Odbor dopravy

Řeší:

Odbor dopravy zajišťuje

 • technickou a rozpočtovou přípravu oprav i rozsáhlejších rekonstrukcí nemovitostí, investorský dohled,
 • připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízením sjezdu a nájezdu),
 • uzavírku pozemní komunikace,
 • povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci,
 • zvláštní užívání místních komunikací I. až IV. třídy za účelem
  - umístění restauračních předzahrádek,
  - umístění předsunutého prodejního místa,
  - umístění reklamního zařízení,
  - umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení,
  - konání sportovní, kulturní, společenské nebo reklamní akce,
 • správu místních komunikací III. a IV. třídy v souladu se zvláštními předpisy,
 • správu přilehlých chodníků u silnic I. až III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, chodníků pod podloubím, cyklistických stezek, veřejných parkovišť a obratišť, podchodů,
 • letní a zimní údržbu (čištění) komunikací III. a IV. třídy, běžnou údržbu komunikací III. a IV. třídy, včetně účelových komunikací,
 • opravu a údržbu dopravního značení komunikací,
 • stanovení místní a přechodové úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 • autovraky a technicky nezpůsobilá vozidla,
 • vyřizování žádostí o umístění reklamních zařízení na veřejném prostranství (zeleni) (typ "A", billboardy aj.),
 • vybudování kontejnerových stání na pozemcích městského obvodu Poruba,
 • vánoční výzdobu,
 • smlouvy o zvláštním užívání části komunikace a silničního pozemku dle § 25  odst. 6  písm. d)  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.