Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je poskytovat službu v domácím prostředí osobám, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby k uspokojování svých životních potřeb v takovém rozsahu, aby byla zachována a podporována jejich stávající soběstačnost, zmírněna rizika sociálního vyloučení a byl jim umožněn co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí.

Pečovatelská služba je zajišťována na celém území městského obvodu Poruba, včetně Domu s pečovatelskou službou ASTRA na ulici I. Sekaniny č. 1812/16 a Domu s pečovatelskou službou Průběžná na ulici Průběžná č. 6222/122, dále pak v městských obvodech Martinov, Pustkovec a Třebovice. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů denně po celý rok od 6:30 do 19:00 hodin.

Cílová skupina

Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou dospělé osoby žijící v městských obvodech Poruba, Martinov, Pustkovec a Třebovice, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zásady pro poskytování sociální služby

Služby jsou poskytovány na základě žádosti a následně uzavřené písemné Smlouvy o  poskytování pečovatelské služby. Jsou službami za úhradu. Sociální služby jsou poskytovány dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Provoz pečovatelské služby se řídí platnými vnitřními pravidly (Pravidla pro provoz pečovatelské služby).

Kontakty

Pečovatelská služba
Průběžná 6222/122
708 00  Ostrava-Poruba
http://www.cssporuba.cz/cz/pecovatelska-sluzba/