Odbor strategického rozvoje

Řeší:

Odbor strategického rozvoje

 • věcně a časově koordinuje činnosti ovlivňující rozvoj městského obvodu, sleduje a koordinuje návaznost rozvojových programů městského obvodu na programy rozvoje regionu, města i sousedních městských obvodů, podílí se na napojení městského obvodu do těchto aktivit,
 • zajišťuje zpracování strategických rozvojových dokumentů a koncepčních materiálů městského obvodu Poruba,
 • zajišťuje zpracování Strategického plánu rozvoje městského obvodu a jeho aktualizaci a implementaci,
 • zajišťuje zpracování Akčního plánu, který konkretizuje Strategický plán a popisuje způsob jeho naplňování v jednotlivých letech,
 • zajišťuje zpracování vyhodnocení projektů v Akčním plánu spolu s finančním vyhodnocením Akčního plánu,
 • zajišťuje vyhodnocení naplňování strategických indikátorů, které vycházejí z katalogu indikátorů strategického plánu,
 • navrhuje strategické projekty a podílí se na realizaci vybraných strategických projektů a cílů městského obvodu Poruba,
 • rozpracovává strategii rozvoje městského obvodu do dílčích rozvojových projektů,
 • zpracovává, reviduje a aktualizuje v součinnosti s odbory/útvary, odbornými komisemi rady městského obvodu, radou a dalšími dotčenými subjekty strategii rozvoje obvodu,
 • koordinuje a řídí strategické plánování a rozvojové aktivity městského obvodu v souladu s cíli vytčenými orgány,
 • utváří projektové týmy a koordinuje jejich činnost,
 • vede zásobník projektových záměrů, sbírá nové projektové záměry, zařazuje je vzhledem ke strategii rozvoje města a městského obvodu,
 • spolupracuje s odbory/útvary při tvorbě a plnění střednědobého investičního plánu,
 • zajišťuje organizaci procesu vyhledávání externích zdrojů financování, monitoruje dotační příležitosti a informuje o vyhlášených výzvách,
 • vede přehledy rozvojových projektů obvodu s cílem získání prostředků z rozpočtu města, ze státních programů rozvoje, státního rozpočtu, zahraničních fondů a programů Evropské unie, případně dalších zdrojů,
 • zajišťuje účast obvodu na programech vyhlášených a podporovaných Evropskou unií a zahraničních fondů, případně dalších zdrojů,
 • zajišťuje či zpracovává žádosti o dotace z vnějších zdrojů, jejich administraci a udržitelnost,
 • zajišťuje agendu řízení projektů pro čerpání finančních prostředků z fondů a programů Evropské unie a z jiných veřejných rozpočtů, podílí se na administrativní stránce realizace významných rozvojových projektů a projektů s dotací,
 • koordinuje dotační projekty se zahraniční účastí,
 • komunikuje s řídicími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních programů,
 • zajišťuje spolupráci městského obvodu s ostatními partnery v oblasti hospodářského a regionálního rozvoje,
 • zajišťuje podklady a účast městského obvodu na výstavách, veletrzích a dalších akcích pro investory,
 • zajišťuje koordinaci a realizaci aktivit místní Agendy 21,
 • organizuje aktivity, které vtahují Porubany do rozhodování o rozvoji celého městského obvodu,
 • navrhuje témata pro osvětu a participaci veřejnosti v návaznosti na potřeby obyvatel,
 • pořádá osvětové akce k různým tématům udržitelného rozvoje, ke kterým zve odborníky z různých oblastí,
 • navrhuje způsob zapojení různých cílových skupin do procesu místní Agendy 21, 
 • sleduje a vyjadřuje se k procesům zapojování veřejnosti do rozhodování a participace,
 • sleduje moderní trendy rozvoje obcí např. ve vazbě na udržitelné formy mobility, ve vazbě na adaptaci na změnu klimatu a další.

Kontakty

Jana Klečková
vedoucí odboru strategického rozvoje