Útvar právní podpory

Řeší:

Útvar právní podpory

  • zastupuje statutární město Ostrava – městský obvod Poruba v soudních a správních řízeních,
  • účastní se zasedání Rady městského obvodu Poruba a Zastupitelstva městského obvodu Poruba,
  • zpracovává a předkládá k projednání materiály pro Radu městského obvodu Poruba a Zastupitelstvo městského obvodu Poruba, které souvisí s jeho činností,
  • plní úkoly, které mu byly svěřeny na základě usnesení orgánů městského obvodu Poruba a vedením městského obvodu Poruba,
  • zajišťuje poradenskou a konzultační činnost v právních věcech spadajících do působnosti městského obvodu Poruba pro vedení a zaměstnance městského obvodu Poruba,
  • zpracovává právní stanoviska pro vedení a zaměstnance městského obvodu Poruba,
  • podílí se na přípravě interních právních předpisů,
  • zajišťuje připomínkování, kontrolu, tvorbu a revizi smluvní dokumentace, kde jako jedna ze stran vystupuje městský obvod Poruba,
  • vymáhá pohledávky, které mu byly předány jinými odbory městského obvodu Poruba, s výjimkou pohledávek na nájemném a úhradách za služby spojené s užíváním bytů a prostor sloužících k podnikání,
  • vydává rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o částečném odmítnutí, v řízeních o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontakty

Mgr. Petra Jelínková
vedoucí útvaru právní podpory