. 1069/MRMOb1418/34

ke svému usnesení č. 2521/RMOb1418/72

 

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o uzavření nájemní smlouvy s žadatelem, tj. spolek Romipen, z.s., sídlo Skautská 435/8, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 049 10 087, na přednostní pronájem bytu č. X o velikosti 1+2 v bytovém domě č. 435/8 v ulici Skautská v Ostravě-Porubě, za těchto podmínek:

- doba nájmu: určitá, 1 rok,

- výše nájemného: 58,- Kč/m2,

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

 

Termín:      13.12.2017

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba Ing. Petra Stachuru k podpisu nájemní smlouvy

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2627/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

06

1)

rozhodla

 

o nerealizaci projektů dle důvodové zprávy

 

2)

schvaluje

 

vyvedení z účtu 042 Nedokončený dlouhodobý majetek, dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

zabezpečit potřebné úkony dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      29.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2628/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

06

1)

vydává

 

souhlas se svěřením cyklostezek a chodníků na pozemcích parc. č. 838,839, 840, 891, 892, 893/1, 894/1, 895/3, 895/4, 895/5, 896/70, 896/74, 897, 898/1, 898/7, 898/8, 898/10, 1084/1, 1084/24, 1114/1, 1114/2, 1114/3, 1161, 1162, 1195/1, 1197, 2955/1, 2969/1, 2990, 2994 v k.ú. Poruba, obec Ostrava a na pozemcích p.č. 991/11, 4425/1, 4426/18 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, městskému obvodu Poruba

dle důvodové zprávy

 

2)

ukládá

 

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli

 

 

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb

 

Termín:      15.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2629/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

návrh provozního a parkovacího řádu placeného parkoviště u Fakultní nemocnice Ostrava, na ulici 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba, dle důvodové zprávy

 

2)

schvaluje

 

provozní a parkovací řád parkoviště u Fakultní nemocnice Ostrava, na ulici 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1

 

3)

ukládá

 

odboru komunálních služeb zveřejnit provozní a parkovací řád na parkovišti Fakultní nemocnice Ostrava, na ulici 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba

 

 

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb

 

Termín:      01.01.2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2630/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

návrh smlouvy o dodávce elektřiny

 

2)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny s Fakultní nemocnicí Ostrava, se sídlem 17. listopadu 1790/5, 708 52, Ostrava - Poruba, IČ: 00843989, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 materiálu

 

3)

ukládá

 

zajistit uzavření smlouvy o dodávce elektřiny v souladu s bodem 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb

 

Termín:      15.12.2017

 

4)

zmocňuje

 

Ing. Dalibora Malíka, místostarostu městského obvodu Poruba, k podpisu smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2631/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

návrh smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací

 

2)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací se společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 258 57 568, dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 materiálu

 

3)

ukládá

 

zajistit uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací v souladu s bodem 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb

 

Termín:      15.12.2017

 

4)

zmocňuje

 

Ing. Dalibora Malíka, místostarostu městského obvodu Poruba, k podpisu smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2632/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

06

1)

rozhodla

 

souhlasit s kácením dřevin, druhu:

- 1 x lípa na pozemku parcelní číslo 341 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 2 x trnovník, 7 x javor, 4 x lípa, 1 x dub, 1 x svída a 8 x túje na pozemku parcelní číslo 2636/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, 2 x lípa na pozemku parcelní číslo 2635 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

 

2)

ukládá

 

zaslat písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení žadateli

 

 

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb

 

Termín:      15.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2633/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

žádost paní XXXXXX XXXXXXXXXX, bydlištěm XXXXXXXXXX XXXX/X, 708 00 Ostrava-Poruba, o zřízení vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením (ZTP)

 

2)

rozhodla

 

udělit výjimku ze svého usnesení č. 844/20 ze dne 21.8.2003 při udělování souhlasu městského obvodu Poruba jako vlastníka komunikace a udělit souhlas se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu se zdravotním postižením (ZTP) na ul. Svojsíkové 1590/7, 708 00 Ostrava-Poruba, dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

informovat žadatele o přijatém usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb

 

Termín:      15.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2634/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

06

1)

projednala

 

návrh na změnu rozsahu předmětu plnění v rámci smlouvy o dílo č. 2017/14/01/0698 ze dne 15.9.2017, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba a společností VOSTAV MORAVA a.s., se sídlem Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava, IČ 25836129, dle důvodové zprávy

 

2)

rozhodla

 

o změně rozsahu předmětu plnění smlouvy o dílo č. 2017/14/01/0698 ze dne 15.9.2017 o vícepráce a méněpráce a změně ceny díla dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/14/01/0698 ze dne 15.9.2017 v souladu s bodem  2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Aleš Chodura, vedoucí odboru komunálních služeb

 

Termín:      12.12.2017

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu Ing. Dalibora Malíka k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/14/01/0698 ze dne 15.9.2017 dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2635/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

10

1)

bere na vědomí

 

nedobytnost pohledávky vzniklé neuhrazením úplaty za vzdělávání dítěte v Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvkové organizaci 

 

2)

schvaluje

 

odpis nedobytné pohledávky vzniklé neuhrazením úplaty za vzdělávání dítěte v Mateřské škole, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvkové organizaci, v celkové výši 1.100,- Kč dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

seznámit Mateřskou školu, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvkovou organizaci, s rozhodnutím Rady městského obvodu Poruba dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti

 

Termín:      15.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2636/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

10

1)

bere na vědomí

 

nedobytnost pohledávek vzniklých neuhrazením úplaty za vzdělávání a úplaty za stravné dětí v Základní škole, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvkové organizaci 

 

2)

schvaluje

 

odpis nedobytných pohledávek vzniklých neuhrazením úplaty za vzdělávání a úplaty za stravné dětí v Základní škole, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvkové organizaci, v celkové výši 418,43 Kč dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

seznámit Základní školu, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvkovou organizaci, s rozhodnutím Rady městského obvodu Poruba dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti

 

Termín:      15.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2637/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

10

1)

vydává

 

předchozí souhlas s neupotřebitelností dlouhodobého hmotného movitého majetku statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba spravovaného Mateřskou školou, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvkovou organizací a jeho likvidací dle důvodové zprávy a přílohy č. 1

 

2)

jmenuje

 

likvidační komisi Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvkové organizace, ve složení:

XXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXXXX

XXXX XXXXXX

 

3)

ukládá

 

informovat Mateřskou školu, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvkovou organizaci, o přijatém usnesení dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti

 

Termín:      15.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2638/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

10

1)

vydává

 

předchozí souhlas s pronájmem prostor v Základní škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvkové organizaci, konkrétně:

- tělocvičny pro žadatele XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX

 

2)

ukládá

 

seznámit ředitele příspěvkové organizace s rozhodnutím Rady městského obvodu Poruba dle bodu 1) usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti

 

Termín:      12.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2639/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

10

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000,- Kč na pronájem bowlingových drah, stravné, pitný režim, odměny pro účastníky, drobné předměty projektu Krajský turnaj v bowlingu - 15. ročník (termín a místo konání: 5. 12. 2017, restaurace Zuzana, Heyrovského 1587/1, 708 00 Ostrava-Poruba) obecně prospěšné společnosti Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s., Ludvíka Podéště 1874/4, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 01816675

 

3)

rozhodla

 

o poskytnutí účelové dotace ve výši 6.000,- Kč na půjčovné kostýmů, drobné odměny pro děti včetně občerstvení a pití dětem, kancelářské potřeby (fixy, pastelky, papír, lepidlo) pro zajištění Mikulášského odpoledne pro děti včetně jejich zábavy v průběhu odpoledne projektu “Čekání na Mikuláše” (termín a místo konání: 5. 12. 2017, Zámek Poruba, Nábřeží SPB 217/60, 708 00 Ostrava-Poruba) pobočnému spolku ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Ostrava, pobočný spolek, Ludvíka Podéště 1883/5, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 66181089

 

4)

rozhodla

 

o poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000,- Kč na nákup materiálního vybavení (základní dres vybavení), potisk materiálního vybavení, pomůcky (míče vhodné do haly, rozlišovací dresy), věcné ceny a spotřební materiál (poháry, medaile, individuální ocenění, diplomy, kancelářské vybavení pro administrativu turnaje), pitný režim a stravování účastníků v průběhu turnaje, pronájem sportovní haly a šaten SŠ prof. Zdeňka Matějčka projektu Fotbalové halové turnaje Poruba Cup 2017 (termín a místo konání: 9. 12. 2017 r. 2005 a mladší, 10. 12. 2017 r. 2010 a mladší, SŠ prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba) spolku 1. FC Poruba, z.s., Potoky 1213/33, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČ: 05989167

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodů 2, 3 a 4 tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru finančního a ekonomického

 

Termín:      18.12.2017

 

6)

zmocňuje

 

místostarostku městského obvodu Poruba Mgr. Zuzanu Bajgarovou k podpisu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodů 2, 3 a 4

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2640/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

10

1)

bere na vědomí

 

souhrnnou výroční zprávu o činnosti mateřských a základních škol zřizovaných městským obvodem Poruba

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2641/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

10

1)

souhlasí

 

s obsahem dokumentu Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava - Strategický plán rozvoje vzdělávání do roku 2023, dle důvodové zprávy a příloh č. 1 až 4 tohoto materiálu

 

2)

ukládá

 

zaslat výpis usnesení  Rady městského obvodu Poruba  a vyplněný souhlas zřizovatele školského zařízení v rámci projektu MAP ORP Ostrava odboru školství a sportu Magistrátu města Ostrava

 

 

Zodpovídá: Ing. Milan Gregor, vedoucí odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti

 

Termín:      15.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2642/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

02

1)

bere na vědomí

 

důvodovou zprávu

 

2)

schvaluje

 

Plán následných veřejnosprávních kontrol na rok 2018

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2643/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

02

1)

bere na vědomí

 

Střednědobý plán interního auditu na období 2018-2021

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2644/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

04

1)

projednala

 

návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby “Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě - Porubě” společnosti STUDIO - D Opava s.r.o., se sídlem č.p. 171, 747 74 Holasovice, IČ: 26833115

dle důvodové zprávy

 

2)

rozhodla

 

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby “Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě - Porubě” společnosti STUDIO - D Opava s.r.o., se sídlem č.p. 171, 747 74 Holasovice, IČ: 26833115

- nabídková cena 980 000,- Kč bez DPH

dle důvodové zprávy

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy se společností STUDIO - D Opava s.r.o. dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

4)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy se společností STUDIO - D Opava s.r.o. dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Jarmila Holušová, pověřená zastupováním odboru rozvoje obvodu

 

Termín:      08.12.2017

 

5)

zmocňuje

 

Mgr. Zuzanu Bajgarovou místostarostku městského obvodu Poruba k podpisu smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2645/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

04

1)

rozhodla

 

o přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 na projekt Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina, dle návrhu smlouvy uvedeného v příloze č. 1 materiálu

 

2)

ukládá

 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s přijetím dotace a uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Jarmila Holušová, pověřená zastupováním odboru rozvoje obvodu

Termín:       23. 12. 2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2646/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

04

1)

bere na vědomí

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o zrušení usnesení Rady městského obvodu Poruba č. 2564/RMOb1418/73 ze dne 16.11.2017

dle důvodové zprávy

 

3)

rozhodla

 

o změně závazku ze smlouvy č.2017/12/01/0546 ze dne 19.07.2017 na veřejnou zakázku “Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě” v souladu s § 222 odst.6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, takto:

vícepráce: 724 263,49 Kč bez DPH

méněpráce: 586 590,31 Kč bez DPH

dle důvodové zprávy 

 

4)

rozhodla

 

o novém termínu dokončení realizace díla

dle důvodové zprávy

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku č.1 ke smlouvě č.2017/12/01/0546 ze dne 19.07.2017 na realizaci akce: ”Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě” dle bodu 3) a 4)  tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Jarmila Holušová, pověřená zastupováním odboru rozvoje obvodu

 

Termín:      11.12.2017

 

6)

zmocňuje

 

Mgr. Zuzanu Bajgarovou, místostarostku, k podpisu dodatku

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2647/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

13

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

schvaluje

 

změnu organizační struktury statutárního města Ostravy – Úřadu městského obvodu Poruba k 8. 12. 2017 dle důvodové zprávy

 

3)

stanoví

 

počet zaměstnanců v pracovním poměru u statutárního města Ostravy – Úřadu městského obvodu Poruba k 8. 12. 2017 na 253

 

4)

ukládá

 

zajistit potřebné úkony v souvislosti se změnou organizační struktury statutárního města Ostravy – Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Mgr. Aleš Novotný, tajemník

 

Termín:      29.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2648/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

13

1)

projednala

 

důvodovou zprávu a oznámení ředitele Základní školy pro sluchově postižené a Mateřské školy pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace o změně ceny oběda

 

2)

rozhodla

 

o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dodávce č. 2005/01/23/0026 ze dne 24. 1. 2005, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba, a Základní školou pro sluchově postižené a Mateřskou školou pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizací, Spartakovců 1153/5, 708 00  Ostrava-Poruba, IČ 00601985, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, kterým se zvyšuje cena jedné porce hotového jídla pro zaměstnance ÚMOb Poruba, jejichž pracoviště se nachází v budově “C” ÚMOb Poruba, na částku 68,- Kč (nejsou plátci DPH), s účinností od 02.01.2018.

 

3)

ukládá

 

uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dodávce č. 2005/01/23/0026 ve znění dodatků č. 1 - 4 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 materiálu

 

 

Zodpovídá: Mgr. Aleš Novotný, tajemník

 

Termín:      15.12.2017

 

4)

pověřuje

 

k podpisu dodatku č. 5 ke smlouvě o dodávce č. 2005/01/23/0026 ve znění dodatků č. 1 - 4 dle bodu 3) tohoto usnesení Mgr. Aleše Novotného, tajemníka Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2649/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

01

1)

projednala

 

žádost soudní komisařky JUDr. Hany Jankovičové ze dne 21.11.2017

 

2)

souhlasí

 

s nabytím majetku nepatrné hodnoty po zůstavitelce XXXXX XXXXXXXX, nar. dne XXXXXXXXXX, zemř. dne XXXXXXXXX, posledně bytem XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX, do vlastnictví statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba

dle důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

vyrozumět žadatelku o přijatém usnesení

 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Mikešková, právník

 

Termín:      14.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2650/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

01

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba stanovit s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva takto:

- člen zastupitelstva městského obvodu = 2.371,- Kč

- člen rady městského obvodu = 9.482,- Kč

- předseda výboru zastupitelstva městského obvodu a předseda komise rady městského obvodu = 4.741,- Kč

- člen výboru zastupitelstva městského obvodu a člen komise rady městského obvodu = 3.951,- Kč

V případě souběhu výkonu více výše uvedených funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva stanoví měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce následovně:

- do souhrnu odměn se započítává odměna za výkon člena Rady městského obvodu

- do souhrnu odměn se započítává výkon dvou dalších nejvyšších funkcí z okruhu funkcí:  předseda výboru zastupitelstva městského obvodu, předseda komise rady městského obvodu, člen výboru zastupitelstva městského obvodu a člen komise rady městského obvodu

 

2)

ukládá

 

předložit k projednání materiál dle bodu 1) tohoto usnesení Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2651/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

01

1)

projednala

 

upravenou důvodovou zprávu

 

2)

navrhuje

 

doplnit návrh na změnu a doplnění obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017,  o nočním klidu, dle přílohy č. 4 tohoto materiálu, přičemž s ostatním zněním tohoto návrhu na změnu a doplnění obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu, souhlasí

dle upravené důvodové zprávy

 

3)

ukládá

 

informovat statutární město Ostrava o tomto přijatém usnesení a zaslat statutárnímu městu Ostrava návrh na doplnění návrhu na změnu a doplnění obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 5/2017, o nočním klidu

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta

 

Termín:      14.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2652/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

01

ke svému usnesení č.

 

1)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba v souladu s § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, určit s účinností

od 1. 1. 2018 rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva v souvislosti s poskytnutím pracovního volna s náhradou mzdy zaměstnavatelem jako dobu účasti na:

- zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba,

- schůzi Rady městského obvodu Poruba,

- jednání výborů Zastupitelstva městského obvodu Poruba a komisí Rady městského obvodu Poruba,

- jednání politických klubů Zastupitelstva městského obvodu Poruba,

- dalších akcích organizovaných Zastupitelstvem městského obvodu Poruba nebo Radou městského obvodu Poruba, na které bude těmito orgány pozván nebo delegován,

včetně doby strávené cestou z pracoviště k účasti na výše uvedených akcích, případně cestou zpět na pracoviště, a to pouze v rozsahu zameškané pracovní doby, přičemž při pružném rozvržení pracovní doby je považována za zameškanou pracovní dobu základní pracovní doba

 

2)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba v souladu s § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovit s účinností

od 1. 1. 2018 náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, paušální částkou ve výši 200,- Kč za hodinu, a to za dobu účasti na:

- zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba,

- schůzi Rady městského obvodu Poruba,

- jednání výborů Zastupitelstva městského obvodu Poruba a komisí Rady městského obvodu Poruba,

- jednání politických klubů Zastupitelstva městského obvodu Poruba,

- dalších akcích organizovaných Zastupitelstvem městského obvodu Poruba nebo Radou městského obvodu Poruba, na které bude těmito orgány pozván nebo delegován,

včetně doby strávené cestou z pracoviště k účasti na výše uvedených akcích, případně cestou zpět na pracoviště, a to nejvýše v rozsahu 8 hodin v jednom kalendářním dni, přičemž v souhrnu lze za jeden kalendářní měsíc poskytnout nejvýše 3.000,- Kč

 

3)

doporučuje

 

Zastupitelstvu městského obvodu Poruba uložit neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Poruba:

- kterým bude pro výkon funkce na akcích dle bodu 1) tohoto usnesení poskytnuto jejich zaměstnavatelem pracovní volno s náhradou mzdy a tento zaměstnavatel bude po statutárním městu Ostrava – městském obvodu Poruba požadovat její úhradu,

- kteří budou pro výkon funkce na akcích dle bodu 2) tohoto usnesení požadovat po statutárním městu Ostrava – městském obvodu Poruba poskytnutí náhrady ušlého výdělku,

povinnost prokázat účast na výše uvedených akcích prostřednictvím čestných prohlášení uvedených v příloze č. 1 a 2 tohoto materiálu

 

4)

ukládá

 

předložit k projednání materiál dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení Zastupitelstvu městského obvodu Poruba

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta

 

Termín:      20.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2653/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

01

1)

projednala

 

Protokol o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. do 30. 9. 2017

 

2)

ukládá

 

zaslat Magistrátu města Ostravy informaci o projednání Protokolu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. do 30. 9. 2017 v Radě městského obvodu Poruba ve znění přílohy č. 2

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta

 

Termín:      29.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2654/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

01

1)

projednala

 

XXXXXX XXXXXX XXXXXXX nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXX, o uzavření dohody o narovnání ze dne 28.11.2017

 

2)

rozhodla

 

se žadatelem uzavřít dohodu o narovnání, ve které se žadatel zaváže uhradit částku ve výši 43.723,-Kč z titulu náhrady škody na poškozené plachtě na kovové konstrukci pódia umístěné na kruhovém objezdu na ulici Hlavní třída v Ostravě Porubě, kterou poškodil úmyslným jednáním dne 22.7.2017 s tím, že:

- v dohodě o narovnání žadatel uzná vůči statutárnímu městu Ostrava - městskému obvodu Poruba svůj dluh co do důvodu a výše,

-  zaváže se tento dluh uhradit v pravidelných 17 měsíčních splátkách, splatných vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce, počínaje měsícem lednem 2018 až do jeho úplného zaplacení, přičemž prvních 16 splátek bude činit 2.600,-Kč a poslední splátka bude činit 2.123,-Kč. 

- v dohodě bude ujednáno, že v případě prodlení s úhradou byť jediné splátky dle dohodnutého splátkového kalendáře, ztratí žadatel výhodu splátek a dluh se stane splatný celý

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh dohody o narovnání dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Mikešková, právník

 

Termín:      14.12.2017

 

4)

zmocňuje

 

k podpisu dohody o narovnání dle bodu 2) tohoto usnesení Ing. Petra Mihálika, starostu

 

5)

ukládá

 

vyrozumět žadatele o přijatém usnesení

 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Mikešková, právník

 

Termín:      14.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2655/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

01

1)

projednala

 

důvodovou zprávu

 

2)

rozhodla

 

o uzavření smluv o pronájmu místností k volebním účelům pro volbu prezidenta České republiky, za podmínek uvedených v důvodové zprávě a příloze č. 1

 

3)

rozhodla

 

o uzavření smlouvy o pronájmu místnosti k volebním účelům - zajištění 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky za podmínek uvedených v důvodové zprávě a příloze č. 3

 

4)

ukládá

 

vyhotovit návrhy smluv dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta

 

Termín:      29.12.2017

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Mihálik, starosta

 

Termín:      08.12.2017

 

 

_______________________________________________________________________

 

Rada městského obvodu Poruba

 

(číslo usnesení)

2656/RMOb1418/75

 

(zn.předkl.)

01

1)

bere na vědomí

 

kontrolní termíny usnesení dle důvodové zprávy

 

2)

bere na vědomí

 

kontrolní termíny svých usnesení a vyřazuje je ze sledování, dle důvodové zprávy

 

 

_______________________________________________________________________