Odbor investiční

Řeší:

Odbor

  • zabezpečuje komplexní činnosti přípravy a realizace investičních akcí statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba od jejich zadání až po vydání rozhodnutí k užívání stavby a předání uživateli, včetně komplexní projektové přípravy a kontrolní činnosti v průběhu realizace stavby,
  • zpracovává návrhy investičního rozpočtu a vyhodnocuje jeho plnění v rámci své působnosti,
  • ve spolupráci s ostatními odbory/útvary připravuje návrh investičního plánu městského obvodu,
  • spolupracuje s ostatními odbory/útvary při tvorbě, plnění a vyhodnocování Strategického a Akčního plánu statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba,
  • spolupracuje s Komisí pro architektonický a urbanistický rozvoj Rady městského obvodu Poruba,
  • zajišťuje kompletní administraci procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na základě požadavků odborů/útvarů,
  • zajišťuje kompletní administraci procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřních Pravidel o zadávání veřejných zakázek na základě požadavků odborů/útvarů,
  • administruje zadávací řízení veřejných zakázek na profilu zadavatele statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba,
  • zpracovává metodické postupy zadávání veřejných zakázek statutárním městem Ostrava – městským obvodem Poruba,
  • vede evidenci veřejných zakázek statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba s výjimkou veřejných zakázek v kompetenci jednotlivých odborů/útvarů dle vnitřních Pravidel o zadávání veřejných zakázek.

Kontakty

Ing. Roman Gajdušek
vedoucí odboru investičního