Náhrada škody

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Náhrada škody

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o případy, kdy statutární město Ostrava – městský obvod Poruba způsobí svou činností nebo naopak nečinností škodu třetím osobám, a to např. na majetku či zdraví.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Poškozený nebo jeho zmocněnec na základě písemné plné moci.

  V případě poškozeného – fyzické osoby, která není zletilá či je omezena ve způsobilosti k právním úkonům nebo je jí zbavena, jedná za fyzickou osobou zákonný zástupce či jím zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

  V případě poškozeného – právnické osoby jedná za právnickou osobu statutární orgán, pověřený zaměstnanec na základě písemného pověření či zmocněnec na základě písemné plné moci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podat žádost o náhradu škody může osoba, které vznikla škoda, za jejíž vznik nese odpovědnost statutární město Ostrava – městský obvod Poruba.

  Poškozený musí podat žádost o náhradu škody, doložit důkazy o okolnostech vzniku škody a její výše. Poté žádost projedná Rada městského obvodu Poruba a spolu se svým stanoviskem jí postoupí pojišťovně, která žádost posoudí a rozhodne o poskytnutí či neposkytnutí požadované náhrady.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Domluvit si schůzku s pověřeným zaměstnancem Úřadu městského obvodu Poruba, se kterým sepíšete žádost o náhradu škody a doložíte mu požadované doklady.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56  Ostrava-Poruba

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  útvar právní podpory
  Úřad  městského obvodu Poruba
  Vřesinská 1/8
  708 56  Ostrava-Poruba

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  1. průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení o trvalém pobytu cizince)

  2. doklady vztahující se ke vzniku a výši škody

  • u škody na zdraví – doklady o ošetření ve zdravotnickém zařízení, doklady o vynaložených nákladech na léčení
  • u škody na majetku – doklady prokazující vlastnictví poškozené věci (např. velký technický průkaz u motorového vozidla, kupní smlouvu či jiný doklad o nabytí vlastnického práva k jiné movité věci apod.)
  • další doklady prokazující tvrzení poškozeného o okolnostem vzniku škody (úřední záznamy či sdělení Policie ČR, prováděla-li ve věci šetření, fotografickou dokumentaci, má-li ji poškozený k dispozici apod.)

  Poškozený by měl být schopen lokalizovat místo vzniku škody – uvedením ulice a nejbližšího domu podle čísla popisného či orientačního, dále musí uvést datum a přibližnou hodinu vzniku škody, je-li mu známa. Byli-li u vzniku škody přítomni svědci, měl by uvést kontaktní údaje těchto svědků. Poškozený by měl rovněž uvést, zda si přeje zaslat náhradu škody na účet (pak je nezbytné znát jeho číslo) či poštovní poukázkou na adresu svého pobytu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  K podání žádosti není potřebný žádný formulář, žádost sepíše pověřený zaměstnanec Úřadu městského obvodu Poruba na místě při jednání podle údajů, které mu sdělí poškozený a jejichž správnost stvrdí svým podpisem. V případě škody na zdraví poškozený obdrží při ústním jednání formuláře pojišťovny k vyčíslení škody.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za podání a vyřízení žádosti o náhradu škody se žádné poplatky nehradí. Pouze v případě škody na zdraví může lékař, který bude vyplňovat formulář pojišťovny k vyčíslení škody, požadovat zaplacení odměny. Tuto odměnu poškozený uhradí na místě lékaři a doklad o zaplacení odměny předloží zaměstnanci Úřadu městského obvodu Poruba.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se předkládá na první jednání Rady městského obvodu Poruba, před jejíž uzávěrkou byly shromážděny veškeré nezbytné doklady. Poté je žádost postoupena pojišťovně, která má ze zákona stanovenu minimální lhůtu 3 měsíců, jíž lze přiměřeně prodloužit, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Byli-li u vzniku škody svědci, tito jsou požádáni o podání svědecké výpovědi.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žádné, nenastanou-li nepředvídatelné okolnosti.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  datová schránka statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba

  e-mail: ,  

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 40/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, v platném znění
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti na náhradu škody je možno podat odvolání, a to písemně na adresu Úřadu městského obvodu Poruba. V odvolání je třeba uvést, v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí, případně uvést nové skutečnosti a doložit důkazy tyto skutečnosti prokazující.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Občanský zákoník ukládá poškozenému, aby prokázal, že mu vznikla škoda v důsledku porušení zákonem stanovené či smluvně sjednané povinnosti. Dále poškozený musí doložit výši škody. Pokud tak neučiní, jedinou sankcí je zamítnutí žádosti o náhradu škody. V případě nepravdivých tvrzení či zamlčení rozhodných skutečností může být věc kvalifikována jako pokus o pojistný podvod a předána orgánům činným v trestním řízení k prošetření.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  útvar právní podpory Úřadu městského obvodu Poruba

 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  09.12.2021

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace