Odbor vnitřních věcí

Řeší:


Agenda, kterou vykonávají ostatní zaměstnanci odboru:

 • realizace platové politiky zaměstnavatele a řešení pracovněprávních záležitostí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy zaměstnavatele. Zajišťuje kompletní vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců,
 • zajišťování účasti zaměstnanců na pracovně-lékařských prohlídkách,
 • realizace výběrových řízení ve smyslu ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, zabezpečování uzavírání dohod s Úřadem práce Ostrava o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
 • měsíční vyúčtování mzdových nákladů na veřejně prospěšné práce,
 • zajišťování plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve smyslu § 81 Zákona č. 435/2004 Sb.,
 • zabezpečování zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba po stránce organizačně-technické, vedení evidence kontrol plnění usnesení a plnění úkolů Zastupitelstva městského obvodu Poruba, zajišťování textace usnesení ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba a zápisů,

 • podle Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, činnosti na úsecích
  - hospodářských opatření pro krizové stavy,
  - integrovaného záchranného systému,
  - krizového řízení,
  - obrany a dalších.

 

 

Kontakty

Iveta Kaňoková
civilní ochrana a zastupitelstvo
Růžena Maierová
mzdová účetní
Mgr. Jan Fiala
vedoucí oddělení přestupků
Mgr. Pavla Gregorová
vedoucí oddělení matričního, matrika manželství, změny jména a příjmení
Ing. Libor Juhász
vedoucí oddělení informatiky
Renáta Starečková
vedoucí oddělení sekretariátů, sekretariát tajemníka, vzdělávání, volby, autoprovoz
Ing. Alice Vašendová
vedoucí oddělení správy a evidence majetku, úřední deska, PO, BOZP, obědy