Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poslední změna: Pátek 09.06.2017 10:06
rok 2016

 

DatumŽádostDotaz/odpověďÚplataEvidenční
číslo

23. 11. 2016

 

Žádost o informaci ohledně tří největších dětských hřišť

41/2016

ne

41/2016 

12. 9. 2016

Kdy a jakým způsobem ÚMOb ověřil a vyhodnotil, jak přijímají opakované, nevynucené uzávěry Hlavní třídy obyvatelé této lokality. Lokalitou Hlavní třídy nechť se rozumí území vymezené ulicemi Opavská, 17. listopadu, Nábřeží SPB a Francouzská coby objezdnými komunikacemi v době uzávěr 

39/2016

ne

39/2016 

12. 9. 2016

Kdo je pořadatelem Večerní in-line party v pátek 16. 9. 2016 na uzavřené Hlavní třídě 

38/2016

ne

38/2016 

12. 9. 2016

Kolik uzávěr Hlavní třídy proběhlo ke dni 9. 9. 2016 v tomto roce, a to s rozlišením uzávěr vynucených stavebními pracemi a nevynucených uzávěr provedených kvůli různým akcím

37/2016

ne

37/2016 

8. 9. 2016

Od kterého roku ÚMOb dává o víkendech opakovaně uzavírat Hlavní třídu, ať již jen část této silniční komunikace či podél celé délky, kvůli jakýmkoli bruslařským akcím 

36/2016

ne

 36/2016

12. 9. 2016

Jakým způsobem jsou odváděny splaškové vody z RD p. č. 1792/2 a p. č. 1792/6, k.ú. Poruba 

40/2016

ne

40/2016 

7. 9. 2016

Kdy, na základě jakých podkladů a jakým způsobem ÚMOb zvážil negativní dopady opakovaných, nevynucených uzávěr Hlavní třídy na obyvatele městské části, kterou spravuje 

35/2016

ne

35/2016 

5. 9. 2016

Kdy a jakým způsobem ÚMOb posoudil dopad na životní prostředí způsobený soustavnými, nevynucenými uzávěrami Hlavní třídy 

34/2016

ne

 34/2016

5. 9. 2016

Žádost o podání informace, jak byla během Večerní in-line party, konané dne 19. 8. 2016 na uzavřené Hlavní třídě zabezpečena první pomoc v případě úrazu účastníků a kolik zdravotníků bylo nasazeno 

33/2016

ne

 33/2016

5. 9. 2016

Kolik peněz z obecní pokladny ÚMOb utratil za účelovou uzávěru Hlavní třídy ve dnech 19. a 20. 8. 2016

32/2016

ne

32/2016 

5. 9. 2016

Jaká je finanční bilance akce Memoriál Jana Veselého, uskutečněné dne 20. 8. 2016 na uzavřené Hlavní třídě 

31/2016

ne

31/2016 

1. 9. 2016

Jak byla při akcích na uzavřené Hlavní třídě ve dnech 19. a 20. 8. 2016 zajištěna součinnost Městské policie Ostrava 

30/2016

ne

30/2016 

31. 8. 2016

Žádost o podání informace jak byl vyřízen podnět ze dne 12. 7. 2016 

29/2016

ne

29/2016 

31. 8. 2016

Jaká je finanční bilance akce Večerní in-line party, konané 19. 8. 2016 na uzavřené Hlavní třídě 

28/2016

ne

28/2016 

14. 7. 2016

Žádost o poskytnutí kompletního spisu ve věci výstavby RD na ulici Výletní na parcele č. 1778/108 v k. ú. Poruba

17/2016

ne

 17/2016

4. 7. 2016

Žádost o poskytnutí kompletního spisu ve věci výstavby RD na ulici Výletní na parcele č. 1778/28 v k. ú. Poruba

16/2016

ne

 16/2016

4. 7. 2016

Žádost o poskytnutí kompletního spisu ve věci výstavby komunikace Výletní na parcele č. 1778/56 v k. ú. Poruba

15/2016

ne

15/2016 

29. 8. 2016

Jaký byl 19. 8. 2016 počet účastníků Večerní in-line party, projíždějících se na kolečkových bruslích uzavřenou Hlavní třídou mezi 21.00 a 22.00, kdy akce končila

27/2016

ne

27/2016 

29. 8. 2016

Žádost o informaci zda OSTRAVA!!!PORUBA je skutečně hlavním partnerem pořadatele cyklistického závodu Memoriálu Jana Veselého, SSK Vítkovice, pokud ano, za jakého smluvního vztahu a z jakého titulu, když pořadatel evidentně sídlí ve zcela jiném městském obvodu

25/2016

ne

25/2016 

24. 8. 2016

Kdo byl pořadatelem akce „sportovní akce Večerní in- line party“ 19. 8. 2016

23/2016

ne

23/2016 

24. 8. 2016

Jak a za jakých podmínek je smluvně zajištěna součinnost a.s. Dopravní podnik Ostrava při víkendových uzávěrách Hlavní třídy

22/2016

ne

22/2016 

23. 8. 2016

Jak a za jakých podmínek byla smluvně zajištěna součinnost Policie ČR při uzávěře Hlavní třídy ve dnech 19. 8. a 20. 8. 2016

21/2016

ne

21/2016 

22. 8. 2016

Proč uzávěra Hlavní třídy z pátku 19. 8. 2016 na sobotu 20. 8. 2016 probíhala kontinuálně, když páteční akce končila 22. hodinou a sobotní začínala v poledne

20/2016

ne

 20/2016

22. 8. 2016

Na základě kterých zákonných ustanovení či opatření ÚMOb Poruba opakovaně provádí víkendové uzávěry Hlavní třídy

19/2016

ne

 19/2016

29. 8. 2016

Žádost o podání informace z jakého důvodu v souvislosti s cyklistickým memoriálem, konaným 20. 8. 2016 je označována na internetových stránkách ústřední vnitroměstská silniční komunikace Hlavní třída za unikátní okruh

26/2016

ne

 26/2016

29. 8. 2016

Žádost o podání informace jaký byl počet účastníků Večerní in-line party dne 19. 8. 2016 na Hlavní třídě

24/2016

ne

24/2016 

15. 7. 2016

Žádost o zaslání všech uzavřených smluv mezi MOb Ostrava-Poruba a společností RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec, včetně uzavřených dodatků

18/2016

přílohy

ano

18/2016 

15. 6. 2016

Žádost o sdělení, zda je vedeno na ÚMOb Poruba přestupkové řízení

14/2016

ne

14/2016 

30. 5. 2016

Žádost o poskytnutí spisu ve věci výstavby dvou RD na parcele 1778/26 a 1778/28 v k.ú. Poruba a výstavby ulice Výletní na parcele 1778/56 v k.ú. Poruba

12/2016

ne

12/2016 

31. 5. 2016

Žádost o doplnění informací - seznam všech zakázek tedy i budovaných plastových - odstavných ploch

13/2016 

ne

 13/2016

24. 5. 2016

Jaká firma, organizace, fyzická osoba poskytuje či poskytovala a za jakou cenu od října 2010 doposud natáčení televizních reportáží a na základě jakého smluvního vztahu, a to pro SMO - MOb Poruba, žádost o poskytnutí kopie smlouvy, dohody, popř. všech smluv a dohod uzavřených mezi SMO - MOb Poruba, týkající se výše uvedeného dotazu

11/2016

přílohy

ne

11/2016 

20. 5. 2016

Poskytnutí tabulky platů ředitelů základních škol zřizovaných MOb Poruba, výše odměn, zda jmenování ředitele do funkce radou obce předcházelo výběrové řízení na tuto funkci

10/2016 ne

10/2016 

10. 5. 2016 Žádost o poskytnutí přehledu proplacených dokladů z agendy Knihy došlých faktur či obdobné agendy, který bude obsahovat odchozí platby přijatých faktur včetně jejich adresáta a stručného popisu, požadované období 01/2015 - 12/2015 09/2016
příloha
ne

09/2016 

2. 5. 2016 Žádost o poskytnutí seznamu všech veřejných zakázek od 1.1.2015 - 30.4.2016, které se týkaly statické dopravy, a to rozšíření parkovacích míst, podél místních komunikací v obvodu Poruba, projektovou dokumentaci k úpravám, seznam značek IP 11 a) až g), které byly instalovány nebo demontovány od 1.1.2015 - 30.4.2016 v celém obvodu Poruba 08/2016 ne

08/2016 

12. 4. 2016 Žádost o poskytnutí informace týkající se nákladů na vytvoření webu zelenaproporubu.cz, jaké náklady jsou s chodem webu spojené nyní 07/2016 ne

 

07/2016

 

7. 3. 2016 Žádost o poskytnutí informace týkající se položkového vyčíslení nákladů na referendum a komunální volby v roce 1994 v obvodu Ostrava-Poruba 06/2016 ne 06/2016
16. 3. 2016 Žádost o poskytnutí informace o počtu přihlášených psů v MOb Poruba, objem vybraných poplatků v roce 2013 - 2015, k jakým účelům jsou vybrané poplatky použity 05/2016 ne 05/2016
2. 3. 2016 Žádost o informace ke stavbě na pozemku p. č. 2743 v k. ú. Poruba 04/2016 ne 04/2016
1. 2. 2016 Žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2016  03/2016 ne 03/2016
25. 1. 2016 Žádost o poskytnutí informace týkající se prodeje pozemků 02/2016 ne 02/2016
20. 1. 2016 Žádost o informace týkající se počtu obyvatel, příspěvkových organizací a investic obvodu 01/2016 ne 01/2016
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 480 111


Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba


ID datové schránky: xpkbv55


Úřední hodiny »