Referent bezpečnosti a krizového řízení

ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba

Mgr. Martin Mrázek

Tel. 599 480 242

Referent bezpečnosti a krizového řízení

se podílí na

 • přípravě hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • přípravě regulačních opatření a jejich realizaci,
 • úkolech k zajištění nezbytných dodávek,
 • přípravě požadavku na vydání zásob pro humanitární pomoc, odpovídá za přidělení zásob humanitární pomoci fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací,
 • ukládání povinností právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám podle § 21 zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
 • kontrole přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy v okruhu působnosti městského obvodu,
 • kontrole plnění regulačních opatření po vyhlášení krizových stavů.
 • zajišťuje připravenost městského obvodu na mimořádné události a na podílení se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva podle zákona o integrovaném záchranném systému,
 • seznamuje právnické a fyzické osoby v městském obvodu s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva a k tomu zajišťuje organizaci školení těchto osob,
 • podílí se na zajišťování podmínek k provádění odvodního řízení za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podle pokynů magistrátu,
 • podle pokynů Magistrátu města Ostravy plní úkoly podle § 8 zákona o zajišťování obrany České republiky a poskytuje údaje pro zabezpečení obrany státu,
 • po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu:
  - se podílí na výběru a dodání určených věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí magistrátu,
  - zabezpečuje výběr a povolávání fyzických osob k pracovním výpomocem nebo k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu podle rozhodnutí magistrátu.
 • plní úkoly svěřené do samostatné působnosti obce podle § 29 odst. 1 písm. h), i), k), m), n) a odst. 2 zákona o požární ochraně,
 • zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,
 • zajišťuje plnění povinnosti zaměstnavatele v oblasti hygieny práce a při vytváření podmínek pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a ochraně zdraví při práci v souladu se zákoníkem práce a dalšími předpisy,
 • zpracovává a vede evidenci pracovních úrazů,
 • zabezpečuje provoz a rozvoj bezpečnostního kamerového systému městského obvodu a spolupracuje se složkami Městské policie Ostrava a Policie ČR v oblasti obecné bezpečnosti obyvatel a prevence kriminality.