8. zasedání ZMOb Poruba

ze dne 24.11.2011

 

 

 

 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O   O S T R A V A   M Ě S T S K Ý   O B V O D   P O R U B A

 

 

 

 

USNESENÍ

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

8. zasedání

konané dne 24.11.2011

_______________________________________________________________________

 

číslo 122/ZMOb1014/8 - 149/ZMOb1014/8

 

 

 

Ing. Lumír Palyza

starosta Městského obvodu Poruba

Petr Jedlička

místostarosta Městského obvodu Poruba

 

 

Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu Poruba dle čísel ze dne: 24.11.2011

 

Číslo usnesení

Materiál

K jaké problematice

Zn.předkl.

 

122/ZMOb1014/8

1

Informativní zpráva o hospodaření Statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba k 30. 9. 2011

07

123/ZMOb1014/8

2

Poskytnutí bezúročné půjčky zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Poruba, I. Sekaniny 16/1812, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 71216642

07

124/ZMOb1014/8

3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2011/01/27/0459 ze dne 19.7.2011

07

125/ZMOb1014/8

4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2011/01/27/0422 ze dne 1.8.2011

07

126/ZMOb1014/8

5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2011/01/27/0466 ze dne 2.8.2011

07

127/ZMOb1014/8

6

Záměr prodeje pozemků p.č. 1698/1-1698/10 a p.č. 1700/10-1700/16, vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

03

128/ZMOb1014/8

7

Stanovisko k záměru města směnit pozemky parc. čís. 2127/3, 2084/2, 2125/2, 2126/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, za pozemky parc. čís. 3318/2, 3246/2, 3291 v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava a stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. čís. 2127/3, 2084/2, 2125/2, 2126/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

03

129/ZMOb1014/8

8

Areál Nad Porubkou - stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. čís. 2801/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

03

130/ZMOb1014/8

9

Areál Nad Porubkou - stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. čís. 2801/16 a parc. čís. 2801/125 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

03

131/ZMOb1014/8

10

Areál Nad Porubkou - stanovisko k záměru města prodat části pozemku parc. čís. 2801/125 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

03

132/ZMOb1014/8

11

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1325 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

03

133/ZMOb1014/8

12

Stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. čís. 3609/1 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

03

134/ZMOb1014/8

13

Stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. čís. 2597/1, 2597/2 a 2598, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava

03

135/ZMOb1014/8

14

Stavba “Oprava křižovatky sil. II/469 (ul. 17. listopadu) x ul. Průběžná” - záměr daru částí pozemků

03

136/ZMOb1014/8

15

Nabytí pozemku p.č. 1695/10 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

03

137/ZMOb1014/8

16

Vybudování parkovacích stání na pozemku p.č. 1503/16 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

03

138/ZMOb1014/8

17

Nabytí komunikací pěších, parkovacích stání a příjezdu k bytovému domu na ulici Gen. Sochora

03

139/ZMOb1014/8

18

Pozemky parc. čís. 1593/4 a 1593/13 v k.ú. Poruba, obec Ostrava - stanovisko ke svěření

03

140/ZMOb1014/8

19

Prodej části pozemku p.č. 2127/6 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

03

141/ZMOb1014/8

20

Kontrola plnění usnesení

01

142/ZMOb1014/8

21

Záměr prodeje bytu č. 1878/18, Z. Štěpánka č. 2/1878 v Ostravě-Porubě, formou dobrovolné dražby

11

143/ZMOb1014/8

22

Změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb Poruba

08

144/ZMOb1014/8

23

Vyhodnocení výběrového řízení na udělení účelových dotací pro rok 2011 v oblastech programů podpory a ochrany dětí a mládeže městského obvodu Poruba

08

145/ZMOb1014/8

24

Návrh zadání změny č. 2011/01 Územního plánu města Ostravy

03

146/ZMOb1014/8

25

Záměr prodeje spoluvlastnického podílu na bytovém domě č.p. 1075, L. Štúra v Ostravě-Porubě

11

147/ZMOb1014/8

26

Uzavření smluv o přistoupení k závazku dle ust. § 533 občanského zákoníku v souvislosti s přednostním uzavřením nájemních smluv

11

148/ZMOb1014/8

27

Petice a podněty ve věci Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba č. 10/2011

11

149/ZMOb1014/8

1

Petice a podnět ve věci Zásad prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřených Městskému obvodu Poruba č. 10/2011

11

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

122/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 997/RMOb1014/27

 

1)

bere na vědomí

 

informativní zprávu o hospodaření Statutárního města Ostravy - městského obvodu Poruba k 30. 9. 2011

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

123/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 999/RMOb1014/27

 

1)

rozhodlo

 

o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 2 300 000,- Kč zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, I. Sekaniny 16/1812, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 71216642, se splatností do 30 dnů po připsání veškerých dotačních prostředků na účet žadatele, nejpozději však do 30. 9. 2013, dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh smlouvy o půjčce dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      07.12.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

124/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 930/RMOb1014/26

 

1)

projednalo

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodlo

 

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2011/01/27/0459 ze dne 19.7.2011 dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      07.12.2011

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu Bc. Dalibora Malíka k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

125/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 931/RMOb1014/26

 

1)

projednalo

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodlo

 

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2011/01/27/0422 ze dne 1.8.2011 dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      07.12.2011

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu Bc. Dalibora Malíka k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

126/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

07

ke svému usnesení č. 929/RMOb1014/26

 

1)

projednalo

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodlo

 

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2011/01/27/0466 ze dne 2.8.2011 dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

vyhotovit návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      07.12.2011

 

4)

zmocňuje

 

místostarostu Bc. Dalibora Malíka k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

127/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 849/RMOb1014/24

 

1)

vydává

 

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky p.č. 1698/1 o výměře 21 m2, p.č. 1698/2 o výměře 19 m2, p.č. 1698/3 o výměře 19 m2, p.č. 1698/4 o výměře 19 m2, p.č. 1698/5 o výměře 19 m2, p.č. 1698/6 o výměře 19 m2,  p.č. 1698/7 o výměře 19 m2, p.č. 1698/8 o výměře 19 m2, p.č. 1698/9 o výměře 19 m2, p.č. 1698/10 o výměře 21 m2, p.č. 1700/10 o výměře 19 m2, p.č. 1700/11 o výměře 19 m2, p.č. 1700/12 o výměře 19 m2, p.č. 1700/13 o výměře 19 m2, p.č. 1700/14 o výměře 19 m2, p.č. 1700/15 o výměře 19 m2, p.č. 1700/16 o výměře 21 m2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeny Městskému obvodu Poruba

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

postoupit žádost spolu s usnesením dle bodu 1) tohoto usnesení Statutárnímu městu Ostrava

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      02.12.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

128/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 745/RMOb1014/21

 

1)

vydává

 

nesouhlasné stanovisko k záměru města směnit pozemky parc. čís. 2127/3, 2084/2, 2125/2, 2126/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeny Městskému obvodu Poruba za pozemek parc. čís. 3246/2  v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, v XXXXX XXXXX, oba bytem  Ostrava-Poruba a pozemky parc. čís. 3291 a 3318/2 v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXXXXXX, bytem  Ostrava-Poruba

 

dle důvodové zprávy

 

 

2)

vydává

 

souhlasné stanovisko k záměru města prodat  pozemky parc. čís. 2127/3, 2084/2, 2125/2, 2126/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeny Městskému obvodu Poruba

 

dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

informovat Statutární město Ostrava - Magistrát  o přijatém usnesení a požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí o záměru prodeje pozemků dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.11.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

129/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 899/RMOb1014/26

 

1)

vydává

 

souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. čís. 2801/1 o výměře 3384 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, za účelem výstavby autosalonu

 

 

 

2)

ukládá

 

požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí o záměru prodeje pozemku dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      02.12.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

130/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 898/RMOb1014/26

 

1)

vydává

 

souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. čís. 2801/16 o výměře 390 m2 a parc. čís. 2801/125 o výměře 1117 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, za účelem výstavby administrativní budovy a parkoviště

 

 

 

2)

ukládá

 

požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí o záměru prodeje pozemků dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      02.12.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

131/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 895/RMOb1014/26

 

1)

vydává

 

souhlasné stanovisko k záměru města prodat

  • část pozemku parc. čís. 2801/125 o výměře 1558 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, za účelem výstavby vzorkové prodejny keramických obkladů a dlažeb
  • část pozemku parc. čís. 2801/125 o výměře 1979 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, za účelem výstavby školícího a informačního centra pro oblast životního prostředí a zpracovatelského průmyslu

 

 

2)

ukládá

 

požádat Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí o záměru prodeje pozemků dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.11.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

132/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 850/RMOb1014/24

 

1)

vydává

 

souhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku p.č. 1325 - ostatní plocha o výměře cca 140 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřen Městskému obvodu Poruba

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

postoupit žádost spolu s usnesením dle bodu 1) tohoto usnesení Statutárnímu městu Ostrava

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      02.12.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

133/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 837/RMOb1014/24

 

1)

vydává

 

nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat část pozemku parc. čís. 3609/1  v kat. území Poruba-sever, obec Ostrava

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit stanovisko  dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat žadateli a Statutárnímu městu Ostrava

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.11.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

134/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 836/RMOb1014/24

 

1)

vydává

 

souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemky parc. čís. 2597/1, 2597/2 a 2598, vše v kat. území Poruba, obec Ostrava

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

požádat  Zastupitelstvo města Ostravy o rozhodnutí o záměru prodeje pozemků dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      02.12.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

135/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 890/RMOb1014/26

 

1)

vydává

 

souhlasné stanovisko k záměru města darovat:

- část pozemku p.č. 3609/1 - ostatní plocha o výměře 27 m2 a část pozemku p.č. 4424/9 - ostatní plocha o výměře 626 m2, dle geometrického plánu čís. 2590-123/2009 sloučené do pozemku p.č. 4424/9 - ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

- část pozemku p.č. 4424/9 - ostatní plocha o výměře 44 m2, dle geometrického plánu čís. 2590-123/2009 sloučená do pozemku p.č. 4424/28 - ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

- část pozemku p.č. 3654/1 - ostatní plocha o výměře 0,39 m2, část pozemku p.č. 3655/48 - ostatní plocha o výměře 6 m2 a část pozemku p.č. 4424/10 - ostatní plocha o výměře 564 m2, dle geometrického plánu čís. 2590-123/2009 sloučené do pozemku p.č. 4424/24 - ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

- část pozemku p.č. 4424/10 - ostatní plocha o výměře 51 m2, dle geometrického plánu čís. 2590-123/2009 sloučená do pozemku p.č. 4424/25 - ostatní plocha v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,

vše ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeny Městskému obvodu Poruba, do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 70218, IČ: 70890692

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit písemné stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení a zaslat jej žadateli

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      02.12.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

136/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 739/RMOb1014/21

 

1)

rozhodlo

 

o záměru nenabýt pozemek p.č. 1695/10 - ostatní plocha o výměře 5318 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, do vlastnictví Statutárního města Ostravy, se správou svěřenou Městskému obvodu Poruba

 

 

2)

ukládá

 

informovat žadatele o přijatém usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      02.12.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

137/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 847/RMOb1014/24

 

1)

rozhodlo

 

o budoucím úplatném nabytí stavby 5 parkovacích stání, která bude situována na pozemku p.č. 1503/16 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

budoucí prodávající: Bytové a stavební družstvo na ulici Bohuslava Martinů, se sídlem Ostrava, Poruba, B. Martinů 6090/3, PSČ 70800, IČ: 26856107

kupní cena: 1,-Kč

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh budoucí kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      23.12.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

138/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 821/RMOb1014/24

 

1)

rozhodlo

 

o úplatném nabytí staveb komunikací pěších, parkovacích stání a příjezdu k bytovému domu č.p. 6213, situovaných na pozemcích dle geometrického plánu čís. 2636-63/2010 označených jako p.č. 1503/131, 1503/132, 1503/134, vše v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a obslužného propojovacího chodníku na pozemku p.č. 1503/45 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava

prodávající: Bytové a stavební družstvo na ulici Bohuslava Martinů, se sídlem Ostrava-Poruba, B. Martinů 6090/3, PSČ 708 00, IČ: 26856107

kupní cena: 1,-Kč

dle důvodové zprávy

 

 

5)

ukládá

 

vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      23.12.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

139/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 827/RMOb1014/24

 

1)

rozhodlo

 

trvat na svém usnesení čís. 608/ZMOb0610/24 ze dne 14.9.2010

 

 

2)

ukládá

 

informovat Statutární město Ostrava - Magistrát o přijatém usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      30.11.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

140/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 889/RMOb1014/26

 

1)

rozhodlo

 

o prodeji části pozemku p.č. 2127/6, dle geometrického plánu čís. 2456-20/2011 označená jako p.č. 2127/7 - zastavěná plocha o výměře 10 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřen Městskému obvodu Poruba

kupující: Technomont Ostrava, společnost s ručením omezeným, se sídlem Ostrava-Poruba, Rekreační 279, IČ: 47974168

kupní cena: 500,-Kč/m2

dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      31.01.2012

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

141/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

01

1)

bere na vědomí

 

kontrolu plnění svých usnesení a vyřazuje je ze sledování

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

142/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

11

ke svému usnesení č. 907/RMOb1014/26

 

1)

projednalo

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodlo

 

o záměru prodeje bytu č. 1878/18 o velikosti 1+3, o výměře 83,2 m2, umístěného v domě 2/1878 na ulici Z. Štěpánka, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu 2/1878 a podílu na zastavěném pozemku ve výši 832/33588, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvodu Poruba, formou dobrovolné dražby ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. (o veřejných dražbách) v platném znění, při nejnižším podání ve výši ceny stanovené znaleckým posudkem vypracovaným ve smyslu platných právních předpisů, za cenu dosaženou vydražením,

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

požádat Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu k prodeji bytu č. 1878/18  včetně spoluvlastnického  podílu na společných částech domu a podílu na zastavěném pozemku dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      28.11.2011

 

4)

ukládá

 

po vydání předchozího souhlasu k prodeji bytu č. 1878/18 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a podílu na zastavěném pozemku dle bodu 3) tohoto usnesení zveřejnit záměr prodeje bytu č. 1878/18 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a podílu na zastavěném pozemku na Úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      30.12.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

143/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

08

1)

schvaluje

 

dodatek č. 9 k zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2012 dle důvodové zprávy a přílohy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      30.11.2011

 

3)

zmocňuje

 

starostu pana Ing. Lumíra Palyzu a místostarostu pana Jana Dekického k podpisu dodatku ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

144/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

08

1)

rozhodlo

 

o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000,- Kč na příspěvek na materiál (střelivo, barva, terče atd.), pronájem střelnice a ubytování projektu PRÁZDNINY – „LETNÍ TÁBOR KLUBU BIATLONU SMTu PORUBA 2011“ (termín konání: květen – srpen, místo konání: Horní Těrlicko, střelnice), poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000,- Kč na nákup pohárů, medailí, pronájem areálu, nákup diabol, nákup malorážkového střeliva, částečnou úhradu nákladů na materiál, barvu na tisk diplomů, fólie a papír projektu Pořádání závodů – ČESKÝ POHÁR jednotlivců v letním biatlonu žactva, dorostu a dospělých a memoriál Mgr. B. Zezuly v letním biatlonu (termín konání: 1.7.-30.10.2011, místo konání: Poruba Skalka a Horní Těrlicko, střelnice) občanskému sdružení Biatlonklub SMTu Poruba při DDM Ostrava-M. Hory, 708 00 Ostrava-Poruba, B. Martinů 1380, IČ: 63025400

 

 

2)

rozhodlo

 

o poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000,- Kč na odměny pro děti, vystoupení a atrakce projektu Loučení s létem – 3. ročník (termín konání: 23.9.2011, místo konání: Hlavní třída – prostor Florida u kruhového objezdu) občanskému sdružení Rodinné centrum KAŠTÁNEK, 708 00 Ostrava-Poruba, 17. listopadu 746/52, IČ: 22726209

 

 

3)

rozhodlo

 

o poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000,- Kč na ceny pro vítěze a finalisty všech kategorií (chlapci dvouhry, čtyřhry, děvčata dvouhry a čtyřhry), míče, přihlášení turnaje u ČTS, pronájmy tenisových kurtů včetně nutného zázemí turnaje projektu Celostátní tenisový turnaj dorostů, jednotlivců a čtyřher (termín konání: 2.7.-4.7.2011, místo konání: Tenisové kurty TJ VOKD Poruba, Skautská 6093, 708 00 Ostrava-Poruba) občanskému sdružení Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava – Poruba, 708 00 Ostrava-Poruba, Skautská 6093, IČ: 45210179

 

 

4)

rozhodlo

 

o poskytnutí účelové dotace ve výši 14.000,- Kč na dlouhodobý pronájem v DK POKLAD s.r.o. (III. a IV. Q 2011 a krátkodobý pronájem včetně představení 12/2011) projektu Náklady spojené s činností divadelního souboru – dlouhodobý a krátkodobý pronájem (termín konání: 1.9.-31.12.2011, místo konání DK POKLAD, s. r. o., M. Kopeckého 675, 708 00 Ostrava-Poruba) občanskému sdružení Divadelní společnost „Jitřenka“, 708 00 Ostrava-Poruba,  M. Kopeckého 675, IČ: 48804509

 

 

5)

rozhodlo

 

o poskytnutí účelové dotace ve výši 7.000,- Kč na občerstvení a horké nápoje, dárky a suvenýry pro dětské účastníky sportovní akce projektu Vánoční rekreační sportování (termín konání: 26.12. 2011, místo konání: Stadion SAP Poruba a MOb Poruba) občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Liga stovkařů Ostrava, 708 00 Ostrava-Poruba, Zdeňka Štěpánka 1878, IČ: 48804151

 

 

6)

rozhodlo

 

o poskytnutí účelové dotace ve výši 12.000,- Kč na zálohy na energie projektu Zálohy na energie na měsíce říjen až prosinec 2011 pro provoz MC Krteček na ulici J. Valčíka 4411 v Ostravě-Porubě občanskému sdružení Mateřské centrum KRTEČEK Ostrava-Poruba, 708 00 Ostrava-Poruba, Slavíkova 1759, IČ: 26613824

 

 

7)

rozhodlo

 

o poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000,- Kč na ubytování, stravu, iontové a ovocné nápoje, sladkosti, odměny; pronájem haly a sportovišť; cestovné; sport. vybavení; příspěvek na bazén, posilovnu atd. projektu Turnajový seriál se Škorpiony (termín konání: září, říjen, listopad, prosinec 2011, místo konání: haly TJ Sokol Poruba a TJ Sokol Pustkovec) občanskému sdružení FBK Škorpioni Ostrava, 708 00 Ostrava-Poruba, náměstí B. Němcové 665, IČ: 22909770

 

 

8)

rozhodlo

 

o neposkytnutí účelové dotace na honoráře delegátům a služby projektu 14. ročník folklorního festivalu s mezinárodní účastí Folklor bez hranic Ostrava 2011 (termín konání: 15.8.-19.9.2011, místo konání: Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Poruba, Slezskoostravský hrad), protože finanční prostředky městského obvodu Poruba jsou omezené a komise podpořila projekty jiných žadatelů, občanskému sdružení Folklor bez hranic Ostrava, 702 00  Moravská Ostrava a Přívoz, Wattova 5, IČ: 22856013

 

 

9)

ukládá

 

seznámit žadatele nepodpořeného projektu dle bodu 8) tohoto usnesení s rozhodnutím Zastupitelstva městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Bc. Jana Glogarová, vedoucí odboru péče o občany

 

Termín:      30.11.2011

 

10)

ukládá

 

vyhotovit návrhy smluv o poskytnutí účelových dotací dle bodů 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Solanský, vedoucí odboru ekonomického

 

Termín:      07.12.2011

 

11)

zmocňuje

 

místostarostu městského obvodu Poruba pana Jana Dekického k podpisu smluv o poskytnutí účelových dotací

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

145/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

03

ke svému usnesení č. 974/RMOb1014/27

 

1)

nesouhlasí

 

s návrhem zadání změny č. 2011/01 Územního plánu  města Ostravy, která řeší změnu funkčního využití ploch v lokalitě Myslivna v katastrálním území Poruba ze stávající funkční plochy “Orná půda” na funkční plochy pro bydlení a občanskou vybavenost včetně komplexního způsobu řešení dopravní a technické infrastruktury  dle důvodové zprávy

 

 

2)

ukládá

 

vyhotovit stanovisko dle tohoto usnesení a zaslat Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Zbyněk Richter, vedoucí odboru právních vztahů, výstavby a ŽP

 

Termín:      28.11.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

146/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

11

ke svému usnesení č. 983/RMOb1014/27

 

1)

projednalo

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodlo

 

o záměru prodeje spoluvlastnického podílu na bytovém domě č.p. 1075 na ulici L. Štúra v Ostravě-Porubě (vchod 3/1075) ve výši 93204/186054, situovaném na pozemku parcelní číslo 887 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, včetně pozemku parcelní číslo 887 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, vše ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřeno Městskému obvodu Poruba,

vše dle důvodové zprávy

 

 

3)

ukládá

 

požádat Radu města Ostravy o vydání předchozího souhlasu k prodeji spoluvlastnického podílu na bytovém domě č.p. 1075 včetně zastavěného pozemku parcelní číslo 887 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, dle bodu 2) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      29.11.2011

 

4)

ukládá

 

po vydání předchozího souhlasu k prodeji spoluvlastnického podílu na bytovém domě č.p. 1075 včetně zastavěného pozemku parcelní číslo 887 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, zveřejnit záměr prodeje těchto nemovitostí na Úřední desce Úřadu městského obvodu Poruba

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      23.12.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

147/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

11

ke svému usnesení č. 925/RMOb1014/26

ke svému usnesení č. 916/RMOb1014/26

ke svému usnesení č. 927/RMOb1014/26

ke svému usnesení č. 915/RMOb1014/26

ke svému usnesení č. 862/RMOb1014/24

ke svému usnesení č. 914/RMOb1014/26

 

1)

projednalo

 

důvodovou zprávu

 

 

2)

rozhodlo

 

o uzavření smlouvy o přistoupení k závazku v pořadí s níže uvedenými fyzickými osobami, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřenému Městskému obvodu Poruba v nabízené výši:

- XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX v Ostravě - Porubě, nabízená částka XXXXXXXX Kč

- XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXX XXXXX v Ostravě - Porubě, nabízená částka XXXXXXXX Kč

 

 

3)

rozhodlo

 

o uzavření smlouvy o přistoupení k závazku s níže uvedenou fyzickou osobou, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřenému Městskému obvodu Poruba v nabízené výši:

- XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXX XXXXXX v Ostravě - Porubě, nabízená částka XXXXXXXX Kč

 

 

4)

rozhodlo

 

o uzavření smlouvy o přistoupení k závazku s níže uvedenými fyzickými osobami, kterou tyto osoby na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřenému Městskému obvodu Poruba v nabízené výši:

- manželé XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, a  XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, oba bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX v Ostravě - Porubě, nabízená částka XXXXXXXXX Kč

 

 

5)

rozhodlo

 

o uzavření smlouvy o přistoupení k závazku s níže uvedenou fyzickou osobou, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřenému Městskému obvodu Poruba v nabízené výši:

- XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX v Ostravě - Porubě, nabízená částka XXXXXXXXX Kč

 

 

6)

rozhodlo

 

o uzavření smlouvy o přistoupení k závazku s níže uvedenou fyzickou osobou, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřenému Městskému obvodu Poruba v nabízené výši:

- XXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX v Ostravě - Porubě, nabízená částka XXXXXXXX Kč

 

 

7)

rozhodlo

 

o uzavření smlouvy o přistoupení k závazku s níže uvedenou fyzickou osobou, kterou tato osoba na straně přistupujícího dlužníka přistoupí k peněžitým závazkům váznoucím na bytovém fondu ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, svěřenému Městskému obvodu Poruba v nabízené výši:

- XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX v Ostravě - Porubě, nabízená částka XXXXXXXX Kč

 

 

8)

ukládá

 

vyhotovit návrhy smluv o přistoupení k závazku v nabízené výši dle bodu 2- 7 tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      30.11.2011

 

9)

zmocňuje

 

místostarostu Ing. Petra Stachuru k podpisu smluv o přistoupení k závazku

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

148/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

11

ke svému usnesení č. 956/RMOb1014/27

 

1)

projednalo

 

- petice za změnu podmínek privatizace domovního a bytového fondu v majetku města Ostravy spravovaného městským obvodem ze dnů 20.10.2011, 24.10.2011, 26.10.2011, 02.11.2011, 09.11.2011 a 10.11.2011

- podnět XXXXX XXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX, Ostrava - Poruba na snížení kupní ceny bytu ze dne 19.10.2011

- podnět XXXXXXXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXX, Ostrava - Poruba na snížení kupní ceny bytu ze dne 27.10.2011

- podnět nájemců domu č.p. 1479 č.o. 38 na ulici Ukrajinská v Ostravě - Porubě k veřejnému projednání připomínek a výhrad ze dne 01.11.2011

 

 

2)

přijímá

 

odpověď na petice ze dnů 20.10.2011, 24.10.2011, 02.11.2011 a 09.11.2011 č.j.  POR 57294/2011 ve znění přílohy č. 11 tohoto materiálu

 

 

3)

přijímá

 

odpověď na petici ze dne 26.10.2011 ve znění přílohy č. 12 tohoto materiálu

 

 

4)

přijímá

 

odpověď na petici ze dne 09.11.2011 č.j. POR 57137/2011 ve znění přílohy č. 13 tohoto materiálu

 

 

5)

přijímá

 

odpověď na petici ze dne 10.11.2011 ve znění přílohy č. 14 tohoto materiálu

 

 

6)

přijímá

 

odpověď na podnět XXXXX XXXXXX ze dne 19.10.2011 ve znění přílohy č. 15 tohoto materiálu

 

 

7)

přijímá

 

odpověď na podnět XXXXXXXXX XXXXXXXX ze dne 27.10.2011 ve znění přílohy č. 16 tohoto materiálu

 

 

8)

přijímá

 

odpověď na podnět nájemců domu č.p. 1479 č.o. 38 na ulici Ukrajinská ze dne 01.11.2011 ve znění přílohy č. 17 tohoto materiálu

 

 

9)

ukládá

 

zaslat odpovědi dle bodů 2) až 8) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      30.11.2011

 

 

_______________________________________________________________________

 

Zastupitelstvo městského obvodu Poruba

 

 

(číslo usnesení)

149/ZMOb1014/8

 

(zn.předkl.)

11

1)

projednalo

 

- Petici k Zásadám prodeje domů, bytů a nebytových prostor a jimi zastavěných pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostray, svěřených Městskému obvodu Poruba, schválených zasedáním Zastupitelstva MOb Poruba č. 10/2011 dne 01.09.2011 ze dne 09.11.2011

-  podnět XXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXX, Ostrava - Poruba ze dne 29.10.2011

 

 

2)

přijímá

 

odpověď na petici ze dne 09.11.2011 ve znění přílohy č. 3 tohoto materiálu

 

 

3)

přijímá

 

odpověď na podnět XXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXXXX ze dne 29.10.2011 ve znění přílohy č. 4 tohoto materiálu

 

 

4)

ukládá

 

zaslat odpovědi dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Alice Vašendová, vedoucí odboru správních činností a bytového hospodářství

 

Termín:      30.11.2011

 

 

_______________________________________________________________________