Centrum denních služeb

Centrum denních služeb představuje ambulantní službu, která je poskytována v objektu Domu s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny 16/1812 v Ostravě-Porubě. Služba je poskytována zájemcům s trvalým pobytem v městských obvodech Poruba, Martinov, Pustkovec a Třebovice, v případě volné kapacity také ostatním občanům města Ostravy, a to na základě podané žádosti a následně uzavřené Smlouvy o poskytování služby sociální péče v Centru denních služeb. Služba může být poskytnuta také zájemcům, kteří se zdržují v domácnosti u osoby s trvalým pobytem v městském obvodu Poruba, která o ně pečuje.

Poslání služby

Posláním Centra denních služeb je umožnit dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům hodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit v bezbariérovém prostředí zařízení ambulantní služby sociální péče. Snahou centra je individuálně podporovat a rozvíjet soběstačnost těchto osob tak, aby mohly žít co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Cílová skupina

Dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři) nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje systematickou podporu jiné fyzické osoby a kterým chybí kontakt se společenským prostředím.

 

Ambulantní služba Centra denních služeb je poskytována za úhradu v souladu s ustanovením § 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 11 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Provoz ambulantní služby sociální péče je zajištěn v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin. Řídí se platnými vnitřními pravidly (Pravidla pro provoz Centra denních služeb).

Kontakty

Centrum denních služeb
Dům s pečovatelskou službou ASTRA
I. Sekaniny 1812/16
708 00  Ostrava-Poruba
http://www.cssporuba.cz/cz/centrum-dennich-sluzeb/